GINO-DAKTANOL

GINO-DAKTANOL 200 mg tableta

1 strip sa 7 vagitorija, u kutiji

Supstance:
mikonazol
Jačina ATC Oblik
200 mg tableta G01AF04 vagitorij

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

GINO-DAKTANOL
vagitorija, 200 mg

mikonazol

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek GINO-DAKTANOL

i za što se koristi

2. Prije nego počnete uzimati lijek GINO-DAKTANOL
3. Kako uzimati lijek GINO-DAKTANOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek GINO-DAKTANOL
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK GINO-DAKTANOL

I ZA ŠTO SE KORISTI

GINO-DAKTANOL 200 mg vagitorija
1 vagitorija sadrži: mikonazol-nitrata 200 mg
GINO-DAKTANOL vagitorija sadrži aktivan sastojak mikonazol-nitrat.
GINO-DAKTANOL se primjenjuje kod odraslih osoba.
Vagitorije sa mikonazolom se koriste za liječenje infekcije vagine. Znaci infekcije uključuju svrab,
crvenilo i bijeli sekret.
GINO-DAKTANOL vagitorija je lijek koji pripada grupi tzv. antimikotika. To su lijekovi koji se koriste za
liječenje infekcija izazvanih gljivicama i nekim bakterijama.
Lijek GINO-DAKTANOL djeluje tako što uništava gljivice i bakterije koje izazivaju infekciju u vagini.
Vaš seksualni partner takođe može zahtijevati liječenje. Pitajte svog ljekara za savjet.

Vaginalna gljivična infekcija

Vaginalna gljivična infekcija je čest problem kod žena svih životnih dobi.Nema nikakve veze sa lošom
higijenom. Često je prouzrokovana gljivicom

Candida albicans koja je prisutna u organizmu. Gljivice

se obično drže pod kontrolom od strane odbrane organizma.
Ponekad gljivice mogu postati problem usljed:

-

nedavne primjene antibiotika;

-

trudnoće;

-

primjene oralnih kontraceptiva;

-

nošenja uske odjeće;

-

prekomjerne primjene vrućih kupki i dodataka za kupke.

Možete spriječiti povratak infekcije tako što:

-

perete zahvaćenu površinu ujutru i uveče čistom toplom vodom. Važno je da se dobro posušite;

-

posušujete se od vagine unazad;

-

ne koristite lijekovite i mirisne dodatke kupkama;

-

ne nosite uzanu odeću.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK GINO-DAKTANOL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek GINO-DAKTANOL

Ne smijete uzimati lijek ukoliko ste imali alergijsku reakciju na mikonazol natrijum ili bilo koju
komponentu lijeka (vidjeti odjeljak 6.), ili na slične lijekove koji se primjenjuju u liječenju gljivičnih
infekcija.
Ukoliko se ovo odnosi na Vas ne uzimajte ovaj lijek. Ako niste sigurni, porazgovarajte sa svojim
ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe vagitorija.

Budite oprezni s lijekom GINO-DAKTANOL

Porazgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe GINO-DAKTANOL vagitorija
ukoliko:

-

koristite metod "prepreka" za kontracepciju. To uključuje kondome ili dijafragme. GINO-

DAKTANOLvagitorije mogu oštetiti lateks i tako zaustaviti djelovanje kondoma ili dijafragme.
Porazgovarajte sa svojim ljekarom o primjeni nekog drugog tipa kontracepcije za vrijeme liječenja
mikonazol vagitorijama.
Da biste spriječili širenje infekcije na druge, ne dozvolite upotrebu istih peškira ili veša, ćebadi,
posteljinu, pidžamu.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena lijeka kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina

.

Ukoliko niste sigurni da li se išta od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom prije nego što počnete koristiti GINO-DAKTANOL.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom GINO-DAKTANOL

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Posebno je bitno da kažete svom ljekaru ukoliko uzimate:

-

lijekove za sprječavanje zgrušavanje krvi (antikoagulansi) kao što je varfarin. Vaš ljekar će

provjeriti dejstvo ovih lijekova;

-

lijekove za snižavanje šećera u krvi (tablete);

-

lijekove koji se koriste za terapiju srčanih oboljenja i oboljenja krvnih sudova (blokatori

kalcijumovih kanala, npr. dihidropiridini i verapamil);

-

lijekove koji se koristi u terapiji epilepsije (npr. fenitoin);

-

lijekove za snižavanje holesterola u krvi (simvastatin, lovastatin).

Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ukoliko ste trudni, namjeravate da zatrudnite ili ukoliko dojite posavjetujte se sa svojim ljekarom ili

farmaceutom prije započinjanja primjene ovog lijeka.

Možda ćete moći da koristite GINO-DAKTANOL vagitorije ako Vaš ljekar misli da treba.

