LORISTA H

LORISTA H 50 mg tableta+ 12.5 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 blistera po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid losartan
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09DA01 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Lorista H 50 mg/12,5 mg filmom obložena tableta

Lorista HD 100 mg/25 mg filmom obložena tableta

Losartan kalij, hidrohlortiazid

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovom
uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo o lijeku sadrži sljedeće podatke:

1. Šta su Lorista H i Lorista HD i za šta se koriste?
2. Prije nego počnete uzimati Lorista H i Lorista HD
3. Kako uzimati Lorista H i Lorista HD?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Lorista H i Lorista HD?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA SU LORISTA H I LORISTA HD I ZA ŠTA SE KORISTE?

Lijekovi Lorista H i Lorista HD su kombinacija antagonista angiotenzina II (losartana) i diuretika
(hidrohlorotiazida). Angiotenzin II je supstanca nastala u tijelu koja se veže na receptore u krvnim
žilama uzrokujući njihovo sužavanje. Ovo dovodi do povišenja krvnog pritiska. Losartan sprječava
vezanje angiotenzina II na te receptore, uzrokujući širenje krvnih žila, što s druge strane snižava krvni
pritisak. Hidroklorotiazid djeluje na način da kroz bubrege prolazi više mokraće i soli, što također
pomaže snižavanju krvnog pritiska.
Lijekovi Lorista H i Lorista HD su indicirani za liječenje esencijalne hipertenzije (visokog krvnog
pritiska).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LORISTA H I LORISTA HD
Nemojte uzimati Loristu H i Loristu HD:
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na losartan, hidrohlorotiazid ili bilo koji sastojak lijeka;

ako ste alergični (preosjetljivi) na druge derivate sulfonamida (npr. druge tiazide, neke
antibakterijske lijekove kakav je ko-trimoksazol; ako niste sigurni, pitajte ljekara);

ako imate jako oštećenu jetrenu funkciju;

ako imate nisku vrijednost kalija, nisku vrijednost natrija ili visoku vrijednost kalcija koje se ne
mogu izliječiti;

ako imate giht.

ako ste trudni više od 3 mjeseca (uzimanje lijekova Loriste H i Loriste HD ni u ranoj trudnoći nije
preporučljivo, pogledajte poglavlje o trudnoći);

ako imate jako oštećenu bubrežnu funkciju ili ako vaši bubrezi više ne stvaraju mokraću;

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren.

Budite oprezni s Loristom H i Loristom HD:
Porazgovarajte s ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom prije uzimanja Loriste H ili Loriste
HD.

Ljekaru morate reći ako mislite da ste trudni (ili ako postoji mogućnost da zatrudnite). Primjena lijekova
Loriste H ili Loriste HD nije preporučljiva u ranom razdoblju trudnoće, a nakon trećeg mjeseca
trudnoće ga ne smijete uzimati jer vašem djetetu može uzrokovati ozbiljnu štetu (pogledajte poglavlje o
trudnoći).

Važno je da obavijestite svog ljekara prije uzimanja Loriste H ili Loriste HD:
-

ako su vam ikada otekli lice, usne, ždrijelo ili jezik;

ako uzimate diuretike (tablete za mokrenje);

ako ste na dijeti s hranom koja sadržava smanjenu količinu soli;

ako ste jako povraćali i/ili imali jaki proljev;

ako imate srčano popuštanje;

ako je narušena funkcija Vaše jetre (vidjeti odjeljak “Ne uzimajte Loristu H ili Loristu HD”)

ako imate sužene arterije koje vode do bubrega (stenoza bubrežne arterije), ako vam radi samo
jedan bubreg ili su vam bubreg presadili prije kratkog vremena;

ako imate sužene arterije (aterosklerozu) ili anginu pektoris (bol u prsnom košu zbog slabog rada
srca);

ako imate stenozu aortnog ili mitralnog zaliska (suženje srčanih zalistaka) ili hipertrofičnu
kardiomiopatiju (bolest koja uzrokuje zadebljanje srčanog mišića);

ako imate šećernu bolest;

ako imate giht;

ako imate ili ste imali alergiju, astmu ili bolest koja uzrokuje bolove u zglobovima, kožni osip i
povišenu tjelesnu temperaturu (sistemski eritematozni lupus);

ako imate previše kalcija ili premalo kalija ili ste na dijeti sa smanjenim unosom kalija;

ako ćete možda morati dobiti anesteziju (također kod zubnog ljekara) ili ćete biti operirani i ako
idete na funkcionalne testove paratiroidne žlijezde, ljekaru ili medicinskom osoblju morate reći da
uzimate tablete s losartan kalijem i hidrohlorotiazidom;

ako imate primarni hiperaldosteronizam (sindrom povezan s povećanim izlučivanjem hormona
aldosterona iz nadbubrežne žlijezde zbog poremećaja funkcije unutar žlijezde).

