FUROMID

FUROMID 20 mg/2 mL

5 ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
furosemid
Jačina ATC Oblik
20 mg/2 mL C03CA01 rastvor za injekciju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

FUROMID 20 mg/2 ml, rastvor za injekciju
furosemid

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je Furomid i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Furomid
3. Kako uzimati Furomid
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Furomid
6. Dodatne informacije

1. Šta je Furomid i za šta se koristi
Vaš lijek se zove Furomid, 20 mg/2 ml, rastvor za injekciju. Furomid, 20 mg/2 ml rastvor za injekciju, je
lijek koji kao aktivnu supstancu sadrži furosemid. Furomid, rastvor za injekciju pripada grupi lijekova
koji se zovu diuretici (lijekovi za izbacivanje vode).
Furomid, 20 mg/2 ml rastvor za injekciju, se upotrebljava za odstranjivanje viška tečnosti iz organizma
u veoma kratkom vremenskom periodu. Daje se kada ne možete da uzmete tabletu iz nekog razloga ili
prilikom nakupljanja prekomjerne količine vode u organizmu. Furomid, 20 mg/2 ml rastvor za injekciju,
se najčešće koristi ukoliko je došlo do prekomjernog nakupljanja vode oko srca, pluća, jetre ili
bubrega.
Furomid, 20 mg/2 ml rastvor za injekciju, Vam pomaže da izbacite više tečnosti iz organizma (putem
urina), nego što je to uobičajeno. Ako se višak vode iz organizma ne ukloni, može stvoriti dodatno
opterećenje za srce, krvne sudove, pluća, bubrege ili jetru.

2. Prije nego počnete uzmati Furomid
Nemojte uzimati Furomid:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na furosemid ili bilo koju od pomoćnih supstanci Furomid-a
(navedenih u poglavlju 6). Znaci alergijske reakcije uključuju: osip, probleme sa gutanjem ili
disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

Ako ste alergični na sulfonamide kao što su sulfadiazin ili kotrimoksazol.

Ako Vas je ljekar obavijestio da imate zatajenje bubrega. Kod određenih tipova bubrežnog
zatajenja moguće je koristiti ovaj lijek, o čemu će odlučiti Vaš ljekar.

Ako imate ozbiljnih problema sa jetrom.

Ako Vas je ljekar obavijestio da imate nizak volumen krvi ili ste dehidrirani.

Ako imate određene poremećaje koji sprečavaju izlučivanje urina.

Ako imate nizak nivo kalijuma ili natrijuma u krvi (pokazano u analizi krvi).

Ako dojite (vidjeti poglavlje „Trudnoća i dojenje“ ispod).

Nemojte koristiti lijek Furomid ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni,
razgovarajte sa ljekarom ili medicinskom sestrom prije nego što Vam da lijek.

Budite oprezni pri upotrebi Furomid-a:
Provjerite sa Vašim ljekarom ili medicinskom sestrom:

Ako otežano mokrite;

Ako imate 65 godina i više;

Ako uzimate antipsihotični lijek risperidon;

Ako imate niske vrijednosti proteina u krvi (hipoproteinemija). Ovo će se pokazati u testovima krvi.

Ako Vam se jave simptomi akutne porfirije kao što su ozbiljna bol u stomaku, leđima ili butinama.
Takođe mogu biti prisutni još i mučnina, povraćanje, zatvor zajedno sa slabošću ruku i nogu;

Ako imate probleme sa jetrom ili bubrezima;

Ako imate šećernu bolest (dijabetes melitus);

Ako imate nizak krvni pritisak ili vrtoglavicu pri ustajanju;

Ako imate probleme sa prostatom;

Ako imate giht;

Ako ste dehidrirani ili imate vrtoglavicu. Ovo se može desiti ako ste izgubili veliku količinu tečnosti
povraćanjem, dijarejom ili učestalim mokrenjem. Takođe se može desiti ako imate probleme sa
unošenjem vode i hrane;

Ako treba da uradite test na glukozu;

Ako lijek treba dati prijevremeno rođenom detetu, jer postoji mogućnost stvaranja kamena u
bubregu.

Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
medicinskom sestrom prije nego što dobijete lijek Furomid.

