FLEVENOL

FLEVENOL 500 mg tableta

30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
diosmin
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta C05CA03 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Flevenol, 500 mg, film tableta

Diosmin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

1. Šta je lijek Flevenol i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati lijek Flevenol
3. Kako uzimati lijek Flevenol ?
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Flevenol?
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek Flevenol i za šta se koristi?

Lijek Flevenol sadrži aktivnu supstancu diosmin. Flevenol pripada grupi lijekova koji se zovu vazoprotektivi
(lijekovi koji stabilizuju kapilare). Ovaj lijek povećava venski tonus (venotonični efekat) i povećava
otpornost malih krvnih sudova – kapilara (vazoprotektivni efekat).

Lijek Flevenol se koristi za:

Terapiju simptoma hronične venske insuficijencije (teške noge, bol, jutarnji umor nogu).

Simptomatsku terapiju akutnog hemoroidalnog sindroma.

2. Prije nego počnete uzimati lijek Flevenol

Lijek Flevenol ne smijete koristiti:

-

Ako ste alergični na diosmin, druge flavonoide ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (spisak pomoćnih

supstanci možete vidjeti u tački 6).

Kada uzimate lijek Flevenol, posebno vodite računa:

-

Kod akutnog hemoroidalnog sindroma.

Ukoliko se simptomi akutnog hemoroidalnog poremećaja (bol, svrab, pečenje u predjelu anusa, naročito
prilikom defekacije) ne povuku u roku od 7 dana, obratite se za savjet Vašem ljekaru ili farmaceutu.

-

Kod vensko-limfnog poremećaja.

Liječenje lijekom Flevenol je najuspešnije u kombinaciji sa zdravim načinom života i pravilnom higijenom.
Trebalo bi da izbjegavate izlaganje suncu, toploti, produženo stajanje i treba smanjiti prekomjernu tjelesnu
težinu. Pješačenje i nošenje specijalnih čarapa za vene poboljšava cirkulaciju.

Ako se bilo šta od navedenog odnosi na vas, razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego

što počnete da uzimate lijek Flevenol.

Efikasnost i bezbjednost primjene lijeka Flevenol nije proučavana kod osoba sa oštećenjem jetre/bubrega.

Djeca i adolescenti
Nema dostupnih podataka o upotrebi ovog lijeka kod djece i adolescenata.

Primjena drugih lijekova

Slučajevi interakcija lijeka Flevenol sa drugim lijekovima nisu zabilježeni.

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali neke druge

lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez ljekarskog recepta.

Uzimanje lijeka Flevenol sa hranom ili pićima

Preporučuje se uzimanje lijeka Flevenol uz obrok.

Primjena lijeka Flevenol

u periodu trudnoće i dojenja

Raspoloživi podaci iz nekoliko kliničkih studija su previše ograničeni da bi se isključio rizik, stoga primjena
lijeka Flevenol u periodu trudnoće nije preporučljiva.

U odsustvu podataka o prelasku lijeka Flevenol u majčino mlijeko, terapija ovim lijekom nije preporučljiva
za vrijeme dojenja.
Ako ste trudni ili dojite, ako postoji mogućnost da ste trudni ili ako planirate trudnoću, opšte je pravilo da se
prije uzimanja bilo kog lijeka najprije posavjetujete sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uticaj lijeka Flevenol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Lijek Flevenol nema uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Flevenol

Flevenol tablete sadrže laktozu monohidrat (vrsta šećera)

Ukoliko Vam je ranije ustanovljeno da ste intolerantni na pojedine šećere, obratite se svom ljekaru prije
upotrebe ovog lijeka.

3. Kako uzimati lijek Flevenol

-

Akutni hemoroidalni sindrom (terapija simptoma povezanih sa hemoroidalnim poremećajima):

Preporučena doza je 6 tableta, po dvije tablete, tri puta dnevno, u toku prva četiri dana liječenja, a zatim 4
tablete, dvije tablete dva puta dnevno, u toku naredna tri dana.
Ukoliko u roku od 7 dana terapije ne dođe do poboljšanja, potrebno je da se obratite Vašem ljekaru ili
farmaceutu.

