ALEVE

ALEVE 200 mg tableta

1 blister sa 12 film tableta, u kutiji

Supstance:
naproksen
Jačina ATC Oblik
200 mg tableta M01AE02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Aleve
film tableta
200 mg
naproksen

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek
Aleve, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije 4 dana, morate se obratiti svom
ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno djejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno djejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1.

Šta je lijek Aleve i čemu je namijenjen

2.

Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Aleve

3.

Kako se upotrebljava lijek Aleve

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek Aleve

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE LIJEK ALEVE I ČEMU JE NAMIJENJEN

Aleve je lijek koji ublažava bol, snižava povišenu temperaturu i djeluje protivzapaljenski (nesteroidni
antiinflamatorni lijek/analgetik).

Lijek Aleve se koristi za:

blag do umjeren bol

groznicu

2.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK ALEVE

Lijek Aleve ne smijete koristiti:

Ukoliko ste alergični (preosjetljivi) na naproksen ili neki drugi sastojak lijeka Aleve;

Ukoliko ste bilo kada imali reakciju na acetilsalicilnu kiselinu ili druge nesteroidne antiinflamatorne
lijekove koja se manifestovala kao napadi astme, otjecanje sluznice nosa ili reakcije na koži;

Ukoliko imate poremećaj u formiranju krvi nepoznatog porijekla;

Ukoliko imate ili ste imali ponavljajući čir na želucu/dvanaestopalačnom crijevu (peptički ulkus) ili
krvarenje (najmanje dvije različite epizode dokazane ulceracije ili krvarenja);

Ukoliko ste bilo kada imali krvarenje ili perforaciju u organima za varenje kod prethodne terapije
nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima (NSAID);

Ukoliko imate krvarenje u mozgu ili drugo aktivno krvarenje;

Ukoliko imate ozbiljno oštećenje jetre ili bubrega;

Ukoliko imate ozbiljno zatajenje srca;

Ukoliko ste u posljednjem tromjesečju trudnoće;

Kod djece mlađe od 12 godina, pošto ova doza obično nije pogodna zbog sadržaja aktivne
supstance.

Kada uzimate lijek Aleve, posebno vodite računa:

Bezbjednost u sistemu organa za varenje
Treba izbjegavati istovremenu primjenu lijeka Aleve i drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova
(NSAID), uključujući i selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 (COX-2).

Neželjena djejstva se mogu umanjiti ukoliko se koristi najmanja učinkovita doza tokom najkraćeg
vremena neophodnog za kontrolu simptoma.

Stariji paciijenti:
Kod starijih pacijenata postoji veća vjerovatnoća da može doći do pojave neželjenih djejstava tokom
primjene nesteroidnih antiinflamatornih lijekova (NSAID), naročito krvarenja i perforacije u sistemu
organa za varenje, koji u nekim okolnostima mogu ugroziti život. Stoga je kod starijih pacijenata
potreban posebno pažljiv medicinski nadzor.

Krvarenje, čirevi i perforacije u sistemu organa za varenje:
Krvarenje, čirevi i perforacije u sistemu organa za varenje, ponekad sa smrtnim ishodom, prijavljeni su
tokom primjene svih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova (NSAID). Javljali su se u svim fazama
liječenja, sa ili bez simptoma upozorenja ili ozbiljnih prethodnih događaja u sistemu organa za varenje.

Rizik od krvarenja, čireva i perforacija u organima za varenje je veći pri većim dozama nesteroidnih
antiinflamatornih lijekova (NSAID), kod pacijenata koji su već imali čir, posebno ukoliko je komplikovan
krvarenjem ili perforacijom (vidjeti poglavlje 2. “Lijek Aleve ne smijete koristiti”) i kod starijih. Ovi
pacijenti moraju započeti terapiju najmanjom raspoloživom dozom.
Treba razmotriti istovremenu terapiju lijekovima koji štite sluznicu želuca (na primjer mizoprostol ili
inhibitori protonske pumpe) kod ovih pacijenata, kao i kod onih kojima je potrebna istovremena
primjena malih doza acetilsalicilne kiseline (ASA) ili drugih lijekova koji povećavaju rizik od poremećaja
u sistemu organa za varenje.

