CO-DIOVAN

CO-DIOVAN 160 mg tableta+ 12.5 mg tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid valsartan
Jačina ATC Oblik
160 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09DA03 film tableta

1

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Co-Diovan
80/12,5 mg
160/12,5 mg

film tableta
valsartan/hidrohlorotiazid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im škoditi, čak i ako su im simptomi

isti kao Vaši.


Sadržaj uputstva:
1. Šta je lijek Co-Diovan i čemu je namijenjen

2. Prije nego počnete uzimati lijek Co-Diovan

3. Kako uzimati lijek Co-Diovan
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Co-Diovan

6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK Co-Diovan I ČEMU JE NAMIJENJEN?

Co-Diovan film tablete sadrže dvije aktivne supstance koje se zovu valsartan i hidrohlorotiazid. Obje ove

supstance pomažu u kontroli visokog krvnog pritiska (hipertenzije).

Valsartan pripada grupi lijekova koji se zovu ''antagonisti receptora angiotenzina II'', koji pomažu u

kontroli visokog krvnog pritiska. Angiotenzin II je supstanca u tijelu koja dovodi do sužavanja

krvnih sudova, što dovodi do porasta krvnog pritiska. Valsartan djeluje tako što blokira učinak
angiotenzina II. Kao rezultat toga, krvni sudovi se opuštaju, a krvni pritisak se snižava.

Hidrohlorotiazid pripada grupi lijekova koji se zovu tiazidni diuretici (također poznati kao ''tablete

za mokrenje''). Hidrohlorotiazid povećava izlučivanje urina, što također snižava krvni pritisak.

Co-Diovan se koristi za liječenje visokog krvnog pritiska koji nije adekvatno kontrolisan samo jednom

aktivnom supstancom.

Visok krvni pritisak povećava radno opterećenje srca i arterija. Ako se ne liječi, može da ošteti krvne
sudove mozga, srca i bubrega, što može da dovede do moždanog udara, zatajenja srca ili bubrega. Visok
krvni pritisak povećava rizik od srčanih napada. Snižavanje Vašeg krvnog pritiska na normalu smanjuje

rizik od razvoja ovih poremećaja.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK CO-DIOVAN

Nemojte uzimati Co-Diovan:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na valsartan ili na hidrohlorotiazid, derivate sulfonamida (supstance

hemijski srodne hidrohlorotiazidu) ili bilo koji od drugih sastojaka lijeka Co-Diovan.

ako ste trudni više od tri mjeseca (također je bolje izbjegavati Co-Diovan u ranoj trudnoći - vidjeti

poglavlje o trudnoći).

ako imate tešku bolest jetre, uništenje malih žučnih vodova unutar jetre (bilijarna ciroza) koje vodi

do nakupljanja žuči u jetri (holestaza).

ako imate tešku bolest bubrega.

ako ne možete stvarati mokraću (anurija).

ako ste na dijalizi.

ako imate nizak nivo kalijuma ili natrijuma u krvi, ili ako imate previsok nivo kalcijuma u krvi

uprkos liječenju.

2

ako imate giht.

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i ako ste na terapiji lijekom za snižavanje

krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lijek i razgovarajte sa svojim

ljekarom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Co-Diovan.

Budite posebno oprezni s lijekom Co-Diovan

ako uzimate lijekove koji štede kalijum, lijekove za nadoknadu kalijuma, zamjene za so koje

sadrže kalijum ili druge lijekove koji povećavaju nivo kalijuma u krvi, kao što je heparin. Može biti

potrebno da Vaš ljekar redovno kontroliše nivo kalijuma u Vašoj krvi.

ako imate nizak nivo kalijuma u krvi.

ako imate proljev ili teško povraćanje.

ako uzimate visoke doze tableta za mokrenje (diuretika).

ako imate ozbiljno oboljenje srca.

ako bolujete od zatajenja srca ili ste imali srčani udar. Pažljivo slijedite upute vašeg ljekara o

početnoj dozi. Vaš ljekar će možda provjeriti funkciju Vaših bubrega.

ako patite od suženja bubrežne arterije.

ako je kod Vas nedavno obavljena transplantacija bubrega.

ako patite od hiperaldosteronizma. Ovo je oboljenje kod koga Vaše nadbubrežne žljezde

proizvode previše hormona aldosterona. Ako se ovo odnosi na Vas, ne preporučuje se primjena
lijeka Co-Diovan.

ako imate oboljenje jetre ili bubrega.

ako ste tokom uzimanja drugih lijekova (uključujući ACE-inhibitore) imali iskustvo sa oticanjem

jezika i lica uzrokovano alergijskom reakcijom koja se zove angioedem, obavijestite svog ljekara.

