LORAZEPAM HF

LORAZEPAM HF 1 mg tableta

30 tableta (2 PVC/Al- blistera po 15 tableta), u kutiji

Supstance:
lorazepam
Jačina ATC Oblik
1 mg tableta N05BA06 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

LORAZEPAM HF

1 mg, tableta
2,5 mg, tableta

INN: lorazepam

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek LORAZEPAM HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek LORAZEPAM HF
3. Kako se upotrebljava lijek LORAZEPAM HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek LORAZEPAM HF
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK LORAZEPAM HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Naziv lijeka je LORAZEPAM HF. LORAZEPAM HF pripada grupi lijekova koji se nazivaju benzodiazepini.
LORAZEPAM HF pomaže u liječenju anksioznosti. Propisuje se kao kratkotrajna terapija anksioznosti (2-4
nedjelje) ili poteškoća sa spavanjem koje su nastali zbog anksioznosti. Može se koristiti kao sedativ prije
hirurške intervencije ili operativnog zahvata na zubima.

LORAZEPAM HF ne treba primjenjivati duže od 4 nedjelje u liječenju blage do umjerene anksioznosti kod
odraslih ili anksioznosti/nesanice kod djece.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK LORAZEPAM HF
Lijek LORAZEPAM HF ne smijete koristiti ako
:

Imate ozbiljne probleme sa disanjem ili grudima.

Ste alergični (preosjetljivi) na benzodizepine ili na druge sastojke u lijeku (vidjeti dio 6 „Dodatne
informacije“).

Imate mijasteniju gravis (slabost ili umor u mišićima).

Imate ozbiljne probleme sa jetrom.

Imate teškoće u disanju tokom sna (problemi sa disanjem dok spavate).

Dojite obzirom da lorazepam prolazi u mlijeko dojilja.

Planirate trudnoću ili ste trudni.

Ako Vam je propisan LORAZEPAM HF zbog anksioznosti bez drugih lijekova, molimo Vas da razgovarate
sa Vašim ljekarom da li treba propisati i druge lijekove.

Kada uzimate lijek LORAZEPAM HF, recite Vašem ljekaru ako:
Molimo Vas da razgovate sa ljekarom ako se na Vas odnosi bilo šta od slijedećeg:

Ako zloupotrebljavate lijekove ili alkohol ili ste to radili ranije.

Ako imate poremećaj ličnosti (tada imate veće šanse da postanete zavisni na lorazepam).

Ako imate probleme sa bubrezima ili jetrom.

Ako imate depresiju obzirom da lorazepam može pojačati misli o samoubistvu koje možda imate.

Ako ste ranije imali depresiju obzirom da se ona može ponovo javiti u toku liječenja lijekom
lorazepam.

Ako imate probleme sa disanjem.

Ako imate problem sa okom koji se naziva glaukom odnosno visok krvni pritisak u oku.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i

one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

LORAZEPAM HF može da utiče na dejstvo drugih lijekova. Kažite svom ljekaru ako uzimate druge
sedative (barbiturati ili antihistaminici), lijekove protiv anksioznosti, antidepresive, jake lijekove protiv
bolova (metadon), lijekove protiv epilepsije (fenobarbital ili valproat), antihistaminike, liekove protiv
poremećaja raspoloženja i mentalnih poremećaja (hlorpromazin, loksapin ili klozapin), lijekove protiv
katapleksije; lijekove protiv HIV infekcije; lijekove za liječenje deluzija ili halucinacije; lijekove koji pomažu
kod lošeg varenja (cisaprid ili omeprazol); mišićne relaksanse (baklofen i tizanidin); lijekove za liječenje
zavisnosti (lofeksidin i disulfram); lijekovi protiv tuberkuloze kao što su isazanid; antibiotici kao što su
eritromicin; antihipertenzivi; lijekovi protiv Parkinson-ove bolesti kao što je levodopa; kontraceptivi koji
sadrže estrogen i lijekovi protiv astme (teofilin). Doze ovih lijekova treba smanjiti prije primjene lijeka
LORAZEPAM HF.

Uzimanje lijeka LORAZEPAM HF sa hranom ili pićima
Sok od grejpfruta i pića koja sadrže kofein treba izbjegavati obzirom da mogu uticati na dejstvo lijeka
LORAZEPAM HF.