Ukoliko ste već imali neželjena djejstva u organima za varenje, naročito ukoliko ste stariji, treba da
prijavite sve neuobičajene simptome u trbuhu (posebno krvarenje u sistemu organa za varenje),
naročito na početku terapije.
Potreban je oprez ukoliko istovremeno primate lijekove koji mogu povećati rizik od čira ili krvarenja,
kao što su oralni kortikosteroidi, antikoagulanti kao što je varfarin, selektivni inhibitori preuzimanja
serotonina, koji se između ostalog koriste za terapiju depresije, ili lijekove protiv zgrušavanja krvi kao
što je acetilsalicilna kiselina (ASA) (vidjeti poglavlje 2. “Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Aleve“).

Terapiju treba odmah prekinuti ukoliko dođe do pojave krvarenja ili čireva u sistemu organa za varenje
dok uzimate lijek Aleve.

Nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAID) treba primijenjivati uz oprez kod pacijenata koji su u
prošlosti imali bolesti organa za varenje (ulcerozni kolitis, Crohnova bolest), pošto im se stanje može
pogoršati (vidjeti poglavlje 4.).

Utjecaj na srce i krvne žile
Lijekovi kao što je Aleve mogu blago povećati rizik od srčanog udara (infarkta miokarda) ili moždanog
udara. Rizik je vjerovatniji u slučaju većih doza i dugotrajne primjene. Nemojte prekoračiti preporučenu
dozu i trajanje terapije (najduže 4 dana).

Ukoliko imate probleme sa srcem ili ste u prošlosti imali moždani udar ili mislite da ste u riziku od ovih
bolesti (na primjer imate povišen krvni pritisak, šećernu bolest ili visok holesterol ili ste pušač), svoju
terapiju razmotrite sa ljekarom ili farmaceutom.

Kožne reakcije
Pri primjeni nesteroidnih antiinflamatornih lijekova (NSAID) veoma rijetko su prijavljene ozbiljne kožne
reakcije sa crvenilom i pojavom plikova, od kojih su neke imale smrtni ishod (eksfolijativni dermatitis,
Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (Lyellov sindrom); vidjeti poglavlje 4.).
Izgleda da su pacijenti pod najvećim rizikom od pojave ovih reakcija na početku terapije, pošto su se u
većini slučajeva reakcije javile u toku prvog meseca od započinjanja terapije. Morate prekinuti terapiju
lijekom Aleve pri prvoj pojavi osipa po koži ili oštećenja sluznice ili bilo kog drugog znaka
preosjetljivosti i odmah konsultovati ljekara.

Ostale informacije
Lijek Aleve treba primijeniti samo nakon pažljive procjene rizika i koristi kod:

Određenih urođenih poremećaja formiranja krvi (na primjer akutna intermitentna porfirija)

Određenih autoimunih bolesti (sistemski lupus erythematosus ili mješovite bolesti vezivnog tkiva).

Naročito pažljiv nadzor ljekara je potreban kod:

pacijenata sa poremećajem u radu bubrega ili jetre

pacijenata sa srčanom insuficijencijom (slabost srca)

odmah nakon veće operacije

pacijenata sa alergijama (na primjer kožne reakcije na druge lijekove, astma, polenska kijavica),
hroničnim otjecanjem sluznice nosa ili hroničnim bolestima disajnih organa u kojima su suženi
disajni putevi.

Ozbiljne akutne reakcije preosjetljivosti (na primjer anafilaktički šok) su primijećene veoma rijetko. Ove
reakcije se mogu javiti kod pacijenata bez obzira da li su u prošlosti imali ili ne reakcije preosjetljivosti
nakon primjene acetilsalicine kiseline, drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova (NSAID) ili
proizvoda koji sadrže naproksen. Ovakve reakcije se također mogu javiti kod pacijenata koji su u
prošlosti imali angioedem, sklonost ka bronhospastičnim reakcijama (na primjer astma), zapaljenje
sluzokože nosa, polipe u nosu, alergije, hronične respiratorne bolesti ili osjetljivost na acetilsalicilnu
kiselinu kao i kod pacijenata sa alergijama (na primjer kožne reakcije, koprivnjača) na naproksen ili
druge nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAID). Anafilaktičke reakcije mogu imati smrtni ishod.
Terapija se mora prekinuti pri pojavi prvih znakova ozbiljne preosjetljivosti nakon primjene lijeka Aleve.
Medicinski potrebne mjere koje odgovaraju simptomima mora započeti odgovarajuće obučena osoba.

Naproksen, aktivna supstanca lijeka Aleve, može privremeno da inhibira agregaciju trombocita. Zbog
toga treba pažljivo nadzirati pacijente sa poremećajima u zgrušavanju krvi.

