FARNOS

FARNOS 10 mg tableta

30 tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
fosinopril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta C09AA09 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA 

 

FARNOS 

10 mg 

20 mg 

tableta 

fosinopril 

 

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek. 

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. 

 

U ovom uputstvu pročitaćete: 

1. Šta je lijek FARNOS i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek FARNOS 3. Kako se upotrebljava lijek FARNOS
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek FARNOS
6. Dodatne informacije 

 

 

1. ŠTA JE LIJEK FARNOS I ČEMU JE NAMIJENJEN? 

Lijek FARNOS sadrži fosinopril natrijum koji se koristi za liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije) i otkazivanja srca. Fosinopril pripada grupi lijekova koji se nazivaju ACE inhibitori koji olakšavaju srcu da izbacuje krv u cijelom tijelu. 

 

 

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK FARNOS 

Lijek FARNOS ne smijete koristiti i obavijestite svog ljekara ako: 

-  Ste alergični (preosjetljivi) na fosinopril natrijum, druge ACE inhibitore ili bilo koji sastojak tablete (vidjeti dio 6 zbog dodatnih informacija o sastojcima).
- Ste Vi ili član Vaše porodice ranije imali oticanje nogu, ruku, lica, sluznica i jezika i/ili grla (angioedem), sa ili bez primjene ACE inhibitora.
-  Imate suženje krvnih sudova u jednom ili oba bubrega.
-  Ste u stanju šoka zbog problema sa srcem (kardiogeni šok).
- Ste trudni više od 3 mjeseca. Takođe, bolje je da izbjegavate fosinopril u ranoj trudnoći (vidjeti
dio “Primjena lijeka FARNOS u periodu trudnoće i dojenja”).
-  Imate dijabetes ili oštećenu funkciju bubrega i liječite se lijekom za sniženje krvnog pritiska koji
sadrži aliskiren. 

 

Kada uzimate lijek FARNOS, posebno vodite računa
Prije početka primjene lijeka FARNOS obavijestite Vašeg ljekara ako:
-Imate probleme sa bubrezima.
- Imate probleme sa jetrom.
-  Idete na dijalizu.
-  Liječite preosjetljivost na ubod pčele i drugih insekata (smanjena senzitizacija)
-  Imate problem sa Vašim imunim sistemom zbog nekih bolesti (kao što su skleroderma i lupus
eritematozus), pri čemu treba pratiti broj bijelih krvnih ćelija u krvi.
- Imate visoke nivoe šećera u krvi (dijabetes).
-  Imate suženje nekih krvnih sudova u srcu ili kardiomiopatiju (povećan srčani mišić).
- Ste dehidrirani zbog nedavnog povraćanja ili proliva.
-Ako ste na dijeti sa niskim unosom soli.
-  Ste crne rase. Ako koristite fosinopril kao jedini lijek za liječenje visokog krvnog pritiska
moguće je da imate slabiji efekat lijeka, što znači da Vam je možda neophodna veća doza
lijeka od one koja se obično preporučuje.
-Mislite da ste (ili bi mogli da budete) trudni. Fosinopril se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne
smije se koristiti ako ste trudni više od 3 mjeseca obzirom da može dovesti do ozbiljnog 

oštećenja kod Vaše bebe ako se koristi u toj fazi trudnoće (vidjeti dio koji se odnosi na 

primjenu lijeka FARNOS u periodu trudnoće).
-Ako koristite neki od sljedećih lijekova protiv visokog krvnog pritiska: 

- Neki blokator angiotenzin II receptora (poznati su i kao “sartani”, na primjer valsartan, telmesartan, irbesartan), posebno ako imate probleme sa bubrezima koji su povezani sa dijabetesom. 

- Aliskiren. 