Uzimanje drugih lijekova sa Furomid-om
Molimo Vas, recite ljekaru ili medicinskoj sestri, ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi
lijek. Ovo se odnosi i na lijekove koji se dobijaju bez recepta, kao i na biljne lijekove. Ovo je zbog toga
što lijek Furomid može uticati na način na koji djeluju drugi lijekovi. Takođe, drugi lijekovi mogu
izmijeniti djelovanje lijeka Furomid. Recite Vašem ljekaru ukoliko uzimate bilo koji od dole navedenih
lijekova:
Slijedeći lijekovi mogu uticati na način djelovanja i povećati mogućnost nastanka neželjenih djelovanja
na lijek Furomid:

Lijekovi kao što su ramipril, enalapril, perindopril (ACE inhibitori) ili losartan, kandesartan,
irbesartan (antagonisti angiotenzin II receptora). Vaš ljekar će možda morati da promijeni dozu
tableta ili Vam reći da prestanete da ih uzimate;

Lijekovi za liječenje povišenog krvnog pritiska ili srčanih problema. Ljekar će možda morati da
promijeni dozu leka;

Lijekovi koji Vam pomažu da spavate i relaksirate se kao što je hloral hidrat;

Lijekovi koji se koriste kao opšti anestetici za relaksaciju mišića tokom operacije;

Lijekovi za liječenje dijabetesa. Možda neće djelovati dovoljno dobro dok ste na terapiji lijekom
Furomid;

Teofilin, koji se koristi kod otežanog disanja ili piskanja;

Fenitoin, koji se koristi za liječenje epilepsije, može da smanji djelovanje lijeka Furomid;

Risperidon-antipsihotički lijek.

Slijedeći lijekovi mogu da povećaju mogućnost nastanka neželjenih djelovanja na lijek Furomid:

Litijum koji se koristi kod mentalnih bolesti. Da bi se spriječilo nastajanje neželjenih djelovanja,
Vaš ljekar će možda morati da promijeni dozu litijuma i da izmjeri količinu litijuma u krvi;

Cisplatin koji se koristi u liječenju nekih karcinoma;

Digoksin koji se koristi za liječenje srčanih problema. Ljekar će možda morati da promijeni dozu
lijeka;

Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL) koji se koriste za bolove i zapaljenjske procese, kao
što su aspirin, ibuprofen, ketoprofen ili indometacin;

Karbamazepin koji se koristi za liječenje epilepsije;

Aminoglutetimid koji se koristi u terapiji karcinoma dojke;

Ciklosporin koji se koristi da spriječi odbacivanje organa nakon transplantacije;

Metotreksat koji se koristi kod karcinoma kože, zglobova ili oboljenja crijeva;

Karbenoksolon i sukralfat koji se koriste u liječenju čira na jednjaku;

Reboksetin koji se koristi za liječenje depresije;

Amfotericin koji se koristi za liječenje gljivičnih infekcija, ako se koristi duže vrijeme,

Kortikosteroidi koji se koriste za liječenje zapaljenskih procesa (kao što je prednizolon);

Sladić koji se često koristi u terapiji kašlja, ako se uzima u velikim količinama;

Probenecid (koji se koristi sa ostalim lijekovima u terapiji HIV infekcije);

Antibiotici kao što su gentamicin, amikacin, neomicin, netilmicin, tobramicin, vankomicin ili velike
doze cefalosporina;

Lijekovi koji se koriste kao injekcije prije rendgenskog snimanja (radiokontrastna sredstva),

Lijekovi koji se koriste kod zatvora (laksativi), ako se koriste duže vrijeme, kao što su bisakodil ili
sena,

Lijekovi za liječenje astme, ako se daju u visokim dozama, kao što su salbutamol, terbutalin sulfat,
salmeterol, formoterol ili bambuterol,

Drugi lijekovi za izbacivanje vode (diuretici) kao što je bendroflumetiazid i metolazon.

Ljekar

će

možda

morati

da

promijeni

dozu

Vašeg

lijeka.

Trudnoća i dojenje
Ne smijete uzimati lijek Furomid ako ste trudni. Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ako ste trudni,
planirate trudnoću ili mislite da ste trudni. Ne smijete dojiti ako ste na terapiji lijekom Furomid, zbog
toga što male količine lijeka prelaze u majčino mlijeko. Posavjetujte se sa Vašim ljekarom prije
uzimanja lijeka Furomid ako dojite ili planirate da dojite.
Posavjetujte se sa ljekarom ili medicinskom sestrom prije uzimanja bilo kog lijeka ako ste trudni ili
dojite.

Upravljanje vozilima i mašinama
Možete osjetiti vrtoglavicu ili se možete osjećati loše poslije primjene injekcije lijeka Furomid. Ako se to
dogodi, nemojte upravljati motornim vozilom, niti rukovati mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Furomid
Lijek Furomid, rastvor za injekciju (20 mg/2 ml) sadrži 9,35 mg natrijuma. Ovo treba uzeti u obzir kod
pacijenata koji su na ishrani sa kontrolisanim unosom natrijuma.

3. Kako uzimati Furomid
Furomid, 20 mg/2 ml rastvor za injekciju, će Vam dati ljekar ili medicinska sestra. Injekciju možete
primitu u venu (intravenski) ili u mišić (intramuskularno).