Primjena lijeka LORAZEPAM HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste trudni ili bi mogli postati trudni ne uzimajte ovaj lijek bez razgovora sa Vašim ljekarom.
Benzodiazepini, uključujući lorazepam, mogu da izazovu oštećenja fetusa ako se koriste u toku rane
trudnoće.

Ako koristite LORAZEPAM HF u kasnijoj trudnoći ili u toku porođaja Vaša beba poslije rođenja može da
bude manje aktivna od drugih beba, da ima nižu temperaturu tijela, da bude opuštena ili da ima poteškoće
sa disanjem ili ishranom neko vrijeme. Odgovor Vaše bebe na hladnoću može da bude privremeno
promijenjen. Ako se lijek koristi redovno u kasnoj trudnoći kod Vaše bebe može se razviti apstinencijalni
sindrom poslije rođenja.

Nemojte uzimati LORAZEPAM HF ako dojite obzirom da prolazi u mlijeko dojilja, pa čini bebu manje
aktivnom i nesposobnu da sisa.

Uticaj lijeka LORAZEPAM HF na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja

motornim vozilima i mašinama ).

LORAZEPAM HF može da izazove vrtoglavicu, pospanost ili zaboravnost u toku dana ili može da utiče na
Vašu koncentraciju. To može da utiče na Vaše obavljanje kvalifikovanih poslova kao što su vožnja ili
upravljanje mašinama tako što utiče na vid ili funkciju mišića. Ne treba da učestvujete u bilo kojim drugim
aktivnostima gdje bi mogli sebe izložiti riziku.

Treba da izbjegavate alkohol dok uzimate lorazepam obzirom da možete biti veoma pospani što može
ozbiljno uticati na Vašu sposobnost vožnje ili rukovanja mašinama.

LORAZEPAM HF može da utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilom tako što Vas čini pospanim.

Nemojte da vozite dok ne saznate kako lijek djeluje na Vas.

Ako LORAZEPAM HF utiče na Vašu sposobnost da vozite to predstavlja krivično djelo.

Nećete biti okrivljeni da ste izvršili krivično djelo ako:

• Je LORAZEPAM HF propisan za liječenje medicinskog ili problema sa zubima.
• Ste uzeli LORAZEPAM HF prema uputstvu ljekara i uputstvu koje se nalazi u pakovanju lijeka.
• LORAZEPAM HF nije uticao na Vašu sposobnost da bezbjedno vozite.

Razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni da li možete bezbjedno da vozite dok
uzimate ovaj lijek.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka LORAZEPAM HF
Lijek LORAZEPAM HF sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere obratite se
Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK LORAZEPAM HF

Lijek LORAZEPAM HF uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Vaš ljekar će Vam objasniti koliko tableta i koliko često treba da uzmete. Obilježavanje Vašeg lijeka treba
da Vam kaže isto. Ako niste sigurni razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom. LORAZEPAM HF
tablete treba progutati sa vodom.

Odrasli i djeca starija od 13 godina

Anksioznost: 1 do 4 mg dnevno u podijeljenim dozama. Vaš ljekar će Vam reći koliko često treba

da uzimate Vaše tablete.

Problemi sa spavanjem: 1 do 2 mg prije spavanja. Treba da budete sigurni da ćete moći da

spavate 7 do 8 prije nego što uzmete tablete.

Prije hirurške intervencije: 2 do 3 mg noć prije intervencije i 2 do 4 mg 1 ili 2 sata prije intervencije.

Djeca starosti od 5 do 13 godina

Prije hirurške intervencije: Preporučena doza je između 0.5 i 2.5 mg (zavisno od težine Vašeg

djeteta) najmanje 1 sat prije operacije Vašeg djeteta.

LORAZEPAM HF se ne preporučuje za liječenje anksioznosti ili problema sa spavanjem kod
djece. Takođe se ne preporučuje za djecu mlađu od 5 godina.

Stariji ili pacijenti koji imaju probleme sa jetrom ili bubrezima

Starijim pacijentima se mogu dati manje doze. Oni mogu odgovoriti na polovinu ili manje od
uobičajene doze za odrasle.

