CORVITOL 50

CORVITOL 50 50 mg tableta

30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
metoprolol
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta C07AB02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Corvitol 50
50 mg
tablete
metoprolol tartarat

Pročitajte pažljivo cijelo uputstvo prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, jer sadrži važne informacije
za Vas.

-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda Vam opet bude potrebno.

-

U slučaju da imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek je propisan isključivo Vama i ne smijete ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i

ako su simptomi njihove bolest isti kao i Vaši.

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. Ovo se odnosi i na

nuspojave koje nisu navedne u ovom uputstvu (vidjeti dio 4).

U uputstvu:

1.

Šta je Corvitol 50 i za šta se koristi

2.

Šta morate znati prije nego uzmete Corvitol 50

3. Kako uzimati Corvitol 50
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Corvitol 50
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je Corvitol 50 i za šta se koristi

Corvitol 50 sadrži aktivnu supstancu metoprolol, koja je blokator beta receptora i koristi se za:

visok krvni pritisak (arterijska hipertenzija)

poremećaje srčanih arterija (koronarna bolest srca)

probleme sa funkcijom srca (hiperkinetski srčani sindrom)

poremećaje srčanog ritma sa povišenim brojem otkucaja srca (tahikardijska aritmija)

akutno liječenje srčanog udara i dugotrajna prevencija nakon srčanog udara (profilaksa

reinfarkcije)

prevenciju migrene (profilaksa migrene)

2. Šta morate znati prije nego uzmete Corvitol 50

Ne uzimajte Corvitol 50:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivnu supstancu metoprolol ili neki drugi blokator beta

receptora ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedni u dijelu 6)

- ako je srčani mišić oslabljen (dekompenzirano ili manifestirano zatajenje srca)
- kod kardiogenog šoka
- ako je provođenja električnih impulsa iz atrija u ventrikule poremećeno (AV blok drugog ili trećeg

stepena)

- kod sindroma bolesnog sinusa
- kada se odjednom pojavi snažna bol u grudima kao simptom srčanog udara
- kada je poremećen prijenos impulsa između sinusnih čvorova i atrija (sinoatrijalni blok)
- kada je puls u mirovanj prije početka terapije ispod 50 otkucaja u minuti (bradikardija)
- ako imate izuzetno nizak krvni pritisak (hipotenzija, sistolički krvni pritisak manji do 90 mmHg)
- ako imate veoma povećan nivo kiseline u krvi (acidoza)
- ako ste skloni bronhijalnom spazmu (bronhijalna hiperreaktivnosti kod npr. bronhijalne astme)
- kada je cirkulacija u rukama ili nogama jako poremećana (poremećaji periferne cirkulacije)
- kod nelječenog tumora srži nadbubrežne žlijezde koji proizvodi hormone (feohromocitom)
- kod jake plućne astme ili ako ste ranije imali probleme sa spazmom bronhija

- ako istovremeno primjenjujete određenu vrstu antidepresiva (MAO inhibitori, izuzev MAO-B

inhibitora)

Ne smijete koristiti Corvitol 50 nakon srčanog udara ako:

Vam je puls ispod 45 do 50 otkucaja u minuti

su Vam uočene određene promjene EKG-a (PR interval > 0,24 s)

je Vaš sistolički krvni pritisak ispod 100 mmHg

Vam je srčani mišić jako oslabljen (zatajenje srca).

Za vrijeme terapije Corvitolom 50 ne smijete primati verapamil i diltiazem vrstu kalcijum antagonista ili
druge lijekove koji se koriste za liječenje poremećaja srčanog ritma (antiaritmici kao što je dizopiramid)
(izuzev intenzivne medicine).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije nego počnete uzimati Corvitol 50.

