AceCys

AceCys 600 mg kesica

10 kesica sa praškom za oralni rastvor (1 kesica sadrži 3,8 g praška), u kutiji

Supstance:
acetilcistein
Jačina ATC Oblik
600 mg kesica R05CB01 prašak za oralni rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Acecys 600 mg prašak za oralni rastvor

Acetilcistein

Molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži važne
informacije za Vas. Uvijek uzimajte lijek prema datim preporukama ili uputama Vašeg ljekara ili
farmaceuta kako biste postigli optimalan ishod liječenja.

Sačuvajte ovo uputstvo kako biste ga mogli po potrebi ponovo čitati.

Ukoliko Vam je potreban savjet ili dodatne informacije, molimo da se obratite svom
farmaceutu.

Ukoliko osjetite bilo koje neželjeno dejstvo uključujući i one koji nisu navedeni u ovom
uputstvu, kontaktirajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ukoliko se simptomi ne povuku ili se stanje pogorša nakon 4-5 dana liječenja, odmah
kontaktirajte svog ljekara.

Šta uputstvo sadrži

1. Šta je lijek ACECYS I za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati lijek ACECYS
3. Kako uzimati lijek ACECYS
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek ACECYS
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek ACECYS I za šta se koristi

Acecys je lijek koji sadrži acetilcistein. On rastapa bronhijalnu sluz, olakšava iskašljavanje i potpomaže
disanje.

Acecys se koristi za liječenje poremećaja respiratornog sistema, povezanih sa velikom sekrecijom i
otežanim otpuštanjem bronhijalne sluzi, kao što su akutni i hronični bronhitis (zapaljenje bronhija),
bronhiektaza (permanentno uvećanje bronhija), hronična obstruktivna pulmonarna bolest (dugoročno
oboljenje povezano sa kašljem, uvećanom produkcijom ispljuvka i skraćenje daha), cistična fibroza
(nasljedni poremećaj koji se manifestuje sa sekrecijom viskozne sluzi u plućima i drugim organima).

2. Prije nego što počnete uzimati lijek ACECYS

Nemojte uzimati lijek Acecys ako ste alergični na acetilcistein ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
(naveden u dijelu 6.1)

Budite oprezni sa lijekom ACECYS

Konsultujte svog ljekara ili farmaceuta prije nego uzmete Acecys.

Ovaj lijek se mora koristiti sa posebnim mjerama opreza ukoliko:

• Bolujete od bronhijalne astme

• Imate gastrični ili duodenalni čir

• Imate netoleranciju na histamine koja se manifestuje sa glavoboljom, svrabom i obilnim nazalnim
sekrecijama.

U slučaju pojave bilo kakvog crvenila, plikova na koži, u ustima ili na genitalijama ili pojave drugih
promjena na koži ili sluznici, neophodno je da prekinete sa korištenjem lijeka Acecys i kontaktirate
svog ljekara. Ovi simptomi mogu ukazivati na teške oblike poremećaja kože kao što je Stevens-

Johnson-ov sindrom ili Lyell-ov sindrom koji se u rijetkim slučajevima mogu prouzrokovati uzimanjem
acetilcisteina.

Ovaj lijek mogu koristiti odrasli i djeca preko 14 godina starosti.

Kod djece iznad 14 godina i dosta starijih pacijenata sa poremećajima u disanju, lijek se smije koristiti
samo po preporuci ljekara.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom ACECYS

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko koristite ili ste nedavno koristili bilo koji drugi lijek.

Molimo da uzmete u obzir da ovaj lijek može izmijeniti djelovanje drugih lijekova ukoliko se uzimaju
istovremeno. Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate:

• Antibiotike kao što su tetraciklini, cefalosporini, penicilini

Njihov učinak može biti smanjen ukoliko se koriste istovremeno sa acetilcisteinom. Intervali između
lijekova ne bi smjeli biti kraći od minimalno 2 sata.

• Lijekovi za suzbijanje kašlja

Postoji rizik od zadržavanja bronhijalnih sekreta ukoliko se ovi agensi koriste istovremeno sa
acetilcisteinom obzirom da oni suzbijaju kašalj i iskašljavanje razvodnjenog ispljuvka.

• Nitroglicerin

Acetilcistein može pojačati dejstvo nitroglicerina.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom ACECYS

Djelovanje acetilcisteina se povećava sa uzimanjem većih količina tečnosti.

Lijek se treba uzimati nakon obroka.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, ukoliko sumjate ili planirate trudnoću, obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu prije nego što počnete uzimati lijek.

Ne preporučuje se korištenje lijeka za vrijeme trudnoće i dojenja. Njegovo korištenje za vrijeme
trudnoće i dojenja je moguće samo u slučaju dokazane neophodnosti.

Vaš ljekar će Vam preporučiti da li da koristite lijek za vrijeme trudnoće. On će ocijeniti odnos rizik-
korisnost upotrebe lijeka za Vašu bebu.

Vaš ljekar će Vam preporučiti da li da prekinete dojenje za vrijeme liječenja acetilcisteinom.

