LYXUMIA

LYXUMIA 10 µg/0.2 mL+ 20 µg/0.2 mL

1 zeleni napunjeni pen sa po 3 ml rastvora za injekciju (po 14 doza od 10 µg ) i 1 ljubičasti napunjeni pen sa po 3 ml rastvora za injekciju (po 14 doza od 20 µg), u kutiji

Supstance:
liksisenatid
Jačina ATC Oblik
10 µg/0.2 mL+ 20 µg/0.2 mL A10BJ03 rastvor za injekciju u napunjenom penu

▼Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih
informacija. Prijavom bilo kojih sumnji na neželjeni efekat i Vi možete pomoći. Za postupak
prijavljivanja neželjenih efekata, pogledajte kraj dijela 4.

LYXUMIA

®

10 mcg/doza (0,2 ml)
20 mcg/doza (0,2 ml)
10 mcg/doza (0,2 ml) i 20 mcg/doza (0,2 ml)
Rastvor za injekciju u napunjenom penu

liksisenatid

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.
-

Ovo uputstvo sačuvajte. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju neželjeni efekat, potrebno je obavijestiti ljekara, farmaceuta ili medicinsku

sestru.

To uključuje i svaki mogući neželjeni efekat koji nije naveden u ovom uputstvu.

Što se nalazi u ovom uputstvu:

1.

Šta je Lyxumia i za što se koristi

2.

Šta morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Lyxumia

3.

Kako primjenjivati lijek Lyxumia

4.

Moguće neželjeni efekti

5.

Kako čuvati lijek Lyxumia

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

1.

Što je Lyxumia i za što se koristi

Lyxumia sadrži aktivnu supstancu liksisenatid.
To je lijek u obliku injekcije koji se koristi kako bi pomogao Vašem tijelu da reguliše nivo šećera u krvi
kada je ona previsoka. Koristi se kod odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2.

Lyxumia se primjenjuje sa drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti kada oni nisu dovoljni za
regulaciju nivoa šećera u krvi. To mogu biti:

oralni antidijabetici (poput metformina, pioglitazona, sulfoniluree) i/ili

bazalni inzulin, vrsta inzulina koja djeluje cijeli dan.

2.

Šta morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Lyxumia

Nemojte primjenjivati lijek Lyxumia:
-

ako ste alergični na liksisenatid ili neku drugu supstancu u sastavu ovoga lijeka (naveden u
dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri prije nego primijenite lijek Lyxumia:

ako imate šećernu bolesti tipa 1 ili dijabetsku ketoacidozu (komplikaciju šećerne bolesti koja se
javlja kada tijelo ne može razgraditi glukozu jer nema dovoljno inzulina), jer ovaj lijek nije
prikladan za Vas

ako ste imali ili imate upalu gušterače (pankreatitis)

ako imate ozbiljan problem sa želucem ili crijevima, poput bolesti mišića želuca koja se naziva
“gastropareza”, a usporava pražnjenje želuca

ako imate tešku bolest bubrega ili primate dijalizu, jer se u tom slučaju ne preporučuje primjena
ovoga lijeka

ako također uzimate sulfonilureu ili bazalni inzulin. U tom slučaju može doći do pada nivoa
šećera u krvi (hipoglikemije). Ljekar će Vam možda htjeti provjeriti nivo šećera u krvi i zatim
odlučiti smanjiti dozu bazalnog inzulina ili sulfoniluree. Lyxumia se ne smije primjenjivati u
kombinaciji i sa bazalnim inzulinom i sa sulfonilureom

ako uzimate druge lijekove, jer postoje neki lijekovi, poput antibiotika ili želučanootpornih tableta
ili kapsula, koji se ne smiju predugo zadržavati u želucu (vidjeti dio Drugi lijekovi i Lyxumia)

ako dođe do gubitka tekućine/dehidracije, npr. u slučaju povraćanja, mučnine i proljeva. Važno je

spriječiti dehidraciju obilnim unosom tekućine, posebno na početku liječenja lijekom Lyxumia

ako imate srčane tegobe koje mogu izazvati nedostatak zraka ili oticanje gležnjeva, jer je malo

iskustva sa primjenom u ovoj grupi bolesnika

Djeca i adolescenti
Nema iskustva sa primjenom lijeka Lyxumia kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina i stoga se
primjena lijeka Lyxumia ne preporučuje u ovoj dobnoj grupi.

Drugi lijekovi i Lyxumia
Obavijestite svog ljekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste
mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Lyxumia može uticati na efekat nekih lijekova koje uzimate kroz usta. Neke lijekove koji se ne smiju
predugo zadržavati u želucu, poput antibiotika ili želučanootpornih tableta ili kapsula, možda ćete
morati uzeti najmanje jedan sat prije ili četiri sata nakon injekcije lijeka Lyxumia.

Trudnoća i dojenje
Lyxumia se ne smije primjenjivati u trudnoći. Nije poznato može li Lyxumia naškoditi nerođenom
djetetu.
Lyxumia se ne smije primjenjivati tokom dojenja. Nije poznato izlučuje li se Lyxumia u majčino mlijeko.
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ako lijek Lyxumia primjenjujete sa sulfonilureom ili bazalnim inzulinom, može Vam pasti nivo šećera u
krvi (hipoglikemija). To može izazvati smetnje u koncentraciji te prouzrokovati omaglicu ili pospanost.
Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilima niti rukovati alatima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Lyxumia
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. praktički ne sadržava natrij.
Ovaj lijek sadrži metakrezol, koji može izazvati alergijske reakcije.

3.

Kako primjenjivati lijek Lyxumia

Ovaj lijek uvijek uzimajte tačno onako kako su Vam rekli Vaš ljekar, farmaceut ili medicinska sestra.
Provjerite sa svojim ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Koliko lijeka injicirati

Početna doza je 10 mikrograma jedanput na dan tokom prvih 14 dana, a injicira se zelenim
penom.

Nakon toga doza će biti 20 mikrograma jedanput na dan, a injicira se ljubičastim penom.

Kada injicirati lijek
Injicirajte lijek Lyxumia unutar sat vremena prije bilo kojeg dnevnog obroka. Nakon što ste odabrali
najprikladniji obrok za injekciju, poželjno je injicirati lijek Lyxumia prije istog obroka svaki dan.