Obratite se ljekaru ako:

imate manji poremećaj provođenja električnih impulsa iz atrija u ventrikule (AV blok prvog
stepena)

ste duže vijeme bili na strogom postu ili bili izloženi teškom fizičkom naporu (moguća stanja
opasno sniženog šećera u krvi)

kod pacijenata kod kojih je dijagnosticiran ili se sumnja na tumor srži nadbubrežne žlijezde koji
proizvodi hormone (feohromocitom, potrebna prethodna terapija blokatorima alfa receptora)

kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre (vidjeti dio 3 „Kako uzimati Corvitol 50“)

kod dijabetičara (dijabetes melitus) kod kojih nivoi šećera u krvi značajno variraju (moguća
stanja izrazito sniženog šećera u krvi)

kod dijabetičara (dijabetes melitus), posebno kada koriste insulin ili druge lijekove za
snižavanje šećera u krvi. Corvitol 50 može prikriti simptome sniženog šećera u krvi
(hipoglikemija), kao što su ubrzano lupanje srca i drhtanje prstiju (tremor)

kod pacijenata sa određenim poremećajima krvnih sudova (Raynaudov fenomen ili određeni
oblici periferne okluzivne bolesti [intermitentna klaudikacija])

kod pacijenata sklonih bronhijalnom spazmu

kod pacijenata sa određenim oblikom angine pectoris (Prinzmetal angina)

kod pacijenata sa povišenim rizikom za teške reakcije preosjetljivosti (anafilaktičke reakcije)

kod pacijenata sa istorijom teških reakcija preosjetljivosti i kod pacijenata na terapiji za
smanjenje ili uklanjanje alergijske reaktivnosti (desenzibilizacijska terapija)
Napomena: snažne reakcije preosjetljivosti izazvane drugim lijekovima mogu biti posebno
ozbiljne za vrijeme terapije Corvitolom 50 i otporne na uobičajene doze epinefrina

- kod pacijenata kod kojih je dijagnosticirana ili se sumnja na hiperaktivnost štitne žlijezde
- kod pacijenata sa ličnom ili porodičnom istorijom psorijaze. Beta blokatori (kao što je Corvitol

50) mogu izazvati psorijazu, pogoršati simptome poremećaja ili uzrokovati kožne osipe nalik
na psorijazu (vidjeti dio 4 „Moguće nuspojave“)

Ako Vam se puls spusti ispod 50 – 55 otkucaja u minuti za vrijeme terapije, ljekar treba postepeno
smanjiti dozu Corvitola 50. Ukoliko primjetite nepravilne otkucaje srca, obratite se ljekaru.

Terapija Corvitolom 50 ne smije se prekinuti naglo, posebno kod pacijenata sa ishemičnim oboljenjem
srca. Kako bi se izbjeglo pogoršanje angine pectoris, ljekar Vam treba postepeno smanjivati dozu
tijekom 1 – 3 sedmice. Ukoliko je neophodno, istovremeno je moguće započeti alternativnu terapiju.

Ukoliko primijetite spontana krvarenja i stvaranje modrica (hematoma) za vrijeme terapije Corvitolom
50, odmah obavijestite ljekara (vidjeti dio 4 „Moguće nuspojave“).

Ukoliko primijetite žutilo kože i očiju, gubitak apetita i taman urin, odmah obavijestite ljekara.

Trebate se odmah obratiti Vašem ljekaru ako doživite halucinacije za vrijeme terapije Corvitolom 50
(vidjeti dio 4 „Moguće nuspojave“).

Obavijestite ljekara ako se jave simptomi poput suhih očiju, sami ili u kombinaciji sa kožnim osipom. U
tom slučaju treba razmotriti prekid terapije. Ako nosite kontaktne leće postoji mogućnost smanjenog

suzenja očiju za vrijeme terapije Corvitolom 50.

Kod teškog poremećaja funkcije bubrega, Corvitol 50 se treba koristiti samo uz adekvatno praćenje
funkcije bubrega. Stoga morate odmah reći ljekaru ako Vam je dijagnosticiran teški poremećaj funkcije
bubrega (vidjeti dio 4 „Moguće nuspojave“).

