HEMOKULIN

HEMOKULIN 0.3 mg mL

10 mL rastvora u staklenoj bočici sa gumenim čepom i Al - kapicom i priloženim nastavkom za doziranje, u kutiji

Supstance:
nafazolin
Jačina ATC Oblik
0.3 mg mL S01GA01 kapi za oči, rastvor

HEMOKULIN

0,3 mg/mL
kapi za o
i, rastvor nafazolin

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Pažljivo proitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

 • -  Uputstvo sauvajte. Može biti potrebno da ga ponovo proitate.

 • -  Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

 • -  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije upotrebe lijeka, morate se obratiti svom ljekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

  U ovom uputstvu proitaete:

  1. Šta je lijek Hemokulin i emu je namijenjen

  2. Šta treba da znate prije nego što primijenite lijek Hemokulin

  3. Kako se primjenjuje lijek Hemokulin

  4. Mogua neželjena dejstva

  5. Kako uvati lijek Hemokulin

  6. Dodatne informacije.

  1. Šta je lijek Hemokulin i emu je namijenjen

  Lijek Hemokulin, kapi za oi, sadrži aktivnu supstancu nafazolin-hidrohlorid, koja pripada grupi lijekova koji se zovu lokalni vazokonstriktori i koji djeluju sužavanjem krvnih sudova oka, ime se smanjuje crvenilo i otok u predjelu oka.

  Lijek Hemokulin se koristi za uklanjanje i ublažavanje crvenila i manjih iritacija oka izazvanih, npr. prašinom, zagađenim vazduhom, vjetrom, dimom cigareta, plivanjem ili radom „na blizinu“, kao što je itanje ili rad za kompjuterom.

 •  

  2. Šta treba da znate prije nego što primijenite lijek Hemokulin Lijek Hemokulin ne smijete primjenjivati:

  • -  ako ste alergini (preosjetljivi) na aktivnu supstancu (nafazolin-hidrohlorid) ili na bilo koju pomonu supstancu lijeka (vidite dio 6. Šta sadrži lijek Hemokulin);

  • -  ako patite od poveanog pritiska unutar one jabuice (glaukom);

  • -  ako imate uzak ugao prednje one komore (tj. pod rizikom ste za nastanak akutnog glaukoma);

  • -  ako patite od ošteenja rožnjae (prednji dio oka);

  • -  ako patite od zapaljenja dužice (obojeni dio oka);

  • -  ako patite od bilo koje ozbiljne bolesti oka.

   Lijek Hemokulin se ne smije koristiti prije periferne iridektomije (vrsta operacije oka) kod pacijenata sa rizikom od glaukoma zatvorenog ugla, pošto midrijaza (širenje zjenica) može ubrzati pojavu glaukoma zatvorenog ugla.

Upozorenja i mjere opreza

Lijek Hemokulin namijenjen je za kratkotrajnu primjenu. Nakon produžene i/ili prekomjerne primjene kapi za oi koje sadrže nafazolin, može da dođe do smanjenja njihove efikasnosti ili do pogoršanja crvenila oka.

Razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što primijenite lijek Hemokulin ukoliko patite od oboljenja oka koje karakteriše dugotrajno crvenilo oka, bol ili zamuen vid.
Kada uzimate lijek Hemokulin, posebno vodite ra
una ako:

 • -  imate probleme sa srcem ili cirkulacijom (kardiovaskularni poremeaji, ukljuujui i zadebljanje zida

  arterija - arterioskleroza); imate povišen krvni pritisak (hipertenzija);

 • -  imate dijabetes (povišen nivo šeera u krvi);

 • -  imate hipertireoidizam (pojaano luenje hormona štitne žlijezde).

  Potrebno je da prestanete sa primjenom ovog lijeka i da se obratite Vašem ljekaru ukoliko imate bol u oku, promjene u vidu, fotofobiju (osjetljivost na svjetlost), dugotrajno crvenilo ili iritaciju oka, ili ako se nakon 24 sata od poetka primjene lijeka stanje pogorša ili se ne poboljša.

  Potrebno je da prestanete sa primjenom ovog lijeka ako treba da idete na operaciju gdje Vam je neophodna opšta anestezija.

  Upotreba lijeka sa kontaktnim soivima

  Prije primjene lijeka izvadite kontaktna soiva. Prije nego što vratite Vaša soiva, potrebno je da prođe najmanje 15 minuta od primjene kapi za oi.

  Drugi lijekovi i Hemokulin

  Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate/primjenjujete, donedavno ste uzimali/primjenjivali ili ete možda uzimati/primjenjivati bilo koje druge lijekove.