LORAZEPAM HF se obično propisuje za kratkotrajno liječenje koje traje od nekoliko dana do 4 nedjelje
uključujući smanjenje doze na kraju. Na ovaj način smanjuje se rizik pojave zavisnosti na lorazepam ili koji
doživljavaju neprijatne efekte kada prestaju da koriste lijek (vidjeti dio „Ako ste zaboravili da uzmete lijek
LORAZEPAM HF”).

Korisna dejstva lijeka LORAZEPAM HF mogu biti manje evidentna poslije primjene u toku nekoliko
nedjelja. Ako uzimate LORAZEPAM HF duže of 4 nedjelje Vaš ljekar će možda htjeti povremeno da uzme
uzorke krvi da uradi analize Vaše krvi i jetre obzirom da su lijekovi slični lorazepamu povremeno uticali na
funkciju krvi i jetre.

Ako ste uzeli više lijeka LORAZEPAM HF nego što je trebalo
Ako ste uzeli više lijeka LORAZEPAM HF nego što je preporučio Vaš ljekar, odmah tražite medicinsku
pomoć ili tako što ćete zvati Vašeg ljekara ili tako što ćete otići u hitnu službu najbliže bolnice. Uvijek
ponesite pakovanje lijeka sa sobom, čak iako u njemu nema više tableta.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek LORAZEPAM HF
Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite propuštenu tabletu. Ako ste zaboravili da uzmete
LORAZEPAM HF zbog anksioznosti i ako je prošlo manje od 3 sata od vremena kada je trebalo da uzmete
tabletu treba da uzmete tabletu čim se sjetite. Ako je prošlo više od 3 sata od vremena kada je trebalo da
uzmete tabletu uzmite slijedeću tabletu kad za to dođe vrijeme. Nikada ne uzimajte duplu dozu tableta.

Ako ste zaboravili da uzmete LORAZEPAM HF tabletu zbog problema sa spavanjem, uzmite je samo ako
ćete nakon toga biti u mogućnosti da spavate 7 do 8 sati.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek LORAZEPAM HF
Kada završite sa propisano liječenje lijekom LORAZEPAM HF Vaš ljekar će odlučiti da li Vam je potrebno
dalje liječenje.

Broj LORAZEPAM HF tableta i učestalost njihovog uzimanja mora se polako smanjivati pred kraj
liječenja.To su uslovi da se Vaš organizam pripremi da funkcioniše bez lijeka i da se smanji rizik pojave
neprijatnih efekata poslije prekida uzimanja lijeka. Vaš ljekar će Vam objasniti kako to da uradite.

Kada prestanete da uzimate lorazepam mogu se javiti simptomi kao što su glavobolje, bol u
mišićima,anksioznost, tenzija, depresija, nemir, znojenje, konfuzija ili iritabilnost. Vaša početna nesanica
se može takođe vratiti. Ako imate neki od ovih simptoma tražite savjet od ljekara.

Ne smijete naglo prekinuti uzimanje lijeka. To može dovesti do ozbiljnijih simptoma kao što su gubitak
osećaja realnosti, osećaj nerealnosti i otuđenosti od života i nesposobnost da osjećate emocije. Pojedini
pacijenti žalili su se na osećaj utrnulosti i peckanja u rukama i nogama, zujanje u ušima, preosjetljivost na
svjetlo, zvuk i dodir, nekontrolisani ili previše aktivni pokreti, trzanje, trešenje, povraćanje, uznemiren
želudac ili bol u želucu, gubitak apetita, agitacija, nenormalno brzi otkucaji srca, napadi panike, vrtoglavica
i osjećaj kao da ćete da padnete, gubitak memorije, halucinacije, osjećaj ukrućenosti, otežano kretanje,
osjećaj jake toplote, konvulzije (naglo nekontrilisano trešenje i trzanje tijela).

Pacijenti koji koriste antidepresive i pacijenti sa napadima mogu imati češće konvulzije.

U ovakvim slučajevima morate se odmah obratiti Vašem ljekaru za savjet.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lijekovi i LORAZEPAM HF može da izazove neželjena dejstva ali ne kod svih pacijenata.
Navedena neželjena dejstva obično nisu ozbiljna i ne traju dugo.

