ANGICLOD

ANGICLOD 75 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PVdC blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
klopidogrel
Jačina ATC Oblik
75 mg tableta B01AC04 filmom obložena tableta

UPUTA O LIJEKU

Angiclod
75mg
filmom obložene tablete
klopidogrel

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.
Uputu sačuvajte jer ćete ju vjerovatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne
informacije o lijeku Angiclod tablete. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto
više, obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim
osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši. Ukoliko neka od
nuspojava postane ozbiljnom, ili ako primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi,
molimo Vas, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Sadržaj ove upute:

1. Šta su Angiclod tablete i za šta se koriste?
2. Prije nego počnete uzimati Angiclod tablete?
3. Kako uzimati Angiclod tablete?
4. Moguće nuspojave.
5. Kako čuvati Angiclod tablete?
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA SU ANGICLOD TABLETE I ZA ŠTA SE KORISTE?
Angiclod sadrži klopidogrel i pripada skupini lijekova koji se nazivaju antitrombocitni lijekovi. Trombociti
su vrlo mala krvna tjelašca, tzv. krvne pločice, koje se nakupljaju tokom zgrušavanja krvi.
Sprečavanjem tog nakupljanja, antitrombocitni lijekovi smanjuju mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka
(proces zvan tromboza).

Angiclod uzimaju odrasli, za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka (tromba) u otvrdnutim krvnim
žilama (arterijama), a taj poremećaj zove se aterotromboza i može dovesti do aterotrombotičkih
događaja (kao što su moždani udar, srčani udar ili smrt).

Angiclod Vam je propisan za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka i smanjivanje opasnosti od ovih
ozbiljnih događaja jer:

imate otvrdnuće arterija (koje se još zove ateroskleroza) te
ste već imali srčani udar, moždani udar ili imate stanje koje se zove bolest perifernih arterija, ili
ste imali teški oblik boli u grudnom košu, poznat pod nazivom “nestabilna angina” ili “infarkt

miokarda” (srčani udar). Za liječenje tog stanja ljekar Vam može ugraditi stent u začepljenu ili
suženu arteriju da bi ponovno uspostavio efikasan protok krvi. Ljekar će Vam propisati i
acetilsalicilatnu kiselinu (supstancu koju sadrže mnogi lijekovi za ublažavanje boli i snižavanje
povišene temperature, kao i oni za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka).

imate nepravilne otkucaje srca, stanje koje se zove "fibrilacija atrija", a ne možete uzimati

lijekove poznate kao 'oralni antikoagulansi' (antagonisti vitamina K), koji sprečavaju stvaranje
novih ugrušaka te rast postojećih ugrušaka. Trebalo Vam je biti rečeno da su za ovo stanje
„oralni antikoagulansi“ efikasniji od acetilsalicilatne kiseline ili kombinovane primjene Angicloda
i acetilsalicilatne kiseline. Ljekar Vam treba propisati Angiclod i acetilsalicilatnu kiselinu ako ne
možete uzimati oralne antikoagulanse te nemate rizik od velikog krvarenja.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ANGICLOD TABLETE?

Nemojte uzimati lijek Angiclod tablete

ako ste alergični (preosjetljivi) na klopidogrel ili neku od pomoćnih supstanci Angiclod tableta
(navedene u dijelu 6.)

ako imate poremećaj koji izaziva krvarenje, kao što je ,na primjer, želučani čir ili krvarenje u mozgu

ako patite od teške bolesti jetre.

