CONCOR COR

CONCOR COR 2.5 mg tableta

30 film tableta (1 blister) u kutiji

Supstance:
bisoprolol
Jačina ATC Oblik
2.5 mg tableta C07AB07 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CONCOR COR
2,5 mg film tableta

bisoprolol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete koristiti ovaj lijek.

-

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može im škoditi, čak i kada imaju iste
znakove bolesti kao i Vi.

-

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta (vidjeti
odjeljak 4.).

U ovom uputstvu ćete pročitati:
1.

Šta je lijek Concor COR i čemu je namjenjen

2.

Šta trebate znati prije nego što uzmete lijek Concor COR

3.

Kako se upotrebljava lijek Concor COR

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lijek Concor COR

6.

Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1.

ŠTA JE LIJEK Concor COR I ČEMU JE NAMJENJEN

Aktivna supstanca lijeka Concor COR je bisoprolol. Bisoprolol pripada grupi lijekova zvanih beta-
blokatori. Ovi lijekovi utiču na odgovor tijela na neke nervne impulse, naročito u srcu. Posljedično,
bisoprolol usporava srčani rad i povećava efikasnost srčane pumpe.

Srčana insuficijencija se javlja kada srčani mišić oslabi i nije sposoban da pumpa dovoljno krvi da
zadovolji potrebe organizma. Concor COR se koristi u terapiji stabilne hronične srčane insuficijencije.
Koristi se u kombinaciji sa drugim lijekovima odgovarajućim za ovo stanje (kao što su ACE inhibitori,
diuretici i srčani glikozidi).

2.

ŠTA TREBATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK Concor COR

Lijek Concor COR ne smijete koristiti:

Ne koristite Concor COR ukoliko se jedno od sljedećih stanja odnosi na Vas:
-

alergija (hipersenzitivnost) na bisoprolol ili na bilo koji drugi sastojak (vidjeti odjeljak 6. Šta
sadrži lijek Concor COR)

teška astma

ozbiljni problemi u cirkulaciji krvi u Vašim udovima (kao što je

Raynaud-ov sindrom), koji mogu

dovesti do pojave trnjenja u prstima ili Vaši prsti mogu poblijediti ili poplaviti

neliječeni feohromocitom (rijetki tumor nadbubrežne žlijezde)

metabolička acidoza (stanje u kome ima previše kiseline u krvi)

Ne koristite Concor COR ukoliko imate jedno od sljedećih srčanih problema:
-

akutnu srčanu insuficijenciju (slabost srca)

pogoršanje srčane insuficijencije koje zahtjeva davanje lijekova intravenski, što povećava silu
kontrakcije (stezanja ili grčenje) srca

usporen srčani ritam

nizak krvni pritisak

određena srčana stanja koja uzrokuju veoma spor ili nepravilan srčani ritam

kardiogeni šok (akutno ozbiljno srčano stanje koje dovodi do sniženja krvnog pritiska i

cirkulatornog kolapsa)

Kada uzimate lijek Concor COR, posebno vodite računa:
Ukoliko imate jedno od navedenih stanja recite Vašem ljekaru prije nego što počnete uzimati Concor
COR

; ljekar će možda preduzeti posebne mjere (npr. davanje dodatne terapije ili češći pregledi):

dijabetes

strogi post

određena srčana oboljenja kao što su poremećaj srčanog ritma ili jak bol u grudima
pri mirovanju (Prinzmetalova angina)

probleme sa bubrezima ili probleme sa jetrom

manje probleme sa cirkulacijom u ekstremitetima

hroničnog oboljenja pluća ili lakši oblik astme

pojavu zadebljanja na koži koja se perutaju (psorijaza)

tumor nadbubrežne žlijezde (feohromocitom)

oboljenje štitne žlijezde

Dodatno, obavijestite Vašeg ljekara:

ukoliko ste na terapiji desenzitacije (na primjer zbog prevencije polenske groznice), Concor
COR može povećati osjetljivost na alergene kao i težinu anafilaktičke reakcije.

ukoliko imate zakazano uvođenje u opštu anesteziju (na primjer zbog operacije), jer Concor
COR može uticati na odgovor Vašeg organizma za vrijeme dejstva anestezije.

Djeca i adolescenti
Concor COR se ne preporučuje za upotrebu kod djece i adolescenata.

Primjena drugih lijekova
Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,
uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Ne uzimajte sljedeće lijekove sa lijekom Concor COR bez prethodnog savjeta Vašeg ljekara:

određene lijekove koji se koriste za terapiju nepravilnog ili izmjenjenog srčanog ritma (Klasa I
antiaritmika kao što su kinidin, dizopiramid, lidokain, fenitoin, flekanaid, propafenon)

određene lijekove koji se koriste za terapiju visokog krvnog pritiska, angine pektoris, ili
nepravilnog srčanog ritma (kalcijumski antagonisti kao što su verapamil i diltiazem)

određene lijekove koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska kao što su klonidin,
metildopa, monoksidin, rimenidin. Međutim, ne obustavljate upotrebu ovih lijekova bez provjere
sa Vašim ljekarom.