Ako se kod Vas pojavi bilo koji od slijedećih rijetkih neželjenih dejstava treba da se odmah obratite svom
ljekaru (ovi efekti se češće javljaju kod djece i starijih pacijenata):
Nemir, agitacija, iritabilnost, agresivnost, nasilna ljutnja, poteškoće sa spavanjem, noćne more,
halucinacije, promjene ličnosti, seksualni nagon, nenormalno ponašanje ili lažna vjerovanja.

Neobjašnjivo krvarenje i/ili pojava modrica; povećan rizik pojave infekcija kao što je često suvo grlo, ulkusi
u ustima, slabost i blijeda koža obzirom da su to simptomi diskrazije krvi.

Ozbiljne alergijske reakcije kao što su otežano disanje, oticanje usana, usta, jezika, grla, ruku, stopala i/ili
ozbiljna slabost ili vrtoglavica.

Žutica - žuta boja kože, oka, nosa, usta, blijeda boja stolice i tamna boja urina.

Treba da obavijestite svog ljekara ako bilo koji od slijedećih simptoma postanu ozbiljni i problematični:

Dnevna pospanost, vrtoglavica, smanjena pažnja, slaba kontrola mišića, slabost u mišićima, slabost,
preosjetljivost uključujući anafilaksu (alergijske reakcije), konfuzija, depresija, utrnulost, teškoće u
kontrolisanju nagona i potrebe da govore, pokazivanje emocija, osjećanje dobrog stanja bez razloga,
promjene apetita, problemi sa spavanjem, pojačanje seksualnog nagona, smanjen orgazam, misli o
samopovrijeđivanju ili samoubistvu, zavisnost na lorazepam, glavobolja, nejasan govor, gubitak memorije
ili zaboravnost, drhtanje ili trešenje, oštećenje svijesti (konačno koma), problemi sa vidom uključujući
dvostruki vid ili nejasan vid, problemi sa apnejom u spavanju (glasno hrkanje, uznemirenost, nedostatak
vazduha ili daha u toku noći, teškoće sa disanjem, poremećaji želuca, mučnina, zatvor, promjena količine
pljuvačke u ustima, problemi sa kožom kao što su ospe i inflamacija, ne postizanje efekcije.

Ostala rijetka neželjena dejstva, kojih ne morate biti svjesni u toku primjene lorazepama, uključuju
promjene funkcije krvi ili jetre, nizak krvni pritisak, niska tjelesna temperatura.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK LORAZEPAM HF
Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C. Blistere treba čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i
vlage.

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

Rok upotrebe
2 godine.
Nemojte koristiti lijek LORAZEPAM HF poslije isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
posljednjeg dana navedenog mjeseca.
Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek LORAZEPAM HF
Aktivna supstanca je:
LORAZEPAM HF, tablete, 1 mg
1 tableta sadrži:
lorazepam 1 mg

LORAZEPAM HF, tablete, 2.5 mg
1 tableta sadrži:
lorazepam 2.5 mg

Ostali sastojci

LORAZEPAM HF, tablete, 1 mg:
LORAZEPAM HF, tablete, 2.5 mg:

krospovidon

povidon K 30

laktoza monohidrat

natrijum-laurilsulfat

indigotine E 132

magnezijum-stearat

talk

Kako izgleda lijek LORAZEPAM HF i sadržaj pakovanja

LORAZEPAM HF, tablete, 1 mg

Okrugle, ravne, svijetloplave boje, sa utisnutom podionom crtom na jednoj strani.
Aluminijum/PVC blister.
Kutija sa 30 tableta.

LORAZEPAM HF, tablete, 2,5 mg

Okrugle, ravne, svijetloplave boje, sa utisnutom podionom crtom na jednoj strani.
Aluminijum/PVC blister.

Kutija sa 20 tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje samo uz ljekarski recept

Naziv i adresa proizvođača
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
Lorazepam, tableta, 30 x 1 mg: 04-07.3-2-5831/15 od 10.08.2016.
Lorazepam, tableta, 20 x 2,5 mg: 04-07.3-2-5832/15 od 10.08.2016.