-

Simptomatska terapija hronične venske insuficijencije (terapija simptoma poremećaja venske

cirkulacije – teške noge, bol, jutarnji umor nogu):
Prije primjene lijeka potrebno je da konsultujete svog ljekara. Preporučena doza je 2 tablete dnevno (1
tableta u vrijeme ručka i 1 tableta uveče) u vrijeme obroka.

Lijek Flevenol je namijenjen za oralnu upotrebu.
Ukoliko niste sigurni kako treba da koristite lijek, provjerite to sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste uzeli više lijeka Flevenol nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli više lijeka Flevenol nego što je trebalo, odmah obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Flevenol

Ne uzimajte duplu dozu lijeka da bi nadoknadili dozu lijeka koju ste zaboravili da uzmete.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Flevenol

Nije primjenljivo.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili dodatnih pitanja u vezi s primjenom lijeka Flevenol, obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi drugi lijekovi, Flevenol može uzrokovati neželjena dejstva, koja se ne moraju pojaviti kod
svakoga.

Učestalost mogućih neželjenih dejstava se opisuje koristeći sljedeću klasifikaciju:

-

Veoma česta (mogu se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lijek);

-

Česta (mogu se javiti kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lijek);

-

Manje česta (mogu se javiti kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lijek);

-

Rijetka (mogu se javiti kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lijek);

-

Veoma rijetka (mogu se javiti rjeđe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lijek);

-

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na osnovu raspoloživih podataka).

Neželjena dejstva uključuju:

Česta (mogu se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lijek):

-

Proliv, problemi sa varenjem (dispepsija), mučnina, povraćanje, nesanica, ošamućenost, umor,

anksioznost, grčevi, pospanost, palpitacije, hipotenzija

Manje česta (mogu se javiti kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lijek);

-

Zapaljenje debelog crijeva (kolitis)

Rijetka (mogu se javiti kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lijek);

-

Vrtoglavica, glavobolja, malaksalost

-

Osip po koži, svrab, koprivnjača (urtikarija)

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti na osnovu raspoloživih podataka):

-

Otok (edem) lica, usana i očnih kapaka, angioedem

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Flevenol

Rok upotrebe

3 godine.
Flevenol se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe označenog na pakovanju koji je napisan na kutiji
iza natpisa “Važi do”. Datum isteka roka se odnosi na posljednji dan u tom mjesecu.

Čuvanje

Čuvati van vidokruga i domašaja djece.
Lijek ne zahtijeva posebne uslove čuvanja.
Čuvati u originalnom pakovanju,na temperaturi do 30

C.

Lijek se uništava u skladu s važećin propisima.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili odlagati u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta šta
uraditi sa lijekovima koji vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u očuvanju životne sredine.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Flevenol

-

Aktivna supstanca je diosmin.

Jedna film tableta sadrži 500 mg diosmina.

-

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete
Želatin;
Natrijum-skrobglikolat;
Celuloza, mikrokristalna (E460);
Talk;
Magnezijum-stearat;
Prečišćena voda.

Film tablete
- Opadry® OY-L28900 White, sastava:
Laktoza, monohidrat;
Hipromeloza (E464);
Titan-dioksid (E171);
Makrogol 4000;
- Gvožđe (III)-oksid, žuti (E172);
- Gvožđe (III)-oksid, crveni (E172).

Kako izgleda lijek Flevenol i sadržaj pakovanja

Lek Flevenol su ružičaste, duguljaste, bikonveksne obložene tablete.
Lek Flevenol je u blister pakovanju (PVC/PVDC – Aluminijumski blister).
Jedan blister sadrži 10 film tableta. Kutija sadrži 3 blistera; ukupno 30 film tableta.

Režim izdavanja

Lijek se može izdavati bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Alvogen Pharma d.o.o.
Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Flevenol 30 x 500 mg film tableta: 04-07.9-1343/14 od 16.03.2015.