ELICEA

ELICEA 20 mg tableta

28 raspadljivih tableta za usta (4 blistera po 7 tableta) u kutiji

Supstance:
escitalopram
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta N06AB10 raspadljiva tableta za usta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Elicea 5 mg raspadljive tablete za usta
Elicea 10 mg raspadljive tablete za usta
Elicea 20 mg raspadljive tablete za usta

escitalopram

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je Elicea i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Eliceu
3. Kako uzimati Eliceu?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Eliceu?
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE ELICEA I ZA ŠTA SE KORISTI?

Escitalopram spada u skupinu antidepresiva nazvanih selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina
(SSRI). Ovi lijekovi pomažu normalizirati razinu serotonina u mozgu. Poremećaji u serotoninskom
sistemu su ključni faktor u razvoju depresije i srodnih poremećaja.
Lijek Elicea sadrži escitalopram koji upotrebljavamo za liječenje depresije (epizode velike depresije) i
neke anksiozne poremećaje (na primjer panični poremećaji s agarofobijom ili bez nje, socijalne
anksiozne poremećaje (socijalne fobije), generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivne
poremećaje).

Svom ljekaru morate reći ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ELICEU

Nemojte uzimati Eliceu

ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili bilo koji sastojak lijeka Elicee (navedeni u
poglavlju 6).

ako istovremeno uzimate lijekove iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAO), uključujući
selegilin (upotrebljava se za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (upotrebljava se za
liječenje depresije) ili linezolid (antibiotik).

Ako imate od rođenja ili ste kad imali epizodu nenormalnog srčanog ritma (vidljivo na EKG-u, to je
pretraga kojom se procjenjuje rad srca).

Ako uzimate lijekove za teškoće sa srčanim ritmom ili one koji mogu uticati na srčani ritam
(pogledajte poglavlje 2 “Uzimanje drugih lijekova”).

Budite posebno oprezni s Eliceom
Recite svom ljekaru ako imate još neke druge zdravstvene teškoće ili bolesti jer će to možda uzeti u
obzir kod liječenja. Naročito recite ljekaru:
-

ako imate epilepsiju (liječenje lijekom Eliceom treba prekinuti ako se pojave napadi s grčevima
po prvi put ili ako se poveća njihova učestalost (također pogledajte dio 4 “Moguće nuspojave");

ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega (možda će ljekar prilagoditi dozu lijeka Elicee);

ako imate šećernu bolest (liječenje lijekom Elicea može uticati na koncentraciju glukoze u krvi,
pa je zato nekim bolesnicima potrebno prilagoditi dozu inzulina i/ili peroralnog antidijabetika);

ako imate smanjenu koncentraciju natrija u krvi;

ako ste skloni krvarenjima ili modricama;

ako se liječite elektrokonvulzivnom terapijom;

ako imate koronarnu srčanu bolest.

ako bolujete ili ste bolovali zbog teškoća sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar;

ako imate spore otkucaje srca u mirovanju i/ili znate da biste mogli imati manjak soli prouzročen
dugotrajnijim ozbiljnim proljevom i povraćanjem (bolest) ili uzimanjem diuretika (tablete za
mokrenje).

ako ste imali brzo ili nepravilno kucanje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu kod ustajanja, koji

mogu ukazivati na nenormalno funkcioniranje srčanog ritma.

ako imate ili ste prije imali problema sa očima, kao što su određene vrste glaukoma (povišeni
očni pritisak).

Uzmite u obzir
U nekih bolesnika koji se liječe zbog bipolarnog poremećaja (manično-depresivna bolest) može se
pojaviti manična faza bolesti. Karakteristike toga stanja su brza izmjena misli i navala ideja, pretjerana
veselost i povećana tjelesna aktivnost. U tim slučajevima je neophodan pregled kod vašeg ljekara.
U prvim sedmicama liječenja mogu se pojaviti i simptomi kao što su nemir ili nemogućnost mirnog
sjedenja odnosno stajanja. Ako doživljavate te simptome, odmah to recite svom ljekaru.