Ukoliko primate kontinuiranu terapiju blokatorima beta receptora a trebate biti podvrgnuti operativnom
zahvatu, iskusni ljekar kardiolog treba provjeriti da li je je prije operacije potrebno prekinuti terapiju
blokatorima beta receptora. Moguća je povečana opasnost zbog opšte anestezije ili operativnog
zahvata. Za svaki individualni slučaj treba procijeniti prednosti nastavka terapije Corvitolom 50 u
odnosu na prekid terapije. Prije opšte anestezije, anesteziolog treba biti obavješten o terapiji
Corvitolom 50. Ukoliko se smatra neophodnim prekinuti terapiju Corvitolom 50 prije operativnog
zahvata, to treba uraditi postepeno i otprilike 48 sati prije opšte anestezije.

Djeca
Terapija Corvitolom 50 se ne preporućuje kod djece.

Starije osobe
Potreban je oprez kod starijih pacijenata. Moguća je neadekvatna opskrba krvlju vitalnih organa zbog
povišenog krvnog pritiska ili jako sniženog broja otkucaja srca u minuti.

Uticaj na doping test i kada se lijek zloupotrebljava u doping svrhe
Upotreba Corvitola 50 daje pozitivne rezultate na doping testu.

Drugi lijekovi i Corvitol 50
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili ako biste mogli uzimati
neke druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Uticaj drugih lijekova na Corvitol 50
Učinak Corvitola 50 i drugih lijekova za snižavanje krvnog pritiska može biti pojačan kada se uzimaju
istovremeno. Potrebno je pažljivo nadzirati pacijente koji istovremeno primaju druge blokatore beta
receptora (također i kapi za oči), inhibitore monoamino oksidaze (MAO) (vidjeti dio 2 „Nemojte uzimati
Corvitol 50“), lijekove koji inhibiraju simpatički nervni sistem ili lijekove koji snižavaju nivoe
kateholamina.

Slijedeći lijekovi mogu pojačati učinak Corvitola 50

Antagonisti kalcija poput verapamila ili diltiazema

Pojačan je učinak na depresiju krvnog pritiska i srca. Stoga je potrbano pažljivo praćenje kada se
koriste istovremeno.

Napomena: Za vrijeme terapije Corvitolom 50 ne smijete intravenskim putem primati verapamil i
diltiazem vrstu kalcijevih antagonista ili druge lijekove za poremećaje srčanog ritma (antiaritmici poput
dispopramida) (izuzetak je intenzivna medicina).

Nifedipin vrsta kalcijevih antagonista

Prilikom istovremene primjene Corvitola 50 i nifedipin vrste kalcijevih antagonista moguće je pojačano
snižavanje krvnog pritiska, i u izoliranim slučajevima razvoj oslabljenog srčanog mišića (zatajenje
srca).

Lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma (amiodaron, propafenon i ostali antiaritmici klase I

poput kinidina i disporamida)

Pojačan je depresorni učinak Corvitola 50 na otkucaje srca i provođenje impulsa korz srce
(atrioventrikularna kondukcija).

Određeni lijekovi za liječenje depresije (triciklički antidepresivi), lijekovi za smirenje (barbiturati,

fenotiazini), glicerol trinitrat, lijekovi za pojačano lučenje urina (diuretici), lijekovi za širenje krvnih

sudova (vazodilatatori)

Pojačan je učinak snižavanja krvnog pritiska.

Anestetici

Pojačan je učinak snižavanja krvnog pritiska i na slabljenje učinka na izlazni volumen.
Napomena: U slučaju potrebe operativnog zahvata, Vaš anesteziolog mora biti obavješten o terapiji
Corvitolom 50.

Aktivna supstanca Corvitola 50 (metoprolol tartarat) se u tijelu razgrađuje pmoću određenih enzima
jetre (citohrom P450 2D6). Stoga je potreban poseban oprez ako se lijekovi koji inhibiraju ovaj enzim
uzimaju istovremeno sa Corvitolom 50, jer se može pojačati učinak Corvitola 50.

