LIDOKAIN - HLORID GALENIKA

LIDOKAIN - HLORID GALENIKA 50 mg g

30 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

Supstance:
lidokain
Jačina ATC Oblik
50 mg g N01BB02 gel

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

LIDOKAIN – HLORID GALENIKA
50 mg/1 g
gel

lidokain

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel
3. Kako uzimati lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK LIDOKAIN – HLORID GALENIKA 5 %, GEL I ZA ŠTO SE KORISTI
Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel

1 g gela sadrži 50 mg lidokain-hidrohlorida (u obliku lidokain-hidrohlorid, monohidrata)

Lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel se koristi za postizanje lokalne anestezije u usnoj duplji prije
izvođenja stomatoloških intervencija. Aktivni sastojak ovog lijeka je lidokain, lokalni anestetik čijom
primjenom se postiže privremena neosjetljivost bolne regije.
Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel je namijenjen djeci starijoj od 4 godine i odraslim osobama.
Samo zubar može primijeniti ovaj lijek.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK LIDOKAIN – HLORID GALENIKA 5 %, GEL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel

Prije primjene lijeka Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel recite svom zubaru:

ako ste alergični na neki od sastojaka koji sadrži Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel,

ako ste alergični na lokalne anestetike amidnog tipa,

ako je pacijent dijete mlađe od 4 godine.

Budite oprezni s lijekom Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel

Budite oprezni s lijekom Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel ako imate tešku infekciju/upalu u području
usne duplje na kome treba da se primijeni lijek.
Izbjegavajte žvakanje žvake ili bilo koje vrste hrane tokom trajanja anestezije, jer postoji rizik od
ugriza.
Vaš zubar će prilagoditi dozu Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gela u zavisnosti od Vaših godina i
opšteg zdravstvenog stanja.
Vaš zubar bi trebalo da posjeduje odgovarajuću opremu za reanimaciju zbog mogućih efekata ovog
lijeka na srce.
Sportiste treba upozoriti da lijekovi koji sadrže lidokain mogu izazvati pozitivan rezultat anti-doping
testova.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel

Hrana i piće ne utiču na djelovanje lidokaina. Međutim, treba voditi računa o uzdržavanju od uzimanja
hrane sve dok osjećate utrnulost u usnoj duplji.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što uzmete ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim zubarom.

Upravljanje vozilima i mašinama

Ne treba očekivati da ovaj lijek, primijenjen na preporučen način, utiče na sposobnost upravljanja
motornim vozilom i rukovanje mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel
Metil-parahidroksibenzoat (E218) i propil-parahidroksibenzoat (E216) mogu izazvati alergijske reakcije
na koži, trenutno ili odloženo.

3. KAKO UZIMATI LIJEK LIDOKAIN – HLORID GALENIKA 5 %, GEL

Ukoliko mislite da lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel suviše slabo ili jako djeluje na Vaš

organizam, treba da se obratite vašem zubaru.

Vaš zubar će Vam objasniti kako i zašto se primjenjuje Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel. On će
prilagoditi dozu gela u zavisnosti od intervencije koju treba da obavi.
Uobičajena doza Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gela je 0,1 do 0,5 g (oko 2 - 10 mm gela), koju će
Vam zubar nanijeti na sluzokožu usne duplje putem kuglice vate.
Manje doze od uobičajenih se obično koriste kod bolesnih ili slabih osoba i kod djece ili starijih.

Ako uzmete više lijeka Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel nego što ste trebali

Ako progutate više gela ili mislite da je ga je Vaše dijete progutalo, odmah obavijestite svog zubara ili
ljekara.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel

Nije primjenljivo.

Ako prestanete uzimati lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel

Nije primjenljivo.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel kao i drugi lijekovi, može izazvati nuspojave, mada se one ne
moraju ispoljiti kod svih.
Dok ste u zubarskoj ordinaciji, Vaš zubar će pažljivo pratiti efekte ovog lijeka.
Primjena Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gela može dovesti do pojave visokih vrednosti aktivne
supstance - lidokaina u plazmi, naročito prilikom učestalog doziranja ili brze apsorpcije. Simptomi se
mogu ispoljiti u vidu efekata na čula (sluh, vid, ponašanje), srce i krvne sudove, kao i imuni sistem
(smanjena tolerancija).
Tokom primjene Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gela može doći do pojave alergijskih reakcija koje se
mogu ispoljiti u vidu osipa, svraba, otoka grla i otežanog disanja. U slučaju pojave nekih od ovih
nuspojava, odmah se obratite Vašem zubaru, ljekaru ili farmaceutu.
U slučaju pojave teških nuspojava kao što su konvulzije i snižen nivo svijesti sa mogućim prestankom
disanja ili rada srca, treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć.
Sljedeće nuspojave se mogu javiti kod 1 od 10,000 pacijenata koji koriste ovaj lijek:

efekti na srce i krvne sudove: snižen krvni pritisak, usporen ili nepravilan rad srca koji može

dovesti do prestanka rada srca,

efekti na pluća: abnormalno usporeno ili površno disanje, koji može dovesti do zastoja disanja,

opšti efekti: nesvjestica, konvulzije, vrtoglavica, pospanost, nervoza,

efekti na čula: nejasan vid, drhtavica,

efekti na koži: teške alergijske reakcije (anafilaktoidne reakcije) koje se karakterišu otokom

lica, usana i/ili jezika, otežano disanje, kožni osip, koprivnjača ili svrab u predjelu usana,
iritacija kože i povremeno senzitizacija.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu, potrebno je obavijestiti zubara,

ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK LIDOKAIN – HLORID GALENIKA 5 %, GEL

Lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Poslije prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, najduže 60 dana.

Rok upotrebe: 3 godine

Lijek Lidokain – hlorid Galenika 5 %, gel se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog

na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek LIDOKAIN – HLORID GALENIKA 5 %, gel sadrži

Aktivne supstance:
1 g gela sadrži 50 mg lidokain-hidrohlorida (u obliku lidokain-hidrohlorid, monohidrata)
Pomoćne supstance:
karbomer 974 P; dinatrijum - edetat; metil-parahidroksibenzoat (E218); propil-parahidroksibenzoat
(E216); sorbitol tečni, nekristališući (E420); trolamin; voda, prečišćena

Kako lijek LIDOKAIN – HLORID GALENIKA 5 %, gel izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: Gel je bezbojan, blago opalescentan.
Pakovanje: tuba sa 30 g gela

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o., Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
LIDOKAIN – HLORID GALENIKA, gel, 50 mg/ 1 g, 30 g: 04-07.3-1-281/14 od 16.09.2015.