Ako mislite da se bilo što od gornjih navoda odnosi na Vas, ili ako u bilo što sumnjate, prije nego što
uzmete Angiclod tablete, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Upozorenja i mjere opreza
Ako se neko od navedenih stanja odnosi na Vas, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, o tome
obavijestite svojega ljekara:

Ako postoji povećani rizik od krvarenja poput:
o ako bolujete od neke druge bolesti zbog koje postoji veća vjerovatnost od unutrašnjeg

krvarenja (npr. želučani čir)

o ako imate neki poremećaj krvi zbog kojega postoji veća vjerovatnost od unutrašnjeg krvarenja

(krvarenje u tkivima,organima ili zglobovima)

o nedavne ozbiljne ozljede
o nedavnog hiruškog zahvata (uključujući stomatološke zahvate)
o planiranog hiruškog zahvata( uključujući stomatološke zahvate) u sljedećih sedam dana.

Ako ste imali ugrušak u arteriji mozga (ishemijski moždani udar) koji se pojavio unutar zadnjih
sedam dana.

Ako imate jetrenu ili bubrežnu bolest.

Ako ste imali alergiju ili reakciju na bilo koji lijek koji ste koristili za liječenje Vaše bolesti.

Dok uzimate Angiclod tablete:

obavijestite svog ljekara ako planirate hiruški zahvat (uključujući stomatološki zahvat)

također odmah obavijestite svog ljekara ukoliko se pojavi medicinsko stanje (koje se naziva
„trombotična trombocitopenijska purpura“ ili „TTP“) sa simptomima koji uključuju vrućicu i
potkožne hematome koji se mogu pojaviti kao crvene tačkice, sa ili bez neobjašnjivo ekstremnim
umorom, zbunjenošću, žutilom kože ili očiju (žutica) (vidjeti poglavlje 4. „Moguće nuspojave“)

ukoliko se porežete ili ozlijedite, može biti potrebno više vremena nego obično da se krvarenje
zaustavi. To je povezano sa načinom djelovanja lijeka, jer sprečava mogućnost stvaranja krvnih
ugrušaka. Manje posjekotine i ozljede, kao što su, na primjer, one nastale tokom brijanja ne
trebaju Vas zabrinjavati. Međutim ako ste, ipak, zabrinuti zbog krvarenja, odmah obavijestite svog
ljekara (vidjeti poglavlje 4. "Moguće nuspojave“).

Vaš ljekar će možda odrediti da Vam se naprave krvne pretrage.

Djeca i adolescenti
Nemojte dati ovaj lijek djeci jer ne djeluje.

Drugi lijekovi i Angliclod
Razgovarajte sa ljekarom ako uzimate, ili ako ste nedavno koristili, neki od sljedećih lijekova,
uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.
Neki lijekovi mogu uticati na djelovanje Angicloda i obratno.

Posebno je važno obavijestiti ljekara ako uzimate

Lijekove koji mogu povećati rizik od krvarenja, na primjer:
o

oralne antikoagulanse (lijekovi koji se koriste za smanjivanje zgrušavanja krvi),

nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (lijekovi koji se koriste za liječenje bolnih i/ili upalnih stanja

zglobova ili mišića

heparin ili bilo koji drugi lijek koji se daje putem injekcije za smanjivanje zgrušavanja krvi.

tiklopidin, drugi antitrombocitni lijek,

selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina(uključujući ali ne ograničeno na fluoksetin ili

fluvoksamin) lijekovi koji se obično primjenjuju za liječenje depresije.

omeprazol, esomeprazol lijekove za smanjenje želučanih tegoba.

flukonazol, vorikonazol, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje gljivičnih infekcija.

efavirenz, lijek koji se primjenjuje za liječenje HIV (virus humane imunodeficijencije) infekcija

karbamazepin lijekovi koji se primjenjuju za liječenje nekih oblika epilepsije

moklobemid, lijek za liječenje depresije

repaglinid, lijek za liječenje dijabetesa

paklitaksel, lijek za liječenje raka.

Ako ste imali jaku bol u gudnom košu (nestabilna angina ili srčani udar), ljekar Vam može propisati
Angiclod u kombinaciji s acetilsalicilatnom kiselinom, supstancom prisutnom u mnogim lijekovima za
ublažavanje boli i snižavanje temperature. Povremeno uzimanje acetilsalicilatne kiseline (ne više od
1000 mg u 24 sata) općenito ne izaziva probleme, ali o produženom uzimanju u drugim okolnostima
morate razgovarati sa ljekarom.

