HEPALIP FORTE

HEPALIP FORTE 300 mg kapsula+ 30 mg kapsula+ 6 mg kapsula+ 6 mg kapsula+ 6 mg kapsula+ 6 mg kapsula

50 kapsula (5 blistera po 10 kapsula) u kutiji

Supstance:
esencijalni fosfolipidi nikotinamid piridoksin riboflavin tiamin tokoferol
Jačina ATC Oblik
300 mg kapsula+ 30 mg kapsula+ 6 mg kapsula+ 6 mg kapsula+ 6 mg kapsula+ 6 mg kapsula A05BA kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Hepalip forte

(300 mg + 30 mg + 6 mg + 6 mg + 6 mg + 6 mg) kapsula, tvrda

esencijalni fosfolipidi, nikotinamid, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin nitrat, tokoferol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta je lijek Hepalip forte kapsule, tvrde i za šta se primjenjuje

2.

Prije nego počnete primjenjivati lijek Hepalip forte kapsule, tvrde

3.

Kako primjenjivati lijek Hepalip forte kapsule, tvrde

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek Hepalip forte kapsule, tvrde

6.

Dodatne informacije

1. Šta je lijek Hepalip forte i za šta se primjenjuje
Hepalip forte je lijek koji se primjenjuje kod bolesti jetre.

Hepalip forte se primjenjuje u odraslih i djece starije od 12 godina za ublažavanje subjektivnih tegoba
kao što su: gubitak apetita, osjećaj pritiska u gornjem desnom dijelu stomaka, kod oštećenja jetre zbog
unosa supstanci toksičnih za jetru (npr. alkohol), pogrešnog načina ishrane, kod hronične upale jetre
(hepatitis), poremećaja lipoproteina (masnih čestica) u krvi (dislipoproteinemija).

2. Prije nego počnete primjenjivati lijek Hepalip forte

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek Hepalip forte
Ne primjenjujte Hepalip forte:

Ako ste alergični na proizvode od soje i/ili pomoćne komponente lijeka

Zbog sadržaja sojinog ulja, ovaj lijek može izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Budite oprezni s lijekom Hepalip forte
Obratite posebnu pažnju pri primjeni lijeka Hepalip forte

Primjena ovog lijeka ne može zamijeniti izbjegavanje unosa štetnih materija koje izazivaju

oštećenje jetre (naprimjer, alkohola).

Pomoćno liječenje esencijalnim fosfolipidima je, kod hronične upale jetre, opravdano tek kada

u toku liječenja dođe do subjektivnog poboljšanja zdravstvenog stanja.

Ako se Vaše tegobe pogoršaju ili imate druge nejasne tegobe, o tome obavijestite svog ljekara.

Primjena u djece
Obzirom na to da posebna ispitivanja primjene lijeka Hepalip forte u ovoj starosnoj grupi nisu
sprovedena, lijek ne bi trebalo primjenjivati djeci mlađoj od 12 godina.

Ako imate pitanja ili nedoumice vezane uz navedene mjere opreza, obratite se za savjet Vašem ljekaru
ili farmaceutu prije primjene ovog lijeka.

Primjena drugih lijekova s lijekom Hepalip forte

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ako primjenjujete, ili ste

nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Međusobno djelovanje lijeka Hepalip forte i lijekova koji se primjenjuju protiv zgrušavanja krvi

ne može se isključiti. Stoga se prilagođavanje doze lijeka protiv zgrušavanja krvi može
pokazati neophodnim.

Levodopa (primjenjuje se za liječenje Parkinsonove bolesti): umanjeno djelovanje levodope.

Kolestiramin (primjenjuje se za snižavanje holesterola): smanjena apsorpcija niacinske

komponente preparata; preporučuje se interval od 4 do 6 sati između primjene ova dva lijeka.

Obavijestite Vašeg ljekara ako Hepalip forte primjenjujete istovremeno sa lijekovima protiv
zgrušavanja krvi.

Primjena hrane i pića s lijekom Hepalip forte
Uzimanje hrane ili napitaka nema uticaja na djelovanje lijeka.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Preparati od soje koriste se, u najvećoj mjeri, za ishranu ljudi, a do sada nema podataka o opasnosti
primjene ovih proizvoda u periodu trudnoće i dojenja.
Nema posebnih podataka iz istraživanja o primjeni lijeka tokom trudnoće i dojenja.
Primjena lijeka Hepalip forte u periodu trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Ostala upozorenja
Lijek Hepalip forte sadrži azo bojila azorubin (E122), ponceau 4R red (E124), brilliant black (E151),
koja mogu izazvati alergijsku reakciju.