 

 

Vaš ljekar može da provjeri funciju Vaših bubrega, krvni pritisak, nivo elektrolita (npr. kalijuma) u Vašoj krvi u redovnim intervalima.
Pročitajte informacije pod naslovom “Lijek FARNOS ne smijete koristiti”.
Obavijestite svog ljekara ili stomatologa prije bilo kakvog hirurškog ili dentalnog tretmana da uzimate lijek FARNOS obzirom da postoji rizik da Vaš krvni pritisak bude veoma nizak u toku primjene anestetika. 

 

Primjena drugih lijekova 

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.
Ako se lijek FARNOS uzima sa nekim drugim lijekovima to može imati uticaja na Vaše liječenje. Recite svom ljekaru prije uzimanja drugih lijekova u isto vrijeme kad i FARNOS. Molimo Vas da kažete svom ljekaru ako uzimate ili ste do nedavno uzimali druge lijekove uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta. 

Posebno je važno da Vaš ljekar zna ako uzimate neki od sljedećih lijekova: 

-  Druge lijekove koji snižavaju krvni pritisak uključujući metildopu, beta blokatore (npr. atenolol),
kalcijumske antagoniste (npr. verapamil) ili diuretike (tablete za izbacivanje vode) (npr.
furosemid) obzirom da oni mogu dovesti do pojačanog sniženja krvnog pritiska.
- Diuretike koji štede kalijum (npr. spironolakton, triamteren ili amilorid), suplemente kalijuma ili zamjene za so koje sadrže kalijum, pošto fosinopril može da poveća nivoe kalijuma. Vaš ljekar
će mjeriti nivo kalijuma u Vašoj krvi.
- Lijekove protiv bolova i protivupalne lijekove iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lijekova
(NSAIL) (npr. aspirin ili indometacin) obzirom da oni mogu da smanje dejstvo fosinoprila.
-  Antacidi (za uklanjanje lošeg varenja) zaustavljaju resorpciju lijeka FARNOS u tijelu. Treba da
prođe najmanje 2 sata između uzimanja antacida i lijeka FARNOS.
-  Insulin i tablete koje se uzimaju kod dijabetesa obzirom da fosinopril može da pojača njihovo
dejstvo posebno u toku prve nedjelje kombinovanog liječenja.
-Litijum (koristi se za liječenje manične depresije) obzirom da FARNOS može da poveća
koncentraciju litijuma u krvi.
-  Imunosupresivi (lijekovi koji smanjuju prirodni odbrambeni sistem tijela) kao što je azatioprin
obzirom da uzimanje oba lijeka može da utiče na broj nekih ćelija u krvi.
- Diuretici (tablete za izbacivanje vode) uzeti sa fosinoprilom mogu dovesti do sniženja krvnog
pritiska.

Vaš ljekar će možda promijeniti Vašu dozu i/ili preduzeti druge mjere predostrožnosti:
-Ako koristite blokator angiotenzin II receptora ili aliskiren (vidjeti informacije pod naslovima “Lijek FARNOS ne smijete koristiti“ i „Kada uzimate lijek FARNOS, posebno vodite računa“). 

 

 

Primjena lijeka FARNOS u periodu trudnoće i dojenja 

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. 

Morate reći svom ljekaru ako mislite da ste (ili bi mogli biti) trudni. Vaš ljekar će Vas savjetovati da prestanete da uzimate lijek FARNOS prije nego što postanete trudni ili čim saznate da ste trudni i reći će Vam da uzimate drugi lijek umjesto lijeka FARNOS. Primjena lijeka FARNOS se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se koristiti ako ste trudni više od 3 mjeseca obzirom da može da dovede do ozbiljnih oštećenja kod Vaše bebe ako se uzima poslije trećeg mjeseca trudnoće. 

Obavijestite svog ljekara ako dojite ili treba da počnete da dojite. FARNOS se ne preporučuje majkama koje doje i Vaš ljekar treba da izabere drugi lijek za Vas ako želite da dojite, a posebno ako je Vaša beba tek rođena ili je prijevremeno rođena. 


