BLASTOMAT

BLASTOMAT 100 mg tableta

vrećica sa 5 kapsula tvrdih, u kutiji

Supstance:
temozolomid
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta L01AX03 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Blastomat;

5mg

20mg

100mg

250mg

kapsula tvrda

temozolomid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

1. Šta je lijek Blastomat i za šta se koristi?

2. Prije nego počnete uzimati lijek Blastomat

3. Kako uzimati lijek Blastomat ?

4. Moguća neželjena dejstva

5. Kako čuvati lijek Blastomat?

6. Dodatne informacije

1.Šta je lijek Blastomat i za šta se koristi?

Blastomat je antitumorski lijek.

Blastomat se koristi za liječenje pacijenata sa specifičnim vrstama tumora mozga:

- sa novodijagnostikovanim multiformnim glioblastomom. Blastomat se prvo primjenjuje istovremeno sa

radioterapijom (istovremena faza), a nakon toga sam (faza monoterapije).

- sa malignim gliomom, kao što je glioblastoma multiforme ili anaplastični astrocitom. Blastomat se

primjenjuje kod ovih vrsta tumora ako se ponovo jave ili pogoršaju nakon standardne terapije.

2.Prije nego počnete uzimati lijek Blastomat

Lijek Blastomat ne smijete koristiti:

- ako ste preosjetljivi (alergični) na temozolomid ili bilo koji drugi sastojak lijeka,

- ako ste imali alergijsku reakciju na dakarbazin (lijek protiv raka koji je poznat i pod nazivom DTIC). Znaci

alergijske reakcije uključuju osjećaj svraba, nedostatak daha ili šištanje, oticanje lica, usana, jezika i grla.

- ako imate jako smanjen broj određenih vrsta krvnih ćelija (mijelosupresija), kao što su bijela krvna zrnca i

trombociti. Ove krvne ćelije su važne za borbu organizma protiv infekcija i zazgrušavanje krvi. Vaš ljekar

će provjeriti vašu krv prije početka liječenja da bi se uvjerio da imate dovoljno ovih ćelija.

Kada uzimate lijek Blastomat, posebno vodite računa:

- ljekar bi trebao pažljivo da vas prati na razvoj ozbiljne vrste upale pluća koja se zove Pneumocystis

jirovecii pneumonija (PCP). Ukoliko ste novodijagnostifikovani pacijent (glioblastoma multiforme), možete

uzimati Blastomat prema programu od 42 dana u kombinaciji sa zračenjem. U tom slučaju ljekar će Vam

propisati lijek radi prevencije ove vrste upale pluća.

- ako prije početka liječenja postoji smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija), bijelih krvnih zrnaca i

trombocita ili problemi sa zgrušavanjem krvi ili se ti poremećaji razviju tokom liječenja. Ljekar će možda

morati da smanji Vašu dozu lijeka Blastomat, prekine liječenje, potpuno zaustavi liječenje, a možda će

Vam biti potrebna drugačija terapija. Često će Vam raditi analize krvi zbog praćenja neželjenih dejstava

lijeka Blastomat na Vaše krvne ćelije.
- možete imati mali rizik za pojavu drugih promjena u vašim krvnim ćelijama, uključujući leukemiju.
- ukoliko imate mučninu i/ili povraćanje koja su česta neželjena dejstva lijeka Blastomat (vidjeti odjeljak 4
’’Moguća neželjena dejstva). Vaš ljekar Vam može propisati lijek koji sprečava povraćanje (antiemetik).

Ukoliko često povraćate prije početka i za vrijeme liječenja, pitajte svog ljekara o najboljem vremenu za

uzimanje lijeka Blastomat dok povraćanje ne bude pod kontrolom. Ukoliko povratite nakon uzimanja doze

nemojte uzeti sljedeću dozu istog dana.

- ukoliko razvijete temperaturu ili simptome infekcije odmah se obratite svom ljekaru.

