LAVRENA

LAVRENA 5 mg tableta

10 film tableta (1 PVC/PVDC/AL blister sa 10 tableta) u kutiji

Supstance:
levocetirizin
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta R06AE09 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA 

LAVRENA 

5 mg
film tableta levocetirizin 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek. 

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. U ovom uputstvu pročitaćete: 


1. Šta je lijek LAVRENA i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek LAVRENA 
3. Kako se upotrebljava lijek LAVRENA

4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek LAVRENA
6. Dodatne informacije 1. ŠTA JE LIJEK LAVRENA I ČEMU JE NAMIJENJEN? 

Aktivna supstanca lijeka LAVRENA je levocetirizin. LAVRENA predstavlja lijek protiv alergije. Lijek LAVRENA je namijenjen za liječenje oboljenja kao što su alergijski rinitis (uključujući i uporni alergijski rinitis) i koprivnjača (urtikarija). 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK LAVRENA 

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, prijeosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih. 

Lijek LAVRENA ne smijete koristiti ukoliko: 

-  Ste alergični (preosjetljivi) na levocetirizin dihidrohlorid ili na neki antihistaminik ili na bilo koji 
sastojak lijeka LAVRENA (vidjeti Šta sadrži lijek LAVRENA). 
-  Imate ozbiljno oštećenje funkcije bubrega (ozbiljno oštećenje bubrega sa klirensom kreatinina 
manjim od 10 ml/min). 

Kada uzimate lijek LAVRENA posebno vodite računa: 
Upotreba lijeka LAVRENA film tablete se ne preporučuje kod djece mlađe od 6 godina, jer film tablete ne dozvoljavaju prilagođavanje doze. 
Primjena drugih lijekova 
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje planirate da uzimate u budućnosti. 
Obavijestite svog ljekara, ljekara koji liječi Vaše dijete ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući kapi za oči i lijekove koji se nabavljaju bez ljekarskog recepta. 

Primjena lijeka LAVRENA u periodu trudnoće i dojenja 
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. 
Obavijestite Vašeg ljekara ako ste trudni, pokušavate da budete trudni ili dojite. 

Primjena lijeka LAVRENA sa hranom i pićima 
Savjetuje se oprez ako se LAVRENA istovremeno uzima sa alkoholom.
Kod osjetljivih pacijenata istovremena primjena cetirizina ili levocetirizina sa alkoholom ili drugim centralno-djelujućim lijekovima može da utiče na centralni nervni sistem iako racematni cetirizin nije povećavao dejstvo alkohola. 

 

Uticaj lijeka LAVRENA na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama 

Kod nekih pacijenata koji koriste lijek LAVRENA mogu se javiti uspavanost, vrtoglavica, umor i iscrpljenost. Ako namjeravate da vozite, radite potencijalno rizične aktivnosti ili rukujete mašinama savjetuje se da poslije primjene lijeka sačekate i vidite kako lijek djeluje na Vas. Međutim, posebni testovi nisu ukazali na dejstva na mentalnu budnost, sposobnost reakcije ili sposobnost upravljanja motornim vozilom kod zdravih pacijenata koji su koristili levocetirizin u preporučenim dozama. 


Važne informacije o nekim sastojcima lijeka LAVRENA 

LAVRENA sadrži laktozu. 
Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere razgovarajte sa Vašim ljekarom prije upotrebe lijeka. 
3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK LAVRENA 


Lijek LAVRENA uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza za odrasle i djecu stariju od 6 godina je jedna tableta dnevno. 


Posebna uputstva za posebne grupe pacijenata 

Pacijentima sa oštećenom funkcijom bubrega može se dati manja doza prema ozbiljnosti bolesti bubrega.
Pacijenti koji imaju oštećenu funkciju jetre treba da primjenjuju preporučenu dozu lijeka.
Pacijentima koji imaju oštećene funkcije i jetre i bubrega može se dati manja doza u zavisnosti od ozbiljnosti oboljenja bubrega. Dozu lijeka kod djece ljekar treba da odredi prema tjelesnoj težini. LAVRENA se ne preporučuje kod djece mlađe od 6 godina. Kako i kada treba uzeti lijek LAVRENA? 

Tablete LAVRENA treba progutati cijele sa vodom i mogu se uzeti sa hranom ili bez nje. 


Ako ste uzeli više lijeka LAVRENA nego što je trebalo 

Značajno predoziranje može da izazove pospanost kod odraslih. Kod djece se u početku primjene može javiti uzbuđenje i nemir nakon pospanosti.

Ako mislite da ste uzeli veću dozu lijeka LAVRENA obavijestite Vašeg ljekara koji će odlučiti šta treba da se uradi. 


