CITAFORT

CITAFORT 5 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 OPA-Al-PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Supstance:
escitalopram
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta N06AB10 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Citafort

5 mg
10 mg
20 mg
filmom obložena tableta

escitalopram

Ovo uputstvo sadrži:
1. Šta je Citafort i za šta se koristi
2. O čemu morate voditi računa prije nego što počnete da koristite Citafort
3. Kako se Citafort uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Citafort
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE CITAFORT I ZA ŠTA SE KORISTI
Citafort sadrži aktivnu supstancu escitalopram i upotrebljava se za liječenje depresije (dugotrajno stanje
potištenosti, tuge, beznađa) (velika epizoda depresije) i anksioznih poremećaja (osjećaj tjeskobe i straha)
(kao što su panični poremećaji sa ili bez agorafobije/strah od javnog mjesta/, socijalni anksiozni
poremećaji, generalizovani anksiozni poremećaj /dugotrajna anksioznost i zabrinutost/ i opsesivno-
kompulzivni poremećaj /opsesivne misli i opsesivne radnje/).

Escitalopram pripada grupi tzv. selektivnih inhibitora preuzimanja serotonina (SSRI). Ovi lijekovi djeluju
na serotoninski sistem u mozgu na taj način povećavajući nivo serotonina. Poremećaji u serotoninskom
sistemu se smatraju za važan faktor u nastanku depresije i sličnih bolesti.

2. O ČEMU MORATE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE CITAFORT

Nemojte uzimati Citafort:

ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili bilo koji drugi pomoćni sastojak Citaforta (pogledajte
dio 6. Dodatne informacije).

ako upotrebljavate druge lijekove koji pripadaju grupi tzv. MAO (monoaminoksidaza) inhibitora,
uključujući selegilin (upotrebljava se u liječenju Parkinsonove bolesti), moklobemid (upotrebljava se u
liječenju depresije) i linezolid (antibiotik).

ako imate urođeni nepravilni srčani ritam ili imate epizode nepravilnog srčanog ritma (potvrđuje se sa
EKG-om, koji je pretraga za procjenu rada Vašeg srca)

ako upotrebljavate lijekove zbog tegoba sa srčanim ritmom ili one lijekove koji mogu da utiču na
srčani ritam (pogledajte u dijelu 2. O čemu morate voditi računa prije nego što počnete da koristite
Citafort dio „Uzimanje drugih lijekova“).

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Spremite uputstvo. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.

Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj je lijek propisan Vama i zato ga ne smijete davati drugima. Njima može škoditi, čak i ako imaju
znakove bolesti koji su slični vašima.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Budite posebno oprezni pri uzimanju Citafortaa

Upotreba kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina
Escitalopram se ne bi trebao upotrebljavati kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Takođe,
trebate znati da pacijenti koji su mlađi od 18 godina kada upotrebljavaju ovu grupu lijekova imaju povećan
rizik od neželjenih dejstava kao što su pokušaji samoubistva (suicida), samoubiliačke (suicidalne) misli i
neprijateljsko ponašanje (prvenstveno uključuje agresivnost, prkosno ponašanje /označeno kao
negativizam, ljutnja, tvrdoglavost i pasivno protivljenje starijim osobama, nastavnicima ili i u nekim
slučajevima drugim starateljima/ i bijes). Uprkos ovome, Vaš ljekar može da propiše Citafort za pacijente
koji su mlađi od 18 godina zato što on/ona odluči da je to u najboljem interesu za pacijenta. Ako je ljekar
propisao Citafort za pacijenta koji je mlađi od 18 godina i Vi želite da razgovarate o tome, molimo Vas
obratite se svom ljekaru. Trebali biste da obavijestite Vašeg ljekara ako se bilo koji od simptoma
navedenih gore u tekstu pogorša ili javi kod pacijenta koji je mlađi od 18 godina i upotrebljava Citafort.
Takođe, još uvijek nisu pokazana dugoročna sigurna dejstva Citaforta s obzirom na rast, sazrijevanje i
razvoj mišljenja i ponašanja u ovoj grupi pacijenata.