- nemojte otvarati, lomiti ili žvakati svoju kapsulu. Ako je kapsula oštećena, izbjegavajte kontakt praha s

kožom,očima ili nosom. Izbjegavajte udisanje praha. Ako prah slučajno dospije u oči ili nos, isperite ga

vodom.

- Ako ste stariji od 70 godina, mogli biste imati povećan rizik za promjene krvnih ćelija koje mogu

prouzrokovati povećanu osjetljivost na infekcije, nastanak modrica ili krvarenje.

- Ako imate problema s jetrom ili bubrezima, možda će biti potrebno prilagoditi Vašu dozu lijeka Blastomat.

Zbog nedostaka iskustva, Blastomat se ne smije davati djeci mlađoj od tri godine.

Blastomat može uzrokovati trajnu neplodnost. Pacijentima muškog pola se savjetuje da koriste efikasnu

kontracepciju i da ne pokušavaju začeti djecu do 6 mjeseci nakon prestanka liječenja lijekom Blastomat, te

da potraže savjet kako da konzerviraju uzorak sperme prije započinjanja terapije.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Uzimanje lijeka Blastomat sa hranom ili pićima

Blastomat ne treba uzimati istovremeno sa hranom. Blastomat se uzima “natašte” (na prazan želudac).

Primjena lijeka Blastomat u periodu trudnoće i dojenja

Kažite svom ljekaru ako ste trudni, ako mislite da ste možda trudni ili planirate da zatrudnite. Lijek

Blastomat ne smijete uzimati tokom trudnoće, osim u slučaju da Vam je propisan od strane Vašeg ljekara.

Pacijenti muškog i ženskog spola, koji uzimaju Blastomat, treba da koriste efikasnu kontracepciju (vidjeti

odjeljak ‘’ Kada uzimate lijek Blastomat, posebno vodite računa’’).

Ako uzimate lijek Blastomat, prekinite sa dojenjem svoje bebe.

Uticaj lijeka Blastomat na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Lijek Blastomat može da izazove umor ili pospanost. U tom slučaju nemojte voziti niti rukovati mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Blastomat

Blastomat sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke vrste šećera, obratite se svom

ljekaru prije uzimanja lijeka.

3. Kako uzimati lijek Blastomat

Vaš ljekar će odrediti tačnu dozu lijeka Blastomat koju ćete uzimati na osnovu Vaše visine i težine i s

obzirom na to da li vam se tumor ponovo javio i da li ste već primali hemioterapiju.

Možda ćete dobiti neke druge lijekove (antiemetike) prije i/ili poslije uzimanja lijeka Blastomat da bi se

izbjegla ili kontrolisala mučnina i povraćanje.

Pacijenti sa novodijagnostifikovanim multiformnim glioblastiomom

Kod ovih pacijenata liječenje će se odvijati u dvije faze:

- faza istovremenog liječenja (uzimanje lijeka Blastomat istovremeno sa radioterapijom)

- na koju se nastavlja faza monoterapije (samo uzimanje lijeka Blastomat).

Tokom faze istovremenog liječenja Vaš ljekar će započeti davanje lijeka Blastomat u dozi od 75mg/m

(uobičajena doza). Tu ćete dozu uzimati svakodnevno tokom 42 dana (do najviše 49 dana) u kombinaciji

sa terapijom zračenjem.

Uzimanje lijeka Blastomat može biti odloženo ili prekinuto u zavisnosti od broja vaših krvnih ćelija i

podnošenja lijeka tokom faze istovremenog liječenja.

Nakon završetka terapije zračenjem, prekida se liječenje na 4 nedjelje kako bi se Vaše tijelo oporavilo.

Potom ćete započeti fazu monoterapije.