U takve lijekove spadaju slijedeći:

lijekovi za liječenje depresije, kao što su fluoksetin, paroksetin ili bupropion

lijekovi za liječenje psihijatrijskih poremećaja kao što je tioridazin

lijekovi za liječenjue poremećaja srčanog ritma, kao što je kinidin i propafenon

lijekovi za liječenje virusnih infekcija, kao što je ritonavir

lijekovi za liječenje alergija (antihistaminici), kao što je difenhidramin

lijekovi za liječenje malarije, kao što je hidroksihlorokin ili kinin

lijekovi za liječenje gljivičnih oboljenja, kao što je terbinafin

lijekovi za liječenje čira na želucu, kao što je cimetidin.

Slijedeći lijekovi mogu smanjiti učinak Corvitola 50:

Određeni lijekovi protiv bolova (ne steroidni antiinflamatorni lijekovi kao što je indometacin)

Smanjen učinak snižavanja krvnog pritiska.

Lijekovi induktori enzima (citohroma P450 2D6) kao što su rifampicin i deksametazon

Moguće su snižene koncentracije u krvi i zbog toga smanjen učinak Corvitola 50.

Uticaj Corvitola 50 na druge lijekove

Prazosin

Ako več primate Corvitol 50, nakon prve doze prazosina može doći do pojačanog iznenadnog
snižavanja krvnog pritiska prilikom promjene položaja (npr. iz ležećeg u stojeći). Potreban je poseban
oprez ako se Corvitol 50 i prazosin prvi put istovremeno primjenjuju.

Digitalis, rezerpin, alfa metildopa, gvanfacin ili klonidin

Povečan pad srčanog ritma ili odgođeno provođenje impulsa kroz srce.

Kako bi se izbjegao jaki porast krvnog pritiska, terapiju klonidinom treba prekinuti tek nakon što je par
dana ranije završena terapija Corvitolom 50. Nakon toga može se postepeno prekinuti terapija
klonidinom.

Lijekovi koji se koriste uz opštu anesteziju za opuštanjue mišića (relaksansi perifernih mišića kao što

su npr. suksametonij, tubokurarin)

Corvitol 50 može pijačati učinak ovih lijekova.

Supstance koje aktiviraju simpatički nervni sistem (norepinefrin, epinefrin ili druge supstance sličnog

djelovanja, koje se nalaze npr. u lijekovima za liječenje kašlja, kapima za nos i oči)

Moguće značajno povečanje krvnog pritiska.
Napomena: Za vrijeme terapije Corvitolom 50 učinak epinefrina može biti umanjen pri liječenju
alergijskih reakcija.

Inhibitori monoamino oksidaze (MAO)

Moguće snažno povišenje krvnog pritiska. MAO inhibitori se stoga ne smiju koristiti zajedno sa
Corvitolom 50 (vidjeti dio 2 „Nemojte uzimati Corvitol 50“).

Insulin i sulfoniluree

Kod dijabetičara koji primaju insulin, Corvitol 50 može dovesti do pojačanog ili produženog snižavanja
nivo šećera u krvi (hipoglikemija), prikrivanja ili ublažavanja upozoravajućih simptoma niske razine
šećera u krvi, kao što su naročito ubrzani otkucaji srca i drhtanje prstiju. Corvitol 50 također obustavlja
efekat sulfonilurea na snižavanja nivo šećera u krvi.Stoga su neophodne redovne provjere nivo šećera
u krvi.

Ergot alkaloidi

Pri istovremenoj primjeni sa ergot alkaloidima (skupina lijekova koji se koriste za prevenciju i terapiju

migrene) Corvitol 50 može pojačati njihov učinak na sužavanje krvnih žila.

Dipiridamol

Kao i ostali beta blokatori, Corvitol 50 se smije koristiti istovremeno sa dipiridamolom (lijek za
sprječavanje nastanka krvnih ugrušaka) samo uz oprez i nadzor otkucaja srca.

Ostale moguće interakcije

Corvitol 50 može umanjiti izlučivanje drugih lijekova (npr. lidokain) kao i njihovu efikasnost.

Imajte na umu da se ovo odnosi i na lijekove koje ste nedavno uzimali.

Uzimanje Corvitola 50 sa hranom i pićem
Učinak Corvitola 50 može se izmjeniti istovremenim uzimanjem alkohola.

