HEPARIN NATRIJUM Panpharma (▼)

HEPARIN NATRIJUM Panpharma (▼) 25000 i.j./5 mL

10 staklenih bočica po 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
heparin
Jačina ATC Oblik
25000 i.j./5 mL B01AB01 rastvor za injekciju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Heparin Natrijum Panpharma, 25000i.j./5ml, rastvor za injekcije
heparin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

-

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

-

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lijek HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA i čemu je namjenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA
3. Kako se upotrebljava lijek HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA I ČEMU JE NAMJENJEN
Ovaj lijek pripada grupi lijekova koji se zovu antikoagulansi, koji mjenjaju način na koji se vaša krv
zgrušava.

On se koristi za liječenje:

Flebitisa ili embolije pluća (

embolija podrazumjeva iznenadnu opstrukciju nekog krvnog suda

ugruškom krvi),

Srčanog udara ili prijetećeg srčanog udara,

Određenih arterijskih embolija,

Određenih poremećaja zgrušavanja krvi,

On se takođe koristi za prevenciju arterijskih embolija.
Za prevencijustvaranjakrvnih ugrušaka u krvotoku tokom operacije srca ili dijalize (kod pacijenata sa
oslabljenom funkcijom bubrega).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA
Lijek HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA ne smijete koristi:

U slučaju poznate alergije na heparin

U slučaju prethodnog teškog pada broja krvnih pločica izazvanog heparinom (krvne pločice su
komponente u krvi koje su važne za zgrušavanje krvi),

U prisustvu poremećaja zgrušavanja krvi,

Kod akutnih posjekotina ili lezija koje su sklone krvarenju,

Kod moždanog krvarenja,

kod prijevremeno rođene djece i novorođenčadi (1 bočica sadrži 50 mg benzil alkohola).


Epiduralna ili spinalna anestezija se ne smijeju primjenjivati tokom terapije heparinom.

Lijek HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA ne smijete koristiti:

Tokom prva tri dana nakon moždanog udara, sa izuzetkom moždanog krvarenja kada ovaj lijek
ne smijete da koristite,

Kod visokog krvnog pritiska koji nije kontrolisan,

U većini slučajeva endokarditisa (

infekcije srca)

Ne preporučuje se upotreba sledećih lijekova u kombinaciji sa heparinom:

Aspirin (koristi se protiv bolova i povišene temperature)

Antiinflamatorni lijekovi (lijekovi NSAIL grupe)

Dekstran

Kada uzimate lijek HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA, posebno vodite računa:
Tretman treba pažljivo pratiti kod sljedećih stanja zbog rizika od krvarenja kod:

Prethodno prisutnog gastrointestinalnog uklusa,

Bolesti mrežnjače,

Nakon operacije na mozgu ili kičmenoj moždini,

Lumbalne punkcije.

Ovaj tretman iziskuje ponovljeno uzimanje uzoraka krvi tako da se broj vaših krvnih pločica može redovno
provjeravati. Ovo je neophodno zato što, veoma rijetko, može da dođe do značajnog pada broja krvnih
pločica tokom trapije heparinom (vidjeti: Moguća neželjena dejstva).

Takav pad broja krvnih pločica iziskuje prekid primjene heparina i pažljivije praćenje pacijenta obzirom da
mogu da se jave ozbiljne komplikacije, posebno tromboze (

ugrušci krvi koji blokiraju neku venu ili arteriju).

Ovaj lijek sadrži 5.4mg natrijuma po mL rastvora (27mg/bočici); ovo treba uzeti u obzir samo kod
pacijenta na dijeti sa niskim unosom soli.
Ovaj lijek sadrži približno 50 mg benzyl alkohola po bočici i može izazvati toksične i alergijske reakcije kod
djece ispod 3 godine starosti.

Primjena drugih lijekova
Kako bi izbjegli moguće interakcije između različitih lijekova, molimo vas recite svom ljekaru ili farmaceutu
ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, posebno ako ste uzimali aspirin u dozama koje
se koriste protiv bolova ili kod visoke temperature ili ako ste uzimali dekstran ili nesteroidne anti-
inflamatorne lijekove..
Međutim, ukoliko dobijate ovu terapiju zbog prijetećeg srčanog udara, vaš ljekar takođe može
istovremeno da vam propiše aspirin u odgovarajućoj dozi.

Primjena lijeka HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA u periodu trudnoće i dojenja
Ukoliko je potrebno, vaš ljekar može da odluči da vam uvede terapiju heparinom tokom trudnoće. U tom
slučaju se ne smije koristiti epiduralna anestezija, posebno u vrijeme porođaja.

