CALCIMONTA

CALCIMONTA 500 mg tableta+ 400 i.j. viala

30 tableta za žvakanje u HDPE - bočici, u kutiji

Supstance:
holekalciferol kalcijum
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta+ 400 i.j. viala A12AX tableta za žvakanje

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CALCIMONTA
500 mg + 400 i

.

j

, tableta za žvakanje

kalcijum, holekalciferol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek možete nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lijek CalciMonta, da biste sa njime postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate da se obratite svom ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek CalciMonta i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek CalciMonta
3. Kako se uzima lijek CalciMonta
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Calcimonta
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK CALCIMONTA I ZA ŠTA SE KORISTI?
CalciMonta su tablete za žvakanje koje sadrže kalcijum i vitamin D3, koji su zajedno važne supstance
za strukturu kostiju. CalciMonta se koristi za prevenciju i liječenje nedostatka kalcijuma i vitamina D
kod starijih i kao dodatak u specifičnoj terapiji osteoporoze.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK CALCIMONTA?
Lijek CalciMonta ne smijete koristiti:
- ako ste alergični (preosetljivi) na kalcijum, vitamin D ili bilo koji od sastojaka lijeka CalciMonta.
- ako imate visok nivo kalcijuma u krvi ili mokraći.
- ako imate kamenje u bubregu.
- ako imate visok nivo vitamina D u krvi.

Kada uzimate lijek CalciMonta, posebno vodite računa:
- ako ste na dugotrajnoj terapiji, molimo da se obratite svome ljekaru.
- ako Vam je oslabljena funkcija bubrega ili imate sklonost ka stvaranju kamenja u bubregu, obratite

se svome ljekaru.

- ako bolujete od sarkoidoze (poremećaj imunog sistema koji može da izazove povišenje nivoa

vitamina D u organizmu). Molimo konsultujte Vašeg ljekara.

- ako ste imobilisani zbog osteoporoze, molimo konsultujte Vašeg ljekara.
- ako uzimate druge preparate koji sadrže vitamin D. Dodatne doze kalcijuma i vitamina D trebaju se

uzimati pod nadzorom ljekara.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom CalciMonta

Obavjestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lijek,

uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Kada se uzmu istovremeno, kalcijum-karbonat može uticati na resorpciju tetraciklinskih preparata.
Zbog toga tetraciklinske preparate treba koristiti najmanje 2 sata prije ili 4 – 6 sati poslije uzimanja
lijeka CalciMonta.

Lijekove koji sadrže bifosfonate treba uzimati najmanje 1 sat prije lijeka CalciMonta.

Kalcijum može umanjiti dejstvo levotiroksina. Zbog toga se levotiroksin mora uzimati najmanje 4 sata
prije ili 4 sata poslije upotrebe lijeka CalciMonta.

Kada se uzmu istovremeno, kalcijum može umanjiti dejstvo kinolonskih antibiotika. Kinolonske
antibiotike uzimajte 2 sata prije ili 6 sati poslije lijeka CalciMonta.

Soli kalcijuma mogu smanjiti apsorpciju željeza, cinka i stroncijum ranelata. Stoga bi se trebali uzimati
najmanje dva sata prije uzimanje CalciMonte.

Ostali lijekovi koji mogu uticati na ili biti pod uticajem lijeka CalciMonta su: tijazidni diuretici i srčani
glikozidi.

Liječenje sa orlistatom može eventualno uticati na apsorpciju liposolubilnih vitamina (npr. vitamin D3).

Uzimanje lijeka CalciMonta sa hranom ili pićima
CalciMonta može se uzimati neovisno od hrane i pića.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Kako prekomjerna doza može imati neželjeno dejstvo na plod, u trudnoći dnevni unos ne bi trebao biti
veći od 1500 mg kalcijuma i 15 mikrograma vitamina D. Ako ste u drugom stanju, u slučaju nedostatka
kalcijuma i vitamina D, možete uzimati lijek CalciMonta.

Ako dojite, možete uzimati lijek CalciMonta. Pošto aktivni sastojci lijeka CalciMonta prelaze u mlijeko,
ovo treba uzeti u obzir ako Vaša beba dodatno dobija vitamin D.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema podataka o uticaju na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama.