Kod dugotrajne primjene lijeka Aleve neophodna je redovna provjera funkcije jetre, krvne slike i
funkcije bubrega.

Konsultujte se sa svojim ljekarom ili stomatologom o primjeni lijeka Aleve prije operacije.

Dugotrajna primjena lijekova protiv bolova može izazvati glavobolje koje se ne smiju liječiti
povećanjem doze lijeka. Zatražite savjet od svog ljekara ukoliko, uprkos uzimanju lijeka Aleve, često
imate glavobolje.

Generalno, primjena lijekova protiv bolova kao navika, posebno ukoliko se koristi kombinacija nekoliko
različitih supstanci, može dovesti do trajnog oštećenja bubrega sa rizikom od bubrežne insuficijencije
(analgetska nefropatija).

Djeca
Vidjeti informaciju u dijelu 2. “Lijek Aleve ne smijete koristiti”.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Aleve
Kažite svom ljekaru i farmaceutu ukoliko uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,
uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Istovremena primjena lijeka Aleve sa digoksinom (lijek koji pojačava aktivnost srca kao pumpe),
fenitoinom (lijek za terapiju konvulzija) ili litijumom (lijek za terapiju psihijatrijskih bolesti) može
povećati nivoe tih lijekova u krvi i posljedično pogoršati njihova neželjena djejstva. Kada se lijek Aleve
koristi prema uputstvu (maksimalno 4 dana) praćenje nivoa digoksina, fenitoina ili litijuma u serumu
obično nije potrebno.

Lijek Aleve može da oslabi učinke “tableta za izbacivanje vode” (diuretika) i lijekova koji se koriste za
snižavanje krvnog pritiska (antihipertenziva).

Lijek Aleve može da oslabi učinke ACE inhibitora (lijekovi koji se koriste u terapiji srčane slabosti i
povišenog krvnog pritiska). Dodatno, ukoliko se ovi lijekovi koriste istovremeno, može se povećati rizik
od zatajenja bubrega.

Istovremena primjena lijeka Aleve sa diureticima koji štede kalij može da poveća nivo kalija u krvi.

Istovremena primjena lijeka Aleve sa drugim

nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima (NSAID) ili

glukokortikoidima povećava rizik od čireva ili krvarenja u organima za varenje.

Antitrombotici kao što je acetilsalicilna kiselina i određeni lijekovi protiv depresije (selektivni inhibitori
preuzimanja serotonina; SSRI) mogu povećati rizik od krvarenja u organima za varenje.

Primjena lijeka Aleve unutar 24 sata prije ili nakon primjene metotreksata može dovesti do povećanja
koncentracije metotreksata u krvi i tako pogoršati njegova neželjena djejstva.

Neki nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAID) kao što je naproksen mogu povećati učinak
oštećenja bubrega pri primjeni ciklosporina (lijek koji se koristi protiv odbacivanja kod transplantacija
kao i u terapiji reumatoidnog artritisa).

Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAID) mogu pojačati učinke antikoagulanta kao što je varfarin.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Aleve
Izbjegnite konzumiranje alkohola tokom terapije lijekom Aleve. Resorpcija lijeka može biti blago
odložena ukoliko se lijek Aleve

uzme uz obrok.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Obavijestite svog ljekara ukoliko zatrudnite dok uzimate lijek Aleve. Ne smijete koristiti naproksen
tokom prvog i drugog tromjesečja trudnoće bez konsultacije sa ljekarom.
Ne smijete koristiti lijek Aleve tokom trećeg tromjesečja trudnoće zbog povećanog rizika od
komplikacija za majku i dijete.

Lijek Aleve pripada grupi lijekova (nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAID)) koji mogu utjecati na
plodnost žena. Ovaj utjecaj je prolaznog karaktera i nestaje nakon prekida primjene lijeka.

Aktivna supstanca naproksen i njeni metaboliti prelaze u majčino mlijeko u malim količinama. Kao
mjeru predostrožnosti, treba izbjegavati primjenu lijeka Aleve tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Pošto lijek Aleve primijenjen u velikim dozama može imati utjecaja na centralni nervni sistem, kao što
su umor i vrtoglavica, u pojedinačnim slučajevima može utjecati na reakcije i sposobnosti prilikom
upravljanja motornim vozilom i rada na mašinama. Ovo je posebno izraženo ukoliko se primjeni u
kombinaciji sa alkoholom. Može utjecati na Vašu sposobnost da reagujete brzo i učinkovito u
neočekivanim iznenadnim događajima. U takvim slučajevima nemojte da vozite auto ili drugo vozilo.
Nemojte rukovati alatima ili mašinama. Nemojte se baviti nijednim potencijalno opasnim poslom.