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
pritiska:

ACE-inhibitor (na primjer, enalapril, lizinopril, ramipril), naročito ako imate bubrežne
tegobe povezane sa šećernom bolešću.

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u
krvi u redovnim intervalima.
Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Loristu H i Loristu HD”

Djeca i adolescenti
Nema iskustava o primjeni Loriste H ili Loriste HD kod djece. Stoga se Lorista H ili Lorista HD ne smiju
davati djeci.

Uzimanje drugih lijekova s Loristom H i Loristom HD
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek,
također ako ste ga dobili bez recepta.

Diuretici, kao što je hidrohlorotiazid u lijekovima Loristi H i Loristi HD, mogu međusobno djelovati s
drugim lijekovima.

Pripravci koji sadrže litij ne smiju se u kombinaciji s lijekom Loristom H i Loristom HD primjenjivati bez
brižnog ljekarskog nadzora.

Potrebne su posebne mjere opreza ako uzimate dodatke kalija, nadomjestke soli koji sadržavaju kalij
ili lijekove koji štede kalij, druge diuretike (tablete za mokrenje), neke laksative, lijekove za liječenje
gihta, lijekove za nadziranje srčanog ritma ili šećerne bolesti (peroralne lijekove ili inzulin).

Važno je da vaš ljekar zna ako uzimate još:
-

neke druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska,

steroide,

lijekove za liječenje raka,

lijekove za bolove,

lijekove za liječenje gljivičnih infekcija,

lijekove za artritis,

smole za liječenje povišenog holesterola (npr. holestiramin),

lijekove za opuštanje mišića,

sredstva za spavanje,

opioidne lijekove (npr. morfin),

presorne amine (npr. adrenalin) ili druge lijekove iz iste skupine.

oralna sredstva za šećernu bolest ili inzulini

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
Ako uzimate ACE-inhibitor ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod naslovima ”Nemojte uzimati
Loristu H i Loristu HD ” i “Budite oprezni s Loristom H i Loristom HD”).

Ako ćete imati pretragu s jodnim kontrastnim sredstvom, recite ljekaru da uzimate lijek Loristu H ili
Loristu HD.

Uzimanje hrane i piće s Loristom H i Loristom HD
Savjetujemo vam da za vrijeme liječenja ovim tabletama ne pijete alkohol. Alkohol i lijek Lorista H i
Lorista HD mogu povećati učinak jedan drugoga.
Velike količine soli u hrani mogu poništiti učinak lijekova Loriste H ili Loriste HD.
Lijek Loristu H ili Loristu HD možete uzeti s hranom ili natašte.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća
Ljekaru morate reći ako mislite da ste trudni (ili ako postoji mogućnost da zatrudnite). U pravilu će vam
savjetovati da lijek Loristu H ili Loristu HD prestanete uzimati prije nego zatrudnite ili odmah kad
saznate da ste trudni, te vam preporučiti uzimanje drugog lijeka umjesto lijeka Loriste H ili Loriste HD.
Nije preporučljivo uzimati Loristu H i Loristu HD za vrijeme trudnoće, a nakon trećeg mjeseca trudnoće
se ne smije uzimati jer može vašem djetetu prouzročiti ozbiljnu štetu kod upotrebe nakon trećeg
mjeseca trudnoće.

Dojenje
Ljekaru recite ako dojite ili namjeravate početi dojiti. Lijekove Loristu H i Loristu HD ne preporučuju za
dojilje. Ako želite dojiti, ljekar će za vas možda izabrati drugo liječenje,

Upotreba kod starijih bolesnika
Lijek Lorista H ili Lorista HD jednako dobro djeluje kod većine starijih i mlađih bolesnika. Također ga
obje skupine jednako dobro podnose. Većina starijih bolesnika treba istu dozu kao mlađi bolesnici.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ne obavljajte poslove koji zahtijevaju posebnu pažnju (npr. ne vozite automobil i ne upravljajte
opasnim mašinama dok ne budete znali kako podnosite lijek).