Ako se navedeni simptomi pojave tokom uzimanja Co-Diovana, odmah prestanite uzimati Co-
Diovan i nemojte ga više nikad uzimati. Također pogledajte poglavlje 4. Moguća neželjena

djelovanja.

ako imate groznicu, osip ili bol u zglobovima, što mogu da budu znaci sistemskog lupusa

eritematozusa (SLE, takozvano autoimuno oboljenje).

ako imate šećernu bolest, giht, visoke nivoe holesterola ili masnoće u krvi.

ako ste imali alergijsku reakciju prilikom upotrebe drugih lijekova za snižavanje krvnog pritiska iz

ove grupe (antagonisti angiotenzin II receptora) ili ako imate alergiju ili astmu.

ako osjetite slabljenje vida ili bol u oku. To bi mogli biti simptomi povećanja pritiska u Vašem oku i

može se dogoditi u roku od nekoliko sati do jedne sedmice od početka uzimanja Co- Diovana. Ako
se ne liječi, to može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili na
sulfonamid, kod vas može postojati veći rizik od razvoja takvog stanja jer može uzrokovati

povećanu osjetljivost kože na sunce.

ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova za liječenje krvnog pritiska:

o „ACE inhibitore“ (na primjer enalapril, lizinopril, ramipril.), naročito ako imate bubrežne

tegobe povezane sa šećernom bolešću
o Aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u
redovnim intervalima.


Vidjeti takođe informacije pod naslovom Nemojte uzimati Co-Diovan.

Ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas, obratite se svom ljekaru.

Upotreba lijeka Co-Diovan kod djece i adolescenata ispod 18 godina se ne preporučuje.

3


Morate obavijestiti svog ljekara ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). Co-Diovan se ne

preporučuje tokom rane trudnoće, i ne smije se uzeti ako ste trudni više od tri mjeseca, obzirom da može
ozbiljno naškoditi Vašoj bebi ako se koristi u tom periodu (vidjeti poglavlje o trudnoći).

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzimali neki drugi lijek, ili biste mogli

uzimati druge lijekove uključujući i lijekove koji se nabavljaju bez ljekarskog recepta.


Na efekte liječenja može uticati ako se lijek Co-Diovan uzima sa nekim drugim lijekovima. Možda će biti

neophodno da promijenite dozu, poduzmete druge mjere opreza ili u nekim slučajevima da prekinete sa
uzimanjem nekog od lijeka. Ovo važi za sljedeće lijekove:

litijum, lijek koji se koristi za liječenje nekih psihijatrijskih oboljenja

lijekovi koji mogu uticati na ili na koje može uticati nivo kalijuma u krvi. Ovo uključuje suplemente

kalijuma, zamjene za so koje sadrže kalijum, lijekovi koji štede kalijum, heparin

lijekovi koji mogu smanjiti nivo kalijuma u Vašoj krvi, kao što su diuretici (tablete za mokrenje),

kortikosteroidi laksativi, karbenoksolon, amfotericin i penicilin G

neki antibiotici (rifamicinska grupa antibiotika), lijekovi koji se primjenjuju za sprječavanje

odbacivanje organa nakon transplantacije (ciklosporin) ili antivirusni lijekovi koji se koriste za
liječenje HIV infekcije/AIDS-a (ritonavir). Ovi lijekovi mogu pojačati djelovanje Co-Diovana

lijekove koji bi mogli uzrokovati „torsades de pointes“ (nepravilne otkucaje srca), kao što su

antiaritmici (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje srčanih tegoba) i neki antipsihotici

lijekovi koji bi mogli smanjiti količinu natrija u Vašoj krvi, kao što su antidepresivi, antipsihotici,

antiepileptici

lijekovi koji se koriste za liječenje gihta, kao što je alopurinol, probenecid, sulfinpirazon

terapijski vitamin D i suplementi kalcijuma

lijekovi koji se koriste u liječenju dijabetesa (oralni lijekovi kao što je metformin ili inzulin)

ostali lijekovi koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska uključujući metildopu, ACE inhibitore

(kao što su enalapril, lizinopril itd.) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima Nemojte
uzimati Co-Diovan i Upozorenja i mjere opreza)

lijekovi koji povisuju krvni pritisak, kao što su noradrenalin ili adrenalin

digoksin ili drugi glikozide digitalisa (lijekove za liječenje srčanih tegoba)

lijekovi koji povisuju nivo šećera u krvi kao što je diazoksid il ibeta blokatori

lijekovi koji se koriste u liječenju karcinoma kao što je metotreksat ili ciklosfosfamid

lijekovi protiv bolova kao što su nesteroidni protivupalni lijekovi (NSAIL), uključujući selektivne

inhibitore ciklooksigenaze-2 (Cox-2 inhibitore) i acetilsalicilnu kiselinu >3 g.