3.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK ALEVE

Osim ukoliko ljekar nije propisao drugačije, primijenjuju se slijedeće smjernice za doziranje:
Lijek Aleve uzimajte uvijek u skladu sa instrukcijama datim u ovom uputstvu. Ukoliko niste sasvim
sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ne uzimajte lijek Aleve duže od 4 dana bez konsultacije sa ljekarom ili stomatologom.

Osim ukoliko Vaš ljekar nije propisao drugačije, preporučena doza je:

Starost:

Prva doza:

Dalje individualne doze:
u intervalima od 8-12 sati

Maksimalna dnevna
doza:

Odrasli i adolescenti
stariji od 12 godina

1-2 film tablete

1 film tableta

Najviše 3 film tablete

Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega ne smiju da uzimaju više od 2 film tablete dnevno,
podijeljeno u 2 pojedinačne doze.
Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom srca može biti potrebna redukcija doze.

Film tabletu lijeka Aleve treba progutati cijelu sa dosta tečnosti (na primjer čaša vode), ukoliko je
moguće prije obroka. To ubrzava početak djelovanja.

Kod pacijenata koji imaju osjetljiv želudac, preporučuje se da se lijek Aleve uzima uz obrok.

Ukoliko bol i groznica potraju ili se simptomi promijene, potrebno je konsultovati ljekara.

Konsultujte svog ljekara ili farmaceuta ukoliko imate utisak da lijek Aleve djeluje previše jako ili previše
slabo.

Ako uzmete više lijeka Aleve nego što ste trebali
Simptomi predoziranja mogu biti vrtoglavica, omamljenost, bol, simptomi u organima za varenje (na
primjer bol u trbuhu, gorušica, poremećaj varenja, mučnina i povraćanje), prolazno oštećenje jetre,
nedostatak protrombina (hipoprotrombinemija), oštećenje bubrega, metabolička acidoza, otežano
disanje (dispneja) ili dezorijentacija.
Ukoliko sumnjate da ste uzeli više lijeka Aleve nego što je trebalo, odmah obavijestite svog ljekara.

Ukoliko Vam se čini da Vam bol nije dovoljno ublažen, nemojte sami povećavati dozu. Umjesto toga
obratite se svom ljekaru

.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Aleve
Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek, ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili preskočenu
dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka Aleve obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Lijek Aleve, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena djejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih. Ukoliko osjetite bilo koje od navedenih neželjenih djejstava, obavijestite svog lekara, koji će
procijeniti šta dalje.

Neželjena djejstva se po učestalosti ispoljavanja svrstavaju na slijedeći način:

Vrlo često:

više od 1 na 10 pacijenata

Često:

manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 pacijenata

Manje često:

manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 pacijenata

Rijetko:

manje od 1 na 1000, ali više od 1 na 10000 pacijenata

Vrlo rijetko:

manje od 1 na 10000 pacijenata ili učestalost nije poznata

Moguća neželjena djejstva
Navedena neželjena djejstva obuhvataju sva prijavljena neželjena djejstva nastala tokom liječenja
naproksenom, uključujući i ona tokom dugotrajne terapije velikim dozama kod pacijenata sa
reumatoidnim artritisom.
Učestalost izvan vrlo rijetkih izvještaja odnosi se na kratkoročnu primjenu dnevnih doza manjih od 750
mg naproksena oralno (3 film tablete lijeka Aleve odgovaraju 660 mg naproksen natrija).

Kod slijedećih neželjenih djejstava treba imati u vidu da ona uglavnom zavise od doze i da variraju od
pacijenta do pacijenta.

Naproksen dovodi do privremenog, dozno zavisnog produženja vremena krvarenja.

Najčešće primijećena neželjena djejstva su ona u sistemu organa za varenje. Mogu se javiti, naročito
kod starijih pacijenata, čir na želucu/dvanaestopalačnom crijevu (peptički ulkus), perforacije ili
krvarenje, ponekad sa smrtnim ishodom (vidjeti poglavlje 2.). Nakon primjene prijavljeni su mučnina,
povraćanje, proljev, nadimanje, zatvor, loše varenje, bol u trbuhu, katranasta stolica, povraćanje krvi,
ulcerozni stomatitis i pogoršanje ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti (vidjeti poglavlje 2.). Rjeđe je
primijećen gastritis.
Rizik od krvarenja u organima za varenje posebno zavisi od doze i dužine primjene.