Dodatne informcije
Lijekovi Lorista H i Lorista HD sadrže laktozu. Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke
šećere, prije upotrebe ovoga lijeka posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI LORISTU H I LORISTU HD?
Kod uzimanja lijekova Loriste H i Loriste HD tačno se pridržavajte ljekarovih uputa. Propisat će vam
odgovarajuću dozu lijeka s obzirom na vaše stanje i mogućnost da uzimate neke druge lijekove. Važno
je da lijek uzimate tako dugo kao što vam je propisao ljekar. Na taj način održavate jednakomjeran
nadzor krvnog pritiska.

Visoki krvni pritisak
Uobičajena doza za većinu bolesnika s visokim krvnim pritiskom i za 24-satni nadzor krvnog pritiska
jest 1 tableta Loriste H 50 mg/12,5 mg na dan. Doza se može povećati na 2 tablete Loriste H 50
mg/12,5 mg na dan ili na 1 tabletu HD 100 mg/25 mg (veća jačina), na dan. Najveća dnevna doza su 2
tablete Loriste H 50 mg/12,5 mg ili 1 tableta Loriste HD 100 mg/25 mg.

Ako ste uzeli veću dozu lijeka Loriste H ili Loriste HD nego što biste smjeli
Kod prevelikog doziranja odmah se posavjetujte s ljekarom kako biste odmah dobili odgovarajuću
ljekarsku pomoć. Prevelika doza može uzrokovati pad krvnog pritiska, brzo ili jako otkucavanje srca
(palpitacije), usporen puls, promjene u sastavu krvi i dehidraciju.

Ako ste zaboravili uzeti Loristu H ili Loristu HD
Lijek Loristu H ili Loristu HD pokušajte uzimati tako kao što vam je propisao ljekar.
Ako izostavite dozu, ne uzimajte dvostruku dozu. Nastavite s uobičajenim uzimanjem.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Loriste H i Loriste HD obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, Lorista H i Lorista HD mogu imati nuspojave, koje se ne javljaju kod svih
bolesnika.

Lijek Loristu H ili Loristu HD odmah prestanite uzimati i posavjetujte se s ljekarom ili odmah pođite u
najbližu bolnicu ako se kod vas pojavi:
jaka alergijska reakcija (osip, svrbež, oticanje lica, usana, oticanje u ustima ili ždrijelu koje može
otežati gutanje ili disanje).

To je ozbiljna, iako rijetka nuspojava koja zahvati više od 1 bolesnika na 10.000 bolesnika, ali manje
od 1 bolesnika na 1000 bolesnika. Možda trebate hitnu ljekarsku pomoć ili liječenje u bolnici.

Sljedeće nuspojave su prijavljene:

Česte nuspojave

(mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):

kašalj, infekcija gornjih dišnih organa, začepljeni nos, upala sinusa, teškoće sa sinusima;

proljev, bolovi u trbuhu, tjeranje na povraćanje, loša probava;

bolovi u mišićima, mišićni grčevi, bolovi u nogama, bolovi u leđima;

nesanica, glavobolja, omaglica;

slabost, umor, bol u prsnom košu;

povišen kalij (koji može uzrokovati nenormalan srčani ritam), sniženi hemoglobin.

promjene u radu bubrega uključujući zatajivanje bubrega

preniska razina šećera u krvi (hipoglikemija)

Manje često (mogu se javiti do kod 1 na 100 osoba):

anemija, crvene ili smećkaste pjege na koži (osobito na stopalima, nogama, rukama i stražnjici, s
bolovima u zglobovima, oticanjem dlanova i stopala i bolovima u želucu), smanjeni broj bijelih
krvnih stanica, poremećaji zgrušavanja krvi i modrice; smanjeni broj krvnih pločica

gubitak apetita, povećana količina mokraćne kiseline ili giht, povišeni krvni šećer, nenormalna
vrijednost elektrolita u krvi;

zabrinutost, nervoza, panični poremećaj (ponavljajući napadaji panike), smušenost, depresija,
nenormalni snovi, poremećaji spavanja, pospanost, poremećaji pamćenja;