Razmišljanja o samoubistvu i pogoršanje Vaše depresije ili anksioznog poremećaja
Ako ste u depresiji i/ili imate anksiozni poremećaj, ponekad možete pomišljati na samoozljeđivanje ili
samoubojstvo. Takve misli mogu se pojačati kada prvi puta započinjete uzimati antidepresive jer ovi
lijekovi trebaju vrijeme da počnu djelovati, obično oko dvije sedmice, ponekad i duže.
Veća vjerovatnoća da ćete tako razmišljati može biti:
-

Ako ste prije pomišljali na samoubistvo ili samoozljeđivanje.

Ako ste mlada odrasla osoba. Izvještaji kliničkih ispitivanja pokazuju povećani rizik suicidalnog
ponašanja kod odraslih osoba mlađih od 25 godina sa psihičkim stanjima koja su liječena
antidepresivom.

Ako razmišljate o samoozljeđivanju ili samoubistvu bilo kada, javite se svom ljekaru ili odmah krenite u
bolnicu.

Smatrate li da bi moglo pomoći ako nekome od obitelji ili bliskom prijatelju kažete da ste depresivni ili
imate anksiozni poremećaj, zamolite ih da pročitaju ovo uputstvo. Također ih zamolite da Vam kažu
ako misle da su se Vaša depresija ili anksioznost pogoršale ili ako su zabrinuti zbog promjena u
Vašem ponašanju.

Djece i adolescenti
Lijek Elicea se obično ne smije upotrijebiti za liječenje djece i adolescenata mlađih od 18 godina.
Također morate znati da se u mlađih od 18 godina zbog uzimanja lijekova iz te skupine povećava rizik
za pojavu neželjenih djelovanja, kao što su pokušaj samoubistva, suicidalne misli i neprijateljstvo
(većinom agresivno ponašanje, antagonizam i srdžba). Usprkos tomu, vaš ljekar može propisati lijek
Eliceu bolesniku mlađem od 18 godina ako odluči da je to za bolesnika najbolje. Ako je vaš ljekar
propisao lijek Eliceu bolesniku koji je mlađi od 18 godina i o tome želite razgovarati, vratite se k
ljekaru. Ako se kod bolesnika koji je mlađi od 18 godina i uzima lijek Eliceu pojavi ili pogorša bilo koji
od gore navedenih simptoma, morate obavijestiti njegovog ljekara. Pored toga, za lijek Eliceu još nisu
dokazali dugoročno neškodljive učinke, povezane s odrastanjem te kognitivnim razvojem i razvojem
ponašanja u toj starosnoj skupini.

Uzimanje drugih lijekova sa Eliceom

Treba imati u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate uzimati u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste

donedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Recite svom ljekaru ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
-

Neselektivni inhibitori monoaminooksidaze (MAO) koji kao ljekovitu aktivnu supstancu sadrže
fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin. Ako uzimate bilo koji od gore
navedenih lijekova, morate pričekati 14 dana prije nego počnete uzimati lijek Eliceu. Ako ste
uzimali lijek Eliceu morate pričekati 7 dana prije nego započnete uzimati bilo koji od navedenih
lijekova.

Reverzibilni selektivni inhibitori MAO-A koji sadrže moklobemid (upotrebljavamo ih za liječenje
depresije).

Ireverzibilni inhibitori MAO-B koji sadržavaju selegilin (upotrebljavamo ih za liječenje
Parkinsonove bolesti) mogu povećati vjerovatnoću neželjenih djelovanja.

Antibiotik linezolid.

Litij (upotrebljavamo ga za liječenje bipolarnog poremećaja) i triptofan.

Imipramin i dezipramin (upotrebljavamo ih za liječenje depresije).

Sumatriptan i slični lijekovi (upotrebljavamo ih za liječenje migrene) te tramadol (upotrebljavamo
ga protiv jakih bolova) mogu povećati vjerovatnoću neželjenih djelovanja.

Cimetidin, lanzoprazol, omeprazol (upotrebljavamo ih za liječenja ulkusa na želucu),
fluvoksamin (antidepresiv) i tiklopidin (upotrebljavamo ga za smanjivanje rizika za kap) mogu
povećati koncentraciju lijeka Elicea u krvi.

Gospina trava (

Hypericum perforatum, upotrebljavamo je za poboljšanje raspoloženja).

Acetilsalicilna kiselina i nesteroidni protuupalni lijekovi (upotrebljavamo ih za olakšavanje bolova
i sprječavanje zgrušavanja krvi). Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju.