Uticaj lijeka FARNOS na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama 

Ako se kod Vas pojave vrtoglavica, nizak krvni pritisak ili poremećaj ravnoteže nemojte voziti ili upravljati mašinama u toku uzimanja lijeka FARNOS. 

 

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka FARNOS 

Lijek FARNOS sadrži laktozu (vidjeti dio 6 za dodatne informacije). Ako Vam je Vaš ljekar rekao da ne podnosite neke šećere razgovarajte sa njim prije nego što počnete da koristite ovaj lijek. 

 

Testovi krvi 

Fosinopril može da utiče na rezultate nekih testova krvi. Obavijestite svog ljekara da uzimate lijek FARNOS. 

 

 

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK FARNOS 

Progutajte cijele tablete sa pola čaše vode ujutru sa ili bez hrane. Nemojte žvakati ili lomiti tablete. Lijek FARNOS uzimajte uvijek prema preporukama Vašeg ljekara. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom. 

 

 

Odrasli: 

Preporučena doza je 10 mg jednom dnevno, a najviše do 40 mg jednom dnevno.
FARNOS se može uzeti sam ili u kombinaciji sa diuretikom (lijekovi za izbacivanje vode) ili digitalisom (digoksin). Ako već koristite diuretike Vaš ljekar će smanjiti dozu diuretika ili će prekinuti njihovu primjenu nekoliko dana prije početka liječenja lijekom FARNOS.
Povremeno neki pacijenti počinju liječenje u bolnici. 

 

Djeca mlađa od 18 godina: Ne preporučuje se.

Ako ste uzeli više lijeka FARNOS nego što je trebalo 

Odmah kontaktirajte svog ljekara, hitnu službu najbliže bolnice ili centar za kontrolu trovanja za savjet. 

 

Ako ste zaboravili da uzmete lijek FARNOS 

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lijek! 

Ne uzimajte propuštenu dozu nego nastavite da uzimate sljedeću dozu kao i obično. 

 

 

Ako naglo prestanete da uzimate lijek FARNOS 

Nemojte da prekinete uzimanje lijeka FARNOS osim ako Vam je to savjetovao Vaš ljekar. Ako prestanete da uzimate lijek FARNOS Vaš krvni pritisak se može povećati.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. 

 

 

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA 

Lijek FARNOS, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Mogu se pojaviti sljedeća neželjena dejstva: 

 

Odmah prestanite da uzimate lijek FARNOS i kontaktirajte svog ljekara ako se kod Vas pojavi oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, ospa, svrab, nedostatak daha ili teškože prilikom gutanja (angioedem). 


Obavijestite svog ljekara ako se pojave sljedeća neželjena dejstva ili ako se ona pogoršaju: 


Česta neželjena dejstva (mogu se javiti kod do 1 na 10 pacijenata) 

Infekcija gornjeg respiratornog trakta (usta, nos, grlo, glasne žice), suvo grlo, curenje iz nosa, virusne infekcije, bakterijska infekcija pluća (upala pluća), laringitis (upala grkljana i glasnih žica), sinuzitis (upala sinusa), upala traheja i bronhija, promjena raspoloženja, poremećaji spavanja, vrtoglavica, glavobolja, bockanje i trnjenje, poremećaji oka ili problemi sa vidom, brzi ili nepravilni otkucaji srca, bol u grudima, osjećaj gubitka svijesti prilikom ustajanja zbog smanjenog krvnog pritiska, nizak krvni pritisak, kašalj, poremećaj sinusa, osjećaj slabosti, proliv, bol u želucu, loše varenje, promjena ukusa, ospa, bol u mišićima, tetivama, ligamentima i kostima, problemi sa mokrenjem, mučnina, zadržavanje vode (izaziva otoke u tijelu), slabost ili gubitak snage. 