Uzimanje Angiclod tableta s hranom i pićem
Angiclod tablete možete uzimati uz obroke ili na prazan želudac.

Trudnoća i dojenje
Ne preporučuje se uzimanje Angiclod tableta za vrijeme trudnoće.

Ako ste trudni ili ako mislite da ste trudni, trebate o tome obavijestiti ljekara ili farmaceuta, prije nego
što uzmete Angiclod tablete. Ukoliko zatrudnite tokom uzimanja Angiclod tableta, odmah se
posavjetujte sa svojim ljekarom jer se uzimanje klopidogrela tokom trudnoće ne preporučuje.
Dok uzimate ovaj lijek, ne biste smjeli dojiti.
Ako dojite ili planirate dojiti, razgovarajte sa svojim ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.
Prije nego što uzmete bilo koji lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i mašinama
Angiclod ne bi trebao uticatii na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili mašinama

.

Važne informacije o nekim sastojcima Angiclod tableta
Vaš lijek također sadrži šećer laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere (npr.
laktozu), kontaktirajte svog ljekara prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI ANGICLOD TABLETE?
Angiclod tablete
uvijek uzimajte tačno onako kako Vam je rekao ljekar. Ako u upute niste sigurni,
trebate ih provjeriti kod svojega ljekara ili farmaceuta.

Uobičajena doza je jedna 75 mg tableta na dan, koja se guta s vodom ili nekom drugom prikladnom
tekućinom. Lijek trebate uzimati redovno svakoga dana u isto vrijeme. Možete ga uzimati s hranom, uz
obroke ili na prazan želudac.
Ako ste imali jake bolove u prsima (nestabilna angina ili srčani udar), ljekar Vam u početku liječenja
može jednokratno dati 300 mg Angiclod tableta (4 tablete od po 75 mg).
Nakon toga, preporučena doza lijeka Angiclod je jedna tableta od 75 mg dnevno, kao što je opisano
iznad.
Angiclod tablete trebate nastaviti uzimati onoliko dugo, koliko Vam je to rekao ljekar.

Ako uzmete više Angiclod tableta nego što ste trebali
Odmah morate kontaktirati liječnika ili najbliži odjel hitne medicinske pomoći zbog povećanog rizika od
krvarenja.

Ako ste zaboravili uzeti Angiclod tablete
Ako ste zaboravili uzeti Angiclod tablete, ali se sjetite u roku od 12 sati od propuštene doze, smjesta
uzmite tabletu, a onda sljedeću tabletu uzmite u uobičajeno vrijeme.
Ako ste zaboravili uzeti Angiclod tablete, ali se ne sjetite u roku od 12 sati od propuštene doze,
preskočite propuštenu dozu, a sljedeću tabletu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzimati
dvostruku dozu da bi nadoknadili tabletu koju ste propustili uzeti.

Ako prestanete uzimati Angiclod tablete

Ne prekidajte liječenje osim ako Vam to ne savjetuje ljekar. Prije prekida terapije kontaktirajte svog
ljekara ili ljekarnika
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Angiclod tableta obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi Angiclod tablete mogu izazvati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.
Odmah kontaktirajte svog ljekara ako primijetite:

vrućicu, znakove infekcije ili teškog umora; ti simptomi mogu biti posljedica rijetkog smanjenja
broja nekih krvnih stanica;

znakove oštećenja funkcije jetre kao što su žuta boja kože ili očiju (žutica), bez obzira jesu li
povezani s krvarenjem koje se pojavljuje kao crvene tačkice ispod kože i/ili zbunjenošću (vidjeti
dio 2. "Upozorenja i mjere opreza");

oticanje u ustima ili kožni poremećaji kao što su osip i svrbež te mjehurići na koži; ovi simptomi
mogu biti znakovi alergijske reakcije.

