FOLNA KISELINA REPLEK FARM

FOLNA KISELINA REPLEK FARM 5 mg tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
folna kiselina
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta B03BB01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

FOLNA KISELINA REPLEK FARM

5 mg

tableta

folna kiselina

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži važne informacije.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti
čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.

Ukoliko primijetite neko od neželjenih dejstava, obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu. Vidjeti odjeljak 4.

SADRŽAJ UPUTSTVA:
1. Šta je FOLNA KISELINA REPLEK FARM i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati FOLNU KISELINU REPLEK FARM
3. Kako uzimati FOLNU KISELINU REPLEK FARM
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati FOLNU KISELINU REPLEK FARM
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE FOLNA KISELINA REPLEK FARM I ZA ŠTA SE KORISTI?
Folna kiselina spada u grupu antianemika.
Folna kiselina koristi se:

za liječenje deficita folata pri gladovanju (parenteralna prehrana),

za profilaksu nedostatka folata u hroničnim hemolitičkim stanjima ili pri bubrežnoj dijalizi

za nadoknadu potrebe za folnom kiselinom u trudnoći i dojenju

za prevenciju defekta neuralne cijevi novorođenčeta

za liječenje megaloblastične anemije uzrokovane hepatobilijarnim bolestima, bolestima
tankog crijeva (glutenska enteropatija ili celijakija), za nadoknadu potrebe za folatima u
upalnim bolestima crijeva (Morbus Crohn, ulcerozni kolitis)

kod dugotrajnog liječenja antagonistima folne kiseine (metotreksat ili kombinacija
sulfametoksazola i trimetorima), antikonvulzivima (fenitoin, primidon, fenobarbiton).

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI FOLNU KISELINU REPLEK FARM?
Nemojte uzimati FOLNU KISELINU REPLEK FARM:

ako ste alergični na folnu kiselinu ili bilo koji sastojak lijeka (vidjeti dio 6.)

pri neliječenom nedostatku kobalamina, pernicioznoj anemiji ili drugim oblicima deficita
vitamina B12

ako bolujete od maligne bolesti

Folna kiselina ne bi se trebala primjenjivati samostalno u liječenju deficita vitamina B12, jer može doći
do naglog početka subakutne degeneracije kičmene moždine.

Budite posebno oprezni sa FOLNOM KISELINOM REPLEK FARM:
Folna kiselina može maskirati hematološke znakove ranije neprepoznatog deficita vitamina B12
(perniciozna anemija), a time omogućiti napredovanje neuroloških komplikacija vezanih uz taj deficit.

Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni javite se svom ljekaru.

Uzimanje drugih lijekova sa FOLNOM KISELINOM REPLEK FARM

Neki lijekovi mogu uticati na djelovanje FOLNE KISELINE REPLEK FARM i obrnuto.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove, pa i

one lijekove koje Vam nije propisao ljekar.

Obavijestite svog ljekara ako koristite neki od navedenih lijekova:

Antikonvulzive (fenobarbiton, fenitoin i pirimidon); može se povećati mogućnost nastanka
epileptičnih napada

Hloramfenikol i kotrimoksazol (mogu djelovati na metabolizam folata)

Sulfasalazin (može smanjiti djelovanje folne kiseline)

Metotreksat (folna kiselina može uticati na toksične i terapeutske učinke)

Trudnoća i dojenje
Indicirana je primjena u trudnoći radi prevencije defekta neuralne cijevi kod novorođenčeta.
Izlučuje se u majčino mlijeko, što može biti korisno za dijete.

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama
Folna kiselina nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

3. KAKO UZIMATI FOLNU KISELINU REPLEK FARM?

Slijedite naveden upute, osim ako Vam ljekar nije drugačije propisao. Provjerite s Vašim ljekarom ili

farmaceutom ukoliko niste sigurni. Ne zaboravite koristiti lijek. Ljekar će Vas uputiti koliko dugo

trebate koristiti FOLNU KISELINU REPLEK FARM.

U stanjima gladovanja (parenteralna prehrana), malapsorpcija, te kod upalnih bolesti crijeva
Do 3 tablete (5-15 mg) dnevno.

Hronična hemolitička stanja i bubrežna dijaliza
1 tableta (5 mg) svakih 1 – 7 dana.

Prevencija defekta neuralne cijevi kod novorođenčeta
Trudnice trebaju uzimati 1 tabletu (5 mg) dnevno tokom prva tri mjeseca trudnoće. Kod planirane
trudnoće preporučuje se uzimati FOLNU KISELINU REPLEK FARM i 4 sedmice prije trudnoće.

Megaloblastična anemija
1 tableta (5 mg) dnevno tokom 4 mjeseca.

Celijakija
1-3 tablete (5-15 mg) dnevno.

Prevencija deficita folata uzrokovanog lijekovima
1-3 tablete (5 - 15 mg) dnevno.

Ako uzimate više FOLNE KISELINE REPLEK FARM nego što ste trebali
Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti FOLNU KISELINU REPLEK FARM
Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.
Uzmite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu. Međutim, ako Vam je
ostalo nekoliko sati do sljedeće doze, nemojte uzimati propuštenu nego pričekajte vrijeme sljedeće.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi primjene lijeka obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi ostali lijekovi, FOLNA KISELINA REPLEK FARM može izazvati nuspojave.
FOLNA KISELINA REPLEK FARM dobro se podnosi.

Rijetke nuspojave (javljaju se u 0,01% ili više pacijenata ali manje od 0,1%)

Gubitak apetita

Mučnina

Nadutost

Alergijske reakcije (crvenilo, osip, svrbež, koprivnjača, otežano disanje)

Anafilaktičke reakcije (uključujući šok)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstava
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI FOLNU KISELINU REPLEK FARM
Držati lijek van pogleda i domašaja djece!
Čuva se na temperaturi do 25

C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: tri (3) godine od datuma proizvodnje.
Lijek FOLNA KISELINA REPLEK FARM se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe
označenog na kutiji!

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta FOLNA KISELINA REPLEK FARM sadrži?
Jedna (1) tableta sadrži:
Aktivna supstanca: folna kiselina 5 mg.

Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; kopovidon;
kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat.

Kako FOLNA KISELINA REPLEK FARM izgleda i sadržaj pakovanja?
Okrugla, bikonveksna tableta, žuto-narandžaste boje.
2 blistera (PVC/PVDC/Al) sa po 10 tableta, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
REPLEK FARM DOOEL-Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)
REPLEK FARM DOOEL-Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
ALVOGEN PHARMA D.O.O.
Fra Anđela Zvizdovića br.1, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:
FOLNA KISELINA REPLEK FARM
, tableta, 20 x 5 mg:

04-07.3-2-353/15 od 21.04.2015.