Otok, povišeni pritisak i zatajenje srca su prijavljeni kod primjene nesteroidnih antiinflamatornih lijekova
(NSAID).

Lijekovi kao što je Aleve mogu biti udruženi sa blagim povećanjem rizika od srčanog udara (infarkta
miokarda) ili moždanog udara.

Srčani poremećaji
Vrlo rijetko: Kongestivno zatajenje srca, povišeni krvni pritisak, otok pluća, lupanje srca.

Poremećaji krvi i limfnog sistema
Vrlo rijetko: Poremećaji formiranja krvi: smanjen broj svih ćelija krvi (leukopenija, trombocitopenija,
agranulocitoza i pancitopenija/aplastična anemija, hemolitička anemija); povećan broj određenih bijelih
krvnih zrnaca (eozinofilija).
Mogući rani simptomi su: groznica, zapaljenje grla, površinske rane u ustima, simptomi nalik na gripu,
ozbiljan umor, krvarenje iz nosa i krvarenje po koži.
Kod dugotrajne terapije treba redovno provjeravati krvnu sliku.

Poremećaji nervnog sistema
Često: Glavobolja, vrtoglavica, nesvjestica.
Manje često: Omamljenost, nesanica, pospanost.
Vrlo rijetko: Meningitis koji nije izazvan mikroorganizmima (aseptični meningitis), poremećaji
pamćenja/razmišljanja (kognitivna disfunkcija), konvulzije.

Poremećaji oka
Manje često: Poremećaji vida.
Vrlo rijetko: Zamućenje rožnjače, zapaljenje optičkog nerva (papilitis), zadržavanje tečnosti oko
optičkog nerva (otok papile), zapaljenje dijela optičkog nerva iza očne jabučice (retrobulbarni optički
neuritis).

Poremećaji uha i labirinta
Rijetko: Vrtoglavica (vertigo).
Vrlo rijetko: Oštećenje sluha, zujanje u ušima (tinitus), poremećaji sluha.

Poremećaji probavnog sistema
Često: Poremećaji organa za varenje kao što su dispepsija, mučnina, gorušica, bol u želucu.
Manje često: Zatvor, proljev, povraćanje, čirevi u organima za varenje sa ili bez krvarenja (povraćanje
krvi (hematemeza), krv u stolici (melena)) i/ili perforacije.
Rijetko: Krvarenje u organima za varenje.
Vrlo rijetko: Zapaljenje sluznice usta, jednjaka, pankreasa ili debelog crijeva, čirevi u ustima/crijevima
(aftozni/intestinalni ulkusi).

Prestanite sa uzimanjem lijeka Aleve i odmah obavijestite svog ljekara ukoliko se kod Vas pojavi
ozbiljan bol u trbuhu, povraćanje krvi, krvave ili crne stolice.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema
Manje često: Smanjena zapremina urina, zadržavanje tečnosti u tijelu (razvoj otoka, na primjer
periferni otok).
Rijetko: Oštećenje funkcije bubrega.
Vrlo rijetko: Bolest bubrega, na primjer izazvana virusima i lijekovima (intersticijski nefritis), renalna
papilarna nekroza, zadržavanje tečnosti u tijelu i povećano izlučivanje proteina urinom (nefrotski
sindrom), zatajenje bubrega, izlučivanje krvi ili proteina urinom (hematurija, proteinurija).
Smanjena zapremina urina, zadržavanje tečnosti u tijelu (otok) i opšta slabost mogu biti znak bolesti
bubrega ili čak zatajenja bubrega.
Ukoliko se bilo koji od navedenih simptoma pojavi ili pogorša, prestanite da uzimate lijek Aleve i
odmah se obratite ljekaru.
Kod dugotrajne primjene treba redovno provjeravati funkciju bubrega.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Manje često: Kožni osip, svrbež, crvenilo, mrlje od podkožnog krvarenja (modrice), koprivnjača, akutno
otjecanje lica, jezika i grkljana (angioneurotski edem).
Vrlo rijetko: Gubitak kose (alopecija), obično reverzibilna, znojenje, fotosenzitivnost i reakcije
fotosenzitivnosti (uključujući porfirija cutanea tarda, “pseudoporfirija”), reakcije na koži (na primjer

reakcije stvaranja pustula, eksudativni eritem multiforme, izbijanje kožnih promjena izazvano lijekom);
ozbiljne reakcije na koži sa stvaranjem plikova (uključujući Stevens-Johnsonov sindrom i toksičnu
epidermalnu nekrolizu/Lyellov sindrom; zapaljenske reakcije na koži (na primjer lihen ruber planus,
nodozni eritem); sistemski lupus erythematosus; porfirija; bulozna epitermoliza.