Provjerite sa Vašim ljekarom prije nego što počnete da uzimate sljedeće ljekove; Vaš ljekar će
možda češće provjeravati Vaše stanje:
-

određeni lijekovi koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska ili angine pektoris
(dihidropiridin-tip kalcijumskih antagonista kao što je felodipin i amlodipin)

određeni lijekovi koji se koriste u terapiji nepravilnog ili izmjenjenog srčanog ritma (Klasa III
antiaritmika kao što je amjodaron)

lokalna primjena beta blokatora (kao što su timolol očne kapi u terapiji glaukoma)

određeni lijekovi koji se koriste u terapiji npr. Alchajmerove bolesti ili glaukoma
(parasimpatomimetici kao što su takrin ili karbahol) ili lijekovi koji se koriste u terapiji akutnih
srčanih stanja (simpatomimetici kao što su izoprenalin i dobutamin)

antidijabetički lijekovi, lijekovi koji snižavaju nivo glukoze u krvi, uključujući i insulin

anestetici (npr. tokom operacije)

digitalis, koji se koristi kod srčane insuficijencije (srčane slabosti)

nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL) koji se koriste u terapiji artritisa, bola ili
zapaljenja (npr. ibuprofen ili diklofenak)

bilo koji lijek koji može sniziti krvni pritisak kao željeno ili neželjeno dejstvo kao što su
antihipertenzivi, određeni lijekovi za depresiju (triciklični antidepresivi kao što su imipramin ili

amitriptilin), određeni lijekovi koji se koriste u terapiji epilepsije ili tokom anestezije
(barbiturati kao što je fenobarbital), ili određeni lijekovi koji se koriste u terapiji mentalnih
oboljenja koja se kakakterišu gubitkom kontakta sa realnošću (fenotiazini kao što je
levomeprozamin)

meflokin, koji se koristi u prevenciji malarije

lijekovi koji se koriste u terapiji depresije – inhibitori monoamino oksidaze (izuzev MAO-B
inhibitora) kao što je moklobemid.

Primjena lijeka Concor COR u periodu trudnoće i dojenja
Trudnoća
Postoji rizik da upotreba lijeka

Concor COR tokom trudnoće može biti štetna. Ukoliko ste trudni

ili planirate da zatrudnite, kažite Vašem ljekaru koji će odlučiti da li možete uzimati lijek

Concor

COR tokom trudnoće.

Dojenje
Nije poznato da li bisoprolol prolazi u majčino mlijeko. Zbog toga se dojenje ne preporučuje tokom
terapije sa lijekom

Concor COR.

Uticaj lijeka Concor COR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Vaša sposobnost da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama može biti izmjenjena u
zavisnosti od toga kako podnosite lijek. Molimo da budete posebno oprezni na početku terapije,
kada se poveća doza ili pri promjeni lijeka, kao i u kombinaciji sa alkoholom.

3.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK Concor COR

Uvijek uzimajte

Concor COR tačno kako Vam je Vaš ljekar rekao. Provjerite sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom, ukoliko niste sigurni.
Terapija lijekom

Concor COR zahtjeva redovno praćenje od strane Vašeg ljekara. Ovo je posebno

važno na početku terapije, tokom povećanja doze i nakon prekida terapije.

Popijte tabletu ujutru sa malo vode, sa ili bez hrane. Ne lomite je i ne žvačite je.
Terapija lijekom

Concor COR je obično dugotrajna.

Tablete sa diobenom crtom se mogu podijeliti na dvije jednake doze.

Odrasli uključujući i starije osobe:
Terapija bioprololom se mora počinjati malom dozom i postepeno povećavati. Vaš ljekar će odlučiti
kako se povećava doza. Uobičajeno je na sljedeći način:

- 1,25 mg bisoprolola jednom dnevno, jedna sedmica
- 2,5 mg bisoprolola jednom dnevno, jedna sedmica
- 3,75 mg bisoprolola jednom dnevno, jedna sedmica
- 5 mg bisoprolola jednom dnevno, četiri sedmice
- 7,5 mg bisoprolola jednom dnevno, četiri sedmice
- 10 mg bisoprolola jednom dnevno, doza održavanja terapije.

Maksimalna preporučena dnevna doza iznosi 10 mg bisoprolola.
Zavisno od toga kako podnosite ovaj lijek, Vaš ljekar može odlučiti da produži vrijeme između
povećanja doza. Ukoliko se Vaše stanje pogorša ili više ne podnosite lijek, možda će biti
neophodno smanjiti dozu ponovo ili obustaviti terapiju. Kod nekih pacijenata doza održavanja niža
od 10 mg bisoprolola može da bude dovoljna.
Vaš ljekar će Vam reći kako da primjenjujete lijek.

