KATOPIL

KATOPIL 25 mg tableta

40 tableta (4 blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
kaptopril
Jačina ATC Oblik
25 mg tableta C09AA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KATOPIL
25 mg
tableta

kaptopril

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek KATOPIL

i za što se koristi?

2. Prije nego počnete uzimati lijek KATOPIL

3. Kako uzimati lijek KATOPIL?

4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek KATOPIL?

6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK KATOPILI ZA ŠTO SE KORISTI
KATOPIL 25 mg tableta
1 tableta sadrži: 25 mg kaptoprila
Ovaj lijek se zove Katopil. Svaka tableta sadrži 25 mg kaptoprila kao aktivnu supstancu

.

KATOPIL spada u grupu lijekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE
inhibitori). ACE inhibitori djeluju tako što pomažu da se Vaši krvni sudovi prošire i olakšaju protok krvi
kroz njih.
KATOPIL se upotrebljava u liječenju povišenog krvnog pritiska i i kod određenih stanja srca.
Ukoliko izostane kontrola visokog krvnog pritiska, to može povećati rizik od nastanka bolesti srca ili
moždanog udara. Katopil djeluje tako što snižava Vaš krvni pritisak i na taj način smanjuje taj rizik.
Katopil takođe može da pomogne ljudima čije srce ne pumpa krv kao nekada. Ovo stanje je poznato
kao srčana insuficijencija.
Dodatno, Katopil se može koristiti i u terapiji oboljenja bubrega kod pacijenata sa dijabetesom.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK KATOPIL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek KATOPIL

ako ste alergični na kaptopril ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedeni u poglavlju 6);

ako ste više od 3 mjeseca trudni (takođe je bolje izbjegavati Katopil u ranoj trudnoći - vidjeti
poglavlje "

Primjena lijeka u periodu trudnoće i dojenja");

ako ste ikada imali alergijsku reakciju na bilo sastojak lijeka Katopil ili na bilo koje druge
lijekove, uključujući i druge ACE inhibitore;

ako ste nekad imali reakciju u vidu oticanja ruku, usana, lica ili jezika čiji uzrok nije poznat;

ako patite od bilo koje autoimune bolesti (npr. reumatoidni artritis, sistemski lupus
eritematozus ili sklerodermija);

ako imate dijabetes ili oštećenu funkciju bubrega i na terapiji ste lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren.

Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, ili niste sigurni u to, obratite se svom ljekaru
koji će znati da Vas posavjetuje.

Budite oprezni s lijekom KATOPIL

Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da uzimate lijek Katopil.
Obavijestite svog ljekara ukoliko uzimate neki od sljedećih lijekova koji se koriste za liječenje visokog
krvnog pritiska:

blokatori angiotenzin II receptora (takođe poznati kao sartani - npr. valsartan, telmisartan,
irbesartan), posebno ako imate probleme sa bubrezima a koji su povezani sa dijabetesom;

aliskiren.

Vaš ljekar može u redovnim intervalima provjeravati funkciju bubrega, krvni pritisak i količinu
elektrolita u krvi (npr. kalijum).
Pogledajte takođe informacije pod naslovom "

Ne uzimajte lijek Katopil".

Morate obavijestiti svog ljekara:

ako mislite da ste trudni (ili biste mogli ostati trudni). Katopil se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a
ne smije se koristiti ako ste trudni više od 3 mjeseca, s obzirom da lijek može prouzrokovati
ozbiljno oštećenje kod Vaše bebe ukoliko se primjenjuje u tom periodu

(vidjeti poglavlje "

Primjena

lijeka u periodu trudnoće i dojenja");

ako imate oboljenje bubrega;

ako imate oboljenje jetre;

ako ste na dijalizi;

ako imate neko srčano oboljenje, posebno oštećenje srčanih valvula (srčanih zalistaka)

ako imate šećernu bolest;

ako ste u skorije vrijeme prekomjerno povraćali ili imali proliv;

ako ste na imunosupresivnoj terapiji.

Takođe, obavijestite ljekara ukoliko tokom primjene lijeka Katopil treba da se podvrgnete
desenzibilizaciji na ujed pčele ili ose.
Obavijestite svog ljekara ukoliko tokom primjene lijeka Katopil treba da se podvrgnete tretmanu
uklanjanja holesterola iz organizma (LDL afereza).
Obavijestite svog ljekara i ako dajete urin ili krv na analizu, jer ovaj lijek može uticati na vrijednosti
pojedinih laboratorijskih testova.
Neki pacijenti afro-karipskog porekla mogu zahtijevati veće doze lijeka Katopil da bi se postiglo
adekvatno smanjenje krvnog pritiska.
Djeca i adolescenti
Bezbjednost i efikasnost lijeka nisu ustanovljene kod djece. Odojčad i novorođenčad mogu biti u
većem riziku od niskog krvnog pritiska koji se može javiti kao neželjena reakcija lijeka.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa ljekarom ili

farmaceutom prije primjene ovog lijeka.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom KATOPIL

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno možda uzimali bilo kakve druge
lijekove. Posebno je važno da obavijestite svog ljekara ukoliko uzimate bilo šta od navedenog:

