CURON

CURON 50 mg/5 mL

5 bočica sa 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
rokuronijum
Jačina ATC Oblik
50 mg/5 mL M03AC09 rastvor za injekciju

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

CURON
50 mg /5 ml
rastvor za injekciju

Rokuronij bromid

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je CURON

i za šta se koristi?

2. Prije nego počnete uzimati CURON?
3. Kako uzimati CURON?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati CURON?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE CURON

I ZA ŠTA SE KORISTI?

CURON pripada grupi lijekova koji se zovu mišićni relaksansi.
Ti se lijekovi koriste tokom operacijskog zahvata kao dio opšte anestezije. Kako bi hirurgu bilo lakše
izvođenje zahvata potrebno je da Vaši mišići budu potpuno opušteni tokom operacije.
Živci šalju poruku mišićima putem impulsa. CURON djeluje tako da blokira te impulse, što za
posljedicu ima opuštanje mišića. Pošto dolazi i do relaksacije disajnih mišića, trebat ćete pomoć u
disanju tokom operacije te nakon operacije do ponovne uspostave spontanog disanja.
Tokom operacije potrebno je stalno pratiti efekat mišićnog relaksansa, te po potrebi dati još lijeka. Od
kraja operacije se dozvoljava da postupno prestane efekat lijeka, te ćete moći početi samostalno
disati. Ponekad ćete dobiti neki drugi lijek da bi se taj proces ubrzao.
CURON se također može koristiti kao mišićni relaksans u jedinicama intenzivnog liječenja.
2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CURON?
Nemojte uzimati CURON:

ako ste alergični (preosjetljivi) na rokuronij, bromidni jon ili bilo koji drugi sastojak lijeka CURON.

 Recite Vašem anesteziologu ako se ovo odnosi na Vas.

Budite posebno oprezni pri uzimanju CURON

-a:

Prije primjene CURON-a Vaš anesteziolog mora znati sljedeće:

ako ste alergični na mišićne relaksanse

ako ste imali bolest bubrega, srca, jetre ili mokraćnog mjehura

ako ste imali bolesti koje zahvaćaju živce i mišiće

ako patite od zadržavanje tekućine (edemi).

 Recite Vašem anesteziologu ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas.
Na djelovanje CURON-a mogu uticati neka od sljedećih stanja. Na primjer:

snižen nivo kalcija u krvi

snižen nivo kalija u krvi

povišen nivo magnezija u krvi

snižen nivo bjelančevina u krvi

povišen nivo ugljikovog dioksida u krvi

preveliki gubitak tečnosti iz tijela, na primjer usljed povraćanja, proljeva ili znojenja

prekomjerno disanje koje dovodi do toga da imate premalo ugljikovog dioksida u krvi (alkaloza)

opšti poremećaj zdravstvenog stanja

opekotine

jako povećana tjelesna težina (pretilost)

vrlo niska tjelesna temperatura (hipotermija).

Ako patite od bilo kojeg od navedenih stanja, Vaš ljekar će uzeti u obzir sve faktore prilikom
određivanja točne doze CURON-a.
Djeca/stariji bolesnici
CURON se može primjenjivati kod djece (od dojenačke dobi) i starijih bolesnika, ali ljekar prvo treba
procijeniti Vašu anamnezu bolesti.

Uzimanje drugih lijekova sa CURON

-om

 Molimo, obavijestite svog anesteziologa o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali,

uključujući lijekove koje ste nabavili bez ljekarskog recepta. CURON može uticati na djelovanje
nekih lijekova ili drugi lijekovi mogu uticati na djelovanje CURON-a.

Lijekovi koji pojačavaju djelovanje CURON-a:

određeni lijekovi koji se koriste za liječenje bakterijske infekcije (antibiotici)

određeni lijekovi za liječenje srčanih poremećaja ili visokog krvnog pritiska (lijekovi koji uzrokuju
povećano izlučivanje mokraće (diuretici), antagonisti kalcijevih kanala, beta blokatori i kinidin)

određeni lijekovi protiv upale (kortikosteroidi)

određeni lijekovi koji se koriste za liječenje manične depresije (bipolarnog poremećaja)

soli magnezija

određeni lijekovi za liječenje malarije.

Lijekovi koji smanjuju djelovanje CURON-a.

određeni lijekovi za liječenje epilepsije

kalcij hlorid i kalij hlorid

određeni inhibitori proteaza koji se zovu gabeksat i ulinastatin.

Nadalje, prije ili tokom operacije će Vam možda biti dati lijekovi koji utiču na djelovanje CURON-a. Ovo
uključuje određene anestetike, ostale mišićne relaksanse, lijekove kao što je fenitoin i lijekovi koji
djeluju suprotno od CURON-a. CURON može uticati da neki anestetici djeluju brže. Vaš anesteziolog
će to uzeti u obzir prilikom određivanja tačne doze CURON-a za Vas.

