MENARTAN film tableta

MENARTAN 40 mg tableta

28 film tableta (2 blistera po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
olmesartan medoksomil
Jačina ATC Oblik
40 mg tableta C09CA08 film tableta

Uputstvo za pacijente

Menartan
10 mg film tablete
20 mg film tablete
40 mg film tablete
olmesartan medoksomil

Pažljivi pročitajte ovo uputstvo prije nego počnete uzimati lijek, jer sadrži važne informacije za Vas.

Čuvajte uputstvo. Možda ćete kasnije željeti ponovo da ga pročitate

Ako imate dodatnih pitanja, pitajte svog ljekara ili farmaceuta

Ovaj lijek je propisan lično Vama. Ne smijete ga davati drugim osobama. Može biti štetan za

druge ljude, čak i ako su njihovi simptomi bolesti jednaki Vašima.

Ako primjetite neko neželjeno dejstvo obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i ona

neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu (pogledati dio 4).

Sadržaj ovog uputstva je slijedeći:
1.

Šta je lijek Menartan i čemu je namjenjen

2.

Šta morate znati prije nego uzmete Menartan

3.

Kako se Menartan film tablete trebaju uzimati

4.

Mogući neželjeni efekti

5.

Kako se čuvaju Menartan film tablete

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lijek Menartan i čemu je namjenjen
Menartan

film tablete pripadaju grupi lijekova zvanih antagonisti receptora angiotenzina II. Oni snižavaju

krvni pritisak tako što uzrokuju relaksaciju krvnih sudova.

Menartan film tablete

se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska (poznatog kao hipertenzija). Visoki

krvni pritisak može oštetiti krvne sudove raznih organa kao što su srce, bubrezi, mozak i oči. U nekim
slučajevima, ovo može dovesti do srčanog udara, zatajenja srca ili bubrega, moždanog udara ili sljepila.
Obično, visoki krvni pritisak nema simptoma. Veoma je važno provjeravati krvni pritisak da bi se spriječila
oštećenja.

Visok krvni pritisak se može dovesti pod kontrolu sa lijekovima kao što su Menartan film tablete. Vaš
ljekar vam je također vjerovatno preporučio da promijenite svoj način života da bi podržali snižavanje
krvnog pritiska (smanjenje težine, prestanak pušenja, izbjegavanje alkohola, ishrana sa malim unosom
soli). Također vas je vjerovatno ohrabrio da redovno radite lagane vježbe, na primjer, šetanje ili plivanje.
Važno je pridržavati se ovih uputa koje je dao ljekar.

2. Šta morate znati prije nego uzmete Menartan
Nemojte uzimati Menartan film tablete:

ako ste alergični na olmesartan medoksomil ili neki drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6)

ako ste u 3 i višem mjesecu trudnoće (bolje je izbjegavati upotrebu Menartan film tableta u ranoj
trudnoći – vidijeti dio koji se odnosi na trudnoću)

ako imate žutu boju kože i očiju (žutica) ili imate problem sa lučenjem žuči iz žučne kese (bolujete
od opstrukcije bilijarnog trakta, npr. kamenci u žuči)

ako imate dijabetes ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Menartan film tablete.

Obratite se Vašem ljekaru ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za
liječenje visokog krvnog pritiska:

ACE-inhibitor (npr. enalapril, lizinopril, ramipril), naročito ako imate probleme sa bubrezima
povezane sa dijebetesom

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u
redovnim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Menartan film tablete“.

Recite Vašem ljekaru ako imate neke od slijedećih zdravstvenih problema:

Oboljenje bubrega

Oboljenje jetre

Srčana oboljenja ili problemi sa srčanim zaliscima ili srčanim mišićem

Ozbiljno povraćanje, dijareja, tretman sa visokim dozama diuretika ili ako ste na dijeti sa malim
unosom soli.

Smanjen nivo kalija u krvi

Problemi sa nadbubrežnim žlijezdama

Obratite se Vašem ljekaru ako dobijete jaku i dugotrajnu dijareju koja dovodi do značajnog gubitka
tjelesne težine. Ljekar će možda procjeniti Vaše simptome i odlučiti o nastavku Vaše terapije za krvni
pritisak.

Kao i kod svakog lijeka za snižavanje pritiska, prekomjeran pad krvnog pritiska u pacijenata sa
smetnjama u protoku krvi u srcu ili mozgu može rezultirati srčanim udarom ili moždanim udarom. Zbog
toga će Vaš ljekar provjeriti Vaš krvni pritisak pažljivo.

