ATENZIO PLUS

ATENZIO PLUS 160 mg tableta+ 12.5 mg tableta

30 film tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid valsartan
Jačina ATC Oblik
160 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09DA03 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ATENZIO PLUS

film tablete 80+12,5 mg

ATENZIO PLUS

film tablete 160+12,5 mg

ATENZIO PLUS

film tablete 160+25 mg

valsartan + hidrohlorotiazid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavjestiti ljekara ili farmaceuta.

1. Šta je ATENZIO PLUS

i za šta se koristi?

2. Prije nego počnete uzimati lijek ATENZIO PLUS
3. Kako uzimati lijek ATENZIO PLUS ?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek ATENZIO PLUS?
6. Dodatne informacije

1.

Šta je ATENZIO PLUS i za šta se koristi?

ATENZIO PLUS film tablete sadrže dvije aktivne tvari zvane valsartan i hidrohlorotiazid. Obje
tvari pomažu u kontroli povišenog krvnog pritisaka (hipertenzije).

Valsartan pripada grupi lijekova poznatoj kao „antagonisti angiotenzin II receptora“, koji
pomažu u kontroli povišenog krvnog pritiska. Angiotenzin II je tvar koja sužava krvne žile u tijelu,
čime uzrokuje povišenje krvnog pritisaka. Valsartan djeluje tako da inhibira djelovanje angiotenzina
II. To dovodi do toga da se krvne žile šire, a krvni pritisak pada.

Hidrohlorotiazid pripada grupi lijekova koji se nazivaju tiazidni diuretici (takođe poznati kao
„tablete za mokrenje“). Hidrohlorotiazid povećava izlučivanje mokraće, čime se takođe snižava
krvni pritisak.

ATENZIO PLUS se koristi za liječenje povišenog krvnog pritisaka koji se ne može odgovarajuće
kontrolisati samo jednom aktivnom tvari.

Povišeni krvni pritisak povećava opterećenje na srce i arterije. Ako se to ne liječi mogu se oštetiti krvne
žile u mozgu, srcu i bubrezima, što može dovesti do moždanog udara, zatajenja srca ili zatajenja bubrega.
Povišeni krvni pritisak povećava rizik od srčanog udara. Snižavanje krvnog pritisaka na normalne
vrijednosti smanjuje rizik od razvoja ovih bolesti.

2.

Prije nego počnete uzimati lijek ATENZIO PLUS

Nemojte uzimati ATENZIO PLUS

ako ste alergični (preosjetljivi) na valsartan, hidrohlorotiazid, derivate sulfonamida (tvari hemijski
srodne hidrohlorotiazidu) ili bilo koju od pomoćnih tvari u ATENZIO PLUS film tabletama.

ako ste trudni više od 3 mjeseca (takođe je bolje izbjegavati ATENZIO PLUS u ranoj trudnoći -
vidjeti dio Trudnoća).

ako imate tešku bolest jetre, razaranje malih žučnih kanala unutar jetre (bilijarna ciroza) dovodi do
nakupljanja žuči u jetri (holestaza);

ako imate tešku bolest bubrega,

ako ne možete mokriti (anurija),

ako ste na dializi;

ako uprkos liječenju imate nizak nivo kalijuma ili natrijuma u krvi ili visok nivo kalcija u krvi,

ako imate giht

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i ako se liječite lijekom za sniženje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren.

Budite posebno oprezni s lijekom ATENZIO PLUS

ako uzimate lijekove koji štede kalij, suplemente kalija, zamjene za so koje sadrže kalij ili
druge lijekove koji povećavaju količinu kalija u Vašoj krvi poput heparina. Vaš ljekar će možda
trebati redovno kontrolisati količinu kalija u Vašoj krvi.

ako imate niske vrijednosti kalija u krvi.

ako imate proljev ili jako povraćate.

ako uzimate visoke doze tableta za mokrenje (diuretika).

ako imate tešku srčanu bolest.

ako bolujete od zatajenja srca ili ste imali srčani udar. Pažljivo slijedite uputstva Vašeg ljekara o
početnoj dozi. Vaš će ljekar možda provjeriti funkciju Vaših bubrega.

ako bolujete od suženja bubrežne arterije.

ako ste nedavno primili novi bubreg.

ako bolujete od hiperaldosteronizma. To je bolest kod koje Vaše nadbubrežne žlijezde stvaraju
previše hormona aldosterona. Ako se to odnosi na Vas, primjena ATENZIO PLUS se ne
preporučuje.

ako imate bolest jetre ili bubrega.