Tokom faze monoterapije doza i način uzimanja lijeka Blastomat razlikovaće se od uzimanja lijeka u fazi

istovremenog liječenja. Vaš ljekar će odrediti Vašu tačnu dozu. Može biti do ukupno 6 terapijskih ciklusa,

od kojih svaki traje 28 dana. Uzećete Vašu novu dozu Blastomat od početno 150mg/m

jednom dnevno

tokom prvih pet dana ("dani doziranja") nakon čega slijede 23 dana bez uzimanja lijeka, što čini ukupno 28

dana terapijskog ciklusa.

Nakon 28. dana, započeće sljedeći ciklus, u kojem ćete ponovo uzimati lijek jednom dnevno tokom pet

dana,nakon čega slijede 23 dana bez uzimanja lijeka Blastomat. S obzirom na broj vaših krvnih ćelija i/ili

podnošenja lijeka tokom svakog terapijskog ciklusa, uzimanje lijeka Blastomat može biti prilagođeno,

odloženo ili prekinuto.

Pacijenti sa tumorima koji su se ponovo pojavili ili pogoršali (maligni gliom, kao što su multiformni

glioblastiom ili anaplastični astrocistom) i koji uzimaju samo Blastomat

Ciklus liječenja lijekom Blastomat obuhvata 28 dana.

Kapsule uzmite jednom dnevno prvih pet dana. Doziranje će zavisiti od toga da li ste prethodno primali

hemioterapiju ili ne.

Ukoliko prethodno niste bili liječeni hemioterapijom, uzećete Vašu prvu dozu lijeka Blastomat od

200mg/m

jednom dnevno tokom prvih pet dana ("dani doziranja"). Ukoliko ste prethodno bili liječeni

hemioterapijom, uzećete Vašu prvu dozu lijeka Blastomat od 150mg/m

jednom dnevno tokom prvih pet

dana.

Nakon toga slijede 23 dana bez uzimanja lijeka, što čini ukupno 28 dana terapijskog ciklusa.

Nakon 28. dana, započeće sljedeći ciklus, u kom ćete ponovo uzimati lijek jednom dnevno tokom pet

dana, nakon čega slijede 23 dana bez uzimanja lijeka Blastomat.

Prije svakog ciklusa liječenja, uradiće Vam se analize krvi kako bi se utvrdilo treba li prilagoditi dozu lijeka

Blastomat. S obzirom na rezultate Vaših analiza krvi, ljekar može prilagoditi dozu lijeka za sljedeći ciklus.

Kako uzimati Blastomat

Uzimajte propisanu dozu lijeka Blastomat jednom dnevno, po mogućnosti uvijek u isto vrijeme.

Uzimajte kapsule na prazan stomak; na primjer, najmanje 1 sat prije nego što planirate da doručkujete.

progutajte kapsule cijele sa čašom vode. Ne otvarajte i ne žvaćite kapsule. Ukoliko je kapsula oštećena,

izbjegavajte kontakt praškastog sadržaja kapsule sa kožom, očima i nosem. ukoliko do kontakta dođe,

isperite obilno područje koje je bilo u kontaktu.

U zavisnosti od prepisane doze, možda ćete morati uzeti nekoliko kapsula odjednom, koje su različite

jačine (koje imaju različit sadržaj aktivne supstance izražen u miligramima). Boja kape kapsule je različita

kod različitih jačina (vidjeti tabelu ispod).

Jačina

Boja kape kapsule

5 mg

zelena

20 mg

narandžasta

100 mg

ljubičasta

250 mg

bijela

Potrebno je da budite sigurni da tačno razumijete i zapamtite sljedeće:

- koliko kapsula treba da uzmete tokom svakog dana doziranja. Zamolite svog ljekara ili farmaceuta da

Vam zapiše broj kapsula svih jačina (uključujući boju).

- koji su Vaši dani doziranja.

Provjerite sa svojim ljekarom dozu lijeka svaki put kada počinjete novi ciklus, pošto se doza može

razlikovati od one koju ste uzimali u prethodnom ciklusu.

