BlokMax forte

BlokMax forte 400 mg tableta

10 film tableta (1 PVC/Al blister sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
400 mg tableta M01AE01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

BlokMax 200 mg film tableta
BlokMax forte 400 mg film tableta
ibuprofen

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da ga pažljivo koristite da
biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije tri dana, morate se obratiti svom
ljekaru.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je BlokMax/BlokMax forte i za šta se koristi,

2.

Prije nego što počnete da uzimate BlokMax/BlokMax forte,

3.

Kako uzimati BlokMax/BlokMax forte,

4.

Moguća neželjena djelovanja,

5.

Kako čuvati BlokMax/BlokMax forte i

6.

Dodatne informacije.

1. ŠTA JE BlokMax/BlokMax forte I ZA ŠTA SE KORISTI

Lijekovi BlokMax i BlokMax forte se mogu kratkotrajno upotrebljavati u:

Simptomatsko liječenje blage do umjerene akutne boli različitog porijekla poput glavobolje,

zubobolje, boli nakon vađenja zuba, bolova u mišićima i dismenoreje;

Stanje povišene tjelesne temperature;

Dužina terapija tri dana.

Aktivna supstanca lijeka BlokMax je ibuprofen i svaka tableta sadrži 200 mg ibuprofena.
Aktivna supstanca lijeka BlokMax forte je ibuprofen i svaka tableta sadrži 400 mg ibuprofena.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE BlokMax/BlokMax forte

Nemojte uzimati lijek BlokMax/BlokMax forte, ako:
 ste alergični (preosjetljivi) na ibuprofen ili bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledati odjeljak 6.
„Dodatne informacije“),
 ste prethodno imali astmu, neke alergijske reakcije ili pištanje u plućima poslije primjene
ibuprofena, aspirina ili nekog drugog nesteroidnog antiinflamatornog lijeka,
imate čir ili ste imali dokazano krvarenje iz želuca pri primjeni nekog lijeka iz grupe NSAIL,
 imate neko oboljenje pri kome postoji povećana sklonost ka krvarenju,
 imate astmu ili ste imali alergijsku reakciju ili otežano disanje nakon uzimanja ibuprofena, aspirina ili
drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova,
 imate teško oboljenje srca, jetre ili bubrega,
 ste u trećem trimestru trudnoće,
 ste mlađi od 12 godina,

Budite oprezni sa lijekom BlokMax/BlokMax forte
Prije uzimanja lijeka BlokMax

ili BlokMax forte obavestite svog ljekara ili farmaceuta:

 Ako ste trudni ili planirate da zatrudnite. Posavjetujte se sa svojim ljekarom ako planirate da
zatrudnite ili imate problema sa začećem.
 Ako imate ili ste imali čir na želucu ili neku drugu želudačnu tegobu. Ne uzimajte lijek BlokMax forte
ukoliko imate peptički ulkus (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu) ili krvarenje u želucu, ili
ukoliko ste prethodno imali dva ili više slučaja peptičkog ulkusa, krvarenja u želucu ili perforaciju