Gdje injicirati lijek
Injicirajte lijek Lyxumia u kožu (supkutano) na području trbuha (abdomena), natkoljenice (bedra) ili
nadlaktice.

Naučite kako koristiti napunjeni pen
Prije nego što prvi puta upotrijebite pen, ljekar ili medicinska sestra pokazat će Vam kako trebate
injicirati lijek Lyxumia.

Uvijek pročitajte "Instrukcije za upotrebu" priložene u kutiji.

Uvijek rukujte penom na način opisan u "Instrikcijama za upotrebu".

Druge važne informacije o upotrebi napunjenih penova
Dodatne informacije o upotrebi pena navode se u "Uputama za upotrebu". Najvažnije su sljedeće:

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu. Iglu bacite nakon svake upotrebe.

Koristite samo igle koje su kompatibilne za primjenu sa Lyxumia penom (vidjeti "Upute za
upotrebu").

Lyxumia pen morate aktivirati prije prve upotrebe. Svrha toga je provjeriti radi li pen ispravno i
je li odmjerena tačna doza za prvu injekciju.

Ako mislite da bi Lyxumia pen mogao biti oštećen, nemojte ga upotrijebiti. Nabavite novi pen.
Nemojte pokušavati popraviti pen.

Ako primijenite više lijeka Lyxumia nego što ste trebali
Ako primijenite više lijeka Lyxumia nego što ste trebali, odmah se obratite svom ljekaru. Prevelika
količina lijeka Lyxumia može izazvati mučninu ili povraćanje.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Lyxumia
Ako ste propustili primijeniti dozu lijeka Lyxumia, možete je injicirati unutar sat vremena prije sljedećeg
obroka. Nemojte primijeniti dvije doze odjednom kako biste nadoknadili zaboravljenu injekciju.

Ako prestanete primjenjivati lijek Lyxumia
Nemojte prestati primjenjivati lijek Lyxumia bez savjetovanja sa ljekarom. Ako prestanete primjenjivati
lijek Lyxumia, može Vam porasti nivo šećera u krvi.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru, medicinskoj
sestri ili farmaceutu.

4.

Mogući neželjeni efekti

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati neželjene efekte iako se neće javiti kod svakoga.

U bolesnika koji primaju lijek Lyxumia manje su često prijavljene neke ozbiljne alergijske reakcije
(poput anafilaksije). Odmah zatražite ljekarsku pomoć ako primijetite simptome poput oticanja lica,
jezika ili grla koje može otežati disanje.

Prestanite uzimati lijek Lyxumia i odmah kontaktirajte ljekara ako primijetite neki od sljedećih ozbiljnih
neželjenih efekata:
• Jaka bol u abdomenu (područje stomaka) koja ne prestaje i koja se može protegnuti do leđa, kao i
mučnina i povraćanje, koji mogu biti znakovi upale gušterače (pankreatitis)

Najčešći neželjeni efekti prijavljeni kod primjene lijeka Lyxumia koje se mogu javiti u više od 1 na 10
osoba (vrlo često) bili su mučnina i povraćanje. Ti su neželjeni efekti uglavnom bili blagi i obično se sa
vremenom povuku.

Drugi vrlo česti neželjeni efekti prijavljeni kod primjene lijeka Lyxumia su

proljev

glavobolja

nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija), posebno kada se Lyxumia primjenjuje sa inzulinom ili
sulfonilureom

Upozoravajući znakovi niskog nivoa šećera u krvi mogu uključivati hladan znoj, hladnu blijedu kožu,
glavobolju, omamljenost, slabost, omaglicu, smetenost ili razdražljivost, glad, ubrzane otkucaje srca i
osjećaj napetosti. Ljekar će Vam reći šta morate napraviti ako Vam padne nivo šećera u krvi.
Vjerovatnije je da će se to dogoditi ako uzimate i sulfonilureu ili bazalni inzulin. Vaš ljekar može
smanjiti dozu tih lijekova prije nego što počnete primjenjivati lijek Lyxumia.

Česti neželjeni efekti: mogu se javiti u najviše 1 na 10 osoba

gripa (influenca)

prehlada (infekcija gornjih disajnih puteva)

omaglica

loša probava (dispepsija)

bol u leđima

upala mokraćnog mjehura (cistitis)

virusna infekcija

nizak nivo šećera u krvi (kada se Lyxumia primjenjuje sa metforminom)

izrazita pospanost

reakcije na mjestu primjene (kao što je svrbež)

Manje čest neželjeni efekat: može se javiti u najviše 1 na 100 osoba

koprivnjača (urtikarija)

Prijavljivanje sumnje na neželjene efekte lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara,
farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu
navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu

.

5.

Kako čuvati lijek Lyxumia

Ovaj lijek čuvajte izvan vidokruga i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici pena i kutiji
iza oznake "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije prve upotrebe
Čuvati u frižideru (2°C-8°C). Ne zamrzavati. Čuvati dalje od odjeljka za zamrzavanje.

Za vrijeme upotrebe pena
Pen se može upotrebljavati 14 dana ako se čuva na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Ne čuvati
sa pričvršćenom iglom. Kada pen ne upotrebljavate, morate vratiti zatvarač na pen radi zaštite od
svjetlosti.

Lijekove nikada nemojte nikakve bacati u otpadne vode ili kućni otpad. O najboljem načinu odlaganja
lijekova koje više ne koristite upitajte svog farmaceuta. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

Šta Lyxumia sadrži
-

Aktivna supstanca je liksisenatid.

Jedna doza lijeka Lyxumia 10 sadrži 10 mikrograma liksisenatida (50 mikrograma po ml).

Jedna doza lijeka Lyxumia 20 sadrži 20 mikrograma liksisenatida (100 mikrograma po ml).

Pomoćne supstance su glicerol 85%, natrij acetat trihidrat, metionin, metakrezol, hloridna kiselina

(za podešavanje pH), rastvor natrij hidroksida (za podešavanje pH) i voda za injekciju.

Kako Lyxumia izgleda i sadržaj pakovanja
Lyxumia je bistar i bezbojan rastvor za injekciju (injekcija) u staklenoj patroni koji je umetnut u
napunjeni pen.

Jedan zeleni Lyxumia pen sadrži 3 ml rastvora, za primjenu 14 doza lijeka Lyxumia 10 od
10 mikrograma. Veličina pakovanja: 1 napunjeni pen.