lijekovi koji se koriste za opuštanje mišića kao što je tubokurarin

antiholinergijski lijekovi (koriste se za liječenje raznih poremećaja kao što su grčevi probavnog

sistema, grč mokraćnog mjehura, astma, morska bolest, mišićni spazmi, parkinsonova bolest te
kao pomoć anesteziji)

amantadin ( lijek koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti, te za liječenje ili sprječavanje

određenih bolesti uzrokovanih virusima)

holestiramin i holestipol (lijekovi koji se koriste za liječenje visokih nivoa masti u krvi)

ciklosporin, lijek koji se koristi kod transplantacije da spriječi odbacivanje organa

alkohol,tablete za spavanje i anestetici (lijekovi sa djelovanjem uspavljivanja ili smanjivanja boli

koji se koriste, npr. tokom operacije)

kontrasno sredstvo koje sadrže jod (lijekovi koji se koriste za snimanje tokom pregleda)

Uzimanje lijeka Co-Diovan sa hranom ili pićima

Co-Diovan možete da uzmete sa hranom ili bez nje.
Izbjegavajte alkohol dok ne razgovarate sa svojim ljekarom. Alkohol može da izazove veći pad krvnog
pritiska i/ili poveća mogućnost ošamućenosti ili nesvjestice.

Trudnoća i dojenje
Prije početka primjene bilo kojeg lijeka, potreban je savjet ljekara ili farmaceuta.

4

Morate reći svom ljekaru ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti)

Vaš ljekar će Vas u pravilu savjetovati da prestanete koristiti Co-Diovan prije nego što zatrudnite ili čim
saznate da ste trudni i savjetovaće Vas da uzmete drugi lijek umjesto Co-Diovana. Ne preporučuje se

primjena Co-Diovana u ranoj trudnoći i ne smije se koristiti ako ste više od 3 mjeseca trudni, obzirom da
može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Recite svom ljekaru ako dojite ili ako ćete početi da dojite

Co-Diovan se ne preporučuje majkama koje doje, i Vaš ljekar može odabrati drugu terapiju za Vas ukoliko

želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili je prijevremeno rođena.


Upravljanje motornim vozilom i mašinama
Morate znati kako reagujete na lijek Co-Diovan prije nego što počnete da upravljate vozilom, koristite

mašine ili obavljate druge aktivnosti koje zahtjevaju koncentraciju. Kao i mnogi drugi lijekovi koji se koriste

za liječenje povišenog krvnog pritiska, Co-Diovan može povremeno da izazove ošamućenost i da utiče na

koncentraciju.

3. KAKO UZIMATI LIJEK Co-Diovan

Uvijek uzimajte lijek Co-Diovan onako kako Vam je ljekar rekao. Ovo će Vam pomoći da postignete
najbolje rezultate i smanjite rizik od neželjenih dejstava. Ukoliko niste sigurni, provjeriti sa svojim ljekarom

ili farmaceutom.


Bolesnici koji imaju visok krvni pritisak često ne primjećuju nikakve znakove ovog problema. Mnogi se
osjećaju sasvim normalno. Utoliko je značajnije da idete na kontrolne preglede čak i ako se osjećate

dobro.

Vaš ljekar će Vam reći tačno koliko tableta lijeka Co-Diovan da uzmete. U zavisnosti od toga kako

reagujete na liječenje, Vaš ljekar može da Vam sugeriše višu ili nižu dozu.

Uobičajena doza je jedna tableta lijeka Co-Diovan na dan.

Ne mijenjajte dozu niti prekidajte liječenje, a da se prethodno ne posavjetujete sa svojim ljekarom.

Lijek treba uzimati u isto vrijeme svaki dan, obično ujutro.

Co-Diovan možete da uzimate sa ili bez hrane.

Progutajte tabletu sa čašom vode.

Ako ste uzeli više lijeka Co-Diovan nego što bi trebalo
Ako osjetite tešku ošamućenost i/ili nesvjesticu, lezite i odmah obavijestite svog ljekara.

Ako ste slučajno uzeli previše tableta, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili otiđite u bolnicu.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Co-Diovan

Ako zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je blizu vrijeme za uzimanje
sljedeće doze, preskočite dozu koju ste zaboravili.

Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite zaboravljenu dozu.


Ako prestanete da uzimate lijek Co-Diovan
Prekidanje liječenja lijekom Co-Diovan može da izazove pogoršanje krvnog pritiska. Ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka ukoliko Vas na to nije uputio Vaš ljekar.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


Kao i svi lijekovi Co-Diovan može izazvati neželjena dejstva, iako se ne javljaju kod sviju.

Ova neželjena dejstva se mogu javiti sa određenom učestalošću, koja je definisana kao:

 veoma često: javlja se kod više od 1 u 10 pacijenata
 često: javlja se kod 1 do 10 u 100 pacijenata

5

 povremeno: javlja se kod 1 do 10 u 1000 pacijenata
 rijetko: javlja se kod 1 do 10 u 10000 pacijenata
 veoma rijetko: javlja se kod manje od 1 u 10000 pacijenata
 nepoznato: učestalost se ne može utvrditi na osnovu raspoloživih podataka

Neka neželjena dejstva mogu da budu ozbiljna i da odmah zahtijevaju medicinski nadzor:

Odmah se javite svom ljekaru ako osjetite simptome angioedema kao što su:

otok lica, jezika ili ždrijela

teškoće pri gutanju

osip i teškoće pri disanju

Ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma, odmah prekinite uzimati Co-Diovan i javite se svom

ljekaru (također vidjeti poglavlje 2. „Budite oprezni sa lijekom Co-Diovan“)

Ostala neželjena dejstva uključuju:

Povremeno:

kašalj

nizak krvni pritisak

ošamućenost

dehidracija (sa simptomima žeđi, suhoće usta i jezika, rijetkog mokrenja, tamno obojenog urina,

suhe kože)

bol u mišićima

umor

trnci i utrnulost

zamućen vid

šumovi (šištanje, zujanje) u ušima

Veoma rijetko:

vrtoglavica

dijareja

bol u zglobovima

Nepoznata učestalost:

otežano disanje

jako smanjeno mokrenje

nizak nivo natrijuma u krvi (što može dovesti do umora, smetenosti, trzanja mišića i/ili konvulzija u

težim slučajevima)

nizak nivo kalijuma u krvi (ponekad sa slabošću mišića, grčevima mišića, nenormalnim srčanim

ritmom)

nizak nivo bijelih krvnih ćelija u krvi (sa simptomima poput groznice, infekcija kože, grlobolje ili

čireva u ustima zbog infekcija, slabosti)

povišen nivo bilirubina u krvi (što može u težim slučajevima izazvati žutilo kože i očiju)

povišen nivo azota iz uree u krvi i kreatinina u krvi (što može ukazivati na nenormalnu funkciju

bubrega)

povišen nivo mokraćne kiseline u krvi (što može u težim slučajevima izazvati giht)

sinkopa (nesvjestica)

Sljedeća neželjena dejstva su bila zabilježena samo s valsartanom ili hidrohlorotiazidom:


Valsartan

Povremeno:

osjećaj da Vam se vrti

6

bol u trbuhu

Nepoznato:

pojava plikova na koži (znak buloznog dermatitisa)

kožni osip sa ili bez svrbeža zajedno s nekim od sljedećih znakova ili simptoma: groznica, bol u

zglobovima, bol u mišićima, otečeni limfni čvorovi i/ili simptomi nalik gripi

osip, ljubičasto-crvene pjege, groznica, svrbež (simptomi upale krvnih žila)

nizak nivo krvnih pločica u krvi (ponekad s neuobičajenim krvarenjem ili modricama)

visok nivo kalijuma u krvi (ponekad s grčevima mišića, nepravilnim srčanim ritmom)

alergijske reakcije (sa simptomima poput osipa, svrbeža, urtikarije, otežanog disanja ili gutanja,

vrtoglavice)

oticanje uglavnom lica i grla; osip; svrbež

porast vrijednosti pokazatelja jetrene funkcije

snižen nivo hemoglobina i snižen udio crvenih krvnih ćelija u krvi (što oboje može u težim

slučajevima dovesti do anemije)

zatajenje bubrega

nizak nivo natrijuma u krvi (što može dovesti do umora, smetenosti, trzanja mišića i/ili konvulzija u

težim slučajevima)