 Ako imate astmu ili ste imali alergijsku reakciju ili otežano disanje nakon uzimanja ibuprofena,
aspirina ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova,
 Ako imate oboljenje jetre ili bubrega.
 Ako imate oboljenje srca. BlokMax i BlokMax forte može da dovede do malog povećanja rizika od
nastanka arterijske tromboze (npr. infarkt miokarda ili moždani udar). Kao i svaki rizik, i ovaj se
povećava primjenom visokih doza lijeka u toku dužeg perioda. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu,
niti preporučenu dužinu trajanja terapije. Ukoliko imate oboljenje srca, već ste imali moždani udar ili
mislite da ste izloženi riziku od nastanka navedenih bolesti (npr. imate visok krvni pritisak, šećernu
bolest, visok nivo holesterola u krvi ili ste pušač) trebalo bi da se posavjetujete u vezi sa terapijom sa
svojim ljekarom ili farmaceutom.
 ukoliko ste stariji, jer stariji pacijenti su podložniji neželjenim dejstvima ove grupe lijekova
(nesteroidni antiinflamatorni lijekovi), kao što su krvarenja iz želuca i perforacije koje mogu biti fatalne,
 ako imate sistemski eritematozni lupus (poznat i kao lupus) ili poremećaje vezivnog tkiva
(autoimune bolesti koje zahvataju vezivno tkivo).
 u slučaju intolerancije na neke od šećera, obratite se svom ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom BlokMax/BlokMax forte
Neki lijekovi kao što su antikoagulansi (lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr.
aspirin/acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklodipin), neki lijekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska
(ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta-blokatori kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II receptora
kao što je losartan) i drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na
njihovo dejstvo. Uvijek se posavjetujte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete
ibuprofen sa nekim drugim lijekom. Obavezno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako, pored
gorenavedenih, uzimate neke od sljedećih lijekova:
 diuretici (tablete za izbacivanje vode, pojačano mokrenje),
 kardiotonični glikozidi, kao što je digoksin, koji se koriste za liječenje oboljenja srca,
 lijekovi koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska (pogledati gorenavedeni tekst),
 antikoagulansi ili antitrombocitni lijekovi (pogledati gorenavedeni tekst),
 litijum,
 zidovudin (antivirusni lijek),
 kortikosteroidi (koriste se u liječenju zapaljenskih stanja),
 metotreksat (koristi se u liječenju nekih vrsta karcinoma),
 lijekovi poznati kao imunosupresivi, kao što su ciklosporin i takrolimus (koji smanjuju Vaš imuni
odgovor),
 lijekovi poznati kao selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI), koji se koriste u liječenju
depresije,
 antibiotici pod nazivom hinoloni, kao što je ciprofloksacin,
 probenecid (lijek koji se koristi za liječenje gihta),
 aminoglikozidi (vrsta antibiotika),
 mifepriston (trenutno ili u posljednjih 12 dana),
 bilo koji od lijekova koji se koriste u terapiji dijabetesa a uzimaju se oralnim putem (npr. metformin)
 bilo koji drugi preparat ibuprofena, poput onih koji se mogu kupiti bez recepta,
 bilo koji drugi lijek protiv zapaljenja i bolova, uključujući aspirin,
 Ginko biloba biljni lijekovi (mogu povećati rizik od krvarenja pri istovremenoj primjeni sa
ibuprofenom).

Uzimanje hrane i pića s lijekom BlokMax/BlokMax forte
Uvijek uzimajte lijek BlokMax

i BlokMax forte kako Vam je rekao ljekar.

Lijek BlokMax

i BlokMax forte popiti sa vodom uz jelo ili poslije jela.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Ne preporučuje se primjena lijekova BlokMax i BlokMax forte u periodu trudnoće ili dojenja, osim
ukoliko to nije neophodno, što će procijeniti Vaš ljekar. Ne treba da uzimate lijekove BlokMax i
BlokMax forte u posljednja tri mjeseca trudnoće.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nakon uzimanja lijekova BlokMax i BlokMax forte mogu se javiti vrtoglavica ili pospanost. U slučaju
njihovog ispoljavanja, ne smijete da upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama, niti da
obavljate neku drugu radnju koja zahtijeva povećanu budnost.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka BlokMax/BlokMax forte
Lijek sadrži laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se svom ljekaru
prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI LIJEK BlokMax/BlokMax forte

Ukoliko niste sigurni pogledajte tekst na kutiji lijeka ili se posavjetujte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

BlokMax i BlokMax forte treba uzeti za vrijeme ili nakon obroka.
Odrasli i djeca koja imaju više od 12 godina:
Početna doza iznosi 400 mg i ona se po potrebi može ponoviti u dozama od 200 mg do 400 mg u
intervalima od četiri sata, do maksimalno 1.200 mg u toku 24 sata.
Lijek je namijenjen za oralnu primjenu.
Lijek je namijenjen za odrasle i djecu koja imaju više od 12 godina.
Lijek je namijenjen za kratkotrajnu primjenu.
Ne smije se prekoračiti doza od 1.200 mg u periodu od 24 sata.
Minimalni interval između pojedinačnih doza je najmanje četiri sata.

Ako uzmete više lijeka BlokMax/BlokMax forte nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka BlokMax/BlokMax forte nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa
svojim ljekarom ili idite do odjeljenja hitne medicinske pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite
pakovanje ovog lijeka.

Ako ste zaboravili uzeti lijek BlokMax/BlokMax forte

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ukoliko zaboravite da uzmete lijek BlokMax i BlokMax forte, uzmite zaboravljenu dozu čim se sjetite,
izuzev ako je blizu vrijeme za sljedeću dozu. Pokušajte da liječenje nastavite kao i ranije.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka BlokMax/BlokMax forte, obratite se

svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, BlokMax i

BlokMax forte može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod

svih.