Ukoliko morate prekinuti terapiju u potpunosti, Vaš ljekar će Vas obično obavijestiti da smanjite
dozu postepeno, jer Vam se u suprotnom može pogoršati stanje.

Ako ste uzeli više lijeka Concor COR nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli više lijeka

Concor COR nego što treba, odmah razgovarajte sa Vašim ljekarom. U

zavisnosti od stepena prekoračene doze Vaš ljekar će odlučiti koje mjere će biti preuzete.
Simptomi predoziranja mogu obuhvatiti usporen srčani ritam, ozbiljno otežano disanje,
nesvjesticu, ili drhtanje (usljed smanjenog nivoa šećera u krvi).

Ako ste zaboravili uzeti lijek Concor COR
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Uzmite uobičajenu dozu sljedećeg jutra.

Ako naglo prestanete sa uzimanjem lijeka Concor COR
Nikad ne prekidajte uzimanje lijeka Concor COR bez konsultacije sa Vašim ljekarom. U suprotnom
Vaše stanje se može znatno pogoršati.
Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek Concor COR, kao i drugi lijekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih.

Da bi spriječili teže posljedice, odmah se obratite ljekaru ukoliko prepoznate neko od dole navedenih
neželjenih dejstva.

Najozbiljnija neželjena dejstva su vezana za srčanu funkciju:
-

usporenje srčanog ritma (više od 1 od 10 osoba)

pogoršanje srčane insuficijencije (manje od 1 od 10 osoba)

spor ili nepravilan srčani ritam (manje od 1 od 100 osoba)

Ukoliko osjećate slabost ili Vam se vrti u glavi, ili imate poteškoće sa disanjem molimo Vas da što je
moguće prije kontaktitrate Vašeg ljekara.

Neželjena dejstva su grupisana na osnovu učestalosti pojave.

Česta (manje od 1 od 10 osoba):
-

umor, osjećaj slabosti, vrtoglavica, glavobolja

osjećaj hladnoće i trnjenja u šakama i stopalima

nizak krvni pritisak

želudačni ili intestinalni problemi kao što su mučnina, povraćanje, dijareja ili opstipacija

Povremena (manje od 1 od 100 osoba):
-

poremećaj sna

depresija

vrtoglavica pri ustajanju

poteškoće sa disanjem kod pacijenata sa astmom ili hroničnim oboljenjem pluća

slabost u mišićima, grčevi u mišićima

Rijetka (manje od 1 od 1000 osoba):
-

problemi sa sluhom

alergijsko curenje nosa

smanjen protok suza

zapaljenje jetre koje može da uzrokuje žutu obojenost kože ili bjeloočnica

određene krvne analize za funkciju jetre ili nivoe masti mogu biti izmjenjene

reakcije nalik alergiji kao što su svrab, crvenilo, osip

poremećaj erekcije

noćne more, halucinacije

nesvjestica

Veoma rijetka (manje od 1 od 10 000 osoba):
-

iritacija i crvenilo očiju (konjunktivits)

gubitak kose

pojava ili pogoršanje ljuspastog kožnog osipa (psorijaza); psorijazi nalik osip.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI LIJEK Concor COR

Rok upotrebe
Čuvati van domašaja i vidokruga djece.

Rok trajanja lijeka Concor COR 2,5 mg je 3 godine.

Nemojte koristiti lijek Concor COR poslije isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru i na kutiji. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25

C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lijek
se uništava u skladu sa važećim propisima.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Concor COR
Aktivna supstanca je bisoprolol fumarat. Svaka tableta sadrži 2,5 mg bisoprolol fumarata.
Jezgro tablete: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; krospovidon; celuloza,
mikrokristalna; skrob, kukuruzni; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni.
Film: dimetikon; makrogol 400; titan- dioksid (E171); hipromeloza

Kako izgleda lijek Concor COR i sadržaj pakovanja
Bijele film tablete u obliku srca, sa diobenom crtom na obje strane
Pakovanje je blister, koji je napravljen od polivinilhlorid osnovnog filma i aluminijumske pokrovne folije.
Veličina pakovanja: 30 tableta, 1 blister sa 30 film tableta.

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Evropa Lijek Pharma d.o.o.
Rogačići bb, Vlakovo
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Naziv i adresa proizvođača gotovog lijeka (administrativno sjedište)
Merck Export GmbH
Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Njemačka

Naziv i adresa proizvođača gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Merck KGaA
Franfurter Strasse 250, Darmstadt, Njemačka;

Merck KGaA & Co
Werk Spittal
Hoesslgasse 20, 9800 Spittal / Drau, Austrija

Merck S.L.
Poligono Merck
08100 Mollet del Valles (Barselona), Španija

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Broj dozvole: 04-07.3-1-1784/14 od 30.10.2015.