Varfarin, dipiridamol i fenprokoumon (tzv. antikoagulansi, upotrebljavamo ih za razrjeđivanje
krvi). Na početku i na kraju liječenja lijekom Eliceom, vaš će ljekar vjerovatno provjeriti vrijeme
zgrušavanja krvi, kako bi ustanovio je li vaša doza antikoagulansa još uvijek odgovarajuća.

Meflokvin (upotrebljavamo ga za liječenje malarije), bupropion (upotrebljavamo ga za liječenje
depresije) i tramadol (upotrebljavamo ga za olakšavanje jakih bolova) zbog mogućeg rizika da
se snizi prag za pojavu napada/grčeva.

Neuroleptici (upotrebljavamo ih za liječenje shizofrenije, psihoza) i antidepresivi (triciklički
antidepresivi i SSRI-i) zbog mogućeg rizika da se snizi prag za pojavu napada/grčeva i
antidepresivi.

Flekainid, propafenon i metoprolol (upotrebljavamo ih kod kardiovaskularnih bolesti), neki
antidepresivi (npr. klomipramin, nortriptilin) i neki antipsihotici (risperidon, tioridazin,
haloperidol). Možda će biti potrebno prilagođavanje doze lijeka Elicea.

Lijekove koji smanjuju razinu kalija ili magnezija u krvi,

Ne uzimajte Eliceu ako uzimate lijekove za teškoće sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu uticati na
srčani ritam, kao što su antiaritmici razreda IA i III, antipsihotici (npr. derivati fenotiazina, pimozid,
haloperidol), triciklički antidepresivi, neki antimikrobni lijekovi (npr. sparfloksacin, moksifloksacin,
eritromicin i.v., pentamidin, liječenje malarije, osobito halofantrinom), neki antihistaminici (astemizol,
mizolastin).
Imate li bilo kakvih dodatnih pitanja, porazgovarajte sa svojim ljekarom.

Uzimanje lijeka Elicee zajedno s hranom i pićem
Eliceu treba uzimati bez hrane. (vidjeti poglavlje 3 “Kako uzimati Eliceu?”)
Isto kao kod mnogih drugih lijekova, pijenje alkohola uz istovremeno uzimanje lijeka Elicee nije
preporučljivo, iako nije za očekivati da bi lijek Elicea međusobno djelovao s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ako ste trudni ili želite zatrudnjeti, posavjetujte se sa svojim ljekarom o mogućim rizicima i koristi prije
nego počnete uzimati lijek Eliceu.
Uzimate li lijek Eliceu u zadnjem tromjesečju trudnoće, morate znati da se u novorođenčeta mogu
pojaviti sljedeći učinci: teškoće s disanjem, plavkasta koža, grčevi, promjene tjelesne temperature,
teškoće s hranjenjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi, ukrućeni ili mlohavi mišići, živahni
refleksi, tremor, nemir, podražljivost, otupjelost, neprestani plač, pospanost i teškoće sa spavanjem.
Ako se kod novorođenčeta pojavi koji od tih simptoma, odmah posjetite ljekara.
Provjerite znaju li Vaša babica i/ili ljekar da uzimate Eliceu. Ako se uzimaju tokom trudnoće, osobito
tokom zadnja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi kao što je Elicea mogu povećati rizik ozbiljnog stanja kod
novorođene djece, nazvanog perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN), uzrokujući
ubrzano disanje i plavkastu boju djeteta. Ovi simptomi se obično pojavljuju tokom prva 24 sata nakon
rođenja djeteta. Dođe li do toga kod Vašeg djeteta, odmah se javite svojoj babici ili ljekaru.
Ako tokom trudnoće upotrebljavate lijek Eliceu, liječenje nikad ne smijete naglo prekinuti.
Ako dojite, nemojte uzimati lijek Eliceu, osim ako ste se o mogućoj koristi i rizicima prije porazgovarali
sa svojim ljekarom.
U ispitivanjima na životinjama, citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitetu spermija. Iako
teoretski to može uticati na plodnost, još uvijek nije primijećen učinak na plodnost kod čovjeka.

Upravljanje vozilima i mašinama
Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).
Nemojte voziti automobil ili upravljati mašinama, sve dok ne ustanovite kako lijek Elicea utiče na vaše
sposobnosti.