Jedan ljubičasti Lyxumia pen sadrži 3 ml rastvora, za primjenu 14 doza lijeka Lyxumia 20 od
20 mikrograma. Veličine pakovanja: 2 napunjena pena.

Dostupno je i pakovanje za početak liječenja namijenjeno za upotrebu tokom prvih 28 dana liječenja.
Pakovanje za početak liječenja sadrži jedan zeleni pen sa lijekom Lyxumia 10 mikrograma i jedan
ljubičasti pen sa lijekom Lyxumia 20 mikrograma.

Na tržištu u Vašoj zemlji se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Ime i adresa zastupnika i nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u BiH i proizvođača

Proizvođač (administrativno sjedište)
Sanofi-Aventis Groupe
174 Avenue de France
75013 Pariz
Francuska

Proizvođač gotovog lijeka
Sanofi-aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst
Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt am Main
Njemačka

Zastupnik i nositelj odobrenja u Bosni i Hercegovini
Sanofi-Aventis d.o.o. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1/8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje na ljekarski recept

Broj i datum odobrenja za stavljanje lijeka u promet u BiH:

Lyxumia 10 mikrograma (liksisenatid), rastvor za injekciju u napunjenom penu,
1 zeleni pen ad 3 ml (=10 μg/0,2 ml ) (1 x 14 doza) - Broj rješenja: 04-07.9-2072/13 od
13.02.2014.god.

Lyxumia 20 mikrograma (liksisenatid), rastvor za injekciju u napunjenom penu,
2 ljubičasta pena ad 3 ml (=20 μg/0,2 ml ) (2 x 14 doza) - Broj rješenja: 04-07.9-2073/13 od
13.02.2014.god.

Lyxumia 10 mikrograma + 20 mikrograma (liksisenatid), rastvor za injekciju u napunjenom penu,
1 zeleni pen + 1 ljubičasti pen (=10 μg/0,2 ml + 20 μg/0,2 ml ) (2 x 14 doza), Broj rješenja: 04-07.9-
2074/13 od 13.02.2014.god.

Ovo uputstvo je posljednji put odobreno
Decembar 2014

Lyxumia 10 mikrograma rastvor za injekciju

liksisenatid

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Jedan napunjeni pen sadrži 14 doza, a jedna doza sadrži 10 mikrograma u 0,2 ml.

Dio 1 - VAŽNE INFORMACIJE

Prije upotrebe Lyxumia pena pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Sačuvajte ovo uputstvo jer će Vam možda ponovo zatrebati

Informacije o Lyxumia penu

Lyxumia dolazi u obliku napunjenog pena za injekciju.

Injicirajte samo jednu dozu na dan.

Jedan Lyxumia pen sadrži 14 prethodno odmjerenih doza. Nema potrebe za odmjeravanjem
svake pojedine doze.

Prije upotrebe pena razgovarajte sa svojim ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom o
tome kako pravilno injicirati lijek.

Ako ne možete potpuno sami slijediti sve upute ili ne možete rukovati penom (na primjer, ako
imate problema sa vidom), pen upotrijebite samo uz nečiju pomoć.

O Lyxumia penu

prozorčić
sa
strelicom

skala za
doziranje

prozorčić
sa
strelicom

prozorčić za
aktivaciju

dugme za
injiciranje

prozorčić sa
strelicom

skala za
doziranje

spremnik za
lijek
Lyxumia

zasupstan
caač
brizgalice

Crni klip (potisnik)
Potisnik će se nakon svake injekcije pomaknuti duž
skale za doziranje. U gornjem primjeru broj doze
pokazuje da je preostalo još 13 injekcija.

gumeni čep

skala za
doziranje

patrona

zatvarač
pena

gumeni čep

Pen je namijenjen samo za jednu osobu. Nemojte je dijeliti ni sa jednom drugom osobom.

Uvijek provjerite naljepnicu kako biste bili sigurni da imate pravi Lyxumia pen. Osim toga,
provjerite da nije istekao rok valjanosti. Upotreba pogrešnog lijeka može naškoditi Vašem
zdravlju.

Nemojte pokušavati izvući tekućinu iz patrone pomoću pena.

O igli (isporučuje se odvojeno)

Koristite samo igle koje su odobrene za upotrebu sa lijekom Lyxumia. sa Lyxumia penom
upotrebljavajte jednokratne igle za pen veličine 29 do 32 G. Pitajte svog ljekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru koja je veličina i dužina igle najbolja za Vas.

Ako Vam injekciju daje neko drugi, mora pripaziti da nekoga slučajno ne ozlijedi iglom. Na taj
bi se način mogla prenijeti infekcija.

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu. Na taj se način sprečava kontaminacija lijeka Lyxumia
ili moguće začepljenje igle.

Dio 2 - POČETNA PRIPREMA

Aktivirajte pen na dan primjene prve injekcije

Prvo aktivirajte novi pen

Prije injiciranja doze - prije injiciranja morate izbaciti višak tekućine iz novog pena. To se radi
samo jednom, a naziva se postupkom ‘aktivacije’. Koraci 1-5 navedeni u nastavku prikazuju
kako se to radi.

Svrha je aktivacije provjeriti radi li pen ispravno i je li odmjerena tačna doza za prvu injekciju.

Nemojte ponavljati postupak aktivacije jer u protivnom nećete moći primijeniti 14 doza iz
Lyxumia pena.

Slike u nastavku pokazuju kako se nakon aktivacije mijenja prozorčić za aktivaciju smješten na
dugmetu za injiciranje na penu.

Novi pen
(narančasti prozorčić)

Pen spreman za injiciranje
(bijeli prozorčić)

Pen je aktiviran i spreman za upotrebu. Prozorčić nakon aktivacije ostaje bijele boje.

Kako aktivirati novi Lyxumia pen

vanjski
zatvarač igle

unutrašnji
zatvarač

igla

zaštitni
zatvarač

Korak 1 Skinite zatvarač pena i pregledajte pen

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte
upotrijebiti pen.

Obratite se ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Korak 2 Pričvrstite iglu i uklonite zatvarače igle

Za aktivaciju uvijek upotrijebite novu iglu.
Skinite zaštitu sa vanjskog zatvarača igle.
Poravnajte iglu sa penom. Iglu držite ravno dok je navijate na pen.

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač sa igle.
Povucite i skinite vanjski i unutrašnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga
trebati za uklanjanje igle.