Plodnost, trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se za savjet
Vašem ljekaru ili farmaceutu prije uzimanja ovog lijeka.

Trudnoća

Corvitol 50 se smije koritisti u trudnoći (naročito za vrijeme prvog trimestra trudnoće) samo u strogo
indiciranim slučajevima i nakon stroge procjene koristi/rizika.

Postoje dokazi da aktivna supstanca Corvitola 50 (metoprolol) smanjuje placentarni protok krvi što
može dovesti do poremećaja u razvoju fetusa. Nakon primjene drugih blokatora beta receptora
zabilježeni su pobaćaji, preuranjeni porođaji i intrauterina smrt.

Zbog mogućnosti javljanja umanjenog pulsa (bradikardija), sniženog krvnog pritiska (hipotenzija) ili
nivo šećera u krvi (hipoglikemija) kod novorođenčeta, terapiju metoprololom treba prekinuti 48 – 72
sata prije procjenjenog datuma poroda. Ukoliko to nije moguće, novorođenče je potrbeno pažljivo
nadzirati 48 – 72 sata nakon poroda.

Dojenje

Aktivna supstanca Corvitola 50 (metoprolol) se nakuplja u majčino mlijeko. Dojenčad koja piju majčino
mlijeko treba nadzirati radi mogućeg učinka lijeka. Količina metoprolola unešenog majčinim miljekom
može se smanjiti tako da ne dojite 3 – 4 dana nakon uzimanja ovog lijeka.

Plodnost

Nisu dostupni podaci o uticaju Corvitola 50 na plodnost kod ljudi.

Vožnja i upravljanje strojevima
Zbog individualnih razlika u reakciji na lijek (npr. vrtoglavica, umor ili umanjen vid), reakcije mogu biti
izmjenjene u tolikoj mjerei da je nemoguće aktivno učestvovati u saobraćaju, upravljati strojevima ili
raditi bez sigurnog oslonca. To se posebno odnosi na početak terapije, kada se doza povisi ili promjeni
pripravak, a također i u kombinaciji sa alkoholom. Nemojte voziti ili upravljati strojevima ako primjetite
navedene nuspojave.

Corvitol 50 sadrži laktozu
Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, obratite se ljekaru prije uzimanja
ovog lijeka.

3. Kako uzimati Corvitol 50

Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako Vam je reako ljekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, obratite
se za savjet ljekaru ili farmaceutu.

Tablete treba progutati cijele sa dovoljnom količinom tekućine, uvijek u isto vrijeme uz obrok (npr.
uvijek nakon doručka). Tablete treba uzimati ujutro u slučaju doziranja jedan put dnevno, ili ujutro i
navečer u slučaju doziranja dva puta dnevno.

Dozu treba individualno prilagoditi – uglavnom na osnovu uspjeha terapije – i ne smije ju se mjenjati
bez upute ljekara.

Kako biste podijelili tabletu, postavite je na tvrdu podlogu sa diobenmo crtom
okrenutom prema gore. Nakon toga moguće ju je podijeliti na na dvije
polovine pritiskom palca.

U slučaju da vam ljekar nije propisao drugačije, vrijedi sljedeće. Molimo da sačivate uputstvo za
upotrebu, jer ukoliko se ne primjenuje prema uputama, Corvitol 50 neće imati učinak.

Visok krvni pritisak (arterijska hipertenzija)
1 Corvitol 50 tableta 1 - 2 puta dnevno ili 1 do 2 Corvitol 50 tablete jednom dnevno (što odgovara
količini od 50 - 100 mg metoprolol tartarata dnevno).

Po potrebi, doza se može povećati na 2 Corvitol 50 tablete dva puta dnevno (što odgovara količini od
200 mg metoprolol tartarata dnevno).

Bolest koronarnih arterija (koronarna srčana bolest)
1 Corvitol 50 tableta 1 - 2 puta dnevno ili 1 do 2 Corvitol 50 tablete jednom dnevno (što odgovara
količini od 50 - 100 mg metoprolol tartarata dnevno).

Po potrebi, doza se može povečati na 2 Corvitol 50 tablete dva puta dnevno (što odgovara količini od
200 mg metoprolol tartarata dnevno) uz provjeru krvnog pritiska.

