CARSIL

CARSIL 90 mg kapsula

30 kapsula, tvrdih (5 PVC/Al blistera sa po 6 kapsula), u kutiji

Supstance:
silimarin
Jačina ATC Oblik
90 mg kapsula A05BA03 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CARSIL
90 mg kapsula, tvrda
silimarin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete upotrebljavati lijek.
Ovaj lijek je dostupan bez recepta. Ipak Carsil treba da koristite pažljivo da biste dobili najbolje
rezultate.
Čuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ih trebati ponovo pročitati.
-

Ukoliko vam treba više informacija ili savjet, posavjetujte se sa svojim farmaceutom.

Treba da kontaktirate ljekara ako vam se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju

Ako neka od nuspojava postane ozbiljan problem, ili ako primijetite neke nuspojave koje nisu

ovde navedene, molimo obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ova uputstvo sadrži:
1.

Šta je Carsil i za šta se koristi

2.

Prije nego što uzmete Carsil

3.

Kako uzimati Carsil

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Carsil

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE CARSIL I ZA ŠTA SE KORISTI?

Carsil je lijek koji sadrži aktivnu supstancu silimarin, izolovanu iz semena sikavice. Silimarin aktivira
proteine i fosfolipidnu sintezu u oštećenim ćelijama jetre, stabilizuje njihove ćelijske membrane, veže
slobodne radikale (antioksidantni efekat) te tako štiti ćelije jetre od štetnih uticaja i ubrzava njihov
oporavak.
Carsil se koristi za: simptomatsko liječenje toksičnih povreda jetre; uzrokovanih alkoholom,
dugotrajnom upotrebom lijekova, hroničnom intoksikacijom, u kombinovanoj terapiji hronične
inflamatorne bolesti jetre i ciroze jetre.

2.

PRIJE NEGO ŠTO UZMETE CARSIL

Ne uzimajte Carsil
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivne supstance ili neke druge sastojke;

kod djece ispod 12 godina starosti.

Koristite Carsil sa posebnom pažnjom
-

ako bolujete od bolesti propraćenih poremećajem hormona (endometrioza, miom materice, rak

dojke, jajnika ili materice, rak prostate), treba da se konsultujete sa specijalistom prije nego počnete
uzimati Carsil, zbog mogućeg estrogenog efekta silimarina.

Uzimanje drugih lijekova
Molimo da kažete svom ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lijek,
uključujući lijekove koji se kupuju bez recepta.
Carsil može umanjiti efikasnost oralnih kontraceptiva i lijekova koji su dio terapije hormonske
supstitucije.
Carsil može povećati efekat drugih lijekova poput: diazepama, alprazolama, ketokonazola, lovastatina,
vinblastina pri istovremenom uzimanju.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja bilo kakvog lijeka.
Carsil se može uzimati tokom trudnoće samo ako za to postoji jasna medicinska indikacija i ako korist
za majku prevazilazi rizik za fetus.
Ne postoje klinički podaci o primjeni lijeka tokom dojenja. Stoga, upotreba lijeka tokom dojenja se ne
preporučuje.

Vožnja i upotreba mašina
Carsil ne utiče negativno na sposobnost vožnje i upotrebe mašina.

Bitne informacije o nekim od sastojaka Carsila
Carsil kapsule sadrže laktozu. Ako vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, konsultujte se s
njim/njom

pre

nego

što

počnete

uzimati

ovaj

proizvod.

Carsil kapsule sadrže pšenični skrob kao sastojak. Carsil je pogodan za pacijente sa celijakijom
(glutenska enteropatija). Pacijenti alergični na pšenicu (drugačije od celijakije) ne bi trebalo da uzimaju
ovaj lijek.

3.

KAKO UZIMATI CARSIL

Uvijek uzimajte Carsil tačno onako kako je opisano na uputstvu za pacijenta. Ako niste potpuno sigurni
u vezi sa primjenom ovog lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
Progutajte kapsule sa dovoljnom količinom tečnosti.