ako ste tokom uzimanja drugih lijekova (uključujući ACE inhibitore) iskusili oticanje jezika i
lica uzrokovano alergijskom reakcijom koja se zove angioedem, obavijestite svog ljekara. Ako
se navedeni simptomi pojave tokom uzimanja ATENZIO PLUS, odmah prestanite uzimati
ATENZIO PLUS i nemojte ga više nikad uzimati. Takođe pogledajte dio 4. Moguće nuspojave.

ako imate povišenu temperaturu, osip i bol u zglobovima, koji bi mogli biti znakovi sistemskog
eritemskog lupusa (SLE, takozvana autoimuna bolest).

ako imate šećernu bolest, giht, visoke vrijednosti holesterola ili triglicerida u krvi.

ako ste imali alergijske reakcije prilikom primjene drugih lijekova za sniženje krvnog pritisaka ove
grupe (antagonisti angiotenzin II receptora) ili ako imate alergiju ili astmu.

ako osjetite slabljenje vida ili bol u oku. To bi mogli biti simptomi povećanja pritiska u Vašem oku i
može se dogoditi u roku od nekoliko sati do jedne sedmice od uzimanja ATENZIO PLUS. Ako se
ne liječi, to može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili na
sulfonamid, kod Vas može postojati veći rizik od razvoja takvog stanja jer može uzrokovati
povećanu osjetljivost kože na sunce.

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku koji se koriste za liječenje visokog krvnog
pritiska:
- ACE-inhibitor (na primjer enalapril, lizinopril, ramipril), naročito ako imate bubrežne
tegobe povezane sa šećernom bolesti;

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u
redovnim intervalima.
Ako ste bilo šta od ovoga odnosi na Vas, obratite se svom ljekaru. Pogledajte i dio "Nemojte uzimati
ATENZIO PLUS".

ATENZIO PLUS može uzrokovati povećanu osjetljivost kože na sunce.

Djeca i adolescenti
Primjena lijeka ATENZIO PLUS kod djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) se ne preporučuje.

Obavezno obavijestite svog ljekara ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). ATENZIO PLUS se ne
preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno
štetiti Vašem djetetu ako se koristi u toj fazi (vidjeti dio Trudnoća).

Uzimanje drugih lijekova

Molimo da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge
lijekove, pa i one koji se nabavljaju bez recepta.
Uzimanje ATENZIO PLUS s nekim drugim lijekovima može uticati na terapijsko djelovanje. Može
biti potrebno promijeniti dozu, poduzeti druge mjere opreza ili u nekim slučajevima prestati uzimati
jedan od lijekova.
To se posebno odnosi na sljedeće lijekove:

litij, lijek koji se koristi za liječenje nekih vrsta psihijatrijskih bolesti.

lijekove ili tvari koje bi mogle povećati količinu kalija u Vašoj krvi. Oni uključuju dodatke kalija ili
zamjene za so koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin.

lijekove koji bi mogli smanjiti količinu kalija u Vašoj krvi, kao što su diuretici (tablete za mokrenje),
kortikosteroidi, laksativi, karbenoksolon, amfotericin ili penicillin G.

neki antibiotici (rifamicinska grupa antibiotika), lijekovi koji se primjenjuju za spriječavanje
odbacivanja organa nakon transplatacije (ciklosporin) ili antivirusni lijekovi koji se koriste za
liječenje HIV infekcije/AIDS-a (ritonavir). Ovi lijekovi mogu pojačati djelovanje lijeka ATENZIO
PLUS.

lijekove koji bi mogli uzrokovati “torsades de pointes” (nepravilne otkucaje srca), kao što su
antiaritmici (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje srčanih tegoba) i neki antipsihotici.

lijekove koji bi mogli smanjiti količinu natrija u Vašoj krvi, kao što su antidepresivi, antipsihotici,
antiepileptici.

lijekove za liječenje gihta poput alopurinola, probenecida, sulfinpirazona.

terapijske suplemente vitamina D i kalcija.

lijekove za liječenje šećerne bolesti (oralni lijekovi kao što su metformin ili inzulini)

druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska uključujući metildopu, ACE inhibitore ili aliskiren

lijekove za povišenje krvnog pritisaka, poput noradrenalina ili adrenalina.

digoksin ili druge glikozide digitalisa (lijekove za liječenje srčanih tegoba).

lijekove koji mogu povisiti nivo šećera u krvi poput diazoksida ili beta blokatora.

citotoksične lijekove (koriste se za liječenje maligne bolesti) poput metotreksata ili ciklofosfamida.

lijekove protiv bolova kao što su nesteoridni protuupalni lijekovi (NSAID), uključujući selektivne
inhibitore ciklooksigenaze-2 (Cox-2 inhibitore) i acetilsalicilatnu kiselinu > 3 g.

lijekove za opuštanje mišića poput tubokurarina

antiholinergike (lijekovi za liječenje raznih poremećaja kao što su grčevi probavnog sistema, grč
mokraćnog mjehura, astma, morska bolest, mišićni spazmi, Parkinsonova bolest te kao pomoć
anesteziji).

amantadin (lijek koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti te za liječenje ili spriječavanje
određenih bolesti uzrokovanih virusima)

holestiramin i holestipol (lijekovi koji se uglavnom koriste za liječenje visokog nivoa lipida u krvi)

ciklosporin, lijek koji se koristi kod presađivanja organa kako bi se izbjeglo odbacivanje organa

alkohol, lijekove za spavanje i anestetike (lijekove s djelovanjem uspavljivanja ili smanjivanja boli
koji se koriste, primjerice, tokom operacije).

kontrastna sredstva koja sadrže jod (tvari koje se koriste za preglede snimanjem).

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:- Ako uzimate ACE-inhibitor
ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod naslovima ”Nemojte uzimati ATENZIO PLUS” i “Upozorenja i
mjere opreza”)

Uzimanje hrane i pića s ATENZIO PLUS
ATENZIO PLUS
možete uzimati sa ili bez hrane.
Izbjegavajte uzimanje alkohola prije nego porazgovarate s Vašim ljekarom. Alkohol može izazvati veći
pad krvnog pritiska i/ili povećati rizik od omaglice ili nesvjestice.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete uzimati bilo koji lijek, obratite se za savjet svom ljekaru ili farmaceutu.

Trudnoća

Obavezno obavijestite svog ljekara ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću)
Vaš ljekar će Vas u pravilu savjetovati da prestanete uzimati ATENZIO PLUS prije trudnoće ili čim saznate
da ste trudni te će Vas savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto lijeka ATENZIO PLUS. ATENZIO PLUS
se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može
ozbiljno štetiti Vašem dijetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje
Obavijestite svog ljekara ako dojite ili planirate dojiti
ATENZIO PLUS se ne preporučuje majkama koje doje, a ako želite dojiti ljekar Vam može odabrati drugu
terapiju, posebno ako je Vaše dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Upravljanje vozilima i mašinama
Prije nego počnete voziti automobil, koristiti alate ili mašine te obavljati druge aktivnosti koje
zahtijevaju koncentraciju, svakako morate znati kako ATENZIO PLUS utiče na Vas. Kao i mnogi drugi
lijekovi za liječenje povišenog krvnog pritiska, i ATENZIO PLUS u rijetkim slučajevima može uzrokovati
omaglicu i utjecati na sposobnost koncentracije.

3.

Kako uzimati lijek ATENZIO PLUS ?

ATENZIO PLUS uvijek uzimajte tačno onako kako Vam je propisao ljekar. To će Vam pomoći u postizanju
najboljih rezultata i smanjenju rizika od nuspojava. Ako niste sigurni, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.
Osobe s povišenim krvnim pritiskom često ne osjećaju nikakve znakove ovog problema. Mnogi se
osjećaju kao i obično. Stoga je važno da obavljate planirane posjete ljekaru, čak i ako se dobro osjećate.
Vaš ljekar će Vam tačno reći koliko tableta lijeka ATENZIO PLUS trebate uzimati. Ovisno o tome kako
reagujete na liječenje, Vaš ljekar može predložiti višu ili nižu dozu.

Uobičajena doza ATENZIO PLUS je jedna tableta na dan.
Nemojte mijenjati dozu ili prestati uzimati tablete bez savjetovanja s Vašim ljekarom.
Ovaj lijek se treba uzimati svaki dan u isto vrijeme, uglavnom ujutro.
ATENZIO PLUS možete uzimati zajedno s hranom ili bez nje.
Tabletu popijte s čašom vode.

Djeca
Primjena valsartana se ne preporučuje kod djece zbog nedostatka dokaza o efikasnosti i sigurnosti
primjene.

Ako uzmete više ATENZIO PLUS film tableta nego što ste trebali
Ako uzmete više od preporučene doze, potrebno je da odmah obavijestite svog farmaceuta ili ljekara.
Ukoliko osjetite tešku omaglicu i/ili slabost, legnite i zatražite savjet Vašeg ljekara bez odlaganja.