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je rekao Vaš ljekar. Veoma je važno da provjerite sa Vašim ljekarom

ili farmaceutom ukoliko ste zbunjeni ili nesigurni kako treba da uzmete lijek. Greška u uzimanju ovog lijeka

može imati ozbiljne posljedice po Vaše zdravlje.

Ako ste uzeli više lijeka Blastomat nego što je trebalo

Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu lijeka Blastomat nego što je trebalo, odmah se obratite Vašem ljekaru

ili farmaceutu!

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Blastomat

Uzmite propuštenu dozu što je prije moguće tokom istog dana. Ako ste propustili jedan dan, posavjetujte

se s ljekarom šta da učinite. Nemojte sljedećeg dana uzeti dvostruku dozu, osim ako Vam ljekar to nije

savjetovao.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za lijek Blastomat, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Blastomat

Nije primjenljivo.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i većina drugih lijekova, i lijek Blastomat može imati neželjena dejstva, iako se ona ne ispoljavaju kod

svih.

Odmah se javite vašem ljekaru ukoliko imate bilo šta od sljedećeg:

- jaku alergijsku reakciju-reakciju preosjetljivosti (koprivnjača, šištanje ili druge problem sa disanjem),

- nekontrolisano krvarenje,

- epileptičke napade,

- groznica

- tešku glavobolju koja ne prestaje.

Liječenje lijekom Blastomat može uzrokovati smanjenje broja izvjesnih krvnih ćelija. Zbog toga vam se

češće mogu javljati modrice ili krvarenje, anemija (smanjen broj crvenih krvnih zrnaca), groznica i

smanjena otpornost na infekcije. Smanjenje broja krvnih ćelija je obično kratkotrajno. U nekim

slučajevima, može biti produženo i može dovesti do veoma teškog oblika anemije (aplastična anemija).

Vaš ljekar će redovno pregledat vašu krv na bilo kakve promjene u krvnoj slici i odlučiti o potrebi uvođenja

bilo kakvog specifičnog liječenja. U nekim slučajevima će doza lijeka Blastomat biti smanjena ili će se

liječenje ovim lijekom biti prekinuto.

Neželjena dejstva iz kliničkih studija:

Neželjena dejstva se mogu javiti sa određenom učestalošću pojavljivanja koja je definisana na sljedeći

način:

- vrlo česta (više od 1 na 10 pacijenata),

- česta (manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 pacijenata),

- povremena (manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 pacijenata)

- rijetka (manje od 1 na 1.000, ali više od 1 na 10.000 pacijenata),

- vrlo rijetka (manje od 1 na 10.000 pacijenata)

- nepoznate učestalosti pojavljivanja: učestalost pojavljivanja se ne može procijeniti na osnovu

raspoloživih podataka.

Blastomat u kombinaciji sa terapijom zračenjem kod novodijagnostifikovanih pacijenata sa glioblastomom

Pacijenti koji uzimaju Blastomat u kombinaciji sa terapijom zračenjem mogu iskusiti različita neželjena

dejstva od pacijenata koji uzimaju samo Blastomat. Mogu se javiti sljedeća neželjena dejstva i koja mogu

zahtijevati medicinsku pomoć.

Veoma česta: gubitak apetita, glavobolja, zatvor, mučnina, povraćanje, osip, gubitak kose, umor.

