HEMOPRES

HEMOPRES 50 mg tableta+ 5 mg tableta

40 tableta (4 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid amilorid
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta+ 5 mg tableta C03EA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HEMOPRES
50 mg + 5 mg, tableta

hidrohlorotiazid, amilorid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Hemopres i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Hemopres
3. Kako se upotrebljava lijek Hemopres
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Hemopres
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK HEMOPRES I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Lijek Hemopres sadrži aktivne supstance amilorid i hidrohlorotiazid. One pripadaju grupi lijekova koji
se zovu lijekovi za izbacivanje vode (diuretici). Oni djeluju tako što povećaju količinu urina koji prolazi
kroz tijelo. Na taj način snižavaju krvni pritisak ili izbacuju višak tečnosti iz organizma.

Lijek Hemopres se koristi u liječenju:

srčane insuficijencije

povišenog krvnog pritiska

zadržavanja tečnosti u organizmu usljed oboljenja jetre (ciroza jetre).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK HEMOPRES

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek Hemopres ne smijete koristiti ukoliko:

ste alergični (preosjetljivi) na hidrohlorotiazid i amilorid hidrohlorid ili bilo koji od sastojaka
lijeka Hemopres (navedenih u poglavlju 6)

bolujete od dijabetesa (šećerna bolest, visok nivo šećera u krvi)

vam je Vaš ljekar rekao da imate povišeni nivo ureje, kreatinina, kalijuma ili kalcijuma u krvi

ste alergični na sulfonamidske antibiotike, kao što je sulfametoksazol

ste alergični na acetazolamid koji je diuretik i koristi se u liječenju izbacivanja tečnosti iz
organizma i za liječenje povišenog pritiska u oku (glaukom), oboljenja srca i ponekad za
liječenje napada ili epilepsije (padavica)

ste alergični na bilo koji drugi tiazidni diuretik

uzimate druge tablete za izbacivanje vode koji štede kalijum (diuretici) kao što su eplerenon,
spironolakton ili triamteren

uzimate sredstva za nadoknadu kalijuma ili lijek koji sadrži kalijum ili jedete hranu bogatu
kalijumom

imate oboljenje bubrega ili jetre

bolujete od Adisonove bolesti

Ne uzimajte lijek Hemopres ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni,
razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka Hemopres.

Upozorenja i mjere opreza
Obavijestite Vašeg ljekara i farmaceuta prije uzimanja lijeka Hemopres ukoliko:

vam je Vaš ljekar rekao da imate povišeni nivo mokraćne kiseline, holesterola ili triglicerida u
krvi

uzimate digitalis kao što je digoksin (lijek koji se koristi u liječenju srčane slabosti i poremećaja
srčanog ritma)

primate neke rastvore za infuziju intravenski (u venu)

ste nedavno bolovali i imali tegobe kao što su obilno povraćanje i dijareja (proliv)

bolujete od sistemskog lupusa eritematozusa

ste starija osoba

bolujete od gihta

Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka Hemopres.

Djeca i adolescenti
Lijek Hemopres nije namjenjen za djecu mlađu od 18 godina pošto su dostupni ograničeni podaci.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Važno je da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

ACE inhibitore kao što je enalapril koji se koristi za liječenje povišenog krvnog pritiska i
oboljenja srca

antagoniste receptora Angiotenzina II kao što je losartan koji se koristi u liječenju visokog
krvnog pritiska ili kod dijabetičara sa oštećenjem bubrega

ostali lijekovi za liječenje visokog krvnog pritiska

lijekove za snižavanje šećera kod dijabetičara kao što su insulin ili hlorpropamid

litijum koji se koristi za liječenje depresije

nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL) kao što su aspirin ili ibuprofen koji se koriste za
smanjivanje visoke temperature (groznice), protiv bolova ili za artritis

barbiturate koji se koriste za liječenje nesanice ili smanjivanja anksioznosti

lijekove protiv bolova kao što su kodein, dekstropropoksifen, diamorfin, morfin, pentazocin,
petidin

holestiramin i holestipol koji se koriste u liječenju povišenog nivoa holesterola (hiperlipidemija)

sistemske kortikosteroide koji se koriste u liječenju oboljenja kao što su reumatizam, artritis,
alergijske bolesti, neka kožna oboljenja, astma i poremećaji krvi

ACTH (tetrakozaktrin) koji se koristi za testiranje funkcije nadbubrežnih žlijezda

simpatomimetike kao što je adrenalin (poznat i kao epinefrin) u liječenju teških alergijskih
reakcija

takrolimus (imunosupresiv) koji se koristi nakon transplantacije jetre ili bubrega kako bi se
spriječilo odbacivanje transplantata

ciklosporin (imunosupresiv) koji se koristi u liječenju reumatoidnog artritisa i za sprečavanje
odbacivanja transplantata

nedepolarišući mišićni relaksanasi kao što je tubokurarin

trilostan koji se koristi u liječenju raka dojke ili povećane aktivnosti nadbubrežne žlijezde (kao
kod

Conn-ov sindroma, Cushing-ov sindroma)

Ukoliko treba da idete na neku hiruršku proceduru ili intervenciju, obavijestite Vašeg ljekara da
uzimate Hemopres tablete.