  Upotreba sa drugim preparatima za oi: Potrebno je da saekate 15 minuta između primjene Hemokulin kapi za oi i primjene drugih preparata koji se nanose u oko. U sluaju da se primjenjuje mast, potrebno je primijeniti je posljednju.

  Primjena lijeka Hemokulin sa hranom i piima

  Nije primjenljivo.

  Trudnoa i dojenje

  Prije nego što ponete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

  Tokom trudnoe i tokom dojenja lijek se može primijeniti iskljuivo prema savjetu ljekara.

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Ukoliko primijetite da Vam je vid zamuen, nemojte upravljati vozilom, niti rukovati mašinama dok Vam se vid ne razbistri.

  Lijek Hemokulin sadrži benzalkonijum-hlorid

  Benzalkonijum-hlorid može izazvati iritaciju oiju.
  Rastvori koji sadrže benzalkonijum-hlorid mijenjaju boju mekih kontaktnih so
  iva. Treba izbjei kontakt Hemokulin kapi za oi i mekih kontaktnih soiva.

 

3. Kako se primjenjuje lijek Hemokulin

Lijek je namijenjen samo za primjenu u oko.

Uputstvo za upotrebu:

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

 • -  Prije primjene lijeka operite ruke.

 • -  Vrh boice ne smije se dodirivati rukama, niti prislanjati na neku površinu zbog rizika od

  kontaminacije.

 • -  Nagnite glavu unazad i blago povucite donji kapak naniže, tako da se formira kesica između oka i

  donjeg kapka.

 • -  Ukapajte jednu ili dvije kapi u svako oko 2-3 puta dnevno. Nježno pritisnite unutrašnji ugao oka (u

  blizini nosa) u trajanju oko jedan minut kako bi se smanjila sistemska resorpcija lijeka.

  Ukoliko se nakon 24 sata od poetka primjene lijeka stanje pogorša ili ne poboljša, potrebno je da obustavite primjenu lijeka i da se obratite Vašem ljekaru.

  Lijek nije namijenjen za primjenu kod djece mlađe od 12 godina.

  Ako ste primijenili više lijeka Hemokulin nego što treba

  Ukoliko ste primijenili veu dozu lijeka od onoga što Vam je preporueno ili ste greškom progutali sadržaj boice, odmah se obratite Vašem ljekaru ili se javite najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Prijavite svaku pojavu pada tjelesne temperature, ošamuenosti, kome, usporenog rada srca, znojenja naroito kod adolescenata. Pojava povišenog krvnog pritiska može biti praena naknadnim padom krvnog pritiska.

  Prekomjerna primjena može dovesti do pojaanog crvenila oka. Ukoliko do toga dođe, prestanite sa primjenom lijeka Hemokulin. Ako se crvenilo ne povlai, obratite se Vašem ljekaru.

  Ako ste zaboravili da primijenite Hemokulin

  Ukoliko ste preskoili da primijenite dozu lijeka, primijenite je što je prije mogue. Međutim, ukoliko se približilo vrijeme za primjenu sljedee doze, nastavite sa primjenom lijeka po preporuenom režimu.

  Ako naglo prestanete da primjenjujete lijek Hemokulin

  Nije primenljivo.

  4. Mogua neželjena dejstva

  Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primjenjuju ovaj lijek.

 • -  Nakon primjene kapi za oi, možete primijetiti blago proširenje Vaših zjenica. Ovo je oekivano i kratkotrajno dejstvo.

 • -  Povremeno može da dođe do prolazne iritacije oka (ukljuujui peckanje i svrab).

 • -  Može se javiti i prolazno zamuenje vida.

  Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

  U sluaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve mogue neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

 

 

5. Kako uvati lijek Hemokulin

Držite lijek Hemokulin van domašaja djece!

uvati na temperaturi do 300C.

Rok upotrebe

2 godine (neotvorena boica).
Poslije otvaranja bo
ice, kapi se moraju utrošiti u roku od 28 dana.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe ozna
enog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostataka lijeka

Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važeim propisima.

6. Dodatne informacije
Šta sadrži lijek HEMOKULIN
Aktivne supstance su:
1 mL rastvora sadrži:
nafazolin-hidrohlorid 0,3 mg.
Pomone supstance su:
benzalkonijum hlorid (konzervans), natrijum-edetat, borna kiselina, boraks, natrijum hlorid i voda za injekcije.

Kako izgleda lijek HEMOKULIN i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan rastvor.
Bo
ica, staklo (tip II) sa gumenim epom, aluminijumskom kapicom i sterilnim nastavkom za doziranje kapi.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođaa

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Novakovii bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođagotovog lijeka

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Novakovii bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Novakovii bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

04-07.2-3535/12 od 21.02.2013.

Datum revizije uputstva

Juli, 2017 godine.