Najčešća nuspojava lijeka Angiclod je krvarenje. Krvarenje se može pojaviti u obliku krvarenja u
želucu ili crijevima, modrica, hematoma (neuobičajeno krvarenje ili modrica ispod kože), krvarenja iz
nosa, krvi u mokraći. U malom broju slučajeva, takođe su zabilježena krvarenja u oku, glavi, plućima ili
zglobovima.
Ako pri uzimanju lijeka Angiclod imate produženo krvarenje
Ako se porežete ili ozlijedite, može trajati duže nego obično da krvarenje prestane. To je povezano sa
načinom na koji djeluje Vaš lijek, jer sprečava mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka. Za male
posjekotine ili ozljede, kao što su, na primjer, posjekotine nastale tokom brijanja, ne treba se
zabrinjavati. Ukoliko ste ipak zabrinuti zbog krvarenja, odmah obavijestite svog ljekara (vidjeti dio 2.
"Upozorenja i mjere opreza").
Ostale nuspojave uključuju:
Česte nuspojave
(mogu se javiti kod manje od 1 na 10 osoba): proljev, bol u trbuhu, probavne tegobe
ili žgaravica.
Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 100 osoba):

glavobolja, ulkus želuca, povraćanje, mučnina, zatvor, povećano stvaranje plinova u želucu ili
crijevima, osip, svrbež, omaglica, osjećaj trnaca i utrnulosti.
Rijetke nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 1000 osoba): vrtoglavica, povećanje grudi kod
muškaraca.
Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 10 000 osoba):
žutica; jaka bol u trbuhu sa ili bez bolova u leđima; vrućica, teškoće pri disanju, ponekad povezane s
kašljem; generalizovane alergijske reakcije (na primjer, sveukupni osjećaj vrućine sa iznenadnom
opštom nelagodom do nesvjestice); oticanje u ustima; mjehurići na koži; kožne alergijske reakcije;
upala u usnoj šupljini (stomatitis); pad krvnoga pritiska; zbunjenost; halucinacije; bol u zglobovima; bol
u mišićima; poremećaj okusa hrane.
Nuspojave sa nepoznatom učestalošću (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):
reakcije preosjetljivosti s bolovima u prsnom košu ili trbuhu.
Dodatno, Vaš ljekar može naći promjene u rezultatima pretraga krvi ili urina.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
za lijek, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI ANGICLOD TABLETE

ANGICLOD TABLETE TREBATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

Čuvati pri temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.
Rok trajanja lijeka je 2 godine.
Angiclod tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE
Što sadrže Angiclod tablete:

Djelatna tvar jest klopidogrel. Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u

obliku hidrogensulfata).

Pomoćne tvari u jezgri tablete su laktoza monohidrat; celuloza, mikrokristalna;

hidroksipropilceluloza; krospovidon ; biljno ulje, hidrogenirano ; natrij laurilsulfat

Pomoćne tvari u smjesi za oblaganje su laktoza monohidrat, hipromeloza; titan dioksid

(E171); makrogol; željezo oksid, crveni (E172); željezo oksid žuti (E172); Indigo carmine
(E132).

Kako izgledaju Angiclod tablete i sadržaj pakovanja:

Filmom obložene tablete su svjetloružičaste do ružičaste, filmom obložene tablete oblikovane

kao kapsule. Na jednoj strani tablete utisnut je broj ˝93˝. Na drugoj strani tablete utisnut je broj
˝7314˝.

Angiclod tablete dolaze u pakovanju od

30 (3 x 10) filmom obloženih tableta u kutiji.

Ime i adresa nosioca odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

PLIVA d.o.o. Sarajevo

Trg heroja 10, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište i mjesto puštanja lijeka u promet) :

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet

Broj: 04-07.1-261/12, Datum: 30.8.2012.

Datum revizije upute

April, 2017.godine