Ostale informacije
Lijek Elicea sadrži laktozu. Ako imate intoleranciju na neke šećere, prije upotrebe ovog lijeka
posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3.

KAKO UZIMATI ELICEU?

Kod uzimanja lijeka Elicea tačno se pridržavajte ljekarovih uputstava. Ako ste u nedoumici,
posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza je:

Odrasli
Depresija

Uobičajena doza je 10 mg na dan. Ljekar može povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Panični poremećaj

Početna doza u prvoj sedmici je 5 mg, a zatim se poveća na 10 mg na dan. Vaš ljekar će vam dozu
možda povećati na najviše 20 mg na dan.

Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija)

Uobičajena doza je 10 mg na dan. S obzirom na vaše stanje, vaš ljekar će vam nakon određenog
vremena dozu lijeka prilagoditi na 5 do 20 mg na dan.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza lijeka Elicea je 10 mg, uzimano kao jedna dnevna doza. Ljekar može
povećati dozu da najviše 20 mg na dan.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena doza je 10 mg na dan. Ljekar može povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Stariji bolesnici (stariji od 65 godina)
Uobičajena preporučena doza je 5 mg na dan. Ljekar može povećati dozu do 10 mg na dan.

Djeca i adolescenti (do 18. godine starosti)
Djeci i adolescentima se ne smije davati lijek Elicea (pogledajte naslov Upozorenja i mjere opreza).

Trajanje liječenja
Raspoloženje će se početi poboljšavati nakon nekoliko sedmica liječenja. Lijek morate zato uzimati i
nadalje, iako ćete se bolje osjećali tek kroz neko vrijeme.
Nikad ne mijenjajte dozu lijeka bez prethodnog savjetovanja sa svojim ljekarom o tome.
Lijek uzimajte tako dugo kao što vam je preporučio vaš ljekar. Ako prerano prestanete s liječenjem,
simptomi se mogu ponovno pojaviti, zato je preporučljivo da s liječenjem nastavite barem još 6 mjeseci
nakon što se opet dobro osjećate.

Način primjene lijeka
-

Elicea raspadljive tablete za usta se uzimaju svaki dan kao jedna dnevna doza.

Trebate uzimati Eliceu bez hrane.

Elicea raspadljive tablete za usta su lomljive. Ne smiju se gurati kroz foliju u blister pakovanju jer može
doći do oštećenja tablete. Nemojte uzimati tablete mokrim rukama jer to može dovesti do njihova
raspadanja. Tablete nemaju razdjelnu crtu i ne mogu se podijeliti u jednake doze.

Izvadite tablete kako na sljedeći način:
1.

Pridržite blister na rubu te nježnim povlačenjem duž linije perforacije izdvojite jedan odjeljak iz
ostatka blistera.

2.

Pažljivo odvojite foliju na stražnjoj strani.

3.

Tabletu pažljivo izvadite iz blistera u ruku.

4.

Stavite tabletu na jezik odmah nakon njena uklanjanja iz pakiranja.

Tableta će se otopiti u vašim ustima u nekoliko sekundi tako da se može lako progutati bez vode. Usta
trebaju biti prazna prije nego stavite tabletu na jezik.

Ako uzmete više Elice nego što ste trebali

Ako uzmete više od preporučene doze, potrebno je da odmah obavijestite svog farmaceuta ili ljekara.

Napravite to, i tada ako nema vidljivih posljedica. Neki znakovi prevelikog doziranja mogu biti
omaglica, drhtanje, uznemirenost, grčevi, koma, povraćanje, mučnina, promjene srčanog ritma,
sniženi krvni pritisak i promjene u ravnoteži tekućine/soli. Ako idete ljekaru ili u bolnicu, uzmite kutijicu
lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Eliceu

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila preskočena doza lijeka!

Ako ste zaboravili uzeti propisanu dozu i toga se sjetite, prije nego idete spavati, odmah uzmite dozu.
Sljedeći dan nastavite kao obično. Ako se toga sjetite tek u noći ili sljedeći dan izostavite zaboravljenu
dozu i nastavite kao obično.