Česta: oralne infekcije, infekcija rane, smanjen broj krvnih ćelija (neutropenija, trombocitopenija,

limfopenija, leukopenija), povišen šećer u krvi, gubitak tjelesne mase, promjene mentalnog stanja ili

budnosti, anksioznost-uznemirenost/depresija, nesanica, teškoće govora, poremećaj ravnoteže,

vrtoglavica, konfuzija, zaboravnost, poremećaj koncentracije, nemogućnost da se zaspi i ostane uspavan,

trnjenje, nastanak modrica, drhtanje, poremećen ili zamućen vid, dvostruke slike, oštećenje sluha, kašalj,

kratkoća daha, ugrušak u krvnim sudovima nogu, zadržavanje tečnosti, otečene noge, proliv, bol u

želudcu ili stomaku, gorušica, želudačne tegobe, poteškoće žvakanja, suva usta, iritacija ili crvenilo kože,

svrab, suva koža, bolni zglobovi, slabost mišića, bol u mišićima, učestalo mokrenje, poteškoće u

zadržavanju mokraće, groznica, bol, otok lica, alergijska reakcija, promjene čula ukusa, ozljeda od

zračenja, poremećaji testova funkcija jetre.

Povremena: simptomi nalik gripu, crvene potkožene mrlje, nadutosti lica ili slabost mišića, povećanje

tjelesne mase, nizak nivo kalijuma u krvi, promjene raspoloženja, halucinacije i oštećenje pamćenja,

delimična paraliza, poremećena koordinacija, teškoće sa gutanjem, poremećaj osjećaja, suve ili bolne oči,

djelimični gubitak vida, zvonjava u ušima, bol u uvu, gluvoća i infekcija srednjeg uva, osjećaj lupanja srca,

visok krvni pritisak, ugrušak u krvnim sudovima pluća, upala pluća, upala sinusa, bronhitis, prehlada ili

grip, nadutost, hemoroidi, poteškoće u kontrolisanju stolice, povećana osjetljivost kože na svjetlo,

promjena boje kože, ljuštenje kože, pojačano znojenje, bol u leđima, oštećenje mišića, poteškoće s

mokrenjem, impotencija, izostanak ili obilne menstruacije, vaginalna iritacija, bol u dojkama, vaginalno

krvarenje, valunzi, promjena boje jezika, promjena čula mirisa, žeđ, promjene na zubima, drhtavica.

Blastomat kao monoterapija kod rekurentnog ili progresivnog glioma

Mogu se javiti sljedeća neželjena dejstva i koja mogu zahtijevati medicinsku pomoć.

Veoma česta: smanjen broj krvnih ćelija (neutropenija ili limfopenija, trombocitopenija), gubitak apetita,

glavobolja, zatvor, mučnina, povraćanje.

Česta: gubitak tjelesne mase, umor, vrtoglavica, trnjenje, kratkoća daha, proliv, bol u stomaku, želudačne

tegobe, osip, svrab, gubitak kose, groznica, slabost, drhtavica, loše osećanje, bol, promjene čula ukusa

Povremena: smanjen broj krvnih ćelija (pancitopenija, anemija, leukopenija).

Rijetka: kašalj, infencije uključujući upalu pluća.

Veoma rijetka: crvenilo kože, koprivnjača, erupcija kože, alergijske reakcije.

Ostala neželjena dejstva:

Veoma rijetko su primjećeni slučajevi jakog osipa sa otokom kože, uključujući dlanove ruku i tabane na

nogama, ili bolno crvenilo kože i/ili plikovi na tijelu ili u ustima.Ukoliko se tako nešto dogodi, odmah

obavijestite svog ljekara.

Veoma rijetko su primjećeni slučajevi neželjenih dejstava na pluća prilikom terapije lijekom Blastomat. Kod

pacijenata je obično prisutna kratkoća daha ili kašalj. Obavijestite svog ljekara ako primjetite bilo koji od

ovih simptoma.

Veoma rijetko, pacijenti koji uzimaju Blastomat i slične lijekove mogu imati mali rizik od razvoja

sekundarnog kancera, uključujući leukemiju.

Prijavljeni su slučajevi neželjenih dejstava na jetru koji uključuju povećan nivo enzima jetre, povećan nivo

bilirubina, probleme sa oticanjem žuči (holestaza) i hepatitis.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Blastomat

Držati lijek Blastomat van domašaja i vidokruga djece, najbolje u zaključanom ormariću. Slučajno gutanje

kapsula od strane djece može se završiti njihovom smrću.