Trudnoća i dojenje
Recite Vašem anesteziologu ukoliko ste trudni ili biste mogli biti trudni, ili ako dojite.

Vaš ljekar Vam usprokos tome može odlučiti dati CURON, ali prvo o tome trebate razgovarati. CURON
Vam može biti dat u slučaju carskog reza.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nemojte voziti niti upravljati mašinama dok Vam se ne kaže da je to bezbijedno. Kako se CURON daje
kao dio opšte anestezije, možete se osjećati umorno, slabo ili imati vrtoglavicu neko vrijeme nakon
toga. Vaš anesteziolog će Vam dati savjet o tome koliko dugo će ti efekti trajati.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka CURON
Ovaj lijek sadrži natrij, manje od 1 mmola (23 mg) po jednoj dozi, u osnovi ne sadrži natrij.

3. KAKO UZIMATI CURON?
Doziranje
Vaš anesteziolog će odrediti Vašu dozu CURON-a na osnovu:

vrste anestezije

očekivanog trajanja operacijskog zahvata

ostalih lijekova koje uzimate

Vašeg zdravstvenog stanja.

Uobičajena doza je 0,6 mg rokuronijevog bromida po kilogramu tjelesne težine (mg/kg), a djelovanje
traje 30-40 minuta.
Kako se CURON daje
CURON će Vam dati Vaš anesteziolog. CURON se daje intravenski (u venu) kao jednokratna injekcija
ili kao kontinuirana infuzija (drip).
Ako Vam se da više CURON-a nego što je trebalo
S obzirom da će Vaše stanje tokom operacijskog zahvata pratiti Vaš anesteziolog mala je vjerovatnost
da ćete dobiti preveliku dozu CURON-a. U slučaju da se to dogodi, Vaš anesteziolog će se pobrinuti
da nastavite disati umjetnom ventilacijom sve do uspostave spontanog disanja. Dok se to dešava, Vi
ćete biti uspavani.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i bilo koji drugi lijek CURON

može izazvati neželjena djelovanja, iako se ona ne javljaju kod svih

bolesnika. Ukoliko se ova neželjena djelovanja jave dok ste pod anestezijom, Vaš anesteziolog će ih
primijetiti i liječiti.
Manje česta neželjena djelovanja
(javljaju se kod do 1 bolesnika od 100 liječenih CURON-om)

smanjeno ili pojačano djelovanje CURON-a

duže djelovanje od očekivanog

sniženje krvnog pritiska

ubrzani srčani ritam

bol blizu mjesta primjene

Vrlo rijetka neželjena djelovanja
(javljaju se kod manje od 1 bolesnika od 10 000 liječenih CURON-om)

alergijske (reakcije preosjetljivosti) reakcije (kao što su otežano disanje, kolaps cirkulacije i šok)

piskanje u grudima

mišićna slabost

oticanje, osip ili crvenilo kože.

Ukoliko bilo koje neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili ako primijetite neželjeno djelovanje koje nije
navedeno u ovom uputstvu:
Obavijestite svog anesteziologa ili drugog ljekara.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI CURON?
Čuvati lijek izvan dohvata i pogleda djece, u orginalnom pakovanju.
CURON će se čuvati u bolnici u skladu sa propisanim uslovima čuvanja.
CURON se može čuvati 36 mjeseci na temperaturi od 2-8°C na tamnom mjestu. Rastvor bi nakon
otvaranja bočice trebalo upotrijebiti odmah jer ne sadrži konzervanse. Nakon razblaživanja lijek se
može čuvati 24 sata na temperaturi od 30°C.
Upotrijebiti lijek u skladu sa rokom trajanja.
Ne koristite CURON nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.
Ukoliko primijetite oštećenje lijeka i/ili pakovanja nemojte koristiti CURON.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta CURON

sadrži

Aktivna supstanca CURON-a je rokuronij bromid 10 mg/ml. Svaka bočica od 5 ml sadrži 50 mg
rokuronij bromida.
Ostali sastojci su natrij acetat, natrij hlorid, sirćetna kiselina i voda za injekcije.
Kako CURON

izgleda i sadržaj pakovanja

CURON predstavlja bistar bezbojni do žuto/narandžasto obojen rastvor u bočici od 5 ml od prozirnog
stakla tipa I sa gumenim čepom i aluminijskim flip-off zatvaračem.
CURON 50 mg/ml rastvor za injekcije dolazi u pakovanju od 5 bočica koje su pakovane u zaštitni
blister, u kartonskoj kutiji.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Unifarm d.o.o.
Bistarac Novo Naselje bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 35 369 880
Fax: ++ 387 35 369 875

Ime i adresa proizvođača lijeka
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
PAK İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak, No.: 5/1
34349 Gayrettepe/İstanbul
Turska

Režim izdavanja lijeka
ZU- Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
CURON, 50 mg /5 ml, rastvor za injekciju,5x5ml: 04-07.9-7784/13 od 29.04.2015.