MEMOXA

MEMOXA 10 mg tableta

30 tableta (1 PVC/PVdC-Alu blister) u kutiji

Supstance:
vinpocetin
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06BX18 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Fitaxyl 5 mg tableta
Fitaxyl 10 mg tableta

Vinpocetin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

1. Šta je lijek Fitaxyl i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati lijek Fitaxyl
3. Kako uzimati lijek Fitaxyl ?
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Fitaxyl?
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek Fitaxyl i za šta se koristi?

Fitaxyl je lijek koji se koristi za liječenje nekoliko različitih stanja povezanih sa poremećajima protoka krvi u
mozgu.
Takođe se koristi za smanjivanje psihičkih i neuroloških simptoma kod pacijenata sa poremećajima
moždanih krvnih sudova; za liječenje ili smanjivanje simptoma različitih stanja oka i uha uzrokovanih
poremećajima krvnih sudova.

2. Prije nego počnete uzimati lijek Fitaxyl

Lijek Fitaxyl ne smijete koristiti:

- ukoliko ste alergični na vinpocetin ili bilo koji od sastojaka ovog lijeka (navedeni u odjeljku 6).
- ako ste trudni ili dojite.

Primjena ovog lijeka kod djece je kontraindikovana.

Kada uzimate lijek Fitaxyl, posebno vodite računa:

Kod nekih pacijenata sa srčanim problemima, Fitaxyl može da se primijeni samo nakon pažljive procjene
od strane ljekara.

Djeca i adolescenti:
Usljed nedostatka podataka, Fitaxyl se ne smije primjenjivati kod djece.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i
one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate:
- metildopu (lijek koji se koristi za snižavanje visokog krvnog pritiska).

- lijekove koji djeluju na centralni nervni sistem.
- antikoagulanse (lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi).
- antiaritmijske lijekove (lijekovi koji se koriste za liječenje abnormalnog srčanog ritma).

Uzimanje lijeka Fitaxyl sa hranom ili pićima

Tablete treba uzimati nakon obroka.

Primjena lijeka Fitaxyl

u periodu trudnoće i dojenja

Ne smijete uzimati ovaj lijek ukoliko ste trudni ili dojite.

Uticaj lijeka Fitaxyl na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema dostupnih podataka o uticaju vinpocetina na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Fitaxyl

Lijek Fitaxyl sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem ljekaru prije
upotrebe ovog lijeka.

3. Kako uzimati lijek Fitaxyl

Lijek Fitaxyl uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni,
provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je 1-2 tablete od 5 mg tri puta na dan (15-30 mg dnevno) ili 1 tableta od 10 mg tri puta
na dan (30 mg dnevno).

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oboljenjima bubrega ili jetre.
Tablete treba uzimati nakon obroka.
Ukoliko mislite da lijek Fitaxyl suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se ljekaru ili
farmaceutu.

Ako ste uzeli više lijeka Fitaxyl nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Fitaxyl nego što bi trebalo, što prije se obratite Vašem ljekaru ili se javite
u hitnu službu najbliže zdravstvene ustanove.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Fitaxyl

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu, jer time stvarate rizik od predoziranja.
Uzmite Vašu sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

4. Moguća neželjena dejstva

Lijek Fitaxyl, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Povremeno (2,6%) sljedeći simptomi se mogu javiti: naleti vreline, alergijske reakcije na koži, aritmija
(ubrzan ili nepravilan rad srca), sniženje krvnog pritiska, poremećaji sna, vrtoglavica, glavobolja, slabost,
mučnina, gorušica, suvoća usta.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Fitaxyl

Čuvati van vidokruga i domašaja djece.

Rok upotrebe

2 godine.
Nemojte koristiti lijek Fitaxyl posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C.
Blistere čuvati u kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Fitaxyl

Aktivna supstanca je vinpocetin.
Fitaxyl 5 mg: Jedna tableta sadrži 5 mg vinpocetina.
Fitaxyl 10 mg: Jedna tableta sadrži 10 mg vinpocetina.

Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; povidon; krospovidon; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lijek Fitaxyl i sadržaj pakovanja

Fitaxyl 5 mg: Bijele ili skoro bijele, cilindrične tablete bez mirisa.
Fitaxyl 10 mg: Bijele ili skoro bijele, cilindrične tablete bez mirisa, sa utisnutom oznakom “I” na obe strane
tablete.

Fitaxyl 5 mg: Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-Alu blister koji sadrži 25 tableta.
Fitaxyl 10 mg :Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-Alu blister koji sadrži 30 tableta.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.

Veličine pakovanja:

Fitaxyl 5 mg: 50 tableta.
Fitaxyl 10 mg: 30 tableta.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)

UAB Aconitum
Taicos av.102
51195 Kaunas, Lithuania

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

UAB Aconitum
Inovacijų g. 4/ Kokybės g. 2
Biroliškių k., Kauno r.sav., Litvanija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Alvogen Pharma d.o.o.
Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Fitaxyl, 50 x 5 mg, tableta: 04-07.3-1-220/14 od 19.11.2015.
Fitaxyl, 30 x 10 mg, tableta: 04-07.3-1-221/14 od 19.11.2015.