Infekcije i infestacije
Vrlo rijetko: Simptomi meningitisa (aseptičnog meningitisa), kao što su ozbiljna glavobolja, mučnina,
povraćanje, groznica, ukočen vrat ili zamućenje svijesti javili su se tokom primjene naproksena.
Pacijenti koji već imaju određene autoimune bolesti (sistemski lupus erythematosus, mješovite bolesti
vezivnog tkiva) su izgleda u posebnom riziku.
Vrlo rijetko: Pogoršanje zapaljenja povezanih sa infekcijama (na primjer razvoj nekrotizirajućeg
fascilitisa) je opisano u vremenskoj korelaciji sa sistemskom primjenom određenih lijekova protiv
zapaljenja (nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAID), kojima pripada i lijek Aleve).

Konsultujte ljekara odmah nakon pojave znakova infekcije (na primjer crvenilo, otjecanje, zagrijavanje,
bol, groznica) ili njihovog pogoršanja tokom primjene lijeka Aleve.

Vaskularni poremećaji
Vrlo rijetko: Upala krvnih žila.

Poremećaji imunološkog sistema
Vrlo rijetko: Anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije. Relevantni znaci mogu biti: otok lica, jezika i grkljana,
otežano disanje (dispneja), ubrzan rad srca, pad pritiska uključujući šok sa smrtnim ishodom. Ukoliko
se pojave ovi simptomi, a mogu se pojaviti nakon prve primjene, potrebna je hitna medicinska
intervencija.

Poremećaji jetre i žući
Vrlo rijetko: Oštećenje jetre, hepatitis (uključujući smrtni ishod) i žutica.

Psihijatrijski poremećaji
Manje često: Nemir, razdražljivost, umor.
Vrlo rijetko: Depresija, neuobičajeni snovi, poremećena koncentracija.

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji
Vrlo rijetko: Otežano disanje (dispneja), napadi astme, eozinofilno zapaljenje pluća.

Pretrage
Vrlo rijetko: Povećan nivo kreatinina u serumu, abnormalni testovi jetre, povećan nivo kalija u krvi.

Opšti poremećaji i reakcije na mjestu primjene
Manje često: Periferni otok, posebno kod pacijenata sa povišenim pritiskom ili zatajenjem bubrega,
groznica, jeza.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI LIJEK ALEVE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok upotrebe
Rok upotrebe lijeka je 3 godine.
Nemojte koristiti lijek Aleve poslije isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru.

Čuvanje

Lijek čuvati zaštićeno od svjetlosti u originalnoj kutiji.
Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta Aleve sadrži

Aktivna supstanca je naproksen u obliku natrijeve soli.
Svaka film tableta sadrži 220 mg naproksen natrija.

Ostali sastojci su: povidon K 30; mikrokristalna celuloza; talk; magnezijev stearat; prečišćena
voda; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); makrogol 8000; indigo karmin (E132).

Kako Aleve izgleda i sadržaj pakovanja

Lijek Aleve je svijetloplava, ovalna, bikonveksna, film tableta sa oznakom “NPS-275“ na jednoj strani
tablete.

Lijek Aleve je dostupan u pakovanju od 12 ili 24 film tableta.

Naziv i adresa proizvođača:
Bayer Pharma AG
13342 Berlin, Njemačka

Proizvođač gotovog lijeka:
Bayer Bitterfeld GmbH
OT Greppin
Salegaster Chaussee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bayer d.o.o. Sarajevo
Trg solidarnosti 2a, Sarajevo

Režim izdavanja lijeka
Lijek se može izdavati bez ljekarskog recepta.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:
Aleve (naproksen) film tableta, 12 x 200mg: 04-07.9-456/14 od 31.03.2015.
Aleve (naproksen) film tableta, 24 x 200mg: 04-07.9-457/14 od 31.03.2015.