INFLUCID

INFLUCID 25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta

60 tableta (3 PVC/Alu blistera sa 20 tableta) u kutiji

Supstance:
aconitum trit. D3 bryonia trit. D2 eupatorium perfolatium trit. D1 gelsemium trit. D3 ipecacuanha trit. D3 phosporus trit. D5
Jačina ATC Oblik
25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta Nije dodijeljen tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

INFLUCID
(25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg) tableta
Aconitum trit. D3, Gelsemium trit. D3, Ipecacuanha trit. D3, Phosphorus trit. D5, Bryonia trit. D2,
Eupatorium perfoliatum trit. D1

Prije primjene ovog lijeka pažljivo pročitajte cijelo uputstvo, jer sadrži Vama važne informacije.
Uvijek uzimajte ovaj lijek kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je to rekao Vaš ljekar ili
farmaceut.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda će biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama ili Vam je potreban savjet, obratite se
svom farmaceutu.

Ako ispoljite bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu. Vidjeti dio 4

Obratite se sa svom ljekaru ako Vam se stanje ne poboljša ili ako se pogorša nakon 7
dana

Sadržaj ovog uputstva:

1. Šta je INFLUCID i za šta se koristi

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati INFLUCID

3. Kako uzimati INFLUCID

4. Moguća neželjena dejstva

5. Kako čuvati INFLUCID

6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1. Šta je INFLUCID i za šta se koristi

INFLUCID je homeopatski lijek koji se koristi u terapiji prehlada praćenih povišenom tjelesnom
temperaturom kao što su bolesti slične gripi.
Indikacije su isključivo bazirane na principima homeopatije.

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati INFLUCID

Nemojte uzimati INFLUCID
- ukoliko ste alergični na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedeno
u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza
Ako povišena tjelesna temperature traje duže od 3 dana, ili ako temperatura poraste iznad 39°C, ili
ako tegobe nisu jasne ili traju, konsultujte se sa svojim ljekarom jer su možda uključene i bolesti koje
zahtijevaju dodatno medicinsko razjašnjenje.

Djeca
Kako nema dovoljno podataka o primjeni ovog lijeka kod novorođenčadi, ovaj lijek se ne smije koristiti
kod djece mlađe od 1 godine.

Uzimanje drugih lijekova sa INFLUCID
Nisu primjećene interakcije sa drugim lijekovima.
Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate, ako ste do nedavno uzimali ili postoj postoji mogućnost
da uzmete bilo koje druge lijekove.

Uzimanje hrane, pića i alkohola sa INFLUCID
Loše navike života, kao i stimulansi ili alkohol i duhan, mogu negativno uticati na dejstvo
homeopatskog lijeka.

Ne uzimajte ovaj lijek zajedno sa hranom i pićem.
Vodite računa da interval između uzimanja hrane i lijeka iznosi najmanje pola sata

Trudnoća,dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, konsultujte se sa svojim ljekarom ili
farmaceutom prije uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama
INFLUCID nema uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.

INFLUCID sadrži laktozu (mliječni šećer) i pšenični škrob.
Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom ljekaru prije uzimanja ovog
lijeka.
Ovaj lijek se smatra sigurnim za osobe s celijakijom. Pacijenti s alergijom na pšenicu (različito od
celijakije) ne smiju uzimati ovaj lijek.

3. Kako uzimati INFLUCID

Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako je to opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio
Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli: u

akutnim stanjima, 1 tableta se uzima svaki sat, do najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi

poboljšanje. U nastavku terapije treba uzimati 1-2 tablete tri puta dnevno.

Primjena kod djece i adolescenata
Djeca uzrasta do 12 godina: kod

akutnih stanja treba uzimati po 1 tabletu na svaka 2 sata, do najviše 8

tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje. U

nastavku terapije treba uzimati po 1 tabletu 3 puta

dnevno.

Adolescenti uzrasta 12 godina i stariji: kod

akutnih stanja treba uzimati po 1 tabletu na svaki sat, do

najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje. U

nastavku terapije treba uzimati po 1-2 tablete

3 puta dnevno.

Nemojte uzimati ovaj lijek zajedno sa hranom i pićima. Vodite računa da interval između uzimanja
hrane i lijeka iznosi najmanje pola sata
Tabletu pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod male djece tablete se mogu rastvoriti u malo vode.

Ako ste uzeli više INFLUCID nego što ste trebali
Ne očekuje se štetno djelovanje u slučaju predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti INFLUCID
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu tabletu.

Ako prestanete uzimati INFLUCID
Ne očekuje se štetno djelovanje u slučaju prestanka uzimanja INFLUCID tableta.

U slučaju dodatnih pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.
U vrlo rijetkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosjetljivosti kao što su osip na koži i stomačno-
crijevne tegobe. U tom slučaju konsultujte se sa svojim ljekarom.

Tokom primjene homeopatskih lijekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba
(inicijalno homeopatsko pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lijekom INFLUCID i
konsultujte se sa svojim ljekarom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati INFLUCID

Čuvati lijek izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek se ne smije koristiti poslije isteka roka trajanja navedenog na blisteru i pakovanju. Rok trajanja se
odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.

Lijek se ne smije odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoline

6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

Šta INFLUCID sadrži;

1 tableta (250 mg) sadrži sljedeće aktivne supstance: Aconitum trit. D3 25
mg,Gelsemium trit. D3 25 mg,Ipecacuanha trit. D3 25 mg,Phosphorus trit. D5 25
mg,Bryonia trit. D2 25 mg ,Eupatorium perfoliatum trit. D1 25 mg

Ostali sastojci su: laktoza monohidrat, pšenični škrob, magnezij stearat.

Kako lNFLUCID izgleda i sadržaj pakovanja

INFLUCID tablete su bijele ili skoro bijele, ravne tablete sa fasetom, ponekad mogu biti blago
prošarane.
Blisteri od PVC i aluminijske folije sadrže po 20 tableta kartonskoj kutiji sa uputstvom za pacijenta.
60 tableta u kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr.24
76227 Karlsruhe
Njemačka

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr.24
76227 Karlsruhe
Njemačka

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alpen Pharma d.o.o.
Palih boraca lok 2
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:
Broj rješenja: 04-07.9-6902/13 od 02.03.2015.

Datum revizije

Februar, 2016.