Ako prestanete uzimati Eliceu
Nemojte prestati uzimati lijek Eliceu, sve dok vam ne naredi ljekar. Ako je liječenje završeno,
preporučuje se polako smanjivanje doze lijeka Eliceae koje neka traje nekoliko sedmica.
Kad prestanete uzimati lijek Eliceu, pogotovo ako je prekid nagli, možete osjetiti simptome ustezanja.
Uz prekid liječenja lijekom Elicea oni su uobičajeni. Rizik je veći ako je liječenje lijekom Eliceom bilo
dugotrajno ili velikim dozama ili kada je smanjivanje doze prebrzo. Kod većine ljudi simptomi su blagi i
prođu sami od sebe tokom dvije sedmice, dok kod nekih bolesnika mogu biti jače izraženi ili traju duže
vrijeme (2 do 3 mjeseca ili više). Ako vam se nakon prekida uzimanja lijeka Elicee pojave jaki simptomi
ustezanja, posjetite ljekara. Možda će vam narediti da počnete opet uzimati tablete ili da ih napuštate
sporije.
Među simptome ustezanja spadaju: omamljenost (nestabilnost ili neravnoteža), osjećaj trnjenja,
osjećaj žarenja i (rjeđe) osjećaj elektriziranja, uključujući glavu, poremećaji spavanja (živahni snovi,
noćne more, nemogućnost spavanja), osjećaj tjeskobe, glavobolje, mučnina (tjeranje na povraćanje),
znojenje (uključujući noćno znojenje), nemir odnosno uznemirenost, tremor (drhtavica), osjećaj
smušenosti odnosno dezorijentiranosti, naglašena osjećajnost odnosno razdražljivost, proljev (tekuća
stolica), poremećaji vida, lupanje ili treperenje srca (palpitacije).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Elicee obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao svi lijekovi i lijek Elicea može izazvati nuspojave, do kojih ne dolazi kod svih bolesnika.
Većina nuspojava su blage i nestaju nakon nekoliko dana liječenja. Imajte u vidu da su neki učinci
možda samo simptomi vaše bolesti i da će poboljšanjem raspoloženja nestati.

Ako osjetite sljedeće nuspojave, morate odmah posjetiti ljekara.

Povremeno (mogu se javiti kod od 1 do 10 osoba na 1000 osoba):
-

Neobična krvarenja, uključujući krvarenja u probavnim organima.

Rijetko (mogu se javiti u kod od 1 do 10 osoba na 10000 osoba):

Ako osjetite oticanje jezika, usana ili lica ili ako imate teškoće s gutanjem odnosno disanjem
(anafilaktična reakcija).

Visoka tjelesna temperatura, uznemirenost, smušenost, drhtanje i nekontrolirano grčenje
mišića mogu biti znakovi rijetkog stanja, nazvanog serotoninski sindrom.

Ako osjetite sljedeće nuspojave, morate odmah posjetiti ljekara ili bolnicu:

Teškoće kod uriniranja.

Napadi/grčevi, pogledajte i poglavlje

Budite posebno oprezni s Eliceom.

Požutjela koža i bjeloočnice su znakovi oštećenja jetrene funkcije/hepatitisa.

Brzo, nepravilno kucanje srca, nesvjestica, koji mogu biti znakovi stanja opasnog za život,

poznatog kao Torsade de Pointes.

Pored gore spomenutih, navodili su još sljedeće nuspojave:
Veoma često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):
-

mučnina (tjeranje na povraćanje),

glavobolja.

Često (mogu se javiti kod od 1 do 10 osoba na 100 osoba):
-

začepljeni nos ili prehlada (sinusitis),

smanjeni ili povećani apetit,

tjeskoba, nemir, neobični snovi, teškoće kod uspavljivanja, pospanost, omaglica, zijevanje,

tremor, trnci,

proljev, zatvor, povraćanje, suha usta,

jače znojenje,

bol u mišićima i zglobovima (artralgija i mijalgija),

poremećaji spolnosti (zakašnjela ejakulacija, teškoće s erekcijom, smanjena spolna požuda,

žene mogu imati teškoće s postizanjem orgazma),

umor, vrućica,

povećanje tjelesne težine.