Ako ste zaboravili da uzmete lijek LAVRENA 

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lijek! 

Sačekajte da dođe uobičajeno vrijeme za uzimanje sljedeće doze lijeka i uzmite preporučenu dozu. 


Ako prekinete da upotrebljavate lijek LAVRENA 

Prekid upotrebe lijeka LAVRENA ranije nego što je predviđeno ne bi trebalo da ima neželjene efekte, a simptomi bolesti će se postepeno ponovo javljati pri čemu ozbiljnost simptoma neće biti veća nego prije početka primjene lijeka. Ako imate neka pitanja koja se odnose na primjenu lijeka razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom. 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA 


Kao i kod primjene drugih lijekova, propisana doza lijeka LAVRENA kod nekih pacijenata može dovesti do neželjenih dejstava. 


Prijavljena su česta (1% to 10%) uglavnom blaga do umjerena neželjena dejstva kao što su suva usta, glavobolja, umor i pospanost/vrtoglavica. 

Manje česta neželjena dejstva (0.1% to 1%) bila su iscrpljenost i bol u trbuhu. 

Ostala opisana neželjena dejstva bila su pojačani otkucaji srca, ubrzan puls, konvulzije, poremećaji vida, otok, pruritus (svrab), osip po koži, koprivnjača (otok, crvenilo i svrab po koži), erupcije na koži, kratak dah, povećanje tjelesne težine, bol u mišićima, agresivno ponašanje, halucinacije, depresija, hepatitis, nenormalna funkcija jetre, mučnina i povraćanje. 


Poslije prvog znaka reakcije preosjetljivosti prekinite primjenu lijeka LAVRENA i odmah idite kod Vašeg ljekara. Simptomi reakcije preosjetljivosti mogu da budu oticanje usta, jezika, lica i/ili grla, teškoće sa disanjem ili gutanjem zajedno sa oticanjem lica (angioedem), nagli pad krvnog pritiska koji može dovesti do kolapsa ili šoka koji mogu da budu fatalni. 


Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ako se pojave neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom. 

 

Prijavljivanje neželjenih dejstava 

Ako se kod Vas pojave neka neželjena dejstva obavijestite Vašeg ljekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. 
Ovo se odnosi i na moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu. 
U Bosni i Hercegovini prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva vrši se preko Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, kontakt telefon +387 (51) 450 302. 5. KAKO ČUVATI LIJEK LAVRENA 


Čuvati van domašaja i vidokruga djece! 


Rok upotrebe: 3 godine. 


Čuvanje: 

Čuvati na temperaturi do 25oC. 


Ne upotrebljavajte lijek LAVRENA poslije isteka roka upotrebe koji je naveden na kartonskom pakovanju. Datum isticanja roka upotrebe lijeka odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine. 

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima. 
6. DODATNE INFORMACIJE 


Šta sadrži lijek LAVRENA 


Aktivna supstanca je levocetirizin u obliku dihidrohlorida.

Ostali sastojci su:
Levocetirizin dihidrohlorid; Laktoza monohidrat; Celuloza mikrokristalna; Magnezijum stearat.
Film kojim je presvučeno jezgro tablete sadrži „Opadry® bijeli” (Hipromeloza (62.500%); Titanijum dioksid (31.250%); Polietilenglikol (PEG 400)(6.25%); Prečišćena voda. Kako izgleda lijek LAVRENA i sadržaj pakovanja 

LAVRENA film tablete su bijele do skoro bijele, ovalne, bikonveksne tablete sa utisnutim „L9CZ“ sa jedne i „5“ sa druge strane.
OPA/Al/PVC/Al blister.
PVC/PVDC/Al blister. 

U složivoj kartonskoj kutiji se nalaze jedan ili dva blistera sa po 10 film tableta. 


Režim izdavanja 

Lijek se izdaje uz ljekarski recept. 


Proizvođač (administrativno sjedište) 

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Novakovići bb, Banja Luka, BiH 


Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet) 

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka 

Novakovići bb, Banja Luka, BiH 


STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Njemačka 


Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet 

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Novakovići bb, Banja Luka, BiH 


Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet 

 

Lavrena film tableta 10 x 5 mg (OPA/Al/PVC/Al blister), broj: 04-07.3-1-686/14 od 10.09.2015. 
Lavrena film tableta 10 x 5 mg (PVC/PVDC/Al blister), broj: 04-07.3-1-687/14 od 10.09.2015. 
Lavrena film tableta 20 x 5 mg (OPA/Al/PVC/Al blister), broj: 04-07.3-1-688/14 od 10.09.2015. 
Lavrena film tableta 20 x 5 mg (PVC/PVDC/Al blister), broj: 04-07.3-1-689/14 od 10.09.2015.