Odrasli i djeca preko 12 godina starosti
Liječenje jakih oštećenja jetre počinje dozom od 1 kapsule 3 puta dnevno.
Doziranje kod blažih i umereno jakih slučajeva je 1 kapsula 2 puta dnevno.
Liječenje ne traje manje od 3 meseca.

Djeca ispod 12 godina starosti
Ne postoji dovoljno kliničkih podataka o liječenju kod djece.

Ako uzmete više Carsila nego što treba
Ako ste uzeli veću dozu nego što je propisana, konsultujte se sa ljekarom.

Ako zaboravite da uzmete Carsil
Ako ste propustili dozu, uzmite je što prije moguće. Ako je vrijeme uzimanja sledeće doze blizu, uzmite
je kao i obično. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili zaboravljenu. Nastavite uzimanje lijeka kao
što

vam

je

i

propisano.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili
farmaceutom.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Carsil može imati neke nuspojave, iako se ne javljaju kod svih korisnika.
Carsil se dobro podnosi. Rijetko, u pojedinačnim slučajevima i u slučajevima individualne
hipersenzitivnosti, moguće su neželjene posledice kao što su: digestivne smetnje, dijareja; u
pojedinačnim slučajevima – osip i svrab kože; veoma rijetko moguće je povećanje postojećih
vestibularnih poremećaja (mučnina, vrtoglavica). Neželjeni efekti su prolazni i nestaju po prestanku
uzimanja proizvoda.

Ako neka od nuspojava postane ozbiljan problem, ili ako primijetite neke nuspojave koje nisu ovde
navedene, molimo obratite se ljekaru ili farmaceutu.

5.

KAKO ČUVATI CARSIL

Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od vlage.
Čuvati na temperaturi ispod 25

0

С.

Držati dalje od domašaja i pogleda djece.

Ne koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja označenog na ambalaži. Rok trajanja se odnosi na
poslednji dan navedenog mjeseca.

Lijekove ne bi trebalo uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Potražite savjet farmaceuta o
tome kako ukloniti lijekove koji vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u očuvanju životne
sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži Carsil
-

Svaka kapsula sadrži 163,6-225,0 mg

Silybi mariani fructus extractum siccum (35-50:1), (suvi

ekstrakt ploda sikavice), što je ekvivalentno 90 mg silimarina, izraženog kao silibinin (HPLC).

Ostali sastojci su:

Sadržaj kapsule: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza; pšenični skrob, povidon K25,

polisorbat 80; koloidni anhidrovani silicijum; manitol, krospovidon, natrijum hidrogenkarbonat,
magnezijum stearat. Sastav želatinozne kapsule: crni oksid gvožđa (E172), crveni oksid gvožđa
(E172), titanijum dioksid (E171), žuti oksid gvožđa (E172), želatin.

Kako izgleda Carsil i sadržaj pakovanja

Tvrde cilindrične svijetlosmeđe želatinske kapsule.
Izgled sadržaja kapsule: blijedožuta do žuto-smeđa paškasta masa sa aglomeratima i blagim
specifičnim mirisom.
6 kapsula u jednom blister pakovanju od PVC/aluminijum folije; 5 blister pakovanja u kartonskoj kutiji
zajedno sa uputstvom za pacijenta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez recepta. (BRp)

Proizvođač
SOPHARMA PLC
16, Iliensko Shosse
1220 Sofija, Bugarska

Proizvođač gotovog lijeka
SOPHARMA PLC
16, Iliensko Shosse
1220 Sofija, Bugarska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Unifarm d.o.o.
Novo Naselje Bistarac bb
75 300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 35 369 880
Fax: ++ 387 35 369 875

www.unifarm.ba

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet :
Carsil, kapsula, tvrda. 30 x 90 mg : 04-07.1-4381/11 od 24.02.2014.