Korak 3 Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Provjerite je li
prozorčić za aktivaciju
narančaste boje.

Sačuvati

Baciti

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak 4 Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste izbacili višak tekućine

Usmjerite iglu prema prikladnom spremniku (poput papirnate čaše ili maramice) kako biste u njega
izbacili tekućinu koju ćete zatim baciti.
Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".
Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste izbacili i posljednje kapljice.

Ako iz pena ne izađe tekućina, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".
Provjerite je li prozorčić za aktivaciju sada bijele boje.

Korak 5 Pen je sada aktiviran

Nemojte ponovo aktivirati isti pen.

Za primjenu prve injekcije ne morate iglu kojom ste izvršili aktivaciju zamijeniti novom.
Za prvu injekciju idite odmah na dio 3 - korak C.

Okrenuti

Dio 3 - SVAKODNEVNA UPOTREBA PENA

Slijedite upute iz ovoga dijela samo ako je prozorčić za aktivaciju bijele boje.
Injicirajte samo jednu dozu svakoga dana.

Klik

sek

Korak A. Skinite zatvarač pena i pregledajte pen

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte
upotrijebiti pen.
Ako u penu ima zračnih mjehurića, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".

Provjerite broj doza u penu. To možete odrediti prema položaju crnog klipa (potisnika) na skali za
doziranje.

Provjerite je li prozorčić za aktivaciju bijele boje. Ako je narančaste boje, idite na dio 2.
Provjerite naljepnicu na penu kako biste bili sigurni da imate pravi lijek.

Korak B. Pričvrstite novu iglu i uklonite zatvarače igle

Uvijek upotrijebite novu iglu za svaku injekciju.
Skinite zaštitu sa vanjskog zatvarača igle.
Poravnajte iglu sa penom. Iglu držite ravno dok je navijate na pen.

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač sa igle.

Skinite vanjski i unutrašnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga trebati za
uklanjanje igle.

Korak C. Izvucite dugme za injiciranje

Sačuvati

Baciti

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak D. Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste injicirali dozu

Uhvatite nabor kože i zabodite iglu (vidjeti dio "Mjesta za injiciranje" da biste saznali gdje možete
injicirati lijek).

Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".

Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste injicirali cijelu dozu.

Sada ste primili svoju dozu. Izvucite iglu iz kože.

Korak E. Uklonite i bacite iglu nakon svake injekcije

Stavite vanjski zatvarač igle na ravnu površinu. Uvedite iglu u vanjski zatvarač igle.
Vratite vanjski zatvarač igle na iglu.

Stisnite vanjski zatvarač igle kako biste čvrsto uhvatili iglu i uz pomoć zatvarača odvijte iglu sa pena.

Pitajte svog farmaceuta kako baciti iglu koju više ne koristite.
Vratite zatvarač na pen.

Korak F. Ponovite sve korake iz dijela 3 kod primjene svake injekcije.
Pen bacite 14 dana nakon aktivacije. Učinite to čak i ako je u penu ostala mala količina lijeka.

Tablica za aktivaciju i zbrinjavanje
U tablicu upišite datum kada ste aktivirali pen i datum kada ga morate baciti 14 dana kasnije.

Pen

Datum
aktivacije

Datum
zbrinjavanja

1
2

Čuvanje

Opšte informacije

Čuvajte Lyxumia pen na sigurnom mjestu izvan dohvata i vidokruga djece.

Zaštitite Lyxumia pen od prašine i prljavštine.

Vratite zatvarač na pen nakon svake upotrebe radi zaštite od svjetlosti.

Lyxumia se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i
kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije aktivacije pena:

Čuvajte neupotrijebljene Lyxumia penove u frižideru, na temperaturi od 2°C do 8°C.

Nemojte zamrzavati Lyxumia pena i nemojte upotrebljavati lijek Lyxumia ako je bio zamrznut.

Dopustite da se prije upotrebe pen ugrije na sobnu temperaturu.

Nakon aktivacije pena:

Nakon aktivacije čuvajte Lyxumia pen na temperaturi ispod 30°C. Nemojte zamrzavati
Lyxumia pen nakon aktivacije.

Nemojte čuvati Lyxumia pen sa pričvršćenom iglom. Pričvršćena igla mogla bi dovesti do
kontaminacije i ulaska zraka, što bi moglo uticati na preciznost doze.

Nakon aktivacije Lyxumia pen možete upotrebljavati najviše 14 dana. Nakon 14 dana bacite
upotrijebljenu Lyxumia pen. Učinite to čak i ako je u penu ostala mala količina lijeka.

Zbrinjavanje

Vratite zatvarač na Lyxumia pen prije nego što ga bacite.

Bacite Lyxumia pen; pitajte svog farmaceuta kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Održavanje

Oprezno rukujte Lyxumia penom.

Vanjsku površinu Lyxumia pena možete očistiti vlažnom krpicom.

Nemojte namakati, prati ni podmazivati Lyxumia pen jer ga možete oštetiti.

Ako mislite da bi Lyxumia pen mogao biti oštećen, nemojte ga upotrijebiti. Nemojte pokušavati
popraviti pen.

Mjesta za injiciranje

Lyxumia se mora injicirati pod kožu, a to se može učiniti na bilo kojem području koje je na slici
označeno plavom bojom. To su bedro, trbuh i nadlaktica. Pitajte ljekara, farmaceuta ili medicinsku
sestru kako pravilno injicirati lijek.

Pitanja i odgovori

Šta ako zaboravim aktivirati Lyxumia pen ili ako injiciram lijek prije aktivacije?
Ako ste injicirali lijek prije aktivacije pena, nemojte to pokušati ispraviti još jednom injekcijom. Obratite
se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za savjet o provjeravanju nivoa šećera u krvi.

Šta ako u spremniku ima zračnih mjehurića?
Mali zračni mjehurići u spremniku normalna su pojava - oni Vam neće naškoditi. Doza koju ćete
primijeniti je tačna pa možete nastaviti slijediti upute. Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri ako trebate pomoć.

Šta ako za vrijeme aktivacije iz pena ne izađe tekućina?
Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Uklonite iglu sa pena, pričvrstite novu iglu i
ponovite samo korake 4 i 5. Ako tekućina i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia pen oštećen. Nemojte
upotrijebiti to pakovanje lijeka Lyxumia. Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za
pomoć.