Koliko se lijeka Furomid primjenjuje?
Ukoliko niste sigurni zbog čega ste na terapiji lijekom Furomid ili imate bilo kakva pitanja o tome koju
ste dozu lijeka Furomid, 20 mg/2 ml rastvor za injekciju dobili, obratite se ljekaru ili medicinskoj sestri.
Uobičajene doze su slijedeće:
Odrasli i stariji
Početna doza je 20 mg do 50 mg. Ova doza se može postepeno povećavati do maksimalne doze od
1500 mg na dan. Starijim osobama se može dati manja doza.
Djeca
Uobičajena doza za djecu je od 0,5 – 1,5 mg/kg tjelesne mase dnevno, maksimalna dnevna doza je 20
mg.

Ako uzmete više Furomid-a nego što ste trebali:
Nećete dobiti više lijeka nego što bi trebalo zato što Vam lijek daju ljekar ili medicinska sestra. Ljekar i
medicinska sestra će pratiti kako lijek djeluje. Kada god niste sigurni u vezi doze lijeka koju treba da
primite, obratite se ljekaru. Ako dobijete veću dozu lijeka nego što bi trebalo, možete osjetiti
zbunjenost, nemogućnost koncentracije, nedostatak emocija ili interesovanja prema bilo čemu.
Takođe možete imati vrtoglavicu, ošamućenost, nesvjestice (usljed sniženog krvnog pritiska),
neujednačene otkucaje srca, mišićnu slabost ili grčeve i stvaranje ugrušaka krvi (znaci uključuju bol i
otok na zahvaćenom dijelu tijela). Takođe možete imati problema sa bubrezima i krvi.

Ako ste zaboravili uzeti Furomid:
Vaš ljekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijete lijek, tako da nije vjerovatno da će
propisana doza lijeka biti izostavljena. Ako ipak mislite da ste propustili dozu lijeka, razgovarajte sa
Vašim ljekarom ili medicinskom sestrom.

Ako prestanete uzimati Furomid:
Uzimajte lijek Furomid sve dok Vam vaš ljekar ne kaže da prestanete.

Analize krvi
Ljekar će možda zatražiti da uradite analizu krvi, kako bi provjerio da li je nivo određenih serumskih
elektrolita u krvi u normalnim granicama. Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog lijeka, obratite
se Vašem ljekaru ili medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena djelovanja
Kao i svi lijekovi i Furomid, 20 mg/2 ml rastvor za injekciju, može izazvati neželjena djelovanja, mada
se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata.
Obratite se odmah ljekaru ili medicinskoj sestri ako primijetite da imate neko od slijedećih ozbiljnih
neželjenih djelovanja - možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.

Ako imate alergijsku reakciju. Znaci alergijske reakcije mogu uključiti zapaljenje bubrega

(nefritis), otečene zglobove i povišen krvni pritisak, kožni osip, promjenu boje kože, ozbiljne
plikove na koži, povećanu osjetljivost na sunčevu svjetlost, povišenu tjelesnu temperaturu
(groznica) i svrab.

Lako dobijate modrice, podložniji ste infekcijama, osjećate slabost ili umor više nego

uobičajeno. Furomid, 20 mg/2 ml rastvor za injekciju, može uticati na broj krvnih stanica, što
uzrokuje ozbiljne probleme u krvi.

Vrlo često (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata):

Pojačan osjećaj žeđi, glavobolja, osjećaj vrtoglavice i ošamućenosti, nesvjestica, zbunjenost,
bolovi ili slabost mišića i zglobova, mišićni grčevi i spazmi, nervoza želuca ili neujednačeni
otkucaji srca. Ovo mogu biti znaci dehidratacije ili promjene nivoa serumskih elektrolita. Teška
dehidratacija može dovesti do zgrušavanja krvi ili do gihta.

Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 pacijenata):

Možete primijetiti žutilo kože ili očiju, dok urin može postati tamniji. To znači da su nastali
problemi sa jetrom. Kod pacijenata koji već imaju probleme sa jetrom može doći do pojave
hepatičke encefalopatije. Simptomi uključuju zaboravnost, napade grčeva, promjene
raspoloženja i komu.

Rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 1 000 pacijenata):

Teške alergijske reakcije. Znaci koji mogu uključiti šok su: otežano disanje, hladna ljepljiva
koža, bljedilo kože i lupanje srca.

Upala krvnih sudova (vaskulitis). Simptomi uključuju groznicu, gubitak apetita, gubitak tjelesne
težine, bolove.

Vrlo rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata):

Jaki bolovi u stomaku ili leđima. Ovo mogu biti znaci pankreatitisa.

Nepoznata učestalost:

Otežano mokrenje što može biti simptom akutne retencije urina.

Poremećaj bubrega gdje postoji povećana količina kalcijuma u vašim bubrezima. Ovo mogu biti
simptomi nefrokalcinoze.

Pojava krvi u urinu ili bola u abdomenu ili preponama. Ovo mogu biti simptomi bubrežnog
kamenca (nefrolitijaza).