Ukoliko bilo koja neželjena reakcija postane ozbiljna ili primijetite reakciju koja nije navedena u ovom
uputstvu, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Pojava neželjenih reakcija se može smanjiti ukoliko se koristi najmanja doza lijeka u što kraćem
periodu.

Ako tokom primjene lijeka BlokMax

i BlokMax forte primijetite sljedeće simptome, prestanite sa

upotrebom BlokMax

i BlokMax forte i odmah potražite hitnu medicinsku pomoć:

• teška glavobolja, visoka temperatura, ukočenost vrata ili preosjetljivost na svjetlo,
• primijetite krv u stolici,
• pojava crne stolice nalik na katran,
• povraćate krv ili komade koji liče na talog kafe.

Recite Vašem ljekaru i prestanite da uzimate lijekove BlokMax ili BlokMax forte ako osjetite:
– bol u stomaku nejasnog porijekla ili bilo koje simptome u stomaku koji nisu uobičajeni, otežano
varenje, gorušicu, osjećaj mučnine i/ili povraćanje,
– pištanje u plućima nejasnog porijekla, otežano disanje, osip po koži, svrbež ili pojavu modrica,
– pojavu žuto obojene kože i/ili bionjača,
– jak bol u grlu praćen visokom temperaturom,
– zamućen vid ili smetnje u vidu ili pojava da čujete ili vidite neuobičajene stvari,
– zadržavanje tečnosti (npr. otečeni gležnjevi).
Upotreba visokih doza lijeka povezana je sa malim povećanjem rizika od nastanka arterijske tromboze
(npr. infarkt miokarda ili moždani udar).

Ibuprofen rijetko izaziva poremećaje krvi, probleme sa bubrezima i jetrom ili teške promjene na koži.
Veoma rijetko može doći do pojave aseptičnog meningitisa (zapaljenje zaštitnih ovojnica oko mozga).
Od drugih neželjenih dejstava javljaju se: glavobolja, priviđenja, vrtoglavica, peckanje (žarenje) u
šakama i stopalima, zujanje u ušima, proliv, zatvor, gasovi u stomaku, preosjetljivost kože na sunce,
umor, malaksalost, promjene raspoloženja, depresija i konfuzija.
Ponekad se može desiti da BlokMax i BlokMax forte pogoršaju simptome Kronove bolesti ili kolitisa.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI BlokMax/BlokMax forte

BlokMax/BlokMax forte morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
BlokMax/BlokMax forte se ne smiju koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek ne zhtjeva posebne uslove čuvanja.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je
pitati farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva
okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta BlokMax/BlokMax forte sadrži
 Aktivna supstanca je ibuprofen.
BlokMax

200 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 200 mg ibuprofena.
BlokMax forte 400 mg film tablete
Jedna film tableta sadrži 400 mg ibuprofena.

 Pomoćne supstance su:

Tabletno jezgro: skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-

natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; glicerol-dibehenat.

Film obloga (Opadry white Y-1-7000): hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); makrogol (E1521).

Kako BlokMax/BlokMax forte izgleda i sadržaj pakovanja
BlokMax 200 mg film tablete
Bijele do skoro bijele, duguljaste film tablete.
BlokMax film tablete su pakovane u blister pakovanju (Al folija /PVC folija), koji sadrži 10 film tableta.
Kartonska kutija sadrži 10 film tableta (1 blister) ili 20 film tableta (2 blistera), uz priloženo uputstvo.

BlokMax forte 400 mg film tablete
BlokMax forte 400 mg film tablete su bijele do skoro bijele, duguljaste, bikonveksne film tablete sa
prelomnom crtom na jednoj strani.
BlokMax forte film tablete su pakovane u blister pakovanju (Al folija /PVC folija), koji sadrži 10 film
tableta. Kartonska kutija sadrži 10 film tableta (1 blister), uz priloženo uputstvo.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj i datum rješenja
BlokMax, 10 x 200 mg, film tableta: 04-07.9-151/14 od 16.04.2015.
BlokMax, 20 x 200 mg, film tableta: 04-07.9-152/14 od 16.04.2015.
BlokMax forte, 10x400 mg, film tableta: 04-07.9-153/14 od 16.04.2015.