Suicidalne (samoubilačke) misli i pogoršanje depresije i anksioznog poremećaja
Ako ste u depresiji i/ili imate anksiozni poremećaj, mogu Vam se ponekad javiti misli o samopovređivanju
ili samoubistvu. Ovo se može pojačati prilikom prve upotrebe lijekova antidepresiva, s obzirom da je ovim
lijekovima potreban period za nastanak dejstva, obično oko dvije sedmice, ali nekada i duže. Skloniji ste
ovakvom razmišljanju:

ako ste i ranije imali misli o samopovređivanju ili samoubistvu

ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju povećan rizik od suicidalnog
ponašanja kod odraslih osoba mlađih od 25 godina sa psihijatrijskim poremećajima koji se liječe sa
antidepresivima.

Ako u bilo kom periodu imate misli o samopovređivanju ili samoubistvu, obratite se svom ljekaru ili se
odmah javite u bolničku ustanovu.
Možda će biti od pomoći da kažete Vašem rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili da imate
anksiozni poremećaj i da ih zamolite da pročitaju ovo Upustvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu ako oni
misle da se Vaša depresija ili anksiozni poremećaj pogoršava ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem
ponašanju.

Molimo Vas recite Vašem ljekaru ako imate bilo kakav drugi poremećaj ili oboljenje, jer će Vaš ljekar
trebati to uzeti u obzir. U biti, recite Vašem ljekaru:

ako imate epilepsiju (padavicu). Liječenje sa Citafortom bi se trebalo obustaviti ako Vam se grčevi
(napadi, konvulzije) jave po prvi put ili ako postanu učestaliji (takođe pogledajte dio 4. Moguća
neželjena dejstva)

ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega. Ljekar će Vam možda morati prilagoditi doziranje.

ako imate šećernu bolest (diabetes mellitus). Liječenje sa Citafortom može da promjeni vrijednosti
šećera u Vašoj krvi. Možda će biti potrebno da se prilagodi doziranje inzulina i/ili lijekova koji
snižavaju šećer u krvi (oralni antidijabetici)

ako imate smanjen nivo natrijuma u krvi

ako imate sklonost ka lakom nastajanju krvarenja ili modrica

ako ste podvrgnuti elektrokonvulzivnom liječenju

ako imate koronarnu bolest srca

ako ste bili oboljeli ili imate trenutno srčanih tegoba ili ste u skorije vrijeme imali srčani udar

ako imate u stanju mirovanja smanjen broj srčanih otkucaja i/ili znate da možda imate gubitak soli kao
rezultat produženog obilnog proljeva ili povraćanja ili upotrebe diuretika („vodene tablete“- tablete
koje su namijenjenje za izmokravanje)

ako Vam se javi ubrzani ili nepravilni srčani otkucaji, nesvjestica, kolaps ili vrtoglavica prilikom
stajanja, koji mogu da ukazuju na nepravilnan srčani ritam.

Neki pacijenti sa manično-depresivnim obolenjem mogu da uđu u maničnu fazu. Nju karakteriše
neuobičajena i brza promjena ideja, neprilagođeno stanje sreće i pretjerana fizička aktivnost. Ako se jave
simptomi koji su slični navedenim, važno je da se obratite svom ljekaru.

Simptomi kao što su uznemirenost ili poteškoće za mirno stajanje ili sjedenje, takođe mogu da se jave za
vrijeme prvih sedmica liječenja. Ako Vam se jave ovi simptomi, odmah se obratite Vašem ljekaru.

Citalopram, lijek koji je sličan escitalopramu, je pokazao u ispitivanju na životinjama da može da smanji
kvalitet spreme. Teoretski, ovo može da utiče na plodnost, ali uticaj na ljudsku plodnost još nije uočen.

Uzimanje drugih lijekova
Molimo Vas recite svom ljekaru ako upotrebljavate druge lijekove ili ste u skorije vrijeme uzimali druge
lijekove, uključujući i lijekove koji se mogu kupiti bez recepta u slobodnoj prodaji.

