LAKTULOZA HF

LAKTULOZA HF 66.7 g00 mL

200 ml sirupa u PVC boci, u kutiji

Supstance:
laktuloza
Jačina ATC Oblik
66.7 g00 mL A06AD11 sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA 

 

LAKTULOZA HF 

66,7 g/100 ml
sirup
laktuloza 

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek. 

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. 

 

U ovom uputstvu pročitaćete: 

1.Sta je lijek LAKTULOZA HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek LAKTULOZA HF 

3. Kako se upotrebljava lijek LAKTULOZA HF 

4. Moguća neželjena dejstva 

5. Kako čuvati lijek LAKTULOZA HF 

6. Dodatne informacije. 

 

 

1. ŠTA JE LIJEK LAKTULOZA HF I ČEMU JE NAMIJENJEN? 

LAKTULOZA HF sadrži laksans po imenu laktuloza. Ona omekšava stolicu i olakšava njen prolaz time što uvlači vodu u crijeva. Ne resorbuje se u Vašem tijelu. 

 

Za šta se koristi LAKTULOZA HF 

LAKTULOZA HF se koristi za liječenje zatvora (neučestalosti pokreta crijeva, tvrde i suve stolice). LAKTULOZA HF se koristi za liječenje hepatične encefalopatije (bolesti jetre koja izaziva konfuziju, drhtavicu i smanjen nivo svijesti sa komom). Ovo se takođe zove i “hepatična koma”.

 

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK LAKTULOZA HF 

Lijek LAKTULOZA HF ne smijete koristiti ukoliko:
-Ste alergični (preosjetljivi) na laktulozu ili na bilo koji drugi sastojak lijeka LAKTULOZA HF. 

-Imate rijetki problem poznat kao galaktozemija. 

-Imate blokadu koju izaziva sve osim normalnog zatvora, digestivne perforacije ili rizika od digestivne perforacije.

Nemojte uzimati lijek LAKTULOZA HF ukoliko se bilo šta gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, prije uzimanja lijeka LAKTULOZA HF razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom. 

 

Upozorenja i mjere predostrožnosti: 

Prije uzimanja lijeka LAKTULOZA HF obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu ukoliko patite od bilo kakvih medicinskih stanja ili bolesti, a posebno: 

 - Ukoliko patite od neobjašnjivog bola u stomaku.
 - Ukoliko niste u stanju da varite mliječni šećer (laktozu).
 -  Ukoliko imate dijabetes.

 

Ne smijete uzimati lijek LAKTULOZA HF ukoliko: 

- Imate netoleranciju na galaktozu ili fruktozu.
- Imate Lapovu deficijenciju laktaze.
-  Imate lošu resorpciju glukoze-galaktoze.

Ukoliko imate dijabetes i podvrgnuti ste liječenju hepatične encefalopatije, Vaša doza lijeka LAKTULOZA HF biće veća. Ova velika doza sadrži veliku količinu šećera. Stoga ćete možda morati da prilagodite dozu Vašeg antidijabetskog lijeka.
Hronično unošenje neprilagođenih doza (sa više od 2-3 meke stolice dnevno) ili zloupotreba može dovesti do proliva i promjene u ravnoteži elektrolita. 

Tokom liječenja laksansima, preporučuje se unos dovoljnih količina tečnosti (oko 2 litre dnevno, ili od 6 do 8 čaša).
Ukoliko uzimate lijek LAKTULOZA HF već nekoliko dana, a nije došlo do poboljšanja Vašeg stanja ili su se Vaši simptomi pogoršali, obratite se Vašem ljekaru. 

 

 

Djeca 

U posebnim okolnostima, Vaš ljekar može propisati lijek LAKTULOZA HF djetetu, novorođenčetu ili bebi. U ovim slučajevima, Vaš ljekar će pažljivo pratiti liječenje. LAKTULOZA HF se novorođenčadi ili manjoj djeci može davati samo ako je indikovano, pošto može uticati na normalne reflekse za prolazak stolice. 

 

Primjena drugih lijekova 

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta. 

 

 

Uzimanje lijeka LAKTULOZA HF uz hranu i piće 

LAKTULOZA HF se može uzeti sa ili bez hrane. Ne postoje ograničenja u pogledu hrane ili pića koji se mogu uzimati. 

 

Primjena lijeka LAKTULOZA HF u periodu trudnoće i dojenja 

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. 

Ukoliko ste trudni, biste mogli da zatrudnite ili dojite, prije uzimanja lijeka LAKTULOZA HF obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu. LAKTULOZA HF se može uzimati tokom trudnoće i dojenja ukoliko je neophodno. Ne očekuju se nikakvi efekti na plodnost. 

 

Uticaj lijeka LAKTULOZA HF na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama 

LAKTULOZA HF nema uticaja ili vrlo malo utiče na Vašu sposobnost bezbjednog upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama. 

 

 

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka LAKTULOZA HF 

LAKTULOZA HF može da sadrži male količine mliječnog šećera (laktoze), galaktoze, epilaktoze ili fruktoze. Ukoliko Vam je Vaš ljekar rekao da imate netoleranciju na neke od šećera, prije uzimanja ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru. 

 

 

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK LAKTULOZA HF 

Uvijek uzimajte lijek LAKTULOZA HF tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ukoliko mislite da LAKTULOZA HF ima preslab ili prejak uticaj na Vaš organizam, odmah konsultujte Vašeg ljekara ili farmaceuta. 

 

Lijek LAKTULOZA HF uvijek uzimajte onako kako piše u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom. 