trnci ili slični osjećaji, bolovi u udovima, drhtanje, migrena, nesvjestica;

zamagljen vid, osjećaj pečenja ili osjećaj probadanja u očima, upala očne spojnice, slabiji vid,
viđenje stvari u žutoj boji;

zvonjenje, zvečanje, bubnjanje u ušima; vrtoglavica

nizak krvni pritisak koji može biti povezan s promjenom položaja (osjećaj omamljenosti ili slabosti
kad ustanete), bol u prsnom košu (angina pektoris), nenormalan srčani ritam, cerebrovaskularni
događaj (TIA – mini kap), srčani napadaj, brzo ili snažno otkucavanje srca (palpitacije);

upala krvnih žila koja je često povezana s kožnim osipom ili modricama;

bolno grlo, zadihanost, bronhitis, upala pluća, voda u plućima (koja otežava disanje), krvarenje iz
nosa, šmrcanje, začepljeni nos;

zatvor, vjetrovi, nadražen želudac, želučani grčevi, povraćanje, suha usta, upala žlijezde
slinovnice, zubobolja;

žutica (žutilo očiju i kože), upala gušterače;

urtikarija, svrbež, upala na koži, crvenilo na koži, osjetljivost na svjetlo, suha koža, crvenilo,
znojenje, ispadanje kose;

bolovi u rukama, ramenima, kukovima, koljenima i drugim zglobovima, oticanje zglobova,
ukočenost, slabost mišića;

često mokrenje (također ponoći), nenormalan rad bubrega, uključujući upalu bubrega, mjehura i
mokraćne cijevi, šećer u krvi;

smanjeni libido, impotencija;

oticanje lica, povišena tjelesna temperatura.

Rijetko (mogu se javiti do kod 1 na 1000 osoba):

upala jetre (hepatitis), nenormalni nalazi jetrene funkcije.

Nepoznato (učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka):
-

simptomi nalik gripi

nerazjašnjena mišićna bol uz tamnu (obojena poput čaja) mokraću (rabdomioliza)

niska razina natrija u krvi (hiponatrijemija)

općenito loše osjećanje (malaksalost)

poremećaj osjeta okusa (disgeuzija)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LORISTU H I LORISTU HD?
Loristu H i Loristu HD morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Čuvajte na temperaturi do 30 °C.

Lijekove Lorista H i Lorista HD ne smijete upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na
pakovanju. Rok trajanja lijekova Lorista H i Lorista HD je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
isteka roka upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Lorista H i Lorista HD sadrže?
Ljekovite aktivne supstance su losartan kalij i hidrohlorotiazid.
Jedna fimom obložena tableta Lorista H sadrži 50 mg losartan kalija i 12,5 mg hidrohlorotiazida.
Jedna fimom obložena tableta Lorista HD sadrži 100 mg losartan kalija i 25 mg hidrohlorotiazida.
Pomoćne supstance su preželatinirani škrob, mikrokristalna celuloza (E460), laktoza monohidrat i
magnezij stearat u jezgri tablete te hipromeloza (E464), makrogol 4000, kinolin žuto bojilo (E104), talk
i titan dioksid (E171) u film-ovojnici.

Kako Lorista H i Lorista HD izgleda i sadržaj pakovanja?
Lorista H
Filmom obložene tablete su žute, ovalne, lagano izbočene, s razdjelnim urezom na jednoj strani.
Razdjelni urez nije namijenjen lomljenju tablete.
Na raspolaganju su kutije s 28 filmom obloženih tableta u blisterima. U kutijama su blisteri sa 14
tableta.
Lorista HD
Filmom obložene tablete su žute, ovalne, lagano izbočene.
Razdjelni urez nije namijenjen lomljenju tablete.
Na raspolaganju su kutije s 28 ili 30 filmom obloženih tableta u blisterima. U kutijama su blisteri sa 14
tableta ili 10 tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125A, Sarajevo

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Lorista H, 28 filmom obloženih tableta: 04-07.3-2-6750/16 od 27.02.2017.
Lorista H, 30 filmom obloženih tableta: 04-07.3-2-6749/16 od 27.02.2017.
Lorista HD, 28 filmom obloženih tableta: 04-07.3-2-6748/16 od 27.02.2017.
Lorista HD, 30 filmom obloženih tableta: 04-07.3-2-6751/16 od 27.02.2017.