Ukoliko niste sigurni da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom prije uzimanja lijeka Hemopres.

Laboratorijski testovi dok primjenjujete lijek Hemopres
Dok ste na terapiji lijekom Hemopres to može uticati na neke laboratorijske testove krvi ili urina.

Ukoliko Vaš ljekar želi da Vam uradi pomenuta laboratorijska ispitivanja, obavijestite ga da uzimate
lijek Hemopres.

Ukoliko imate dijabetes ili Vaš ljekar sumnja na dijabetes, možda ćete morati uraditi neke testove prije
primjene lijeka Hemopres.

Primjena lijeka Hemopres sa hranom, tečnosti i alkoholom
Vaš ljekar Vam je možda savjetovao da u toku primjene ovog lijeka polako promijenite Vašu ishranu i
da izbjegavate hranu koja sadrži visok procenat kalijuma. Ta hrana uključuje mlijeko, banane, suve
grožđice i suve šljive. Vaš ljekar će Vam savjetovati koju hranu ne smijete konzumirati. Ukoliko niste
sigurni koju hranu morate izbjegavati, razgovarajte sa Vašim ljekarom prije uzimanja lijeka Hemopres.

Vaš ljekar Vam je možda savjetovao da uzimanje alkohola trebate svesti na minimum kod uzimate lijek
Hemopres. Alkohol može pojačati dejstva lijeka Hemopres pa možete osjećati vrtoglavicu ili
nesvjesticu prilikom brzog ustajanja.

Primjena lijeka Hemopres u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća
Morate reći Vašem ljekaru ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. U pravilu, Vaš
ljekar će Vam preporučiti primjenu drugog lijeka umjesto lijeka Hemopres, jer se primjena lijeka
Hemopres ne preporučuje u trudnoći. To je zbog toga što lijek Hemopres prolazi kroz placentu i
njegova primjena poslije trećeg mjeseca trudnoće može potencijalno štetno djelovati na fetus i
novorođenče.

Dojenje
Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko dojite ili treba da počnete sa dojenjem. Lijek Hemopres se ne
preporučuje majkama koje doje.

Uticaj lijeka Hemopres na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Lijek Hemopres može izazvati osjećaj umora ili vrtoglavice. Ne preporučuje se upravljanje motornim
vozilima ili mašinama dok se ne posavjetujete sa Vašim ljekarom ili znate da na Vas tako utječe.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Hemopres
Lijek Hemopres sadrži laktozu. U slučaju netolerancije nekog od šećera obratite se Vašem ljekaru prije
primjene ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK HEMOPRES

Uvijek uzimajte lijek Hemopres tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ukoliko mislite da lijek Hemopres ima preslab ili prejak

uticaj na Vaš organizam, odmah konsultujte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Način primjene i doziranje
Hemopres tablete su namijenjene za oralnu primjenu. Dnevna količina tableta će zavisiti od Vaše
bolesti. Broj tableta koje ćete uzimati će biti naznačene na kutiji Vašeg lijeka.

Preporučene doze su:
Liječenje povišenog krvnog pritiska

početna doza je pola tablete lijeka Hemopres dnevno

Vaš ljekar može povećati dozu i propisati Vam 1 tabletu dnevno

Vaš ljekar može podijeliti dozu ili se može uzeti odjednom.

Liječenje srčane slabosti

početna doza je pola tablete lijeka Hemopres dnevno

Vaš ljekar Vam može promijeniti režim doziranja Hemopres tableta

ne smijete uzimati više od dvije tablete dnevno (maksimalno do 2 tablete dnevno).

Retencija tečnosti usljed ciroze jetre

početna doza je 1 tableta lijeka Hemopres dnevno

Vaš ljekar Vam može promijeniti režim doziranja

ne smijete uzimati više od dvije tablete dnevno (maksimalno do 2 tablete dnevno).

Ako ste uzeli više lijeka Hemopres nego što je trebalo
Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) uzeli više tableta istovremeno od onoga što Vam je preporučeno ili mislite
da je dijete možda progutalo Vaš lijek, odmah se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili Vašem
ljekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Hemopres

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste zaboravili uzeti lijek Hemopres, preskočite tu dozu lijeka. Uzmite sljedeću dozu prema
preporučenom režimu. Ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite propuštenu dozu lijeka Hemopres.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Hemopres
Nemojte prekidati uzimanje lijeka Hemopres bez prethodnog savjetovanja sa Vašim ljekarom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, posavjetujte sa sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek HEMOPRES, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti

kod svih.