Hidrohlorotiazid

Vrlo često:

nizak nivo kalija u krvi

povišenje masti u krvi


Često:

nizak nivo natrija u krvi

nizak nivo magnezija u krvi

visok nivo mokraćne kiseline u krvi

osip sa svrbežom i druge vrste osipa

smanjeni apetit

blaga mučnina i povraćanje

omaglica, nesvjestica pri ustajanju

nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije

Rijetko:

oticanje i plikovi na koži (zbog povećane osjetljivosti na sunce)

visok nivo kalcija u krvi

visok nivo šećera u krvi

šećer u mokraći

pogoršanje dijabetičkog metaboličkog stanja

zatvor,proljev, nelagoda u trbuhu ili crijevima, poremećaji jetre koji se mogu pojaviti zajedno sa

žutilom kože i očiju)

nepravilni otkucaji srca

glavobolja

poremećaji sna

tužno raspoloženje (depresija)

nizak nivo trombocita u krvi (ponekad s krvarenjem ili modricama pod kožom)

omaglica

trnci ili obamrlost

poremećaj vida

Veoma rijetko:

7

upala krvnih žila sa simptomima poput osipa, ljubičasto-crvenih pjega, groznice (vaskulitis)

osip,svrbež, koprivnjača, poteškoće pri disanju ili gutanju, omaglica (reakcije preosjetljivosti)

teška kožna bolest koja uzrokuje osip, crvenilo kože,pojava plikova na usnama, očima ili ustima,

ljuštenje kože, groznica, toksična epidermalna nekroliza)

osip na licu, bol u zglobovima, poremećaj mišića, groznica (eritemski lupus)

teški bolovi u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis);

otežano disanje sa groznicom, kašljanje, piskanje, gubitak daha (respiratorni distres uključujući

pneumonitis i plućni edem)

povišena temperatura, grlobolja, učestalost pojave infekcija (agranulocitoza)

bljedilo kože, umor, nedostatak zraka pri disanju, tamna mokraća (hemolitička anemija)

povišena temperatura, grlobolja ili ulceracija u ustima zbog infekcija (leukopenija)

zbunjenost, umor, trzanje mišića i spazam, ubrzano disanje (hipohloremijska alkaloza).

Nepoznato

slabost, podlivi i učestale infekcije (aplastična anemija)

značajno smanjeno stvaranje mokraća (mogući znakovi poremećaja ili zatajenja bubrega)

slabljenje vida ili bol u očima uzrokovan visokim pritiskom (mogući znakovi akutnog glaukoma

zatvorenog ugla)

osip, crvenilo kože, mjehuri na ustima, očima ili u ustima, ljuštenje kože, povišena temperatura

(mogući znakovi multiformnog eritema)

grč mišića

temperatura (pireksija)

slabost (astenija)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK Co-Diovan

Lijek morate držati van dohvata i pogleda djece!

Co-Diovan se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok

upotrebe odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.

Čuvajte svoje tablete u originalnom pakovanju na temperaturi do 30°C.

Ne upotrebljavajte pakovanje lijeka Co-Diovan ako je oštećeno ili pokazuje znake otvaranja.

Lijekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako

ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.


Rok upotrebe

Tri (3) godine.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Co-Diovan sadrži
Co-Diovan 80/12,5 mg sadrži 80 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlorotiazida.

Co-Diovan 160/12,5 mg sadrži 160 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlorotiazida.


Tablete također sadrže i sljedeće pomoćne supstance: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; krospovidon;

hipromeloza; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna; makrogol 8000; talk; željezo oksid, crveni i
titan-dioksid (E171).
Dodatno, Co-Diovan 80/12,5 tablete sadrže željezo oksid, žuti (E172).

Kako Co-Diovan izgleda i sadržaj pakovanja

Co-Diovan 80 mg/12,5 mg je svijetlonarančasta, ovalna tableta, s oznakom „HGH“ na jednoj strani i
„CG“ na drugoj strani.
Co-Diovan 160 mg/12,5 mg je tamnocrvena, ovalna tableta, s oznakom „HHH“ na jednoj strani i „CG“

8

na drugoj strani.

Pakovanje
Kutija sa 28 film-tableta, 2 blistera x 14 film tableta

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Novartis Pharma Services AG

Lichtstrasse 35, Basel, Švicarska

Proizvođač gotovog lijeka

Novartis Pharma Stein AG
Schaffhauserstrasse, Stein, Švicarska

Novartis Farma S.p.A.
Via Provinziale Schito 131

80058 Torre Annunziata, Italija


Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Novartis BA d.o.o.,
Antuna Hangija bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o stavljanju lijeka u promet
Co-Diovan, film tableta, 28 x (80 mg/12,5 mg). 04-07.10-575/13 od 14.08.2013.
Co-Diovan, film tableta, 28 x (160 mg/12,5 mg). 04-07.10-576/13 od 14.08.2013.


Datum revizije teksta

Mart 2016.