Recite Vašem ljekaru ako upotrebljavate bilo koji od sljedeće navedenih lijekova:

neselektivne inhibitore monoaminoksidaze (MAO inhibitori su lijekovi za liječenje depresije),
uključujući fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin kao aktivne sastojke. Ako
upotrebljavate bilo koje od ovih lijekova, morate da sačekate 14 dana da biste mogli da počnete
liječenje sa Citafortom. Nakon prestanka liječenja sa Citafortom, morate da sačekate 7 dana da biste
mogli da započnete liječenje sa ovim lijekovima

reverzibilne, selektivne inhibitore monoaminoksidaze-A, uključujući moklobemid (takođe lijek koji se
upotrebljava za liječenje depresije)

ireverzibilne MAO-B inhibitore, uključujući selegilin (lijek koji se upotrebljava za liječenje
Parkinsonove bolesti). Ovi lijekovi mogu da povećaju rizik od nastanka neželjenih dejstava.

antibiotik (lijekovi za liječenje upala) linezolid

litijum (upotrebljava se u liječenju manično-depresivnih poremećaja) i triptofan (aminokiselina koja se
unosi sa hranom)

imipramin i dezipramin (oba lijeka se upotrebljavaju u liječenju depresije)

sumatriptan i slične lijekove (upotrebljavaju se u liječenju migrene) i tramadol (lijek koji se
upotrebljava u liječenju jakih bolova). Ovi lijekovi mogu da povećaju rizik od nastanka neželjenih
dejstava.

cimetidin i omeprazol (upotrebljavaju se za liječenje ulkusa/grizlice/želuca), fluvoksamin (upotrebljava
se u liječenju depresije) i tiklopidin (upotrebljava se za smanjenje rizika od moždanog udara). Ovi
lijekovi mogu da dovedu do povećanja nivoa Citaforta u krvi.

kantarion (Gospina trava) koji je biljni preparat namijenjen za liječenje depresije

acetilsalicilnu kiselinu i nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL) (lijekovi koji se upotrebljavaju za
sprečavanje zgrušavanja krvi /tzv. antikoagulansi/ i protiv bolova). Ovi lijekovi mogu da povećaju
sklonost ka nastanku krvarenja.

varfarin, dipiridamol i fenprokumon (lijekovi koji se upotrebljavaju za sprečavanje zgrušavanja krvi
/tzv. antikoagulansi/). Vaš ljekar će vjerovatno da provjeri testove za zgrušavanje krvi prije početka i
prestanka liječenja sa Citafortom, da bi potvrdio da je doza antikoagulantnog lijeka zadovoljavajuća.

meflokin (upotrebljava se za liječenje malarije), bupropion (upotrebljava se za liječenje depresije) i
tramadol (upotrebljava se za liječenje jakih bolova) zbog mogućeg rizika od smanjenja praga za
nastanak grčeva (epileptičnih napada)

neuroleptike (lijekovi za liječenje šizofrenije, psihoza) zbog mogućeg rizika od smanjenja praga za
nastanak grčeva (epileptičnih napada) i antidepresive (lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje
depresije)

flekainid, propafenon i metoprolol (upotrebljavaju se za liječenje kardiovaskularnih bolesti),
klomipramin i nortriptilin (antidepresivi) i risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će
biti potrebno prilagoditi dozu escitaloprama.

Nemojte upotrebljavati Citafort ako koristite lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma ili lijekove koji
mogu da utiču na srčani ritam kao što su: antiaritmici klase IA i III, antipsihotike (npr. derivate fenotijazina,
pimozid, haloperidol), triciklične antidepresive (lijekovi za liječenje depresije), određene antimikrobne
lijekove (npr.sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, antimalarijsko liječenje, pogotovo
halofantrin), određene antihistaminike (astemizol, mizolastin).
Ako imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi ovoga, obratite se svom ljekaru.