Sa ovim lijekom je moguće dojenje.
Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savijet prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA
Ovaj lijek sadrži:

Natrijum

Benzil alkohol

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA
Doziranje
Koncentracija ovog heparina je 5,000 IJ/ml. Molimo vas, imajte u vidu da svi heparini nemaju ovu istu
koncentraciju.

Ovaj lijek se uglavnom koristi prema sljedećim metodama:

Kontinuirana primjena sa električnim špricem.

Na početku terapije, doza od 50 IJ/kg se može primjenjivati kao kratkotrajna injekcija (bolus)
intravenskim putem.

Doza heparina koja se koristi za inicijalnu primjenu električnim špricem je 20 IJ/kg/sat. Ovu dozu
potom treba prilagoditi u skladu sa rezultatima analize krvi koji su dobijeni tokom praćenja.

Terapiju heparinom treba provjeravati najmanje jednom na dan na osnovu analiza krvi: APTT
(aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme, na osnovu koga se mjeri zgrušavanje krvi) ili
mjerenjem nivoa heparina u krvi.

Ukoliko heparin treba zamjeniti nekim oralnim antikoagulansom, primjena haparina se smije
prekinuti tek nakon nekoliko dana istovremene primjene oba terapije. Tokom ovog perioda,
morate morate uzimati dvije terapije istovremeno.

U nekim situacijama su potrebne različite doze i načini upotrebe: obavezno se pridržavajte onoga što vam
je propisao vaš ljekar.

Način primjene
INTRAVENSKI PUT
Nemojte davati injekcije intramuskularnim putem.

Učestalost primjene
Kako vam je propisao vaš ljekar.

Trajanje tretmana
Kako vam je propisao vaš ljekar.

Ako ste uzeli više lijeka HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA nego što je trebalo
Javljanje krvarenja može biti znak predoziranja: u tom slučaju, obavjestite medicinsko osoblje što prije.
Ukoliko je potrebno, heparin se može neutralisati intravenskom injekcijom odgovarajuće doze protamina.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lijekovi, HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA može da izazove neželjena dejstva, mada ona ne
moraju da se jave kod svih. Zabilježena su sljedeća neželjena dejstva:

Krvarenje različite težine: O tome morate odmah obavjestiti medicinsko osoblje; Takvo krvarenje
može da pojača lezija koja je sklona krvarenju, loša funkcija bubrega i/ili određeni lijekovi koji se
istovremeno uzimaju.

Pad broj krvnih pločica koji u nekim slučajevima može da bude težak. Iz tog razloga, broj krvnih
pločica treba redovno kontrolisati.

Rijetke, teške reakcije na koži na mjestu infuzije.

Lokalne ili generalizovane alergije.

Ostala dejstva:

Povećanje nivoa određenih enzima jetre u krvi,

Povećanje nivoa određenih bijelih krvnih ćelija (eozinofilija) sa osipom na koži,

U izuzetnim slučajevima: gubitak kose, bolna i perzistentna erekcija,

Veoma rijetko: abnormalni nivoi elektrolita u krvi (povećanje nivoa kalijuma, metabolička acidoza),
posebno kod pacijenata sa dijabetesom ili lošom funkcijom bubrega.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK HEPARIN NATRIJUM
Čuvati van domašaja i vidokruga djece.

Nemojte koristiti HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na
etiketi. Rok upotrebe se odnosi na posljednji dan datog mjeseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C. Lijek ne smijete zamrzavati.
Nakon otvaranja, lijek je potrebno odmah upotrijebiti.
Svaka bočica je samo za jednokratnu upotrebu.

Lijekove ne treba odlagati u otpadne vode ili kućno smeće. Pitajte svog farmaceuta na koji način treba da
odlažete lijekove koji vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći da se zaštiti životna sredina.

Rok upotrebe
5 godina

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA
Aktivna supstanca je:
Heparin natrijum (5,000 IJ/ml).
Jedna bočica od 5 ml sadrži 25,000 IJ heparin natrijuma.
Ostali sastojci su:
Benzil alkohol, natrijum hlorid, natrijum hidroksid ili hidrohlorna kiselina, voda za injekcije.

Kako izgleda lijek HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA i sadržaj pakovanja
HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA je dostupan u vidu rastvora za injekcije. On je pakovan u bočice
(25,000 IJ/ 5 ml). Kutija sa 10 bočica.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u pormet:
Co.Medprom d.o.o.
Nenada Kostića 24a, 78000 Banja Luka

Proizvođač gotovog lijeka:
Rotexmedica GmbH
Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau, Njemačka

Proizvođač:
Panpharma SA
ZI du Clairay Luitré, F-35133 Fougères, Francuska

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog i tercijarnog nivoa.

Broj i datum dozvole:
HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA 25000 i.j./ml, rastvor za injekciju : 04-07.3-2-7493/16 od 13.06.2017.