Funkcionalni problemi sa srcem (hiperkinetski srčani sindrom)
1 Corvitol 50 tableta 1 - 2 puta dnevno ili 1 do 2 Corvitol 50 tablete jednom dnevno (što odgovara
količini od 50 - 100 mg metoprolol tartarata dnevno).

Po potrebi, doza se može povećati na 2 Corvitol 50 tabletu dva puta dnevno (što odgovara količini od
200 mg metoprolol tartarata dnevno) uz provjeru krvnog pritiska.

Poremećaj srčanog ritma sa povećanim brojem otkucaja (tahikardijska aritmija)
2 Corvitol 50 tablete 1 - 2 puta dnevno (što odgovara količini od 100 - 200 mg metoprolol tartarata
dnevno).

Akutno liječenje srčanog udara i dugotrajna prevencija nakon srčanog udara (profilaksa reinfarkcije)
Corvitol 50 treba koristiti samo kod hemodinamički stabilnih pacijenata (sistolički krvni pritisak ≥100
mmHh; puls ≥60 otkucaja/min; nema simptoma zatajenja srca) kod kojih nema kontraindikacija za
terapiju blokatorima beta receptora.

a) Početno liječenje

Kod akutnog srčanog udara, liječenje će biti započeto što je prije moguće po prijemu u bolnicu, uz
konstantnu provjeru EKG-a i krvnog pritiska. Terapija se započinje sa 5 mg metoprolol tartarata
ubrizgavanjem u venu. Ovisno o tome da li dobro podnosite terapiju, liječenje se može nastaviti sa
pojedinačnim dozama od 5 mg metoprolol tartarata ubrizgavanjem u venu svake 2 minute, do ukupne
maksimalne doze od 15 mg metoprolol tartarata.

Ako budete dobro podnosili punu dozu od 15 mg metoprolol tartarata, onda ćete primiti 1 Corvitol 50
tabletu (što odgovara količini od 50 mg metoprolol tartarata) 15 minuta nakon posljednje injekcije. U
narednih 48 sati, dobivat ćete 1 tabletu svakih 6 sati.
Ako ne podnosite punu dozu injekcija od 15 mg ubrizgano u venu, oralna terapija se treba započeti sa
oprezom sa ½ Corvitol 50 tablete (što odgovara količini od 25 mg metoprolol tartarata).

b) Doza održavanja

Nakon početne terapije, uzimaju se 2 Corvitol 50 tablete dva puta dnevno (što odgovara količini od 200
mg metoprolol tartarata).

Ako smanjenje srčane frekvencije i/ili pad krvnog pritiska ili druge komplikacije zahtijevaju liječenje,
treba odmah prestati sa davanjem Corvitola 50.

Starije osobe

Nije potrebna prilagodba doze za starije osobe.

Upotreba kod djece
Terapija Corvitolom 50 se ne preporučuje kod djece.

Prevencija migrene (profilaksa migrene)
2 Corvitol 50 tablete 1 - 2 puta dnevno (što odgovara količini od 100 - 200 mg metoprolol tartarata
dnevno).

Oštećena funkcija jetre
Ako imate ozbiljne probleme sa jetrom, možda će biti potrebno smanjenje doze zbog toga što je
uklanjanje Corvitola 50 iz tijela smanjeno.

Oštećena funkcija bubrega
Nije potrebna prilagodba doze kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega.

Trajanje terapije
Vaš ljekar odlučuje o trajanju terapije.

Ako uzmete više Corvitola 50 nego što ste trebali
Ako sumnjate na predoziranje, odmah kontaktirajte ljekara kako bi mogli odlučiti o daljnjoj proceduri!
Dodatne informacije o predoziranju ćete nači na kraju ovog uputstva.

Ako zaboravite uzeti Corvitol 50
Ako zaboravite uzeti Corvitol 50, propuštenu tabletu uzmite odmah nakon što se sjetite. Međutim ako
je blizu vrijeme za uzimanje naredne doze, nemojte uzimati duplu dozu, nego nastavite terapiju sa
narednom dozom u propisano vrijeme.

