FOLACIN

FOLACIN 5 mg tableta

20 tableta ( 2 neprozirna PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
folna kiselina
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta B03BB01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

FOLACIN
5 mg tablete
folna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

- Ovaj lijek propisan je Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im

štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadrži:

1. Što je FOLACIN i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati FOLACIN
3. Kako koristiti FOLACIN
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati FOLACIN
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Folacin i za što se koristi

Folacin spada u skupinu antianemika.

Folna kiselina koristi se:

za liječenje deficita folata pri gladovanju (parenteralna prehrana),

za profilaksu deficita folata u kroničnim hemolitičkim stanjima ili pri bubrežnoj dijalizi,

za nadoknadu potrebe za folnom kiselinom u trudnoći i dojenju,

za prevenciju defekta neuralne cijevi novorođenčeta,

za prevenciju i liječenje megaloblastične anemije uzrokovane hepatobilijarnim bolestima,

bolestima tankog crijeva (glutenska enteropatija ili celijakija), za nadoknadu potrebe za
folatima u upalnim bolestima crijeva (morbus Crohn, ulcerozni kolitis),

kod dugotrajnog liječenja antagonistima folne kiseline (metotreksatom ili kombinacijom

sulfametoksazola i trimetoprima), antikonvulzivima (fenitoin, primidon, fenobarbiton).

2.

Prije nego počnete uzimati Folacin

Nemojte uzimati Folacin

ako ste alergični na folnu kiselinu ili bilo koji sastojak lijeka (vidjeti dio 6.)

pri neliječenom deficitu kobalamina, pernicioznoj anemiji ili drugim oblicima deficita vitamina B

ako bolujete od maligne bolesti.

Folna kiselina ne bi se trebala primjenjivati samostalno u liječenju deficita vitamina B12, jer može doći
do naglog početka subakutne degeneracije leđne moždine.

Budite posebno oprezni s Folacinom
Folna kiselina može maskirati hematološke znakove ranije neprepoznatog deficita vitamina B

12

(perniciozna anemija), a time omogućiti napredovanje neuroloških komplikacija vezanih uz taj deficit.

Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na vas ili niste sigurni odnosi li se na vas, javite se svom

liječniku.

Uzimanje drugih lijekova s Folacinom

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Folacina i obrnuto.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove, pa i one

lijekove koje vam nije propisao liječnik.

Obavijestite svog liječnika ako koristite neki od navedenih lijekova:

antikonvulzive (fenobarbiton, fenitoin i primidon); može se povećati mogućnost nastanka
epileptičnih napada,

kloramfenikol i kotrimoksazol (mogu djelovati na metabolizam folata),

sulfasalazin (može smanjiti djelovanje folne kiseline),

metotreksat (folna kiselina može utjecati na toksične i terapeutske učinke).

Trudnoća i dojenje

Indicirana je primjena u trudnoći radi prevencije defekta neuralne cijevi u novorođenčeta.
Izlučuje se u majčinu mlijeku, što može biti korisno za dijete.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Folna kiselina nema utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Folacina
Folacin sadrži laktozu. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije
nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Folacin

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute. Provjerite s vašim liječnikom ili

ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Ne zaboravite koristiti lijek. Liječnik će vas uputiti koliko dugo trebate koristiti Folacin.

U stanjima gladovanja (parenteralna prehrana), malapsorpcije te kod upalnih bolesti crijeva
Do 3 tablete (5-15 mg) dnevno.

Kronična hemolitička stanja i bubrežna dijaliza
1 tableta (5 mg) svakih 1-7 dana.

Prevencija defekta neuralne cijevi u novorođenčeta
Trudnice trebaju uzimati 1 tabletu (5 mg) Folacina dnevno tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Kod
planirane trudnoće preporučuje se uzimati Folacin i 4 tjedna prije trudnoće.

Megaloblastična anemija
1 tableta (5 mg) Folacina dnevno tijekom 4 mjeseca (dok za prevenciju preporučena je doza 2,5 mg
odnosno ½ tablete dnevno).

Celijakija
1-3 tablete (5-15 mg) dnevno.

Prevencija deficita folata uzrokovanog lijekovima
1-3 tablete (5 - 15 mg) Folacina dnevno.

Ako uzmete više Folacina nego što ste trebali
Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Folacin

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu!

Primijenite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu. Međutim, ako vam

je ostalo nekoliko sati do sljedeće primjene, nemojte primijeniti propuštenu dozu nego pričekajte

vrijeme za sljedeću primjenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Folacina obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi, i Folacin može izazvati nuspojave.
Folacin se dobro podnosi.

Rijetke nuspojave (javljaju se u 0,01% ili više bolesnika, ali manje od 0,1%)
- gubitak teka
- mučnina
- nadimanje u trbuhu
- nadutost
- alergijske reakcije (crvenilo, osip, svrbež, koprivnjača, otežano disanje)
- anafilaktičke reakcije (uključujući šok)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5.

Kako čuvati Folacin

Lijek morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati u originalnom pakiranju, na temperaturi ispod 25˚C.

Rok valjanosti je 3 godine.
Rok valjanosti otisnut je na pakiranju.
Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.

Lijekovi se ne smiju odbacivati u odvod ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako da odložite lijek koji
više ne trebate. Ove mjere pridonose zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Folacin sadrži
1 tableta sadrži 5 mg folne kiseline.

Pomoćne tvari: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; magnezijev stearat; krospovidon; povidon.

Kako Folacin izgleda i sadržaj pakiranja
Žute tablete, s mogućim žutim mrljama, glatke površine i oštrih, neoštećenih rubova, s razdjelnom
crtom s jedne strane.
20 (2x10) tableta u bijelom neprozirnom PVC/Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja
Izdaje se na liječnički recept, u ljekarnama.

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka, Svilno 20, Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka, Svilno 20, Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Farmis d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća- Sarajevo

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet
FOLACIN, 5 mg tablete: 04-07.3-2-7370/15 od 20.07.2016.