 

 

Uzimanje ovog lijeka 

-  Lijek LAKTULOZA HF uzimajte pomoću kašike ili mjerne posude.
- LAKTULOZA HF se može uzeti sa voćnim sokom ili vodom. Preporučuje se da uzimate mnogo
tečnosti (približno 6-8 čaša u toku dana)
-  Dozu treba odmah progutati. Dozu ne zadržavati u ustima, pošto sadržaj šećera može izazvati propadanje zuba, naročito ukoliko se LAKTULOZA HF uzima duži vremenski period.
-  Da bi LAKTULOZA HF djelovala, neophodno je da protekne dva do tri dana.
-  Poslije ovog vremena doza se može smanjiti u skladu sa Vašim potrebama. 

 

 

 

Opstipacija (zatvor) 

 

Odrasli i adolescenti: Početna doza je 15-45 ml dnevno. Ova doza se kasnije može smanjiti na 15-30 ml dnevno.
Djeca od 7 do 14 godina: Početna doza je 15 ml dnevno. Ova doza se kasnije može smanjiti na 10-15 ml dnevno. 

Djeca od 1 do 6 godina: Uobičajena doza iznosi 5-10 ml dnevno.
Novorođenčad do godinu dana starosti: Uobičajena doza iznosi najviše 5 ml dnevno. 

 

Upotreba kod djece: Davanje laksansa djeci, novorođenčadi i bebama je dopušteno samo u izuzetnim slučajevima i pod medicinskim nadzorom, pošto laksansi mogu da utiču na normalne reflekse za prolazak stolice. Molimo Vas da ne dajete lijek LAKTULOZA HF djeci do 14 godina prije nego što se obratite Vašem ljekaru za recept i nadzor. 

 

Hepatična encefalopatija (samo odrasli)
Odrasli: Prilikom uobičajene početne doze, LAKTULOZA HF se uzima 3 do 4 puta dnevno. Ukupna početna dnevna doza iznosi 30-45 ml. 

 

Upotreba kod djece: Nema informacija o liječenju djece (do 18 godina starosti) sa hepatičkom encefalopatijom.
Upotreba kod starih pacijenata i pacijenata sa bubrežnom ili hepatičkom insuficijencijom: Nema posebnih preporuka za doziranje. 

 

Ukoliko uzmete više lijeka LAKTULOZA HF nego što bi trebalo 

Ako uzmete više lijeka LAKTULOZA HF nego što bi trebalo, prekinite sa uzimanjem i obratite se ljekaru ili farmaceutu. Može se javiti proliv ili bol u trbuhu. 

 

Ukoliko zaboravite da uzmete lijek LAKTULOZA HF 

Ukoliko zaboravite da uzmete lijek LAKTULOZA HF ne brinite. Samo uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu. 

 

Ako prestanete sa uzimanjem lijeka LAKTULOZA HF 

Nemojte prestajati sa terapijom ili mijenjati terapiju prije nego što se obratite Vašem ljekaru.
Ukoliko imate dodatnih pitanja koja se odnose na upotrebu ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu. 

 

 

4. Moguća neželjena dejstva 

Kao i ostali lijekovi i LAKTULOZA HF može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.
Kod uzimanja lijeka LAKTULOZA HF prijavljena su sljedeća neželjena dejstva: 

 

Veoma često (mogu se javiti kod više od jednog na 10 ljudi) 

- Proliv. 

 

Često (mogu se javiti kod do jednog na 10 ljudi) 

-  Nadimanje (gasovi).
-  Mučnina.
- Povracanje

- Bol u trbuhu.

Povremeno (mogu se javiti kod jednog na 100 ljudi) 

- Neravnoteža elektrolita kao posljedica dijareje. 

 

Nadimanje (gasovi) se može javiti tokom prvih nekoliko dana liječenja. Po pravilu, ono nestaje nakon nekoliko dana. Ako se unose doze veće od propisanih, mogu se javiti bol u trbuhu i proliv. U tom slučaju treba smanjiti dozu.
Ukoliko uzimate velike doze (obično u vezi samo sa hepatičnom encefalopatijom) duži vremenski period, može doći do neravnoteže elektrolita kao posljedica proliva. 

 

 

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka 

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu. 

 

 

 

5. KAKO ČUVATI LIJEK LAKTULOZA HF 

Čuvati van domašaja i vidokruga djece! 

 

Rok upotrebe: 

3 (tri) godine. 

 

Poslije prvog otvaranja rok upotrebe je 6 mjeseci.
Nemojte koristiti lijek LAKTULOZA HF poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca. 

 

Čuvanje: 

Čuvati na temperaturi do 30°C. 

 

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima. 

 

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

 

Šta sadrži LAKTULOZA HF 

LAKTULOZA HF 200 ml, 500 ml, sirup: 

100 ml sirupa sadrži 66.7 g laktuloze. 

 

 

Kako izgleda lijek LAKTULOZA HF i sadržaj pakovanja 

LAKTULOZA HF 200 ml, sirup: plastična boca braon boje sa zatvaračem od polietilena.
LAKTULOZA HF 500 ml, sirup: plastična boca braon boje sa zatvaračem od polietilena. 

 

 

Režim izdavanja lijeka 

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta. 


Proizvođač 

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina 


Proizvođač gotovog lijeka 

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina 


Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet 

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka 

Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina 


Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet 

Laktuloza HF 200 ml (66,7 g/100 ml) sirup: 04-07.9-328/14 od 10.02.2015.
Laktuloza HF 500 ml (66,7 g/100 ml) sirup: 04-07.9-329/14 od 10.02.2015.