Šta ako je teško pritisnuti dugme za injiciranje do kraja?
Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Izvucite iglu iz kože i uklonite je sa pena.
Pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake D i E. Ako tekućina i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia pen
oštećen. Nemojte upotrijebiti to pakovanje lijeka Lyxumia. Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri za pomoć.

Ako imate bilo kakvih pitanja o lijeku Lyxumia ili šećernoj bolesti, obratite se svom ljekaru, farmaceutu
ili medicinskoj sestri, ili nazovite lokalnog predstavnika kompanije sanofi-aventis, čiji je broj naveden u
"Uputi o lijeku: Informaciji za korisnika" (priložena zasebno u kutiji).

Straga

Sprijeda

Lyxumia 20 mikrograma rastvor za injekciju

liksisenatid

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Jedan napunjeni pen sadrži 14 doza, a jedna doza sadrži 20 mikrograma u 0,2 ml.

Dio 1 - VAŽNE INFORMACIJE

Prije upotrebe Lyxumia pena pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Sačuvajte ovo uputstvo jer će Vam možda ponovo zatrebati

Informacije o Lyxumia penu

Lyxumia dolazi u obliku napunjene pena za injekciju.

Injicirajte samo jednu dozu na dan.

Jedan Lyxumia pen sadrži 14 prethodno odmjerenih doza. Nema potrebe za odmjeravanjem
svake pojedine doze.

Prije upotrebe pena razgovarajte sa svojim ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom o
tome kako pravilno injicirati lijek.

Ako ne možete potpuno sami slijediti sve upute ili ne možete rukovati penom (na primjer, ako
imate problema sa vidom), pen upotrijebite samo uz nečiju pomoć.

O Lyxumia penu

Pen je namijenjen samo za jednu osobu. Nemojte ga dijeliti ni sa jednom drugom osobom.

Uvijek provjerite naljepnicu kako biste bili sigurni da imate pravi Lyxumia pen. Osim toga,
provjerite da nije istekao rok valjanosti. Upotreba pogrešnog lijeka može naškoditi Vašem
zdravlju.

Nemojte pokušavati izvući tekućinu iz patrone pomoću pena

.

prozorčić
sa
strelicom

skala za
doziranje

prozorčić
sa
strelicom

prozorčić za
aktivaciju

dugme za
injiciranje

prozorčić sa
strelicom

skala za
doziranje

zatvarač
pena

Crni klip (potisnik)
Potisnik će se nakon svake injekcije pomaknuti
duž skale za doziranje. U gornjem primjeru broj
doze pokazuje da je preostalo još 13 injekcija

.

gumeni čep

patrona

O igli (isporučuje se odvojeno)

Koristite samo igle koje su odobrene za upotrebu sa Lyxumia penom. sa Lyxumia
penom upotrebljavajte jednokratne igle za pen veličine 29 do 32 G. Pitajte ljekara,
farmaceuta ili medicinsku sestru koja je veličina i dužina igle najbolja za Vas.

Ako Vam injekciju daje neko drugi, mora pripaziti da nekoga slučajno ne ozlijedi iglom. Na taj
bi se način mogla prenijeti infekcija.

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu. Na taj se način sprečava kontaminacija lijeka Lyxumia
ili moguće začepljenje igle.

Dio 2 - POČETNA PRIPREMA

Aktivirajte pen na dan primjene prve injekcije

Prvo aktivirajte novi pen

Prije injiciranja doze - prije injiciranja morate izbaciti višak tekućine iz novog pena. To se radi
samo jednom, a naziva se postupkom ‘aktivacije’. Koraci 1-5 navedeni u nastavku prikazuju
kako se to radi.

Svrha je aktivacije provjeriti radi li pen ispravno i je li odmjerena tačna doza za prvu injekciju.

Nemojte ponavljati postupak aktivacije jer u protivnom nećete moći primijeniti 14 doza iz
Lyxumia pena.

Slike u nastavku pokazuju kako se nakon aktivacije mijenja prozorčić za aktivaciju smješten na
dugmetu za injiciranje na penu.

Novi pen
(narančasti prozorčić)

Pen spreman za injiciranje
(bijeli prozorčić)

Pen je aktiviran i spreman za upotrebu. Prozorčić nakon aktivacije ostaje bijele boje.

Kako aktivirati novi Lyxumia pen

Korak 1 Skinite zatvarač pena i pregledajte pen

Provjerite da li je
prozorčić za aktivaciju
narančaste boje.

vanjski
zatvarač igle

unutrašnji
zatvarač igle

igla

zaštitni
zatvarač

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte
upotrijebiti pen.

Obratite se ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Korak 2 Pričvrstite iglu i uklonite zatvarače igle

Za aktivaciju uvijek upotrijebite novu iglu.
Skinite zaštitu sa vanjskog zatvarača igle.
Poravnajte iglu sa penom. Iglu držite ravno dok je navijate na pen.

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač sa igle.
Povucite i skinite vanjski i unutrašnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga
trebati za uklanjanje igle.

Korak 3 Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak 4 Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste izbacili višak tekućine

Sačuvat
i

Baciti

Usmjerite iglu prema prikladnom spremniku (poput papirnate čaše ili maramice) kako biste u njega
izbacili tekućinu koju ćete zatim baciti.
Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".
Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste izbacili i posljednje kapljice.

Ako iz pena ne izađe tekućina, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".
Provjerite je li prozorčić za aktivaciju sada bijele boje.

Korak 5 Pen je sada aktiviran

Nemojte ponovo aktivirati isti pen.
Za primjenu prve injekcije ne morate iglu kojom ste izvršili aktivaciju zamijeniti novom.
Za prvu injekciju idite odmah na dio 3 - korak C.

Okrenuti

Dio 3 - SVAKODNEVNA UPOTREBA PENA

Slijedite upute iz ovoga dijela samo ako je prozorčić za aktivaciju bijele boje.
Injicirajte samo jednu dozu svakoga dana.

Korak A. Skinite zatvarač pena i pregledajte pen

Klik

sek

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte
upotrijebiti pen.
Ako u penu ima zračnih mjehurića, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".
Provjerite broj doza u penu. To možete odrediti prema položaju crnog klipa (potisnika) na skali za
doziranje.
Provjerite je li prozorčić za aktivaciju bijele boje. Ako je narančaste boje, idite na dio 2.
Provjerite naljepnicu na penu kako biste bili sigurni da imate pravi lijek.

