IDEOS

IDEOS 500 mg tableta+ 400 i.j. tableta

30 tableta za žvakanje (2 polipropilenske tube sa po 15 tableta), u kutiji

Supstance:
holekalciferol kalcijum
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta+ 400 i.j. tableta A12AX tableta za žvakanje

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IDEOS
500 mg/400 IJ
tableta za žvakanje

kalcijum, holekalciferol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za VAS.

-

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

-

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom ljekaru.

-

Ukoliko neko neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno djelovanje koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lijek IDEOS i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati lijek IDEOS

3.

Kako uzimati lijek IDEOS

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek IDEOS

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK IDEOS I ZA ŠTA SE KORISTI

Ovaj lijek je samo za odrasle.
Ovaj lijek je dodatak vitamina D

(holekalciferol) i kalcijuma, i koristi se:

-

u slučaju manjka vitamina D i kalcijuma kod starijih osoba.

-

kod liječenja osteoporoze (stanje kod kojeg se smanjuje koštana masa i povećava lomnost kostiju) ili

kada je unos vitamina D i kalcijuma nedovoljan.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK IDEOS

Nemojte uzimati lijek IDEOS:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na kalcijum, vitamin D ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog
lijeka (nevedenih u odjeljku 6.1)..

Ako ste alergični (preosjetljivi) na kikiriki i soju, zbog prisustva sojinog ulja.

Ukoliko imate nivo kalcijuma u krvi iznad granica normale (hiperkalcijemija).

Ako urinom izlučujete veliku količinu kalcijuma (hiperkalciurija).

Ako imate bolest koja dovodi do hiperkalcijemije i/ili hiperkalciurije (npr. pretjerano aktivne
paratiroidne žlezde, bolest koštane srži (multipli mijelom), maligni tumor kostiju (koštane
metastaze)).

Ako bolujete od ozbiljnog oštećenja bubrega (zastoj bubrega).

Ako bolujete od bubrežnih kamenaca (nefrolitijaza) ili taloženja kalcijuma u bubrezima
(nefrokalcinoza).

Ako imate prekomjerne zalihe vitamina D u organizmu (hipervitaminoza D).

Upozorenja i mjere opreza:

Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete lijek IDEOS.

Ukoliko ste nepokretni tokom dužeg perioda i ako imate visoku koncetraciju kalcijuma u krvi i/ili
urinu, Vaš ljekar Vam može savjetovati uzimanje ovog lijeka tek kada budete pokretni.

Kod dugotrajnog liječenja potrebno je redovno pratiti nivo kalcijuma u krvi i urinu. Ovakvo
praćenje je naročito važno kod starijih osoba i kod pacijenata istovremeno liječenim srčanim

glikozidima (npr.digoksinom) ili lijekovima koji pospješuju izlučivanje tečnosti iz organizma
(diureticima). U zavisnosti od rezultata, Vaš ljekar može odlučiti da smanji dozu ili prekine
liječenje.

Prekomjerno uzimanje kalcijuma i vitamina D može biti štetno po vaše zdravlje. Posavjetujte se
sa Vašim ljekarom.

Ovaj lijek sadrži šećere (sorbitol i saharozu). Njihova upotreba se ne preporučuje kod pacijenata
sa nasljednim porjemećajem nepodnošenja fruktoze, malapsorpcijom glukoze-galaktoze ili
manjkom saharoza-izomaltoze (rijetke nasljedne bolesti).

Morate razgovarati sa Vašim ljekarom:

Ukoliko bolujete od sarkoidoze (bolest sa simptomima kao što su umor, uvećani čvorići i
zapaljenje grla, i ostalih organa).

Ukoliko bolujete od poremećaja funkcije bubrega (bubrežna slabost).

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom IDEOS
Obavjestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate:

kardiotonične glikozide (lijekovi za liječenje srčanih poremećaja), jer mogu izazvati više neželjenih
reakcija.

bifosfonate, ili lijekove koji sadrže stroncijum (lijekovi za liječenje osteoporoze).

tiazidne diuretike (lijekovi za liječenje visokog krvnog pritiska ili edema), jer mogu povećati
količinu kalcijuma u krvi.

tetraciklinske antibiotike (lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija).

druge lijekove ili dijetetske proizvode koji sadrže vitamin D.

lijekove ili dijetetske proizvode koji sadrže gvožđe ili cink.

estramustin (lijek koji se upotrebljava za liječenje nekih oblika kancera prostate).

orlistat (lijek za liječenje prekomjerne tjelesne težine), jer može smanjiti količinu resorbovanog
vitamina D

.

Morate sačekati najmanje:

-

dva sata između uzimanja lijeka Ideos i slijedećih lijekova: lijekova koji sadrže gvožđe ili cink,

bifosfonata, estramustina, hormona štitne žlijezde.

-

tri sata u slučaju istovremenog liječenja sa tetraciklinskim antibioticima.

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji lijek,
uključujući i one koje ste nabavili bez ljekarskog recepta.