Ostala upozorenja
CalciMonta sadrži aspartam (E951) koji ima fenilalanin što može biti štetno za osobe sa
fenilketonurijom. CalciMonta sadrži sorbitol (E420), izomalt (E953) i saharozu. Ako Vam je Vaš ljekar
rekao da imate netoleranciju na neke šećere, konsultujte ga ponovo prije nego što uzmete ovaj lijek.

3. KAKO UZIMATI LIJEK CALCIMONTA?
Lijek CalciMonta uvijek uzimajte tačno onako kako Vam je Vaš ljekar prepisao. Ako niste sigurni,
posavetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je jedna tableta za žvakanje dva
puta dnevno. Tablete mogu se žvakati ili sisati.

Ako ste uzeli više lijeka CalciMonta nego što je trebalo
Ako ste uzeli više lijeka CalciMonta nego što je propisano, odmah se obratite Vašem ljekaru ili
farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek CalciMonta
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako naglo prestanete uzmimati lijek CalciMonta
Nema podataka.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i ostali lijekovi, CalciMonta može kod pojedinih korisnika izazvati neželjena dejstva.

Manje česta (manje od 1 na 100, ali više nego 1 na 1000 liječenih pacijenata):
povećan nivo kalcijma u krvi ili mokraći može biti u vezi sa visokim dozama lijeka.

Rijetka (manje od 1 na 1000, ali više nego 1 na 10.000 liječenih pacijenata):
zatvor, gasovi, muka, bol u želucu i proliv.

Veoma rijetka (manje od 1 na 10.000 liječenih pacijenata):
Svrab, kožni osip, koprivnjača, dispepsija, mliječno-bazni sindrom (koji se još zove i Burnettov
sindrom, te koji se javlja samo nakon unosa većih količina kalcija) koji kao najčešće simptome ima

čestu potrebu za mokrenjem, glavobolju, gubitak apetita, mučninu ili povraćanje, neuobičajni umor i
slabost, uz povišene nivoe kalcija u krvi i oštećenje bubrega.

Nepoznata učestalost (ne može biti procjenjena na osnovu dostupnih podataka):
Reakcije preosjetljivosti kao što su oticanje lica, jezika, usana (angioedema) ili oticanje grla.

Ako imate oštećenje bubrežne funkcije, može se povećati količina fosfata u krvi, povećati rizik
stvaranja bubrežnih kamenaca i povećati količina kalcijuma u bubrezima.

Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili nije pomenuto u ovom uputstvu, obavijestite Vašeg
ljekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LIJEK CALCIMONTA?
Rok upotrebe
3 godine.

Čuvanje
Čuvati izvan domašaja djece.
CalciMonta tablete za žvakanje ne treba koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na etiketi.
Čuvati na temperaturi do 25 ºC. U cilju zaštite od vlage pakovanje lijeka čuvati dobro zatvoreno.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek CalciMonta
Jedna tableta za žvakanje sadrži kao aktivne supstance:

kalcijum-karbonat 1250 mg, što odgovara 500 mg kalcijuma

400 i.j. (10 mikrograma) kolekalciferola (vitamin D3)

Ostali sastojci su:
sorbitol (E420), povidon, izomalt (E953), aroma (limun), magnezijum-stearat, aspartam (E951), mono i
digliceridi masnih kiselina, tokoferol, saharoza, modificirani skrob, trigliceridi srednjeg lanca, natrij
askorbat, silicij dioksid.

Kako izgleda lijek CalciMontai sadržaj pakovanja
CalciMonta je bijela, okrugla tableta za žvakanje.
Ukupno 30 komada.

Posebne mjere uništavanja neupotrebljenog lijeka ili ostatka lijeka
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Režim izdavanja lijeka

L

ijek se

i

zdaje bez Ijekarskog recepta

.

Naziv i adresa proizvođača
Takeda GmbH
Byk-Gulden-Straße 2, Konstanz, Njemačka

Proizvođač gotovog lijeka
Takeda Nycomed AS
Drammensveien 852, NO 1383 Asker, Norveška
ili
Takeda Pharma AS
55B Jaama Street, 63 308 Polva, Estonija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o.
Milana Preloga 12, Bosmal City Center, kula B, II sprat, 71 000 Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-4509/15 od 16.11.2015.