Korak B. Pričvrstite novu iglu i uklonite zatvarače igle

Uvijek upotrijebite novu iglu za svaku injekciju.
Skinite zaštitu sa vanjskog zatvarača igle.
Poravnajte iglu sa penom. Iglu držite ravno dok je navijate na pen

.

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač sa igle.

Skinite vanjski i unutrašnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga trebati za
uklanjanje igle.

Korak C. Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Sačuvati

Baciti

Korak D. Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste injicirali dozu

Uhvatite nabor kože i zabodite iglu (vidjeti dio "Mjesta za injiciranje" da biste saznali gdje možete
injicirati lijek).

Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".

Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste injicirali cijelu dozu.

Sada ste primili svoju dozu. Izvucite iglu iz kože.

Korak E. Uklonite i bacite iglu nakon svake injekcije

Stavite vanjski zatvarač igle na ravnu površinu. Uvedite iglu u vanjski zatvarač igle.
Vratite vanjski zatvarač igle na iglu.

Stisnite vanjski zatvarač igle kako biste čvrsto uhvatili iglu i uz pomoć zatvarača odvijte iglu sa pena.

Pitajte svog farmaceuta kako baciti iglu koju više ne koristite.

Vratite zatvarač na pen.

Korak F. Ponovite sve korake iz dijela 3 kod primjene svake injekcije.
Pen bacite 14 dana nakon aktivacije. Učinite to čak i ako je u penu ostala mala količina lijeka.

Tablica za aktivaciju i zbrinjavanje
U tablicu upišite datum kada ste aktivirali pen i datum kada je morate baciti 14 dana kasnije.

Pen

Datum
aktivacije

Datum
zbrinjavanja

1
2
3
4
5
6

Čuvanje

Opšte informacije

Čuvajte Lyxumia pena na sigurnom mjestu izvan dohvata i vidokruga djece.

Zaštitite Lyxumia pena od prašine i prljavštine.

Vratite zatvarač na pen nakon svake upotrebe radi zaštite od svjetlosti.

Lyxumia se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije aktivacije pena:

Čuvajte neupotrijebljene Lyxumia penove u frižideru, na temperaturi od 2°C do 8°C.

Nemojte zamrzavati Lyxumia pena i nemojte upotrebljavati lijek Lyxumia ako je bio zamrznut.

Dopustite da se prije upotrebe pen ugrije na sobnu temperaturu.

Nakon aktivacije pena:

Nakon aktivacije čuvajte Lyxumia pen na temperaturi ispod 30°C. Nemojte zamrzavati
Lyxumia pen nakon aktivacije.

Nemojte čuvati Lyxumia pen sa pričvršćenom iglom. Pričvršćena igla mogla bi dovesti do
kontaminacije i ulaska zraka, što bi moglo uticati na preciznost doze.

Nakon aktivacije Lyxumia pen možete upotrebljavati najviše 14 dana. Nakon 14 dana bacite
upotrijebljenu Lyxumia pen. Učinite to čak i ako je u penu ostala mala količina lijeka.

Zbrinjavanje

Vratite zatvarač na Lyxumia pen prije nego što ga bacite.

Bacite Lyxumia pen; pitajte svog farmaceuta kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Održavanje

Oprezno rukujte Lyxumia penom.

Vanjsku površinu Lyxumia pena možete očistiti vlažnom krpicom.

Nemojte namakati, prati ni podmazivati Lyxumia pen jer je možete oštetiti.

Ako mislite da bi Lyxumia pen mogao biti oštećen, nemojte ga upotrijebiti. Nemojte pokušavati
popraviti pen.

Mjesta za injiciranje

Straga

Sprijeda

Lyxumia se mora injicirati pod kožu, a to se može učiniti na bilo kojem području koje je na slici
označeno plavom bojom. To su bedro, trbuh i nadlaktica. Pitajte svog ljekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru kako pravilno injicirati lijek.

Pitanja i odgovori

Šta ako zaboravim aktivirati Lyxumia pen ili ako injiciram lijek prije aktivacije?
Ako ste injicirali lijek prije aktivacije pena, nemojte to pokušati ispraviti još jednom injekcijom. Obratite
se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za savjet o provjeravanju nivoa šećera u krvi.

Šta ako u spremniku ima zračnih mjehurića?
Mali zračni mjehurići u spremniku normalna su pojava - oni Vam neće naškoditi. Doza koju ćete
primijeniti je tačna pa možete nastaviti slijediti upute. Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri ako trebate pomoć.

Šta ako za vrijeme aktivacije iz pena ne izađe tekućina?
Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Uklonite iglu sa pena, pričvrstite novu iglu i
ponovite samo korake 4 i 5. Ako tekućina i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia pen oštećena. Nemojte
upotrijebiti to pakovanje lijeka Lyxumia. Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za
pomoć.

Šta ako je teško pritisnuti dugme za injiciranje do kraja?
Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Izvucite iglu iz kože i uklonite je sa pena.
Pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake D i E. Ako tekućina i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia pen
oštećena. Nemojte upotrijebiti to pakovanje lijeka Lyxumia. Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri za pomoć.

Ako imate bilo kakvih pitanja o lijeku Lyxumia ili šećernoj bolesti, obratite se svom ljekaru, farmaceutu
ili medicinskoj sestri, ili nazovite lokalnog predstavnika kompanije sanofi-aventis, čiji je broj naveden u
"Uputi o lijeku: Informaciji za korisnika" (priložena zasebno u kutiji).

Lyxumia

Liksisenatid

UPUTE ZA UPOTREBU

Pakovanje za početak liječenja - sadrži dva napunjeni pena, a svaki od njih 14 doza.
Jedna doza u penu od 10 mikrograma sadrži 10 mikrograma u 0,2 ml.
Jedna doza u penu od 20 mikrograma sadrži 20 mikrograma u 0,2 ml.

Dio 1 - VAŽNE INFORMACIJE

Prije upotrebe Lyxumia pen pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Sačuvajte ovo uputstvo jer će Vam možda ponovo zatrebati

Informacije o Lyxumia penu

Injicirajte samo jednu dozu na dan.

Jedna Lyxumia pen sadrži 14 prethodno odmjerenih doza. Nema potrebe za odmjeravanjem
svake pojedine doze.

Prije upotrebe pena razgovarajte sa svojim ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom o
tome kako pravilno injicirati lijek.