Uzimanje lijeka IDEOS sa hranom ili pićima
Moguće su interakcije sa hranom, Morate izbjegavati istovremeno uzimanje lijeka Ideos sa nekom
hranom, npr. sa hranom koja sadrži:

oksalnu kiselinu (spanać, rabarbara, kiseljak, kakao, čaj)

fosfate (svinjetina, šunka, kobasice, prerađeni sir, desertne kreme, pića koja sadrže kolu)

fitinsku kiselinu (integralne žitarice, osušeno povrće, semenke uljarica, čokolada).

Primena lijeka IDEOS u periodu trudnoće i dojenja
Ovaj lijek se može uzimati tokom trudnoće i dojenja. Ne smijete uzeti više od jedne tablete dnevno.

Kako se kalcijum i vitamin D3 izlučuju u majčino mlijeko, prvo potražite savjet ljekara ukoliko Vaše odojče
koristi i neke druge preparate koji sadrže vitamin D3.

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu za savjet prije nego što uzmete ovaj lijek.

Uticaj leka IDEOS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Lijek IDEOS ne utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka IDEOS
Ovaj lijek sadrži sorbitol i saharozu (vidjeti odjeljak „Upozorenja i mjere opreza“).

Ovaj lijek sadrži djelimično hidrogenizovano sojino ulje. U slučaju alergije na kikirikijevo ili sojino ulje ne
koristite ovaj lijek.

3. KAKO UZIMATI LIJEK IDEOS

Doziranje
Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš
ljekar ili farmaceut.. Ukoliko niste sigurni, posavjetujte se s Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza, za odrasle, je jedna tableta dva puta na dan.

Ako ste uzeli više lijeka IDEOS nego što je trebalo
Mogu nastupiti sledeći simptomi: gubitak apetita (anoreksija), pretjerana žeđ, osjećaj bolesti (mučnina),
povraćanje, zatvor, bolovi u stomaku, mišićna slabost, umor, mentalni poremećaji, povećano mokrenje,
bolovi u kostima, formiranje bubrežnog kamenca.
U tom slučaju prestanite uzimati lijek IDEOS, tablete za žvakanje i odmah potražite savjet svog ljekara
(koji će poduzeti neophodne mjere).
U slučaju dugotrajnog predoziranja može doći do taloženja kalcijuma u zidovima krvnih sudova ili u
tkivima.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek IDEOS
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru, ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, lijek IDEOS može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih
osoba.

Manje često (pojavljuju se u 1 do 10 pacijenata na 1000 pacijenata koji uzimaju lijek):

pretjerano visoke vrijednosti kalcijuma u krvi ili urinu.

Rijetko (pojavljuju se u 1 do 10 pacijenata na 10 000 pacijenata koji uzimaju lijek):

zatvor, nadutost, osjećaj bolesti (mučnina), bolovi u stomaku, proliv, svrab, kožni osipi i
koprivnjača.

Nepoznata učestalost: ne može se procjeniti na osnovu dostupnih podataka:

slučajevi ozbiljnih alergijskih reakcija (preosjetljivosti) kao što su oticanje lica, usana, jezika ili
grla.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK IDEOS
Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Zatvarač tube sadrži male granule silikagela koji služi kao sredstvo za sušenje. Čuvajte zatvarač van
dohvata i pogleda djece. Ne jedite granule silikagela.

Ne smijete koristiti lijek IDEOS poslije isteka roka upotrebe navedenog na spoljašnjem pakovanju. Datum
isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijek koji
Vam više nije potreban. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek IDEOS

Aktivne supstance su:
Kalcijum ..........................................................................................................500 mg
što odgovara količini kalcijum karbonata…................................................ ..1250 mg
Holekalciferol (vitamin D

) ..............................................................................400 i.j.

što odgovara koncentratuholekalciferola (u obliku praška).............. ....4 mg

Pomoćne supstance su:
Ksilitol, sorbitol, povidon, magnezijum-stearat, aroma limuna (etarsk ulja limuna, pomorandže, Litsea
cubeba, maltodekstrin, arapska guma, natrijum-citrat), holekalciferol, alfa-tokoferol, djelimično
hidrogenizovano sojino ulje, želatin, saharoza, kukuruzni skrob.

Kako izgleda lijek IDEOS i sadržaj pakovanja

Tableta za žvakanje.
Pakovanje od 30 tableta za žvakanje sadrži 2 polipropilenske fiole od kojih svaka sadrži po 15 tableta za
žvakanje.
Pakovanje od 60 tableta za žvakanje sadrži 4 polipropilenske fiole od kojih svaka sadrži po 15 tableta za
žvakanje.

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Laboratoire Innotech International
22 avenue Aristide Briand
Arcueil, Francuska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Innothera Chouzy
Rue René Chantereau-L´Isle Vert
Chouzy-sur-Cisse
Francuska

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet
PHOENIX d.o.o.
Stefana Dečanskog b.b.
76300 Bijeljina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
IDEOS, tableta za žvakanje, 30 x (500 mg + 400 IJ): 04-07.3-2-9031/16 od 21.06.2017. godine
IDEOS, tableta za žvakanje, 60 x (500 mg + 400 IJ): 04-07.3-2-9032/16 od 21.06.2017. godine