Ako ste zaboravili uzeti ATENZIO PLUS
Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za Vašu sljedeću
dozu, preskočite propuštenu dozu. Ne udvostručujte dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati ATENZIO PLUS
Prekid liječenja ATENZIO PLUS film tabletama može pogoršati Vaš povišeni krvni pritisak. Ne prekidajte s
uzimanjem lijeka, osim ako Vam to ne kaže Vaš ljekar.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

4.

Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi, ATENZIO PLUS može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.
Ove nuspojave se mogu javiti s određenom učestalošću koja se definiše na sljedeći način:
vrlo često: javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika
često: javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

manje često: javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika
rijetko: javljaju se kod 1 do 10 na 10 000 korisnika
vrlo rijetko: javljaju se kod manje od 1 na 10 000 korisnika
nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevaju hitnu ljekarsku pomoć:
Odmah morate otići ljekaru, ako osjetite simptome angioedema, poput:
oticanja lica, jezika ili grla
otežanog gutanja
koprivnjače i otežanog disanja.

Ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma, odmah prekinite uzimati ATENZIO PLUS i javite se svom
ljekaru (takođe vidjeti dio 2. „Budite posebno oprezni s ATENZIO PLUS“)

Ostale nuspojave uključuju:
Manje često

kašalj

nizak krvni pritisak

ošamućenost

dehidracija (sa simptomima žeđi, suhih usta i jezika, rijetkog mokrenja, tamno obojene mokraće,
suhe kože)

mišićna bol

umor

drhtanje ili ukočenost

priviđenja

buka (npr. zviždanje, zujanje) u ušima

Vrlo rijetko

vrtoglavica

proljev

bolovi u zglobovima

Nepoznato

otežano disanje

jako smanjeno mokrenje

sniženje nivoa natrija u krvi (što može dovesti do umora, smetenosti, trzanja mišića i/ili konvulzija
u težim slučajevima)

sniženje nivoa kalija u krvi (ponekad sa slabošću mišića, grčevima mišića, nenormalnim srčanim

ritmom)

sniženje nivoa leukocita u krvi (sa simptomima poput povišene temperature, infekcija kože,
grlobolje ili čireva u ustima zbog infekcija, slabosti)

povišenje nivoa bilirubina u krvi (što može u težim slučajevima izazvati žutilo kože i očiju)

povišenje nivoa azota iz uree u krvi i kreatinina u krvi (što može ukazivati na poremećenu funkciju
bubrega)

povišenje nivoa mokraćne kiseline u krvi (što može u težim slučajevima izazvati giht)

sinkopa (nesvjestica)

Sljedeće nuspojave su bile zabilježene samo s valsartanom ili hidrohlorotiazidom:

Valsartan
Manje često

osjećaj da Vam se vrti

bol u trbuhu

Nepoznato

stvaranje mjehura na koži (znak buloznog dermatitisa)

kožni osip sa ili bez svrbeža zajedno s nekim od sljedećih znakova ili simptoma: povišena tjelesna
temperatura, bol u zglobovima, bol u mišićima, otečeni limfni čvorovi i/ili simptomi nalik gripi

osip, ljubičasto-crvene pjege, povišena tjelesna temperatura, svrbež (simptomi upale krvnih žila)

sniženje nivoa trombocita u krvi (ponekad s neuobičajenim krvarenjem ili modricama)

povišenje nivoa kalija u krvi (ponekad s grčevima mišića, nepravilnim srčanim ritmom)

alergijske reakcije (sa simptomima poput osipa, svrbeža, urtikarije, otežanog disanja ili gutanja,
omaglice)

oticanje uglavnom lica i grla, osip, svrbež

porast vrijednosti pokazatelja jetrene funkcije

sniženje nivoa hemoglobina i sniženje udjela eritrocita u krvi (što oboje može u težim slučajevima
dovesti do anemije)

zatajenje bubrega

nizak nivo natrija u krvi (što može dovesti do umora, smetenosti, trzanja mišića i/ili konvulzija u
težim slučajevima)