Manje česta neželjena dejstva (mogu se javiti kod manje od 1 na 100 pacijenata) 

Gubitak svijesti, šok. 


Neželjena dejstva čija učestalost nije poznata (ne može se odrediti na osnovu raspoloživih podataka) 

Promjene u vrsti i broju krvnih ćelija (može se pojaviti suvo grlo, ponovne infekcije, krvarenje iz nosa, povećana pojava modrica), gubitak apetita, poremećaj apetita, promjene težine, giht, povišeni nivoi kalijuma u krvi, depresija, nenormalno ponašanje, konfuzija, šlog, tremor, problemi sa memorijom, problemi sa održavanjem ravnoteže, nesanica ili vrtoglavica, bol u uhu, tinitus (zvonjenje u ušima), vertigo, srčani udar, problemi sa ritmom srca ili pulsom, rumenilo, visok krvni pritisak ili ozbiljno visok krvni pritisak, krvarenje, sužavanje arterija u nogama, teškoće sa disanjem ili šištanje, začepljenje pluća, poremećaj glasa (promuklost ili slab glas), krvarenje iz nosa, upala sinusa, bol u grudima (koji nema veze sa srcem), upala pankreasa, otečen jezik, teškoće sa gutanjem, zatvor, suva usta, gasovi, upala jetre (izaziva žutu boju kože i očiju ili umor, bol u trbuhu, zglobovima ili mišićima), pojačano znojenje, modrice, svrab, dermatitis (problemi sa kožom, upala kože), ospa na koži koja može da svrbi (izazvana alergijskom reakcijom, blijede ili crvene nepravilno podignute tačke na koži (koprivnjača)), slabost u mišićima, artritis (bol i oticanje zglobova), otkazivanje bubrega, problemi sa seksualnom funkcijom, nenormalnost ili oboljenje prostate, oticanje mekog tkiva, groznica sa bolom, povećanje težine, nenormalni rezultati funkcionalnih testova jetre, nadimanje u želucu, problemi sa ustima. 

 

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka 

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu. 

 

5. KAKO ČUVATI LIJEK FARNOS 

Čuvati van domašaja djece! 

 

Rok upotrebe:
2 godine. Nemojte koristiti lijek FARNOS poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca. 

 

Čuvanje: 

Čuvati na temperaturi do 25°C. 

 

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima. 

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

Šta sadrži lijek FARNOS 

Aktivna supstanca je fosinopril. 

 

FARNOS 10 mg tablete 

1 tableta sadrži:
fosinopril 10 mg (u obliku fosinopril natrijuma) 

 

FARNOS 20 mg tablete 

1 tableta sadrži:
fosinopril 20 mg (u obliku fosinopril natrijuma) 

 

Ostali sastojci su: lakoza monohidrat, preželatinizirani skrob, kroskarmeloza natrijum, mikrokristalna celuloza, glicerol dibehenat i magnezijum stearat.
Sadržaj natrijuma u tableti sa 10 mg fosinoprila je 0.67 mg, a u tableti od 20 mg 1.06 mg. 

 

Kako izgleda lijek FARNOS i sadržaj pakovanja 

FARNOS je dostupan u obliku Alu/Alu blistera. Okrugle tablete bijele boje prečnika 8 mm. Jedno pakovanje sadrži 30 tableta od 10 mg ili od 20 mg. 

 

Režim izdavanja lijeka 

Lijek se izdaje uz ljekarski recept. 

 

Proizvođač (administrativno sjedište) 

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka 

Novakovići bb, Banja Luka, BiH 

 

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet) 

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka 

Novakovići bb, Banja Luka, BiH 

 

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Njemačka 

 

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet 

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka 

Novakovići bb, Banja Luka, BiH 

 

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet 

Farnos 30 x 10 mg, tableta: 04-07.3-1-3010 od 11.12.2015. 

 

Farnos 30 x 20 mg, tableta: 04-07.3-1-3009 od 11.12.2015.