Upravljanje vozilima i mašinama

Acecys nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

AceCys akut sadrži saharozu

Ovaj lijek sadrži saharozu kao sastojak i nije podoban za pacijente koji imaju nasljednu ili stečenu
netoleranciju na šećere. Ukoliko Vas je Vaš ljekar obavijestio da je imate, konsultuje ga prije upotrebe
ovog lijeka.

Lijek sadrži 2,6 g šećera u pojedinačnoj dozi (0,21 karbohidratne jedinice), što se mora uzeti u obzir
kod pacijenata sa šećernom bolesti (Diabetes mellitus).

3. Kako uzimati lijek ACECYS

Uvijek koristite ovaj lijek u prema instrukcijama sadržanim u ovom uputstvu za pacijente. Ukoliko niste
sigurni, molimo da ponovo provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Preporučeno doziranje je sljedeće:

Odrasli i djeca preko 14 godina starosti: Jedna kesica (600 mg), jednom dnevno.

Lijek je moguće uzimati i više puta u manjim dozama, ali ukupna dnevna doza ne treba da bude veća
od 600 mg.

Kod akutnih simptoma liječenje traje 5 do 10 dana.

Kod hroničnih simptoma liječenje se može nastaviti nekoliko mjeseci pod nadzorom ljekara.

Način primjene

Lijek se uzima oralno, nakon obroka.

Sadržaj jedne kesice se rastopi u čaši vruće vode ili sobne temperature, miješa se dok se ne dobije
homogeni rastvor.

Ako se simptomi ne povuku nakon 4-5 dana liječenja, molimo da odmah kontaktirate Vašeg ljekara!

Ako uzmete više lijeka ACECYS nego što ste trebali

Do sada nije bilo prijavljenih slučajeva predoziranja sa acetilcisteinom. U slučaju predoziranja može
se javiti mučnina, povraćanje i diareja. Molimo da se obratite ljekaru u slučaju predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti lijek ACECYS

Ukoliko ste propustili dozu, potrebno je da je uzmete što prije. Nemojte uzimati duplu dozu da
nadoknadite propuštenu.

Ako prestanete uzimati lijek ACECYS

Nemojte ranije prekidati liječenje jer se možda neće postići željeni terapeutski efekti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog lijeka nemojte oklijevati da pitate Vašeg ljekara ili
farmaceuta.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi i ovaj lijek može uzrokovati neželjene reakcije raličite težine, ali ih neće osjetiti
svi pacijenti.

Prijavljeni su slučajevi težih oblika kožnih reakcija, povezanih sa plikovima na koži, ustima, očima i
genitalijama, koji su se javili istovremeno sa upotrebom acetilcisteina. Odmah kontaktirajte svog
ljekara ukoliko osjetite neke od nabrojanih reakcija.

Mogu se javiti sljedeća neželjena dejstva za vrijeme liječenja acetilcisteinom:

Manje često (javlja se kod 1 na 1000 ili manje od 1 na 100 pacijenata koji su koristili ovaj lijek) -
alergijske reakcije, uključujući anafilaksu, glavobolju, buku u ušima, povećan puls srca, zapaljenje
usne sluznice, bolovi u želucu, diareja, povraćanje, mučnina, koprivnjača, osip, svrab, groznica,
smanjen krvni pritisak.

Rijetko (javlja se kod 1 na 10 000 ili manje od 1 na 1000 pacijenata koji su koristili ovaj lijek) -
skraćenje daha, poremećaji probave.

Vrlo rijetko (javlja se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata koji su koristili ovaj lijek) - teške alergijske
reakcije sa poremećajima disanja, nesvjestica, hemoragije.

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka) - facijalni edem,
bronhijalna blokada.

Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane teže ili ukoliko osjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u uvom uputstvu, molimo da se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek ACECYS

Čuvati van domašaja i pogleda djece!

Čuvati na temperaturi ispod 25°С.

Nemojte koristiti Acecys nakon isteka roka trajanja koji je naznačen na pakovanju. Datum roka trajanja
se odnosi na posljednji dan naznačenog mjeseca.

Nemojte bacati bilo koji lijek u putem sanitarnog kanalizacionog sistema ili u kućne kontejnere za
otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta šta da radite sa lijekovima koji Vam više nisu potrebni. Takva
procedura će pomoći u zaštiti okoline.

6. Dodatne informacije

Šta lijek ACECYS sadrži

- aktivni sastojak u 1 kesici je 600 mg acetilcisteina

- sastojci su: saharoza, askorbinska kiselina, betadeks, saharin natrijum, silikon koloidni, bezvodni i
arome limuna i narandže

Kako lijek ACECYS izgleda i sadržaj pakovanja

Acecys je prašak bijele do bež boje sa aromom citrusa.

Ace Cys acute je dostupan kao prašak za oralni rastvor od 3,8 g u papirnoj/aluminijskoj/polietilenskoj
kesici. Jedno pakovanje sadrži 10 kesica.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka

Pharmavision BH d.o.o.

Mladena Stojanovića 4, 78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)

PharmaVision Europe Ltd.

Alexander Makedonski 4, 1612 Sofija

Bugarska

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet

AceCys 10 x 600 mg prašak za oralni rastvor: 04-07.3-1-7126/15 od 18.04.2017.