Rok upotrebe

2 godine.
Ne smijete koristiti lijek nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na kartonskoj kutiji i kesici. Rok
upotrebe se odnosi na posljednji dan u mjesecu.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi ispod 30 ºC.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijekove

koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Blastomat

Aktivna supstanca je temozolomid.

Blastomat 5 mg: Svaka kapsula sadrži 5 mg temozolomida.

Blastomat 20 mg: Svaka kapsula sadrži 20 mg temozolomida.

Blastomat 100 mg: Svaka kapsula sadrži 100 mg temozolomida.

Blastomat 250 mg: Svaka kapsula sadrži 250 mg temozolomida.

Ostali sastojci su:

Blastomat 5mg, 20mg, 100mg, 250mg sadržaj kapsule: laktoza, anhidrovana, silicijum-dioksid, koloidni,

natrijum-skrobglikolat (tip A), vinska kiselina, stearinska kiselina

Blastomat 5mg kapsula: želatin, titan-dioksid (E 171), gvožđe-oksid, žuti (E 172), indigotin (E 132)

Blastomat 20mg kapsula: želatin, titan-dioksid (E 171), gvožđe-oksid, žuti (E 172), gvožđe-oksid, crveni (E

172)

Blastomat 100mg kapsula: želatin, titan-dioksid (E 171), indigotin (E 132)

Blastomat 250mg kapsula: želatin, titan-dioksid (E 171)

Crno mastilo: šelak, etanol, anhidrovan, izopropanol, butanol, propilenglikol, prečišćena voda, nartijum-

amonijum rastvor, kalijum-hidroksid, gvožđe-oksid, crni (E 172).

Kako izgleda lijek Blastomat i sadržaj pakovanja

Blastomat 5 mg: Tvrda želatinska kapsula veličine 0 sa zelenom neprovidnom kapom i bijelim neprovidnim

tijelom i sa odštampanom oznakom ‘’5’’ na tijelu kapsule.

Blastomat 20 mg: Tvrda želatinska kapsula veličine 0 sa narandžastom neprovidnom kapom i bijelim

neprovidnim tijelom i sa odštampanom oznakom ‘’20’’ na tijelu kapsule.

Blastomat 100 mg: Tvrda želatinska kapsula veličine 0 sa ljubičastom neprovidnom kapom i bijelim

neprovidnim tijelom i sa odštampanom oznakom ‘’100’’ na tijelu kapsule.

Blastomat 250 mg: Tvrda želatinska kapsula veličine 0 sa bijelom neprovidnom kapom i bijelim

neprovidnim tijelom i sa odštampanom oznakom ‘’250’’ na tijelu kapsule.

Blastomat 5mg, 20mg, 100mg, 250mg:

Unutrašnje pakovanje za Blastomat 5mg, 20mg i 100mg:

Vrećice se sastoji od 50 g/m

polietilena

papir/10g/m

, niske gustoće/20 mikrona Al /30g/m

EAA Copo (etilen akrilna kiselina ko-polimer).

Unutrašnje pakovanje za Blastomat 250mg: Bočica(HDPE) sa 5 kapsula,tvrdih.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz

recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)

EirGen Pharma Ltd.

Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford,Ireland

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

EirGen Pharma Ltd.

Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford,Ireland

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Alvogen Pharma d.o.o.

Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Blastomat 5 x 5 mg, kapsula, tvrda: 04-07.9-2442/14 od 20.04.2015.

Blastomat 5 x 20 mg, kapsula, tvrda: 04-07.9-2443/14 od 20.04.2015.

Blastomat 5 x 100 mg, kapsula, tvrda: 04-07.9-2444/14 od 20.04.2015.

Blastomat 5 x 250 mg, kapsula, tvrda: 04-07.9-2445/14 od 20.04.2015.