Ako prestanete uzimati Corvitol 50
Doziranje može biti prekinuto ili izmjenjeno samo prema uputama ljekara. Nagli prekid terapije može
dovesti do nedovoljnog dotoka krvi u srčani mišić (srčana ishemija) sa pogoršanom anginom pectoris,
do srčanog udara ili porasta krvnog pritiska.

U slučaju da imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi ostali lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako ne kod svih.

U upotrebi je slijedeća klasifikacija nuspojava:

Veoma često

može se javiti kod više od 1 od 10 osoba

Često

može se javiti kod 1 od 10 osoba

Manje često

može se javiti kod jedne od 100 osoba

Rijetko

može se javiti kod jedne od 1.000 osoba

Veoma rijetko

može se javiti kod 1 od 10.000

Nepoznata učestalost učestalost se ne može procjeniti iz dostupnih podataka

Opisane su slijedeće nuspojave:
Poremećaji krvi i limfnog sistema
Veoma rijetko: spontana krvarenja ili stvaranje modrica (hematomi) kao simptom smanjenog broja

krvnih pločica (trombocitopenija) (vidjeti također dio 2 „Upozorenja i mjere opreza“),
smanjen broj bijelih krvnih stanica (leukopenija)

Endokrini poremećaji

Rijetko: pogoršanje več postojećeg dijabetesa. Snižen šećer u krvi nakon dugog, strogog posta ili

težeg fizičkog napora. Upozoravajući simptomi sniženog šećera u krvi (posebno ubrzani
otkucaji srca [tahikardija] i drhtanje prstiju [tremor]) mogu biti prikriveni

Psihijatrijski poremećaji
Često: pospanost
Manje često: depresija, konfuzno stanje, noćne more ili pojačani snovi, halucinacije (vidjeti također dio

2 „Upozorenja i mjere opreza“)

Veoma rijetko: promjena osobnosti (npr. promjene raspoloženja, kratkortrajni gubitak pamćenja)

Poremećaji nervnog sistema
Često: umor, vrtoglavica, glavobolja, iscrpljenost
Manje često: abnormalni osjeti kože (parestezija), vrtoglavica, poremećaji sna
Rijetko: smanjen nivo svijesti

Poremećaji oka
Rijetko: konjuktivitis, smanjeno lučenje suza (ovo treba imati na umo ukoliko nosite kobtaktne leće)
Veoma rijetko: oštećenje vida (npr. zamagljen vid), suhe i/ili upaljene oči/iritacija oka

Poremećaji uha i labirinta
Veoma rijetko: zujanje u ušima, zvukovi u ušima i pri dozama višim od preporučene, oštećen sluh (tj.

otežan sluh, gluhoća)

Poremećaji srca
Često: umanjeni otkucaji srca (bradikardija)
Rijetko: lupanje srca (palpitacije), poremećaji srčanog ritma (aritmija), smetnje u prenosu električnih

impulsa iz atrija u ventrikule srca (poremećaji atrioventrikularnog provođenja),
oslabljen srčani mišić (zatajenje srca) sa nakupljanjem tekućine u rukama i nogama
(periferno oticanje) i/ili respiratorni distres prilikom fizičkog napora (dispneja pri
fizičkom naporu)

Veoma rijetko: bolovi u predjelu srca, angina pectoris, kardiogeni šok

Vaskularni poremećaji
Često: povišen pad krvnog pritiska prilikom promjene položaja iz ležećeg u stojeći (ortostatska

hipotenzija), povremeno sa kratkim gubitkom svijesti (sinkopa)

Rijetko: oticanje, osjećaj hladnoće u ekstremitetima, Raynaudov fenomen, slaba periferna cirkulacija

(uključujući pacijente sa Raynaud fenomenom ili intermitentnom klaudikacijom)

Veoma rijetko: gangrena (kod pacijenata sa več postojećim teškim poremećajima periferne cirkulacije)