Uzimanje Citaforta zajedno sa hranom i pićem
Citafort se može upotrebljavati sa ili bez hrane (pogledajte dio „3. Kako se uzima Citafort“).
Kao i sa drugim lijekovima, ne savjetuje se kombinovana upotreba Citaforta sa alkoholom.

Primjena u trudnoći i dojenju
Obavijestite Vašeg ljekara ako ste trudni ili pokušavate da zatrudnite.
Nemojte upotrebljavati Citafort ako ste trudni ili dojite, osim ako ste o mogućim rizicima i koristi od
liječenja razgovarali sa Vašim ljekarom.
Ako upotrebljavate Citafort tokom posljednja tri mjeseca trudnoće, trebate biti svejsni da se sljedeće
navedeni simptomi mogu javiti kod Vašeg novorođenčeta: poteškoće sa disanjem, plavkasta koža, napadi
(konvulzije), promjene tjelesne temperature, poteškoće sa hranjenjem, povraćanje, nizak nivo šećera u
krvi, ukočeni ili mlitavi mišići, pojačani refleksi, nevoljno podrhtavanje, nevoljni pokreti, tromost, stalan
plač, pospanost ili poteškoće sa spavanjem. Ako Vaše novorođenče ima bila šta od navedenih simptoma,
molimo Vas hitno se obratite ljekaru.

Obavijestite Vašeg ljekara i/ili babicu da znaju da upotrebljavate Citafort. Kada se za vrijeme trudnoće,
posebno u posljednja 3 mjeseca trudnoće, upotrebljavaju lijekovi kao što je Citafort, oni mogu da
povećaju rizik od nastanka ozbiljnog stanja kod novorođenčeta koje se zove perzistentna plućna
hipertenzija novorođenčeta (PPHN), koja kod novorođenčeta izaziva ubrazano disanje i plavičastu
prebojenost kože. Ovi simptomi obično nastaju tokom prva 24 sata po rođenju. Ako se ovo desi Vašem
novorođenčetu, odmah se obratite Vašem ljekaru i/ili babici.

Ako se Citafort upotrebljava za vrijeme trudnoće, nikad ne smije da bude nagli prestanak liječenja sa ovim
lijekom.

Pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta za savjet prije upotrebe bilo kog lijeka.

Uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama

Trigonik, lijek s mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti te se prilikom korištenja takvog lijeka

zatjeva oprez kod upravljanja motornim vozilima i mašinama.
Ne savjetuje se da upravljate vozilima ili rukujete mašinama dok se ne vidi kako Citafort djeluje na Vas.

Važne informacije o nekim od sastojaka Citafort
Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar nekad naveo da imate nepodnošljivost (intoleranciju) na
određene šećere, obratite se svom ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UZIMA CITAFORT
Uvijek upotrebljavajte Citafort na tačan način kako Vam je naveo Vaš ljekar. Ako niste sigurni, provjerite
sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Citafort možete da uzmete sa ili bez hrane. Tabletu popijte sa čašom vode.

Samo za Citafort 10 mg: ako je neophodno, tabletu možete da podijelite na jednake polovine.
Samo za Citafort 20 mg: ako je neophodno, tabletu možete da podijelite na jednake četvrtine i polovine.

Odrasli
Depresija
Uobičajena doza je 10 mg jednanput dnevno. Ljekar može da poveća dozu na maksimalnih 20 mg
dnevno.

Panični poremećaj
Početna doza je 5 mg jedanput dnevno, poslije se doza povećava na 10 mg dnevno. Ljekar zatim može
da poveća dozu na maksimalnih 20 mg dnevno.

Socijalni anksiozni poremećaj/socijalna fobija
Uobičajena doza je 10 mg jedanput dnevno. Vaš ljekar zatim može da Vam dozu smanji na 5 mg jedanput
dnevno ili da je poveća na maksimalnih 20 mg dnevno, zavisno od toga kakav odgovor pokazujete na
liječenje.