Ako ne možete potpuno sami slijediti sve upute ili ne možete rukovati penom (na primjer, ako
imate problema sa vidom), pen upotrijebite samo uz nečiju pomoć.

O pakovanju za početak liječenja
Lyxumia pakovanje za početak liječenja uključuje dva pena različitih boja. Oba pena sadrže lijek
Lyxumia, ali različitih jačina. Oba pena upotrebljavaju se na isti način.

Zeleni pen sadrži 14 prethodno odmjerenih doza; jedna doza sadrži 10 mikrograma lijeka
Lyxumia.

Ljubičasti pen sadrži 14 prethodno odmjerenih doza; jedna doza sadrži 20 mikrograma lijeka
Lyxumia.

Liječenje morate započeti zelenim Lyxumia penom od 10 mikrograma. Morate primijeniti svih 14 doza
iz tog pena. Zatim možete upotrijebiti ljubičasti Lyxumia pen od 20 mikrograma.

O Lyxumia penovima
Zelen Lyxumia pen od 10 mikrograma

prozorčić za
aktivaciju

dugme za
injiciranje

prozorčić sa
strelicom

skala za
doziranje

patrona

zatvarač
pena

gumeni čep

Ljubičasti Lyxumia pen od 20 mikrograma

Penovi su namijenjeni samo za jednu osobu. Nemojte ih dijeliti ni sa jednom drugom osobom.

Uvijek provjerite naljepnicu kako biste bili sigurni da imate pravi Lyxumia pen. Osim toga,
provjerite da nije istekao rok valjanosti. Upotreba pogrešnog lijeka može naškoditi Vašem
zdravlju.

Nemojte pokušavati izvući tekućinu iz patrone pomoću pena.

O igli (isporučuje se odvojeno)

Koristite samo igle koje su odobrene za upotrebu sa Lyxumia penom. Sa Lyxumia penom
upotrebljavajte jednokratne igle za pen veličine 29 do 32 G. Pitajte ljekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru koja je veličina i dužina igle najbolja za Vas.

Ako Vam injekciju daje neko drugi, mora pripaziti da nekoga slučajno ne ozlijedi iglom. Na taj
bi se način mogli prenijeti infekcija.

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu. Na taj se način sprečava kontaminacija lijeka Lyxumia
ili moguće začepljenje igle.

Dio 2 - POČETNA PRIPREMA

Počnite sa zelenim Lyxumia penom od 10 mikrograma.

Nemojte aktivirati ljubičastu Lyxumia pen od 20 mikrograma dok ne upotrijebite sve doze iz
zelenog pena.

Aktivirajte pen na dan primjene prve injekcije

Prvo aktivirajte novi pen

vanjski
zatvarač igle

unutrašnji
zatvarač igle

igla

zaštitni
zatvarač

Crni klip (potisnik)
Potisnik će se nakon svake injekcije pomaknuti
duž skale za doziranje. U gornjem primjeru broj
doze pokazuje da je preostalo još 13 injekcija

.

Prije injiciranja doze - prije injiciranja morate izbaciti višak tekućine iz novog pena. To se radi
samo jednom, a naziva se postupkom ‘aktivacije’. Koraci 1-5 navedeni u nastavku prikazuju
kako se to radi.

Svrha je aktivacije provjeriti radi li pen ispravno i je li odmjerena tačna doza za prvu injekciju.

Nemojte ponavljati postupak aktivacije jer u protivnom nećete moći primijeniti 14 doza iz
Lyxumia pena.

Slike u nastavku pokazuju kako se nakon aktivacije mijenja prozorčić za aktivaciju smješten na
dugmetu za injiciranje na penu.

Novi pen
(narančasti prozorčić)

Pen spreman za injiciranje
(bijeli prozorčić)

Pen je aktiviran i spreman za upotrebu. Prozorčić nakon aktivacije ostaje bijele boje.

Kako aktivirati novi Lyxumia pen
Korak 1 Skinite zatvarač pena i pregledajte pen

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte
upotrijebiti ovo pakovanje za početak liječenja. Obratite se ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Korak 2 Pričvrstite iglu i uklonite zatvarače igle

Za aktivaciju uvijek upotrijebite novu iglu.
Skinite zaštitu sa vanjskog zatvarača igle.
Poravnajte iglu sa penom. Iglu držite ravno dok je navijate na pen.

Provjerite je li
prozorčić za aktivaciju
narančaste boje

.

Sačuvati

Baciti

Pripazite da se ne ozlijedite kada maknete zatvarač sa igle.
Skinite vanjski i unutrašnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga trebati za
uklanjanje igle.

Korak 3 Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak 4 Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste izbacili višak tekućine

Usmjerite iglu prema prikladnom spremniku (poput papirnate čaše ili maramice) kako biste u njega
izbacili tekućinu koju ćete zatim baciti.
Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".
Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste izbacili i posljednje kapljice.

Ako iz pena ne izađe tekućina, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".
Provjerite je li prozorčić za aktivaciju sada bijele boje.

Korak 5 Pen je sada aktivirana

Nemojte ponovo aktivirati isti pen.
Za primjenu prve injekcije ne morate iglu kojom ste izvršili aktivaciju zamijeniti novom.
Za prvu injekciju idite odmah na dio 3 - korak C.

Okrenuti

Dio 3 - SVAKODNEVNA UPOTREBA PENA

Slijedite upute iz ovoga dijela samo ako je prozorčić za aktivaciju bijele boje.
Injicirajte samo jednu dozu na dan.

Korak A. Skinite zatvarač pena i pregledajte pen

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte
upotrijebiti ovo pakovanje za početak liječenja.
Ako u penu ima zračnih mjehurića, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".
Provjerite broj doza u penu. To možete odrediti prema položaju crnog potisnika na skali za doziranje.
Provjerite je li prozorčić za aktivaciju bijele boje. Ako je narančaste boje, idite na dio 2.
Provjerite naljepnicu na penu kako biste bili sigurni da imate pravi lijek.

Korak B. Pričvrstite novu iglu i uklonite zatvarače igle

sek

Klik

Uvijek upotrijebite novu iglu za svaku injekciju.
Skinite zaštitu sa vanjskog zatvarača igle.
Poravnajte iglu sa penom. Iglu držite ravno dok je navijate na pen.

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač sa igle.

Skinite vanjski i unutrašnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga
trebati za uklanjanje igle.