Povremeno (mogu se javiti kod od 1 do 10 osoba na 1000 osoba):
-

koprivnjača (urtikarija), osip, svrbež (pruritus),

škrgutanje zubima, uznemirenost, nervoza, panični napadaji, smušenost,

poremećaji spavanja, poremećaji okusa, nesvjestica (sinkopa),

raširene zjenice (midrijaza), poremećaji vida, zvonjenje u ušima (tinitus),

ispadanje kose,

vaginalno krvarenje,

smanjenje tjelesne težine,

brzi srčani ritam,

oticanje ruku i nogu,

krvarenje iz nosa.

Rijetko (mogu se javiti u kod od 1 do 10 osoba na 10000 osoba):
-

agresivnost, depersonalizacija, halucinacije,

spori srčani ritam.

Nepoznato (učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka):
-

Misli o samoozljeđivanju ili misli o samoubistvu, također poogledajte dio "Budite posebno

oprezni s Eliceom"

snižene razine natrija u krvi (simptomi su mučnina i nelagoda s mišićnom slabosti i

smušenošću),

omaglica kod ustajanja zbog niskog krvnog pritiska (ortostatska hipotenzija),

neadekvatne vrijednosti jetrenih proba (povećana količina jetrenih enzima u krvi),

poremećaji kretanja (nehotični pokreti mišića),

bolne erekcije (prijapizam),

poremećaji s krvarenjima, uključujući kožna krvarenja i krvarenja sluznice (ekhimoza),

iznenadno oticanje kože i sluznice (angioedem),

povećana količina izlučenog urina (neadekvatno izlučivanje ADH),

istjecanje mlijeka kod žena koje ne doje,

manija,

povećani rizik za prelom kostiju primijećen je kod bolesnika koji uzimaju lijekove ove vrste.

promjena srčanog ritma (nazvana “produžavanje QT-intervala”, vidljiva na EKG-u koji
prikazuje električnu aktivnost srca).

Pored spomenutih, tokom liječenja lijekovima koji djeluju slično kao escitalopram (ljekovita aktivna
supstanca lijeka Elicee) dolazi do još dva neželjena djelovanja:
-

motorički nemir (akatizija),

anoreksija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI ELICEU?

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvajte na temperaturi do 30°C u originalnoj ambalaži kako biste osigurali zaštitu od vlage i svjetla.

Lijek Eliceu ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na kutiji.
Datum isteka roka upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Rok upotrebe lijeka je 30
mjeseci od datuma proizvodnje.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta Elicea sadrži?
Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 5 mg, 10 mg ili 20 mg escitaloprama u obliku 6,39 mg, 12,78
mg ili 25,56 mg escitalopram oksalata.

Pomoćne supstance: kalijev polakrilin; hloridna kiselina, koncentrirana; laktoza monohidrat; celuloza,

mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; acesulfamkalij; neohesperidin-dihidrohalkon; aroma
paprene metvice i magnezijev stearat.

Kako Elicea izgleda i sadržaj pakovanja?
Raspadljive tablete za usta od 5 mg su: bijele do gotovo bijele, pljosnate tablete sa ukošenim
rubovima, prečnika 7 mm i sa urezanom oznakom "5" sa jedne strane.
Raspadljive tablete za usta od 10 mg su: bijele do gotovo bijele, pljosnate tablete sa ukošenim
rubovima, prečnika 9 mm i sa urezanom oznakom "10" sa jedne strane.
Raspadljive tablete za usta od 20 mg su: bijele do gotovo bijele, pljosnate tablete sa ukošenim
rubovima, prečnika 12 mm i sa urezanom oznakom "20" sa jedne strane.

Raspadljive tablete za usta Elicea na raspolaganju su u kutijama sa 28 raspadljivih tableta za usta u
blisterima. Opremljene su sa 4 blistera po 7 tableta.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka

KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Republika Slovenija

Genepharm S.A
18 km Marathon Avenue,
153 51 Pallini Attikis
Greece

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park,
Paola, PLA 3000
Malta

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

DATUM I BROJ RJEŠENJA
Elicea 28 x 5 mg raspadljiva tableta za usta: 04-07.9-7648/13 od 08.12.2014. godine
Elicea 28 x 10 mg raspadljiva tableta za usta: 04-07.9-7649/13 od 08.12.2014. godine
Elicea 28 x 20 mg raspadljiva tableta za usta: 04-07.9-7650/13 od 08.12.2014. godine