Dugotrajna anksioznost i nelagoda (generalizovani anksiozni poremećaj)
Početna doza je 10 mg jedanput dnevno. Ljekar zatim može da poveća dozu na maksimalnih 20 mg
dnevno.

Opsesivne misli i opsesivne radnje (opsesivno-kompulzivni poremećaj)
Početna doza je 10 mg jedanput dnevno. Ljekar zatim može da poveća dozu na maksimalnih 20 mg
dnevno.

Stariji pacijenti (starosti preko 65 godina)
Preporučena početna doza Citaforta je 5 mg jedanput dnevno. Ljekar može da poveća dozu na
maksimalnih 10 mg dnevno.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)
Citafort se ne bi trebao upotrebljavati kod djece i adolescenata (pogledajte dio 2. O čemu morate voditi
računa prije nego što počnete da koristite Citafort, odjeljak „Budite posebno oprezni pri uzimanju
Citaforta“).

Trajanje liječenja
Možda će biti potrebno nekoliko sedmica prije nego Vam se stanje poboljša. Treba da nastavite sa
upotrebom Citaforta, čak iako je potrebno određeno vrijeme da osjetite poboljšanje Vašeg stanja.
Nemojte sami da mijenjate dozu lijeka bez prethodnog dogovora sa svojim ljekarom.
Nastavite da upotrebljavate lijekove toliko dugo koliko Vam je preporučio Vaš ljekar. Ako prerano završite
sa liječenjem, simptomi bolesti mogu da se ponovo jave. Preporučuje se da se liječenje treba nastaviti
najmanje još 6 mjeseci pošto ste osjetili poboljšanje.

Ako ste uzeli više Citaforta nego što ste trebali
Ako ste uzeli više Citaforta nego što ste trebali, odmah se obratite svom ljekaru ili u najbližu bolničku
ustanovu. Uradite ovo čak i ako nemate nikakvih tegoba. Mogu vam se javiti sljedeći simptomi:
vrtoglavica, nevoljno drhtanje, uznemirenost, grčevi, koma, mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma,
smanjen krvni pritisak i promjene u ravnoteži tjelesnih tečnosti i soli. Ponesite pakovanje Citaforta sa
sobom kada budete odlazili po pomoć kod ljekara ili u bolničku ustanovu.

Ako ste zaboravili da uzmete Citafort

Nemojte upotrebljavati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ako ste zaista zaboravili da
popijete lijek i sjetite se prije odlaska na spavanje, uzmite odmah tabletu. Nastavite sa Vašim uobičajenim
planom doziranja narednog dana. Ako se sjetite u toku noći ili sljedećeg dana, nemojte uzimati
propuštenu dozu, nego samo nastavite sa uobičajanim doziranjem.

Ako prekinete terapiju sa Citafortom
Nemojte da prekidate liječenje dok Vam ljekar ne kaže da to učinite. Pošto ste završili sa liječenjem,
savjetuje se da se doza Citaforta postepeno smanjuje tokom nekoliko sedmica.
Ako prestanete sa upotrebom Citaforta, posebno naglo, mogu da Vam se jave simptomi apstinencije
(simptomi sustezanja). Ovi simptomi su česti pri prestanku upotrebe Citaforta. Rizik je veći kada se
Citafort upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda, u većim dozama ili kada se doza smanjuje
prebrzo.
Većina ljudi ima blage simptome koji sami nestaju u periodu od 2 sedmice. Međutim, kod nekih ljudi ovi
simptomi mogu biti izraženiji ili mogu da traju duži vremenski period (2 do 3 mjeseca ili duže). Ako Vam se
jave simptomi apstinencije u težem obliku pri prestanku upotrebe Citaforta, molimo Vas obratite se svom
ljekaru. Ljekar Vam može savjetovati da ponovo privremeno nastavite sa upotrebom Citaforta i zatim
postepeno i sporije da se smanjuje doza.
Simptomi apstinencije uključuju:
vrtoglavicu (nesigurno stajanje ili bez ravnoteže), osjećaj bockanja ili trnjenja, osjećaj peckanja i manje
često osjećaji kao udar strujom, uključujući i glavu, poremećaji spavanja (uključujući živopisne snove,
noćne more ili nemogućnost spavanja), tjeskobu (anksioznost), glavobolju, mučninu, preznojavanje
(uključujući i noćno), uznemirenost, tremor (nevoljno drhtanje), zbunjenost ili dezorjentaciju, emocionalnu
nestabilnost ili razdražljivost, proljev, poremećaje vida, osjećaj lupanja srca (palpitacije).

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o ovom lijeku, molimo Vas obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu

.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i drugi lijekovi, tako i Citafort može da ima neželjena dejstva, mada ih svi ne dobijaju.

Procjena učestalosti neželjenih dejstava se bazira na sljedećim podacima o učestalosti: vrlo često
(≥1/10), često (≥1/100, <1/10), manje često (≥1/1000, <1/100), rijetko (≥1/10000, <1/1000), vrlo rijetko
(<1/10000), nepoznato (ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka).

Neželjena dejstva su uglavnom blaga i obično prestaju nakon nekoliko sedmica liječenja. Molimo Vas
budite svjesni da mnogi od neželjenih dejstava mogu da budu i znakovi Vaše bolesti i oni će prestati kada
se počnete osjećati bolje.

Hitno se obratite ljekaru ili u najbližu bolničku ustanovu ako Vam se za vrijeme liječenja javi bilo šta od
sljedeće navedenog:

Manje često:

nenormalno krvarenje, uključujući krvarenje iz probavnog sistema.

Rijetko:

oticanje kože, jezika, usana ili lica ili poteškoće prilikom disanja i gutanja (alergijske reakcije)

povišena tjelesna temperatura, uznemirenost, zbunjenost, drhtanje ili nagle kontrakcije mišića (ovo
sve mogu da budu znaci rijetkog stanja pod nazivom serotoninski sindrom).

Ako Vam se jave sljedeća neželjena dejstva, trebali biste da se obratite hitno svom ljekaru ili u najbližu
bolničku ustanovu:

Nepoznato:

poteškoće sa mokrenjem

grčevi (epileptični napadi), pogledajte takođe iz dijela 2 „Budite posebno oprezni pri uzimanju
Citaforta“

žuta prebojenost kože i beonjača je znak oštećenja funkcije jetre (hepatitis)

brzi, nepravilni srčani otkucaji, nesvejstica koji mogu da budu znakovi životno ugrožavajućeg stanja
poznatog pod nazivom „

torsades de pointes“.

Takođe su se prijavljivala i sljedeća neželjena dejstva

Vrlo često:

mučnina.

Često:

zapušen nos ili curenje na nos (sinuzitis)

povećan ili smanjen apetit

tjeskoba, uznemirenost, nenormalni snovi, poteškoće pri uspavljivanju, pospanost, vrtoglavica,
zijevanje, drhtavica, bockanje po koži

proljev, opstipacija (zatvor), povraćanje, suhoća usta

prekomjerno znojenje

bolovi u mišićima i zglobovima (artralgija i mijalgija)

seksualni poremećaji (odložena ejakulacija, poteškoće sa erekcijom, smanjen polni nagon, žene
mogu da imaju poteškoće pri dostizanju vrhunca)

umor, povišena tjelesna temperatura

povećanje tjelesne težine.

Manje često:

koprivnjača (urtikarija), osip po koži, svrbež

škripanje zubima, uznemirenost, nervoza, napadi panike, zbunjenost

poremećaji okusa, poremećaji spavanja, nesvjestica

proširene zjenice (midrijaza), poremećaji vida, zvonjenje u uhu

gubitak kose

vaginalno krvarenje

smanjenje tjelesne težine

ubrzan srčani rad

oticanje ruku ili nogu

krvarenje na nos.

Rijetko:

agresija, otuđenost od samog sebe ili sopstvenih osjećanja (depersonalizacija), osjećaj da se vide
stvari koje u stvarnom momentu ne postoje (halucinacije)

usporen srčani rad.