Upravljanje vozilima i mašinama

Lijek GINO-DAKTANOL nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim
vozilom i mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek GINO-DAKTANOL
Nisu zabilježene neželjene reakcije na pomoćne materije prisutne u lijeku.

3. KAKO UZIMATI LIJEK GINO-DAKTANOL

Uvijek primijenite GINO-DAKTANOL tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Provjerite sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Lijek GINO-DAKTANOLje za vaginalnu upotrebu.
Ne preporučuje se primjena lijeka kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.
Jednu vagitoriju staviti uveče, prije odlaska na spavanje, duboko u vaginu, tokom 7 dana.
Liječenje nastaviti tokom svih 7 dana, čak i ako su se svrab i bijeli sekret povukli ili je počela
menstruacija.
Pažljivo slijedite uputstva prilikom primjene GINO-DAKTANOL vagitorija:

odvojite jednu vagitoriju od druge, a zatim pažljivo skinite zaštitni omotač počev od glatkog
kraja,

držeći vagitoriju između palca i kažiprsta stavite vagitoriju duboko u vaginu.

Nakon stavljanja vagitorije dobro operite ruke.
Stavite po jednu vagitoriju prije spavanja.
Iako poboljšanje nastupa brzo produžite sa liječenjem (i za vreme menstruacije) onoliko dugo koliko
Vam je ljekar savjetovao.
GINO-DAKTANOL vagitorije ne prljaju veš, ali se ipak preporučuje upotreba higijenskog uloška.

Ukoliko mislite da lijek GINO-DAKTANOL

suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se

obratite vašem ljekaru.

Ako uzmete više lijeka GINO-DAKTANOL

nego što ste trebali

Ukoliko ste primjenjivali lijek GINO-DAKTANOL češće nego što bi trebalo, razgovarajte sa ljekarom ili

farmaceutom.

Ukoliko neko proguta GINO-DAKTANOL vagitoriju odmah se javiti ljekaru ili idite u hitnu službu
najbliže bolnice!

Ako ste zaboravili uzeti lijek GINO-DAKTANOL

Nikada ne primjenjujte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili/zaboravili da primijenite lijek!

Ako prestanete uzimati lijek GINO-DAKTANOL

Ne smijete naglo prestati sa uzimanjem lijeka bez konsultacije sa svojim ljekarom. Iako simptomi
bolesti mogu nestati poslije nekoliko dana liječenja, ne prekidajte terapiju, već lijek koristite do isteka
perioda koji je ljekar odredio. Preskakanje doza ili nepotpuno sprovođenje terapije može:

1) smanjiti efikasnost Vaše terapije ili
2) povećati vjerovatnoću da gljivica/bakterija razvije rezistenciju, tako da se ne možete
liječiti lijekom GINO-DAKTANOLili drugim antibakterijskim lijekovima u budućnosti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka GINO-DAKTANOL

obratite se

svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lijekovi i lijek GINO-DAKTANOLmože izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne

moraju ispoljiti kod svih..

Prekinite sa korišćenjem GINO-DAKTANOL

vagitorija i odmah se javite ljekaru ako primjetite nešto od

sljedećeg:
- Teška iritacija ili crvenilo kože, oticanje lica, usana, jezika ili grla, nesvjestica, zviždanje ili teškoće
sa disanjem ili drugi znaci alergije za vrijeme prvih nekoliko dana liječenja. To se dešava samo kod
malog broja ljudi. Možda će biti potrebno hitno liječenje.

Druga neželjena dejstva:

-

Lokalna iritacija (oko ili unutar vagine), svrab ili peckanje u predijelu tretirane površine. Ovo je

mnogo blaže od alergijske reakcije. Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ukoliko ova stanja traju.

-

Kožni osip ili koprivnjača (urtikarija)

-

Bol u stomaku

-

Bolovi u donjem dijelu stomaka (grčevi u karlici)

-

Glavobolja

-

Urinarna infekcija ili bol pri mokrenju

-

Vaginalno krvarenje

-

Mučnina (nauzea)

-

Crvenilo lica

Ukoliko se javi bilo koje neželjeno dejstvo razgovarajte sa svojim ljekarom, farmaceutom ili
medicinskom sestrom.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK GINO-DAKTANOL

Lijek GINO-DAKTANOL čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Rok upotrebe: 5 godina

Lijek GINO-DAKTANOL

®

se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na

pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek GINO-DAKTANOL

sadrži

Aktivna supstanca: 1 vagitorija sadrži mikonazol-nitrata 200 mg
Pomoćna supstanca: čvrsta mast.

Kako lijek GINO-DAKTANOL

izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: vagitorije konusnog oblika skoro bijele boje.
Pakovanje: 1 strip (Aluminijum/PE) sa 7 vagitorija.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o.
Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-4379 od 29.12.2016.