Prestanite sa uzimanjem lijeka Hemopres i odmah obavijestite Vašeg ljekara ukoliko primijetite neke
od sljedećih neželjenih dejstava koja se rijetko mogu javiti. Možda će Vam biti potrebna hitna
medicinska pomoć:

alergijske reakcije: znakovi mogu uključivati zapaljenje krvnih sudova, teškoće pri disanju ili
gutanju, kolaps, crvenilo, pojava plikova po koži, perutanje kože, bolovi u mišićima, drhtavica,
opšta malaksalost, pojava ulceracija (sitne ranice) u ustima, na očima i genitalijama.

Ostala neželjena dejstva uključuju:
Alergijske reakcije

crvenkaste promjene na koži, iritacija kože, povećana osjetljivost na sunčevu svjetlost i
urtikarija (koprivnjača).

Srce i cirkulacija

poremećaj srčanog ritma koji može dovesti do nesvjestice i vrtoglavica, palpitacije (lupanje
srca)

osjećaj nesvjestice prilikom brzog ustajanja

ubrzan srčani ritam, bol u grudima (angina)

Krvotok

anemija koja se manifestuje neuobičajenim umorom i blijedilom linije očiju i kože oko očiju

ostali poremećaji krvi koji mogu dovesti do visoke temperature (groznice), gušobolje,
produženim krvarenjem nakon povrede

promjene u nivou različitih supstanci u krvi koje se obično otkriju laboratorijskim testovima krvi
i urina.

Stomak i crijeva

mučnina ili povraćanje, nevarenje, dijareja (proliv), opstipacija (zatvor), bol i grčevi u stomaku,
nadutost u stomaku i gasovi, štucanje

krvarenje u crijevima što se manifestuje pojavom krvi u stolici, ili pojavom crno obojene stolice

poremećaji jetre kao što je žutica (žuta prebojenost kože i beonjača)

zapaljenje pankreasa (gušterače) što može dovesti do mučnine i povraćanja sa bolom u
stomaku i leđima

otok pljuvačnih žlijezda

Vaša usta mogu postati suva

poremećaj ukusa

smanjen apetit ili gubitak apetita

osjećaj žeđi.

Prsa

teškoće pri disanju

zapušen nos

kašalj

Nervni sistem

osjećaj vrtoglavice, osjećaj kao da se vrtite (vertigo), osjećaj bockanja

pospanost, ili ponekad osjećaj nesanice

omamljenost/stupor, vrsta poremećaja u mozgu koji se zove encefalopatija

nervoza, konfuzija (zbunjenost), depresija ili uznemirenost

tremor (nevoljni, ritmički pokreti jedne grupe mišića ili tijela)

glavobolja i nesvjestice.

Koža i kosa

crvenilo u licu, znojenje

ospa, svrab

gubitak kose.

Oči i uši

povišeni pritisak u oku koji se može otkriti prilikom pregleda očiju

promjene vida

zvonjenje u ušima.

Zglobovi i mišići

bol u zglobovima, bol u prstima šake i stopala, giht

bol u vratu, ramenima i leđima

bol u nogama, grčevi u mišićima.

Urinarni trakt

teškoće ili bol pri mokrenju, povećana količina urina

kontrakcije mokraćne bešike koje mogu dovesti do pojačane učestalosti mokrenja

poremećaj bubrega što može dovesti do smanjene količine urina

noćno mokrenje, nemogućnost zadržavanja urina.

Seksualna

smanjena seksualna želja

impotencija.

Opšta/ostala

osjećaj opšte malaksalosti, osjećaj umora, slabost, dehidracija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK HEMOPRES

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
5 (pet) godina.

Nemojte koristiti lijek Hemopres poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Hemopres

Aktivna supstanca je:

HEMOPRES (50 mg + 5 mg) tablete:

1 tableta sadrži: 50 mg hidrohlorotiazida i 5 mg amilorid-hidrohlorida (u obliku amilorid-hidrohlorid
dihidrata).

Ostali sastojci su:

HEMOPRES (50 mg + 5 mg) tablete:

Laktoza monohidrat; Skrob, kukuruzni; Boja FDC Yellow No 6 C.I. 15985; Natrijum-skrobglikolat (tip
A); Polividon K 25; Talk; Magnezijum-stearat; Silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; Polisorbat 80.

Kako izgleda lijek Hemopres

i sadržaj pakovanja

HEMOPRES (50 mg + 5 mg) tablete:

Okrugle tablete, blago bikonveksne, svijetlo narandžaste boje.
Kutija sa 40 tableta u blister pakovanju; 4 blistera po 10 tableta (50 mg + 5 mg).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-5935/16 od 26.01.2017.