Nepoznato:

misli o samopovređivanju ili samoubistvu (pogledajte dio 2. O čemu morate voditi računa prije nego
što počnete da koristite Citafort, odjeljak „Budite posebno oprezni pri uzimanju Citaforta“)

smanjen nivo natrijuma u krvi (simptomi su slabost i loše osjećanje, uz slabost mišića ili zbunjenost)

vrtoglavica pri ustajanju zbog niskog krvnog pritiska (ortostatska hipotenzija)

nepravilne vrijednosti testova funkcije jetre (povećan nivo enzima jetre u krvi)

poremećaji kretanja (nevoljni pokreti)

bolna erekcija (prijapizam)

poremećaji krvarenja, uključujući krvarenje u kožu i sluznice (ekhimoze) i smanjen broj krvnih pločica-
trombocita (trombocitopenija)

iznenadno oticanje kože ili sluznica (angioedem)

povećanje količine izlučenog urina (sindrom neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona)

izlučivanje mlijeka kod žena koje nisu dojilje

periodi prekomjerne raspoloženosti uz istovremeno postojanje viška životne energije (manija)

promjena srčanog ritma (tzv „produženje QT intervala“, uočava su u EKG-u koji mjeri električnu
aktivnost srca).

Takođe, određeni broj neželjenih dejstava se javlja kod lijekova koji djeluju na sličan način kao i
escitalopram (aktivni sastojak Citaforta). To su:

nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja (akatizija)

gubitak apetita (anoreksija)

povećan rizik od preloma kostiju.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom
Uputstvu, molimo Vas obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI CITAFORT
Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.

Rok trajanja: 2 godine.

Nemojte koristiti lijek nakon isteka datuma roka upotrebe koji je naveden na kutiji. Datum isteka upotrebe
lijeka se odnosi na poslednji dan u mjesecu.
Nemojte koristiti lijek ako primjetite bilo koji znak oštećenja.

Lijekovi se ne trebaju odlagati putem tečnog otpada ili putem kućnog otpada. Pitajte vašeg farmaceuta
kako da odložite lijekove kojima je istekao datum upotrebe. Ove mjere pomažu da se
očuva životna okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži Citafort
Svaka Citafort tableta sadrži 5mg, 10mg ili 20mg aktivne supstance escitaloprama (kao oksalat).

Ostali sastojci su:

Jezgro tablete:

Laktoza monohidrat
Mikrokristalna celuloza
Natrijum kroskarmeloza
Hipromeloza
Magnezijum stearat
Koloidalna bezvodna silka.

Omot tablete:

Hipromeloza
Makrogol 6000
Titanijum dioksid (E171)
Talk.

Sadržaj i način pakiranja
Citafort 5 mg: bijele, okrugle filmom obložene tablete.

Citafort 10 mg: bijele, ovalne, filmom obložene tablete sa razdjelnom crtom na jednoj strani.
Tablete se mogu podijeliti na jednake polovine.

Citafort 20 mg: bijele, okrugle filmom obložene tablete sa ukrštenim razdjelnim crtama na obe strane.
Tablete se mogu podijeliti na jednake polovine i četvrtine.

OPA-Al-PVC/ Al blisteri sa 28 (2x14) filmom obloženih tableta u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja
Rp - Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Lek farmacevtska družba d.d.,Verovškova 57,1526 Ljubljana, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (puštanje lijeka u promet)
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Njemačka
Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Poljska
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
Salutas Pharma GmbH, Betriebsstaette Gerlingen Dieselstrasse 5 70839 Gerlingen, Njemačka

Nosioc dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija b.b., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

Citafort, filmom obložena tableta, 28 x 5mg: 04-07.9-2493/13 od 18.06.2014.

Citafort, filmom obložena tableta, 28 x10mg: 04-07.9-2494/13 od 18.06.2014.

Citafort, filmom obložena tableta, 28 x 20mg: 04-07.9-2495/13 od 18.06.2014.