Korak C. Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak D. Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste injicirali dozu

Sačuvati

Baciti

Uhvatite nabor kože i zabodite iglu (vidjeti dio "Mjesta za injiciranje" da biste saznali gdje možete
injicirati lijek).

Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".

Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste injicirali cijelu dozu.

Sada ste primili svoju dozu. Izvucite iglu iz kože.

Korak E. Uklonite i bacite iglu nakon svake injekcije

Stavite vanjski zatvarač igle na ravnu površinu. Uvedite iglu u vanjski zatvarač igle.
Vratite vanjski zatvarač igle na iglu.

Stisnite vanjski zatvarač igle kako biste čvrsto uhvatili iglu i uz pomoć zatvarača odvijte iglu sa pena.

Pitajte svog farmaceuta kako baciti iglu koju više ne koristite.
Vratite zatvarač na pen.

Korak F. Ponovite sve korake iz dijela 3 kod primjene svake injekcije.

Pen bacite 14 dana nakon aktivacije. Učinite to čak i ako je u penu ostala mala količina lijeka.

Nakon što bacite zeleni pen, idite na dio 4 da biste počeli upotrebljavati ljubičasti pen.

Dio 4 – PRELAZAK NA LJUBIČASTI PEN

Završena Upotreba zelenog pena od 10 mikrograma

Zeleni Lyxumia pen od 10 mikrograma prazan je kada crni klip (potisnik) dosegne oznaku ‘0’ na skali
za doziranje, a dugme za injiciranje se više ne može izvući do kraja.

Kada ispraznite zeleni Lyxumia pen od 10 mikrograma, nastavite liječenje ljubičastim Lyxumia penom
od 20 mikrograma. On se upotrebljava na sasvim isti način.

Upotreba ljubičastog pena od 20 mikrograma

Aktivacija ljubičastog pena od 20 mikrograma

Ljubičasti Lyxumia pen od 20 mikrograma također se prije upotrebe mora aktivirati. Slijedite sve
korake navedene u dijelu 2.

Upotreba ljubičastog pena od 20 mikrograma
Da biste injicirali dozu ljubičastim Lyxumia penom od 20 mikrograma slijedite sve korake navedene u
dijelu 3. Za svakodnevne injekcije ponavljajte korake iz dijela 3 dok ne ispraznite pen.

Tablica za aktivaciju i zbrinjavanje
U tablicu upišite datum kada ste aktivirali pen i datum kada je morate baciti 14 dana kasnije.

Pen

Datum aktivacije

Datum zbrinjavanja

10 mikrograma

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

20 mikrograma

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

Čuvanje

Opšte informacije

Čuvajte Lyxumia penove na sigurnom mjestu izvan dohvata i vidokruga djece.

Zaštitite Lyxumia penove od prašine i prljavštine.

Vratite zatvarač na pen nakon svake upotrebe radi zaštite od svjetlosti.

Lyxumia se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije aktivacije pena:

Čuvajte neupotrijebljene Lyxumia penove u frižideru, na temperaturi od 2°C do 8°C.

Nemojte zamrzavati Lyxumia penove i nemojte upotrebljavati lijek Lyxumia ako je bio
zamrznut.

Dopustite da se prije upotrebe pen ugrije na sobnu temperaturu.

Nakon aktivacije pena:

Nakon aktivacije čuvajte Lyxumia pen na temperaturi ispod 30°C. Nemojte zamrzavati
Lyxumia pen nakon aktivacije.

Nemojte čuvati Lyxumia pen sa pričvršćenom iglom. Pričvršćena igla mogla bi dovesti do
kontaminacije i ulaska zraka, što bi moglo uticati na preciznost doze.

Nakon aktivacije Lyxumia pen možete upotrebljavati najviše 14 dana. Nakon 14 dana bacite
upotrijebljeni Lyxumia pen. Učinite to čak i ako je u penu ostala mala količina lijeka.

Zbrinjavanje

Vratite zatvarač na Lyxumia pen prije nego što ga bacite.

Bacite Lyxumia pen; pitajte svog farmaceuta kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Održavanje

Oprezno rukujte Lyxumia penom.

Vanjsku površinu Lyxumia pena možete očistiti vlažnom krpicom.

Nemojte namakati, prati ni podmazivati Lyxumia pen jer ga možete oštetiti.

Ako mislite da bi Lyxumia pen mogao biti oštećen, nemojte ga upotrijebiti. Nabavite novi pen.
Nemojte pokušavati popraviti pen.

Mjesta za injiciranje

Lyxumia se mora injicirati pod kožu, a to se može učiniti na bilo kojem području koje je na slici
označeno plavom bojom. To su bedro, trbuh i nadlaktica. Pitajte svog ljekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru kako pravilno injicirati lijek.

Pitanja i odgovori

Šta ako zaboravim aktivirati Lyxumia pen ili ako injiciram lijek prije aktivacije?
Ako ste injicirali lijek prije aktivacije pena, nemojte to pokušati ispraviti još jednom injekcijom. Obratite
se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za savjet o provjeravanju nivoa šećera u krvi.

Šta ako u spremniku ima zračnih mjehurića?
Mali zračni mjehurići u spremniku normalna su pojava - oni Vam neće naškoditi. Doza koju ćete
primijeniti je tačna pa možete nastaviti slijediti upute. Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri ako trebate pomoć.

Šta ako za vrijeme aktivacije iz pena ne izađe tekućina?
Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Uklonite iglu sa pena, pričvrstite novu iglu i
ponovite samo korake 4 i 5. Ako tekućina i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia pen oštećen. Nemojte
upotrijebiti to Lyxumia pakovanje za početak liječenja. Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri za pomoć.

Šta ako je teško pritisnuti dugme za injiciranje do kraja?
Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Izvucite iglu iz kože i uklonite je sa pena.
Pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake D i E. Ako tekućina i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia pen
oštećen. Nemojte upotrijebiti to Lyxumia pakovanje za početak liječenja. Obratite se svom ljekaru,
farmaceutu ili medicinskoj sestri za pomoć.

Ako imate bilo kakvih pitanja o lijeku Lyxumia ili šećernoj bolesti, obratite se svom ljekaru, farmaceutu
ili medicinskoj sestri, ili nazovite lokalnog predstavnika kompanije sanofi-aventis, čiji je broj naveden u
"Uputi o lijeku: Informaciji za korisnika" (priložena zasebno u kutiji).

Straga

Sprijeda