-

nesteroidne antiinflamatorne lijekove (indometacin, ibuprofen),

-

imunosupresive (npr.azatioprin, ciklofosfamid),

-

suplemente kalijuma, zamjene za so koje sadrže kalijum ili bilo koji drugi lijek koji može povećati
vrijednosti kalijuma u serumu (amilorid, spironolakton),

-

diuretike (lijekovi koji pomažu da se izbaci višak tečnosti iz organizma,

-

lijekove koji se primjenjuju u liječenju gihta (npr. alopurinol),

- lijekove koji se primjenjuju u liječenju šećerne bolesti, (moguće je da treba promeniti količinu leijka

koju unosite dok ste na terapiji lijekom Katopil),

-

lijekove koji prouzrokuju širenje krvnih sudova (npr. minoksidil, klonidin),

-

lijekove koji se koriste u terapiji mentalnih poremećaja, uključujući depresiju (npr. litijum, amitriptilin),

-

bilo koje druge lijekove za kontrolu povišenog krvnog pritiska (npr. beta blokatore kao što su
propranolol, atenolol ili kalcijumski antagonisti kao što su amlodipin, nifedipin),

-

bilo koji lijek koji može da se koristi za vrijeme i poslije srčanog udara.

Vaš ljekar će možda morati da promijeni dozu i/ili da preduzme druge mjere predostrožnosti ako
uzimate u terapiji blokator angiotenzin II receptora ili aliskiren (vidi informacije pod naslovom "

Ne

uzimajte lijek Katopil" i "Kada uzimate lijek posebno vodite računa".

Ako treba da se podvrgnete operaciji
Prije operacije i anestezije (čak i kod zubara), treba da obavijestite svog ljekara ili zubara da uzimate
Katopil jer može doći do naglog pada krvnog pritiska.

Uzimanje hrane i pića s lijekom KATOPIL

KATOPIL

se može uzimati uz obrok ili nezavisno od obroka Vaš ljkar će Vas možda posavjetovati da

smanjite količinu soli koju unosite hranom dok ste na terapiji lijekom Katopil.

Umjerene količine alkohola ne utiču na dejstvo ovog lijeka. Ipak morate provjeriti sa svojim ljekarom
da li je konzumiranje alkohola pogodno za Vas.
Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate da zatrudnite, pitajte svog

ljekara ili farmaceuta za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Trudnoća

Morate obavijestiti svog lekara ako mislite da ste trudni (ili biste mogli ostati trudni). Vaš doktor će Vas
posavjetovati da prestanete da uzimate lijek Katopil prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste
trudni, i preporučiće Vam da uzmete neki drugi lijek kao zamjenu. Katopil se ne preporučuje u ranoj
trudnoći, a ne smije se primjenjivati kada je trudnoća starija od 3 mjeseca jer može izazvati ozbiljna
oštećenja kod Vaše bebe ako se koristi posle trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Recite svom ljekaru ako dojite ili treba da počnete sa dojenjem. Ako ste na terapiji lijekom Katopil, ne
preporučuje se dojenje novorođenčadi (prvih nekoliko nedelja nakon rođenja), a posebno
prijevremeno rođenih beba.
U slučaju starije bebe, Vaš ljekar treba da Vas posavjetuje o koristima i rizicima usljed korišćenja
lijeka Katopil dok dojite, u poređenju sa drugim vrstama terapije.

Upravljanje vozilima i mašinama

KATOPIL može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama, naročito
na početku terapije i nakon promjene režima doziranja lijeka. Ukoliko tokom primjene ovog lijeka
osjetite ošamućenost ili omaglicu , ne bi trebalo da vozite ili radite sa mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek KATOPIL
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka, zbog
sadržaja laktoze u njemu.

3. KAKO UZIMATI LIJEK KATOPIL

Uvijek uzimajte lijek KATOPIL tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Preporučene doze su:
Za liječenje visokog krvnog pritiska:
Uobičajena početna doza je 12,5 - 25 mg dva puta dnevno. Vaš ljekar može postepeno povećavati
ovu dozu do 100 - 150 mg dnevno. Isto tako, možda će biti potrebno da uzimate i neke druge lijekove
za sniženje krvnog pritiska.
Za liječenje dijabetičnih bolesnika koji imaju oboljenje bubrega:
Uobičajena doza je 75 - 100 mg dnevno.
Za djecu:
Početna doza je 0,3 mg/kg tjelesne mase, koju ljekar može postepeno povećavati.
Za djecu koja imaju problema sa bubrezima, kod prijevremeno rođenih beba, novorođenčadi i
odojčadi:
Početna doza bi trebalo da bude 0,15 mg/kg tjelesne mase.
Kao što je navedeno, ljekari ponekad propisuju različite doze lijeka i ako se ovo odnosi na Vas, treba
da razgovarate sa svojim ljekarom.
Katopil tablete u dozi od 25 mg se mogu podijeliti na polovine od 12,5 mg.
Pacijenti ponekad mogu osjetiti ošamućenost nakon uzimanja prve ili druge doze lijeka. Ukoliko se to
Vama dogodi, lezite dok simptomi ne prestanu.
Pokušajte da uzimate KATOPIL

svakog dana u isto vrijeme, najbolje ujutru. Ovaj lijek se može

uzimati prije, tokom ili nakon obroka.
Čak i ako se osjećate dobro, nastavite da uzimate Katopil dok Vam ljekar ne kaže drugačije.

