DAKTARIN

DAKTARIN 20 mg g

Al tuba sa 30 g kreme, u kutiji

Supstance:
mikonazol
Jačina ATC Oblik
20 mg g D01AC02 krema

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

DAKTARIN
20 mg/g krema

mikonazol

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovno ga pročitati.
Imate li dodatnih pitanja, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.
Lijek je bio propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima. Njima bi čak mogao štetiti, iako imaju
znakove bolesti slične Vašima.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u
ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek Daktarin i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Daktarin
3. Kako uzimati Daktarin?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Daktarin?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK DAKTARIN I ZA ŠTA SE KORISTI?
Lijek Daktarin sadrži mikonazol nitrat koji prije svega djeluje na gljivice te na još neke bakterije.

Liječi infekcije kože i noktiju

, miješane gljivično-bakterijske infekcije te gljivične infekcije kojima su se

kasnije pridružile i infekcije bakterijama (pelenski dermatitis) ).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DAKTARIN
Nemojte uzimati Daktarin
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na mikonazol nitrat, druge slične lijekove protiv gljivica ili bilo koji
sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Budite oprezni s Daktarinom
-

ako je nakon nanošenja kreme na mjestu aplikacije došlo do reakcije ili iritacije odmah prekinite
primjenu Daktarin kreme;

izbjegavajte kontakt s očima..

Uzimanje drugih lijekova s Daktarinom
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek,
također ako ste ga dobili bez recepta.
Do interakcije s drugim lijekovima može doći ako uzimate lijekove koji se koriste za razrjeđivanje krvi
(varfarin).

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.
Iako mikonazol nitrat kod lokalne primjene vrlo malo prelazi u krv, za vrijeme trudnoće ga
preporučujemo samo ako ljekar prosudi da je korist liječenja za majku veća od rizika za dijete.

Nije poznato izlučuje li se mikonazol u mlijeko dojilje. Usprkos tome se kod upotrebe kreme za
vrijeme dojenja posavjetujte s ljekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozililma i mašinama
Lijek Daktarin nema uticaja na sposobnost vožnje i upravljanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Daktarina
Daktarin sadržava benzojevu kiselinu i butilhidroksianizol.
Benzojeva kiselina blago nadražuje kožu, oči i mukozne membrane.
Butilhidroksianizol može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ili nadraživanje
očiju i mukoznih membrana.

3. KAKO UZIMATI DAKTARIN?
Kod upotrebe lijeka Daktarina tačno se pridržavajte lijekarovih uputstava. Ako ste u nedoumici,
posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Kremu nanesite na bolesno mjesto i okolinu dvaput na dan, obično ujutro i uvečer. Prstima je lagano
utrljajte u kožu, sve dok se potpuno ne upije.

Liječenje neka traje do potpunog izlječenja (2 do 6 sedmica). Njime morate obavezno nastaviti još
najmanje 7 dana (1 sedmicu) nakon nestanka svih znakova, kako biste spriječili ponavljanje bolesti.

Smatrate li da je učinak lijeka Daktarina prejak ili preslab, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom

Ako ste upotrijebili veću dozu lijeka Daktarina nego što biste smjeli
Pretjerana upotreba Daktarin kreme može dovesti do iritacije kože koja obično nestaje nakon prekida
terapije. U tom slučaju posjetite ljekara koji će poduzeti odgovarajuće mjere.

Ako ste zaboravili upotrijebiti lijek Daktarin
Ne upotrebljavajte dvostruku dozu ako ste zaboravili upotrijebiti prethodnu dozu.
Kremu nanestite svaki dan u približno isto vrijeme. Ako je zaboravite, nanesite je odmah kad je to
moguće, ali satnicu doziranja ne trebate mijenjati.

Ako ste prestali upotrebljavati lijek Daktarin
Iako znakovi bolesti često nestanu u nekoliko dana, infekcija je možda još prisutna i može se ponoviti
ako prerano prekinete s liječenjem.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Daktarina obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao svi lijekovi i lijek Daktarin može izazvati nuspojave, do kojih ne dolazi u svih bolesnika.
Nuspojave su prema učestalosti razvrstane u sljedeće grupe:

Veoma česte

Pojavljuju se u više od 1 na 10 bolesnika

Česte

Pojavljuju se u 1 do 10 bolesnika na 100 bolesnika

Povremene

Pojavljuju se u 1 do 10 bolesnika na 1000 bolesnika

Rijetke

Pojavljuju se u 1 do 10 bolesnika na 10.000 bolesnika

Veoma rijetke

Pojavljuju se u manje od 1 bolesnika na 10.000 bolesnika

Nepoznata učestalost

Učestalost iz raspoloživih podataka nije moguće ocijeniti

Veoma rijetke:
-

trenutna alergijska reakcija koja uzrokuje otežano disanje i omaglicu (anafilaktička reakcija),

teška alergijska reakcija koja uzrokuje oticanje lica i grla (angioedem),

reakcije preosjetljivosti,

kožni osip,

upala kože na mjestu primjene (kontaktni dermatitis),

osip,

crvenilo (eritem),

svrbež

osjećaj pečenja na koži

iritacija i reakcije na mjestu aplikacije.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI DAKTARIN?
Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!
Rok trajanja lijeka Daktarina je 2 godina od datuma proizvodnje.

Lijek Daktarin ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži. Datum
isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Čuvajte na temperaturi do 25 °C.
Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Daktarin?
Aktivna supstanca je mikonazol nitrat. Jedan g kreme sadrži 20 mg mikonazol nitrata.
Pomoćne supstance su makrogolglicerol stearat, makrogolglicerol oleat, tekući parafin,
butilhidroksianizol, benzojeva kiselina i pročišćena voda.

Kako Daktarin izgleda i sadržaj pakovanja?
Krema je bijela, homogena.
Na raspolaganju su kutije s 30 g kreme u tubi.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, R. Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, R. Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet