MEMANDO

MEMANDO 20 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
memantin
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta N06DX01 filmom obložena tableta

1.3.1

Memantine hydrochloride

SPC, Labeling and Package Leaflet

BIH

SmPCPIL092666_1

08.05.2017 – Updated: 08.05.2017

Page 1 of 5

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

∆ MEMANDO 10 mg filmom obložene tablete
∆ MEMANDO 20 mg filmom obložene tablete

memantin hlorid

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovo zatrebati
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

Šta je Memando i za šta se koristi?
Prije nego počnete uzimati Memando tablete
Kako uzimati Memando tablete?
Moguće nuspojave
Kako čuvati Memando tablete?
Dodatne informacije

1.

ŠTA JE MEMANDO I ZA ŠTA SE KORISTI?

Memando se ubraja u skupinu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije. Gubitak pamćenja u
Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak sadrži takozvane
N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos nervnih signala važnih u učenju i
pamćenju. Memando spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Memando
djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos nervnih signala i pamćenje.

Za šta se Memando koristi?
Memando se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI MEMANDO TABLETE

Nemojte uzimati Memando:
ako ste alergični (preosjetljivi) na memantin hlorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedenih u

dijelu 6).

Budite posebno oprezni s Memando tabletama
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Memando:
ako u anamnezi imate epileptičke napadaje,
ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar) ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca ili

nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni pritisak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a Vaš ljekar treba redovito ponovno
procjenjivati kliničku korist od uzimanja Memando.

Ako imate oštećenje bubrega (problemi s bubrezima), ljekar treba pažljivo pratiti funkciju Vaših
bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove
bolesti), ketamin (supstanca koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi
za liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti
Memando se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

CONFIDENTIAL

1.3.1

Memantine hydrochloride

SPC, Labeling and Package Leaflet

BIH

SmPCPIL092666_1

08.05.2017 – Updated: 08.05.2017

Page 2 of 5

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove.

Posebice, Memando može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će ljekar možda morati prilagoditi
njihovu dozu:
amantadina, ketamina, dekstrometorfana (vidjeti dio „Budite posebno oprezni s Memando

tabletama“),

dantrolena, baklofena,
cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina,
hidrohlorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidrohlorotiazidom),
antiholinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih

grčeva),

antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja),
barbiturate (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje),
dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin),
neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja),
oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog ljekara da uzimate Memando.

Uzimanje hrane i pića s Memando tabletama
Ako ste nedavno promijenili ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne
prehrane na strogu vegetarijansku prehranu) ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA
- izrazito povećana količina supstance koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba
funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi mokraća), trebali
bi obavijestiti svog ljekara, jer će Vam ljekar možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, prije uzimanja ovog
lijeka posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju Memando ne bi trebale dojiti.

Upravljanje vozilima i mašinama
Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).
Ljekar će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad na mašinama.
Memando također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na
strojevima neprikladnima.

Važne informacije o nekim sastojcima Memando tableta
Memando sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije
nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim ljekarom.

3.

KAKO UZIMATI MEMANDO TABLETE?

Uvijek uzmite lijek Memando tačno onako kako Vam je rekao ljekar. Provjerite s Vašim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni.

Doziranje
Preporučena doza Memando za odrasle i starije bolesnike je 20 mg jednom dnevno. Kako bi se
smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće sheme dnevnog
liječenja:

CONFIDENTIAL

1.3.1

Memantine hydrochloride

SPC, Labeling and Package Leaflet

BIH

SmPCPIL092666_1

08.05.2017 – Updated: 08.05.2017

Page 3 of 5

1. sedmica

Pola tablete od 10 mg

2. sedmica

Jedna tableta od 10 mg

3. sedmica

Jedna i pol tableta od 10 mg

4. sedmica

Dvije tablete od 10 mg ili jedna tableta od 20 mg jedanput na dan

Uobičajena početna doza iznosi pola tablete jedanput na dan (1 x 5 mg) tokom prve sedmice. Ova
doza se povećava na jednu tabletu jedanput na dan (1 x 10 mg) u drugoj sedmici, te na jednu i pol
tabletu jednom dnevno (1 x 15 mg) u trećoj sedmici. Od četvrte sedmice nadalje, uobičajena doza je
20 mg jedanput na dan (1 x 20 mg).

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega
Ako imate oštećenu funkciju bubrega, ljekar će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom
slučaju, ljekar treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena
Memando treba primjenjivati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga
uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Filmom obložena
tableta od 10 mg se može podijeliti na jednake doze. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja
Nastavite uzimati Memando onoliko dugo koliko od nje imate koristi. Ljekar treba redovito
procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Memando tableta nego što ste trebali
Općenito, uzimanje previše Memando ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti izraženiji
simptomi opisani u dijelu 4. „Moguće nuspojave“.
Ako ste uzeli preveliku dozu Memando, javite se Vašem ljekaru za savjet, jer bi Vam mogla zatrebati
medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memando tablete
Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu Memando, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno
vrijeme.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Memando može uzrokovati nuspojave, iako se one ne javljaju u svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (javljaju se kod 1 do 10 od 100 korisnika):
Glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji
ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni pritisak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (javljaju se kod 1 do 10 od 1000 korisnika):
Umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i
zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (javljaju se kod manje od 1 od 10 000 korisnika):
Napadaji.

CONFIDENTIAL

1.3.1

Memantine hydrochloride

SPC, Labeling and Package Leaflet

BIH

SmPCPIL092666_1

08.05.2017 – Updated: 08.05.2017

Page 4 of 5

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):
Upala gušterače, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije.

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su
događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantinom.

Ako primijetite bilo koje neželjeno djelovanje, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu.

5.

KAKO ČUVATI MEMANDO TABLETE?

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvajte na tempertaruri do 30°C.
Memando se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Rok trajanja
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok trajanja lijeka je 5 godina od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta Memando sadrži?
Aktivna supstanca je memantin hlorid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantin hlorida
što odgovara 8,31 mg memantina ili 20 mg memantin hlorida, što odgovara 16,62 mg memantina.
Pomoćne supstance u jezgri tablete su: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid,
koloidni, bezvodni; talk i magnezijev stearat. Pomoćne supstance u film ovojnici tablete su:
metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer 1:1, 30 postotna raspršina; natrijev laurilsulfat; polisorbat
80; talk; triacetin i simetikon, emulzija.
Kako Memando izgleda i sadržaj pakovanja?
Memando 10 mg filmom obložene tablete su bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s
razdjelnom crtom na jednoj strani, s dimenzijama: debljina: 3,5 – 4,5 mm, dužina: 12,2 – 12,9 mm.
Tableta se može razdijeliti na jednake polovice.
Memando 20 mg filmom obložene tablete su bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s
dimenzijama: debljina: 4,7 – 5,7 mm, dužina: 15,7 – 16,4 mm.

Memando je dostupna u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 28 ili 30 filmom obloženih tableta.

Proizvođač
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
Krka-tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Krka Farma d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125A, BiH

Režim izdavanja lijeka
Propisivanje i izdavanje lijeka vrši se samo na recept.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljenj gotovog lijeka u promet
Memando 28 x 10 mg filmom oblžene tablete: 04-07.9-5173/13 od 10.07.2014. godine
Memando 30 x 10 mg filmom oblžene tablete: 04-07.9-5181/13 od 10.07.2014. godine
Memando 28 x 20 mg filmom oblžene tablete: 04-07.9-5182/13 od 10.07.2014. godine

CONFIDENTIAL

1.3.1

Memantine hydrochloride

SPC, Labeling and Package Leaflet

BIH

SmPCPIL092666_1

08.05.2017 – Updated: 08.05.2017

Page 5 of 5

Memando 30 x 20 mg filmom oblžene tablete: 04-07.9-5183/13 od 10.07.2014. godine

CONFIDENTIAL