Hidrohlorotiazid
Vrlo često

nizak nivo kalija u krvi

povišenje lipida u krvi

Često

nizak nivo natrija u krvi

nizak nivo magnezija u krvi

visok nivo mokraćne kiseline u krvi

osip sa svrbežom i druge vrste osipa

smanjeni apetit

blaga mučnina i povraćanje

omaglica, nesvjestica pri ustajanju

nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije

Rijetko

oticanje i plikovi na koži (zbog povećane osjetljivosti na sunce)

visok nivo kalcija u krvi

visok nivo šećera u krvi

šećer u mokraći

pogoršanje dijabetičkog metaboličkog stanja

zatvor, proljev, nelagoda u trbuhu ili crijevima, poremećaji jetre koji se mogu pojaviti zajedno sa
žutilom kože i očiju

nepravilni otkucaji srca

glavobolja

poremećaji sna

tužno raspoloženje (depresija)

sniženje nivoa trombocita u krvi (ponekad s krvarenjem ili modricama pod kožom)

omaglica

trnci ili obamrlost

poremećaj vida

Vrlo rijetko

upala krvnih žila sa simptomima poput osipa, ljubičasto-crvenih pjega, povišene temperature
(vaskulitis)

osip, svrbež, koprivnjača, poteškoće u disanju ili gutanju, omaglica (reakcije preosjetljivosti)

teška kožna bolest koja uzrokuje osip, crvenilo kože,pojava plikova na usnama, očima ili ustima,
ljuštenje kože, groznica, toksična epidermalna nekroliza)

osip na licu, bolovi u zglobovima, mišićni poremećaj, povišena tjelesna temperatura, eritemski
lupus

teški bolovi u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis)

otežano disanje s povišenom tjelesnom temperaturom, kašljanje, piskanje, gubitak daha
(respiratorni distres uključujući pneumonitis i plućni edem)

povišena temperatura, grlobolja, učestalije infekcije (agranulocitoza)

bljedilo kože, umor, nedostatak zraka pri disanju, tamna mokraća (hemolitička anemija)

povišena tjelesna temperatura, grlobolja ili ulceracija u ustima zbog infekcija (leukopenija)

zbunjenost, umor, trzanje mišića i spazam, ubrzano disanje (hipohloremijska alkaloza)

Nepoznato

slabost, podljevi i učestale infekcije (aplastična anemija)

uveliko smanjeno stvaranje mokraće (mogući znakovi poremećaja ili zatajenja bubrega)

slabljenje vida ili bol u očima uzrokovan visokim pritiskom (mogući znakovi akutnog glaukoma
zatvorenog ugla

osip, crvenilo kože, mjehuri na usnama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, povišena tjelesna
temperatura (mogući znakovi multiformnog eritema)

mišićni spazam

povišena tamperatura (pireksija)

slabost (astenija)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati lijek ATENZIO PLUS ?

ATENZIO PLUS

morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvajte ATENZIO PLUS

na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

Rok trajanja
3 godine. Istek roka upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
ATENZIO PLUS film tablete ne smijete primjeniti nakon isteka roka trajanja !

6. Dodatne informacije

Sastav
ATENZIO PLUS

film tablete 80+12,5 mg

Svaka film tableta sadrži 80 mg valsartan anhidrata i 12,5 mg hidrohlorotiazida.
ATENZIO PLUS

film tablete 160+12,5 mg

Svaka film tableta sadrži 160 mg valsartan anhidrata i 12,5 mg hidrohlorotiazida.
ATENZIO PLUS

film tablete 160+25 mg

Svaka film tableta sadrži 160 mg valsartan anhidrata i 25 mg hidrohlorotiazida.

Pomoćne supstance: mikrokristalna celuloza, kopovidon, krospovidon, talk, koloidni silicij dioksid, natrijum
laurilsulfat, magnezijum stearat
Film: Opadry II pink (ATENZIO PLUS 80+12,5 mg i ATENZIO PLUS 160+12,5 mg); Opadry II orange
(ATENZIO PLUS 160+25 mg); prečišćena voda

Sadržaj pakovanja i farmakoterapeutska grupa
30 (3x10) tableta od 80+12,5 mg u blister pakovanju, u kutiji
30 (3x10) tableta od 160+12,5 mg u blister pakovanju, u kutiji
30 (3x10) tableta od 160+25 mg u blister pakovanju, u kutiji

PROIZVOĐAČ/PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA/NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U
PROMET
ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
Donji Bistarac bb
75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina.

Način izdavanja
Lijek se izdaje na ljekarski recept u apoteci.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
ATENZIO PLUS

film tableta 30x(80 mg+12,5 mg): 04-07.3-2-4706/16 od 20.04.2017.

ATENZIO PLUS

film tablete 30x(160 mg+12,5 mg): 04-07.3-2-4707/16 od 20.04.2017.

ATENZIO PLUS

film tablete 30x(160 mg+25 mg): 04-07.3-2-4708/16 od 20.04.2017.