Respiratorni poremećaji, poremećaji gruđa i sredogruđa
Često: respiratorni distres pri naporu
Rijetko: grč dišnih puteva (bronhospazam i respiratorni distres, također kod pacijenata bez istorije

opstruktivnih poremećaja dišnih puteva)

Veoma rijetko: šmrcav nos (rinitis)

Gastrointestinalni poremećaji
Često: mučnina, povraćanje, bol u trbuhu
Manje često: proljev, zatvor
Rijetko: suha usta
Veoma rijetko: abnormalno povišeno vezivno tkivo iza stražnje porbušnice (retroperitonealna fibroza)

Poremećaji jetre i žuči
Veoma rijetko: upala jetre (hepatitis)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Manje često: znojenje, alergijske reakcije na koži (crvenilo, svrbež, egzantem, osip na koži nakon

izlaganja svjetlosti)

Rijetko: osip (u vidu koprivnjače [urtikarije]), distrofija kože ili dermatitis nalik na psorijazu
Veoma rijetko: opadanje kose, javljanje ili pogoršanje več postojećih simptoma psorijaze (vidjeti

također dio 2 „Upozorenja i mjere opreza“)

Poremećaji mišića, kostiju i vezivnog tkiva
Rijetko: slabost mišića, grčevi u mišićima
Veoma rijetko: poremećaji zglobova (artropatija), pri čemo mogu biti zahvaćeni jedan ili više zglobova

(mono i poliartritis)

Poremećaji bubrega i mokračnog sistema
Veoma rijetko: pogoršanje teškog oboljenja bubrega

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke
Veoma rijetko: poremećaj potencije i seksualnog nagona (poremećen libido), induratio penis plastica

(Peyronijevo oboljenje)

Opšri poremećaji i reakcije na mjestu primjene
Često: umor

Laboratorijski nalazi
Veoma rijetko: povećanje tjelesne težine, promjenjeni nalazi funkcije jetre (npr. povišene

transaminaze)

Posebna upozorenja:

Za vrijeme terapije Corvitolom 50 može doći do poremećaja metabolizma masnoća. Primjećeno je
sniženje HDL holesterola i povišenje triglicerida u plazmi, dok su vrijednosti ukupnog holestreola
normalne.

Corvitol 50 može prikriti simptome pretjerano aktivne štitne žlijezde (tireotoksikoza).

Blokatori beta receptora mogu povisiti osjetljivost na alergene i pojačati ozbiljnost anafilaktičkih
reakcija, npr. akutne opšte alergijske reakcije. Zbog toga se mogu javiti izrazito burne anafilaktičke
reakcije kod pacijenata sa istorijom ozbiljnih reakcija preosjetljivosti i kod pacijenata koji su podvrgnuti
terapiji za smanjenje ili uklanjanje alergijske reaktivnosti (terapija desenzibilizacije).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Corvitol 50

Držati dalje od pogleda i dohvata djece!

Čuvati na temperaturi do 30° C.

Rok trajanja je 3 godine od datuma proizvodnje.
Ne koristite Corvitol 50 nakon isteka datuma naznačenog na blisteru i kutiji pod „EXP“. Datum isteka
se odnosi na posljednji dan u mjesecu.

Nemojte bacati lijekove putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako ukloniti
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži Corvitol 50
Aktivna tvar: metoprolol tartarat.
Svaka tableta sadrži 50 mg metoprolol tartarata.

Ostali sastojci:
laktoza monohidrat, povidon K-30, kroskarmeloza natrij, magnezij stearat (Ph. Eur.) [biljni], talk,
koloidni bezvodni silicij.

Kako izgleda Corvitol 50 i sadržaj pakovanja
Bijele, okrugle, biplanarne tablete sa ukošenim ivicama i diobenom crtom na jednoj strani.
Corvitol 50 je dostupan u pakovanjima od 30 tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
Berlin
Njemačka

Proizvođač gotovo lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
Berlin
Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Berlin-Chemie/Menarini BH d.o.o
Hasana Brkića 2/II
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Corvitol 50, tableta, 30 x 50 mg: 04-07.3-2-5502/15 od 10.02.2016.