Ukoliko mislite da ovaj lijek suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite vašem

ljekaru.


Ako uzmete više lijeka KATOPIL

nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka KATOPIL

nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom!

Ukoliko ste Vi ili bilo ko drugi, uzeli previše tableta, trebalo bi da odete u hitnu službu najbliže bolnice
ili odmah obavijestite svog ljekara. Ponesite kutiju i sve preostale tablete sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti lijek KATOPIL

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili/zaboravilida uzmete lijek!

U slučaju da ste zaboravili da uzmete lijek, ne brinite. Nastavite sa terapijom, uzmite lijek kada bude
vrijeme za sljedeću dozu.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o korišćenju ovog proizvoda, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

Ako prestanete uzimati lijek KATOPIL

Nemojte prestati sa uzimanjem ovog lijeka sve dok se ne posavetujete sa Vašim ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka KATOPIL

obratite se svom ljekaru

ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lijekovi i lijek KATOPIL može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju

ispoljiti kod svih.

Ako primjetite neku od sljedećih neželjenih reakcija prekinite da uzimate ovaj lijek i odmah se obratite
svom ljekaru:

-

otok lica, usana, jezika ili ruku,

-

otežano disanje,

-

iznenadan osip, ili osjećaj pečenja po koži,crvenilo ili ljuštenje kože,

-

bol u grlu ili povišena temperatura,

-

ošamućenost ili nesvjestica,

-

jak bol u stomaku,

-

neuobičajeno brz ili nepravilan rad srca,

-

žutu prebojenost kože i/ili beonjača (žuticu).

Tokom primjene lijeka KATOPIL

može doći do pojave sljedećih neželjenih reakcija:

Često (javljaju se kod <1/10 i >1/100 osoba):
- glavobolja,

-

ošamućenost ,

-

svrab,

-

osip,

-

gubitak kose,

-

izmijenjen osjećaj ukusa,

- nedostatak daha;

-

gubitak apetita

-

gubitak apetita

-

suva usta,

-

poremećaj sna,

-

proliv ili zatvor,

-

suv, nadražajni kašalj,

- tegobe sa želucem, muka, povraćanje, bol u stomaku,
- čir na želucu.
Manje često (kod <1/100 i >1/1000 osoba):

-

brza, nepravilna srčana radnja,

-

bol u grudima,

-

nizak krvni pritisak,

-

smanjena prokrvljenost ruku i nogu(npr.

Raynaud-ov sindrom

-

naleti crvenila,

-

zamor,

-

opšta slabost,

-

bljedilo,

-

otok oko očiju i u predelu usana (angioedem),

Rijetko ( kod <1/1000 i >1/10000 osoba):

-

pospanost,

-

ulceracije u usnoj duplji,

-

promjene u učestalosti mokrenja,

-

poremećaj fukcije bubrega ili bubrežna slabost,

Veoma rijetko (kod <1/10000 osoba):

-

poremećaj funkcije jetre i povišene vrijednosti enzima jetre,

-

konfuzija, depresija, gubitak svijesti,

-

mali moždani udar,

-

zamućen vid,

-

srčane tegobe uključujući srčani udar i infekcije grudnog koša,

-

zapaljenje pankreasa,

-

curenje iz nosa,

-

otok jezika,

-

impotencija,

-

Stevens Johnson-ov sindrom (teško oboljenje kože sa plikovima na ustima, očima i genitalijama),

-

oštećenje jetre, zapaljenje jetre ili žutica,

-

čir na želucu,

-

bolovi u mišićima,

-

bolovi u zglobovima,

-

zviždanje u grudima ili teškoće sa disanjem,

-

osipi ili kožne reakcije,

-

oticanje grudi kod muškaraca,

-

groznica,

-

preosjetljivost kože na svjetlost,

-

promjene u laboratorijskim vrijednostima krvi i limfnog sistema (npr. vrijednosti kalijuma, glukoze u
serumu).

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom upustvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. Biće od
pomoći ako zapišite šta ste doživjeli, kada je to počelo i koliko dugo je trajalo.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK KATOPIL

Lijek KATOPIL

čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Rok upotrebe: 3 godine.

Lijek KATOPIL se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek KATOPILsadrži

Aktivna supstanca: 1 tableta sadrži kaptoprila 25 mg
Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat sa povidonom; djelimično preželatinizirani kukuruzni skrob;
stearinska kiselina.

Kako lijek KATOPILizgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: okrugle, bikonveksne tablete bijele do skoro bijele boje sa naznačenom podjelom na jednoj
strani.

Pakovanje: 40 tableta (4 blistera po 10 tableta).

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o.
Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-5078/16 od 11.04.2017.