GASTAL

GASTAL 450 mg tableta+ 300 mg tableta

24 tablete (4 PVC/Al - blistera po 6 tableta) u kutiji

Supstance:
aluminijum-hidoksid magnezijum-karbonat magnezijum-hidroksid
Jačina ATC Oblik
450 mg tableta+ 300 mg tableta A02AD01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

GASTAL
450 mg+300 mg tableta

aluminij hidroksid – magnezij karbonat, gel + magnezij hidroksid

Molimo Vas da, prije nego što počnete uzimati lijek, pažljivo pročitate ovu uputu.

Uputu sačuvajte jer ćete ju vjerovatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne

informacije o lijeku Gastal. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više,

obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj je lijek Vama propisan. Nemojte ga davati drugim osobama.

Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši. Ukoliko neka od neželjenih

reakcija postane ozbiljnom, ili ako primijetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovoj uputi,

molimo Vas, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Sadržaj ove upute:

1. Šta je Gastal i za šta se koristi?
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Gastal?
3. Kako uzimati Gastal?
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Gastal?
6. Dodatne informacije

1. Šta je Gastal i za šta se koristi?
Gastal sadrži aktivne supstance aluminij hidroksid-magnezij karbonat gel i magnezij hidroksid. Gastal
pripada skupini lijekova koji se koriste za smanjivanje pretjerane kiselosti želučanog soka i nazivaju se
antacidi.

Želučana kiselina potrebna je u procesu probave ali ako se izlučuje prekomjerno može izazvati niz
neugodnih simptoma u probavnom sistemu. Gastal se koristi za kratkotrajno ublažavanje simptoma
povećane kiselosti u želucu i želučanih tegoba (npr. žgaravice) koje su njome izazvane. Ovaj lijek je
namijenjen za liječenje odraslih i djece starije od 12 godina.

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Gastal?
Nemojte uzimati Gastal ako:

bolujete od teške bolesti bubrega (zatajenja)

ste preosjetljivi na soli aluminija i magnezija ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

6.)

imate hipofosfatemiju (sniženu koncentraciju fosfata u krvi).

Upozorenje i mjere opreza
Ovaj lijek ne smije se uzimati neprekidno duže od 6 dana bez savjetovanja s ljekarom.

Ukoliko se simptomi javljaju povremeno i postoji potreba za čestom primjenom lijeka, potrebno je
potražiti savjet ljekara. Nakon što popijete jednu kutiju ovog lijeka nemojte uzimati drugu kutiju bez
savjetovanja s ljekarom ili farmaceutom. Produžena primjena antacida može prikriti simptome
ozbiljnijeg stanja, poput karcinoma u gastrointestinalnom sistemu.

Budite oprezni s Gastalom ako:

imate bitno smanjenu tjelesnu masu

imate oštećenu funkciju bubrega

ste trudni ili dojite

ste na dijeti sa ograničenim unosom fosfata.

Djeca
Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu kod djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Gastal
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Ovaj lijek može pojačati ili umanjiti djelovanje drugih istovremeno primijenjenih lijekova.

To se posebno odnosi na lijekove za:
• liječenje poremećaja pritiska i rada srca (npr. atenolol, metoprolol, digoksin)
• liječenje anemije (npr. pripravci željeza)
• liječenje povećane kiselosti u želucu (npr. ranitidin)
• liječenje malarije (npr. hlorokin)
• liječenje bolesti kostiju (npr. bifosfonati)
• liječenje bolesti bubrega (npr. citrati)
• liječenje tuberkuloze (npr. izoniazid, rifampicin)
• liječenje raznih infekcija (npr. fluorokinolone, tetraciklinski antibiotici, ketokonazol, rifampicin)
• liječenje upale i boli nesteroidnim lijekovima (naproksen, acetilsalicilatnu kiselinu), vitamine, fluoride
• liječenje Parkinsonove bolesti (npr. levodopa)
• liječenje psihičkih poremećaja (npr. hlorpromazin)
• liječenje bolesti štitne žlijezde (npr. levotiroksin)
• liječenje povišenih masnoća u krvi (npr. rosuvastatin).

Te lijekove potrebno je uzimati najmanje 2 sata nakon ili 1 sat prije Gastala.