Pojava plikova ili ljuštenje kože u predjelu oko usana, očiju, usta, nosa i oko genitalija,
simptomi slični gripi i groznica. Prethodno opisano stanje se naziva Stiven-Džonsonov
sindrom. Teži oblik navedenog stanja naziva se toksična epidermalna nekroliza, gde dolazi do
ljuštenja slojeva kože, pri čemu je zahvaćen veći dio kože cijelog tijela.

Pojava krvnih ugrušaka.

Obratite se ljekaru što je prije moguće ako primijetite da imate neko od slijedećih ozbiljnih neželjenih
djelovanja:

Vrlo često (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata):

Glavobolja, osjećaj ošamućenosti ili vrtoglavice pri brzom ustajanju. Takođe gubitak

koncentracije, sporije reagovanje, osjećaj uspavanosti ili slabosti, problemi sa vidom i suha
usta. Navedeni problemi mogu nastati usljed sniženog krvnog pritiska.

Promjene u količini nekih soli (kao što su kalcijum, kalijum, magnezijum, natrijum i hlorid) koje

su potrebne za normalan rad organizma. Znaci uključuju povećanu žeđ, glavobolju, nizak krvni
pritisak, zbunjenost, grčeve u mišićima, slabost mišića, brz ili nepravilan rad srca i nervozu
želuca.

Manje često (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata):

Problemi sa sluhom

Gluhoća

Rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 1 000 pacijenata):

Peckanje ili osjećaj utrnulosti kože.

Vrlo rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata):

Problemi sa sluhom ili zujanje u ušima (tinitus). Ovo posebno pogađa pacijente koji već imaju
problem sa bubrezima.

Smanjenje broja krvnih stanica, što može uzrokovati pojavu modrica, češću pojavu infekcija,
pojavu blijedo-žute kože ili izazvati slabost ili gubitak daha (anemija).

Nepoznata učestalost:

Promjene vrijednosti nekih elektrolita (kao što su natrijum ili hlorid) u urinu.
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako neko od slijedećih neželjenih djelovanja postane
ozbiljnije ili traje duže od nekoliko dana, ili ako primijetite da imate neko neželjeno djelovanje koje nije
navedeno u ovom uputstvu

Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 pacijenata):

Pojačano mokrenje do koga obično dolazi 1 do 2 sata nakon uzimanja lijeka.

Manje često (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata):

Osjećaj mučnine i osjećaj opšte slabosti

Ako imate dijabetes, možda ćete imati smanjenu mogućnost kontrolisanja količine glukoze u
krvi.

Rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 1 000 pacijenata):

Proliv i povraćanje

Vrlo rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata):

Bolest koja blokira odstranjivanje žući od jetre (intrahepatična holestaza). Znaci uključuju
žuticu, osip ili groznicu i pojavu tamnije obojenog urina.

Nepoznata učestalost:

Osobe sa bolesnom bešikom i prostatom mogu osjećati bol pri mokrenju. Ovo može biti
posljedica povećanja količine izlučenog urina.

Bol na mjestu primjene injekcije, ukoliko se injekcija daje u mišić (intramuskularno).

Analize krvi
Lijek Furomid može promijeniti nivoe enzima jetre ili vrijednosti masti u krvi (holesterola i triglicerida).
Analize krvi mogu pokazati promjene u načinu rada bubrega, što ukazuje na značajno smanjenje
funkcije bubrega.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Furomid
Čuvati na sobnoj temperaturi ispod 25°C, zaštićeno od svjetlosti.
Ampule se ne smiju koristiti ukoliko dođe do promjene boje sadržaja ampule.
Čuvati van dohvata i pogleda djece, u originalnom pakovanju.

6. Dodatne informacije
Šta Furomid sadrži
Svaka ampula od 2 ml sadrži 20 mg furosemida.
Pomoćne supstance: hidrohloridna kiselina, natrijum hidroksid, natrijum hlorid, voda za injekcije.

Kako Furomid izgleda i sadržaj pakovanja
Ampule su napravljene od žuto-smeđeg stakla tipa I (borosilikatno staklo visoke otpornosti) sa
prstenom.
5 ampula sa po 2 ml rastvora za injekciju u prozirnom PVC separatoru, u kartonskoj kutiji.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Unifarm d.o.o.
Bistarac Novo Naselje bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 35 369 880
Fax: ++ 387 35 369 875

www.unifarm.ba

Naziv i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad. 34303 No:1
Küçükçekmece/İSTANBUL
Turska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Deva Holding A.Ş.
Dumlupınar Mahallesi Ankara Caddesi No: 2.
Kartepe, Kocaeli
Turska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi

sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Furomid, 5 x (20 mg/2 ml), rastvor za injekciju: 04-07.3-1-2177/14 od 01.10.2015.