3. Kako primjenjivati lijek Hepalip forte

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Uputa za primjenu lijeka
Hepalip forte kapsule, tvrde progutajte nesažvakane u toku jela, sa dosta tečnosti (najbolje sa čašom
vode).

Doziranje
Ukoliko ljekar ne propiše drugačije, uobičajeno doziranje lijeka je:

Starost (tjelesna težina)

Pojedinačna doza

Ukupna dnevna doza

Odrasli i djeca starija od 12
godina

2 kapsule, tvrde
(600 mg fosfolipda soje)

3 puta na dan po 2 kapsule,
tvrde
(1800 mg fosfolipda soje)

Po pravilu, trajanje primjene lijeka nije ograničeno. Terapijski učinak lijeka se prati redovnom
kontrolom općeg zdravstvenog stanja pacijenta, kao i na osnovu rezultata relevantnih laboratorijskih
pretraga krvi.Vodite računa o informaciji datoj u dijelu 2.

Ako primijenite više lijeka Hepalip forte nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite svom ljekaru ili farmaceutu!

Slučajevi predoziranja ili intoksikacije sa lijekom Hepalip forte do sada nisu zabilježeni. U slučaju da
primijenite više lijeka nego što ste trebali, neželjena djelovanja postanu izraženija.
Ljekar će procijeniti težinu neželjenog djelovanja i poduzeti eventualno potrebne terapijske mjere.
Nemojte zaboraviti da sa sobom ponesete preostali lijek, kako bi ljekar znao koji ste lijek primijenili.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Hepalip forte

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Ako zaboravite primijeniti Hepalip forte, učinite to čim se sjetite. Nakon toga, nastavite s primjenom
lijeka Hepalip forte prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način.

Ako prestanete primjenjivati lijek Hepalip forte

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Ukoliko naglo prestanete sa primjenom ovog lijeka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. Ako imate
nedoumice, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije prestanka primjene lijeka Hepalip
forte.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek Hepalip forte može izazvati neželjena djelovanja.

Kao i drugi lijekovi, tako i lijek Hepalip forte može imati neka neželjena djelovanja, iako se ona ne
moraju javiti u svih osoba.

Neželjena djelovanja klasificirana su prema učestalosti javljanja na sljedeći način:
Vrlo često: javljaju se u više od 1 na 10 pacijenata
Često: javljaju se u 1 do 10 na 100 pacijenata
Manje često: javljaju se u 1 do 10 na 1000 pacijenata
Rijetko:
javljaju se u 1 do 10 na 10 000 pacijenata
Vrlo rijetko: javljaju se u manje od 1 na 10 000 pacijenata

Značajna neželjena djelovanja i simptomi koje možete da uočite i mjere koje treba preduzeti

Povremeno se mogu javiti poremećaji probavnih organa, naprimjer stomačne tegobe, meka stolica i
dijareja.
Vrlo rijetko se mogu javiti alergijske reakcije, naprimjer osip po koži ili koprivnjača (egzantem,
urtikarija), te tamnožuta do narandžasta obojenost mokraće (zbog sadržaja vitamina B grupe).
Ako uočite neko od ovih neželjenih djelovanja, pogotovo ako uočite alergijsku reakciju, prekinite
primjenu lijeka i obratite se svom ljekaru, koji će procijeniti težinu neželjenog djelovanja i preduzeti sve
potrebne mjere.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Hepalip forte
Hepalip forte kapsule, tvrde morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
Rok trajanja: 24 mjeseca.
Lijek Hepalip forte kapsule, tvrde se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na
pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta lijek Hepalip forte sadrži
Jedna Hepalip forte kapsula, tvrda sadrži: esencijalnih fosfolipida 300,0 mg, nikotinamida 30,0 mg,
piridoksin hidroklorida (vitamina B6) 6,0 mg, riboflavina (vitamina B2) 6,0 mg, tiamin nitrata (vitamina
B1) 6,0 mg, tokoferol acetata (vitamina E) 6,0 mg.

Hepalip forte

kapsule, tvrde sadrže sljedeće pomoćne supstance: migliol 810, tvrdu želatinsku kapsulu

(crveno-braon).

Sastav tvrde želatinske kapsule: titan dioksid (E171), quinoline yellow (E 104), azorubin (E122),
ponceau 4R red (E124), brilliant black (E151), želatin.

Kako lijek Hepalip forte izgleda i sadržaj pakovanja
Hepalip forte kapsula, tvrda je crvenosmeđe boje, neprozirna, tvrda želatinska, veličine 1, napunjena
pastoznom žutom masom.
Hepalip forte

kapsule, tvrde: kutija sa 50 kapsula, tvrdih (5 blistera po 10 kapsula, tvrdih).

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Uz ljekarski recept, u apoteci.

Datum revizije uputstva
Oktobar/Listopad 2014.