Opšta je preporuka da se drugi lijekovi ne uzimaju istovremeno s Gastalom ili da se uzmu najmanje 1
sat prije ili nakon uzimanja Gastala.

Gastal s hranom
Ovaj lijek je najbolje uzeti približno jedan sat nakon obroka i naveče prije spavanja.

Protiv žgaravice možete uzeti jednak broj tableta, bez obzira na obrok.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Gastal se smije primjenjivati tokom trudnoće i dojenja samo ukoliko je neophodno i u skladu s
preporukom ljekara.

Upravljanje s vozilima i mašinama
Ovaj lijek ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Gastal sadrži laktoza monohidrat i sorbitol
Gastal sadrži laktoza monohidrat i sorbitol. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja
nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. Kako uzimati Gastal?
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili
farmaceut. Provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Preporučena doza je 1 do 2 Gastal tablete, četiri do šest puta na dan, ako Vaš ljekar ne odredi
drugačije.

Tokom 24 sata ne smijete uzeti više od 8 tableta.

Gastal je najbolje uzeti približno jedan sat nakon obroka i naveče prije spavanja.

Protiv žgaravice možete uzeti jednak broj tableta, bez obzira na obrok.

Gastal tablete nemojte gristi niti gutati čitave, već ih polako rastopite u ustima.
Ako uzimate druge lijekove preporučuje se da iste uzmete najmanje 1 sat prije ili nakon uzimanja
antacida (pogledajte dio 2. Drugi lijekovi i Gastal).

Gastal ne smijete uzimati neprekidno duže od 6 dana bez savjetovanja s ljekarom.

Primjena kod djece i adolescenata
Dijete u dobi od 12 godina smije uzeti dozu jednaku dozi za odrasle ali se preporučuju manje doze i
tokom kraćeg razdoblja.

Ako ste uzeli više Gastala

nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine lijeka odmah se javite svom ljekaru,
farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Molimo ponesite preostali lijek ili pakovanje. Mogući
simptomi predoziranja su zatvor, proljev, bol u trbuhu, povraćanje.

Ako ste zaboravili uzeti Gastal
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće neželjene reakcije
Kao i svi drugi lijekovi, Gastal

može izazvati neželjene reakcije, iako se one neće javiti kod svakoga.

Gastal se općenito dobro podnosi. Kod uzimanja tableta u preporučenim dozama, rijetko se mogu
javiti neželjene reakcije.

Sljedeće su neželjene reakcije zabilježene s primjenom Gastala:
Vrlo rijetko (mogu se javiti kod manje od 1 na 10 000 osoba):
• alergijske reakcije (svrbež, koprivnjača, oticanje kapaka, lica, usana ili jezika, teškoće s disanjem ili
gutanjem).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):
• mučnina, proljev, zatvor
• smanjena količina fosfata u tijelu (hipofosfatemija)
• povećane količine magnezija u tijelu (hipermagnezemija)
• povećane količine aluminija u tijelu (hiperaluminemija).

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
za lijek, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Gastal?
GASTAL MORATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE.
Gastal

čuvajte pri temperaturi do 25°C.

Rok trajanja lijeka je tri godine.
Gastal se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije.

Šta Gastal sadrži?

Svaka Gastal tableta sadrži 450 mg aluminij hidroksid-magnezij karbonat gela i 300 mg magnezij
hidroksida.
Pomoćne supstance sadržane u Gastal tabletama su: manitol; sorbitol; laktoza monohidrat; kukuruzni
škrob, preželatiniran; natrij ciklamat; saharin natrij; talk; magnezij stearat; aroma pepermint

Kako Gastal izgleda i sadržaj pakovanja?

Gastal tablete su bijele, okrugle tablete, ravne površine sa zaobljenim rubom.
Gastal tablete su dostupne u pakovanjima od 24 (4x6) ili 48 (8x6) tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Pliva d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
Gastal, tableta, (450 mg + 300 mg) x 24: 04-07.3-2-8590/16 od 12.05.2017.
Gastal, tableta, (450 mg + 300 mg) x 48: 04-07.3-2-8752/16 od 12.05.2017.