Morate obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta ako mislite da ste u drugom stanju ili planirate trudnoću.
Menartan film tablete se ne preporučuju u ranoj trudnoći i ne smiju se uzimati ako ste treći ili viši mjesec
trudnoće jer može doći do ozbiljnih posljedica za dijete (vidjeti dio koji se odnosi na trudnoću)

Djeca i adolsecenti
Menartan film tablete se ne preporučuju za primjenu kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Menartan film tablete
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavmo uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.
Ljekar će Vam možda morati promjeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

ako uzimate ACE-inhibitor ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati
Menartan film tablete“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste uzimali neke od slijedećih lijekova:

kalij preparate, zamjene soli koje sadrže kalij, diuretike ili heparin (za razrjeđivanje krvi). Uzimanje
ovih preparata u isto vrijeme sa Menartan film tabletama može dovesti do povećanja nivoa kalija u
krvi

Litij (lijek koji se koristi kod promjene raspoloženja i nekih oblika depresije). Ako uzimate u isto
vrijeme sa Menartan

film tabletama može doći do povećanja toksičnosti sa litijem. Ako morate

koristiti litij, ljekar će mjeriti koncentracije litija u Vašoj krvi.

Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL) (lijekovi koji se koriste kod oslobađanja bolova,
oteklina ili drugih simptoma upale, uključujući artritis). Ako se ovi lijekovi koriste u isto vrijeme sa
Menartan film tabletama može doći do povećanja rizika od nastanka bubrežnih oboljenja i efekat
Menartan film tableta može biti smanjen.

Efekat Menartan film tableta mogu povećati drugi lijekovi za snižavanje pritiska.

Kolesevalam hidrohlorid, lijek za snižavanje holesterola u krvi. Efekat Menartan film tableta može
biti smanjen. Ljekar Vam može savjetovati da uzimate Menartan film tablete minimalno 4 sata
prije kolesevelam hidrohlorida

Neki antacidi (lijekovi za žgaravicu) mogu neznatno sniziti efekat Menartan film tableta.

Starije osobe
Ako ste stariji od 65 godina i Vaš ljekar je odlučio da Vam poveća dozu Menartana na 40 mg dnevno,
onda ljekar treba da Vam kontroliše krvni pritisak kako bi bio siguran da Vaš pritisak ne bude previše
nizak.

Crna rasa
Kao i kod drugih sličnih lijekova, efekat snižavanja krvnog pritiska Menartan film tableta je nešto manji u
pacijenata crne rase.

Uzimanje Menartan film tableta sa hranom i pićem
Menartan film tablete mogu se uzimati sa ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Prije nego što uzmete Menartan film tablete, obavijestite Vašeg ljekara ako ste trudni, mislite da ste trudni
ili ako planirate trudnoću. Ljekar će Vas savjetovati da prestanete sa uzimanjem Menartan

film tableta

prije nego zatrudnite ili ako ste trudni i preporučit će Vam drugi lijek umjesto Menartan

film tableta.

Menartan

film tableta se ne preporučuju u ranoj trudnoći, i ne smiju se uzimatu u trećem i višem mjesecu

trudnoće jer može doći do ozbiljnih posljedica za dijete.

Dojenje

Obavijestite ljekara ako dojite ili ako trebate početi dojiti.
Menartan

film tablete se ne smiju koristiti tokom perioda dojenja, te Vaš ljekar može izabrati drugu terapiju

ako želite da nastavite dojiti, posebno ako se radi o novorođenčetu ili prijevremeno rođenom djetetu.
Pitajte svog ljekara i farmaceuta za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Uticaj na upravljanje vozilima i rada na mašinama
Vrtoglavica ili umor se mogu povremeno javiti tokom liječenja visokog krvnog pritiska. Ukoliko se ovo
dogodi, ne smijete upravljati vozilima i raditi na mašinama dok se simptomi ne povuku. Pitajte Vašeg
ljekara za savjet.

Menartan

film tablete sadrže laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu (jedna vrsta šećera). Ako Vam je Vaš ljekar rekao da imate intoleranciju na neke
šečere, molimo Vas da ga kontaktirate prije nego uzmete ovaj lijek.

3.

Kako se Menartan

film tablete trebaju uzimati

Uvijek uzmite Menartan tačno onako kako Vam je ljekar rekao. Ako niste sigurni, provjerite sa ljekarom ili
farmaceutom.

Preporučena početna doza je jedna tableta od 10 mg na dan. Ako se ne postigne adekvatna kontrola
krvnog pritiska Vaš ljekar Vam može povećati dozu na 20 ili 40 mg dnevno, ili Vam propisati dodatnu
terapiju.

Kod pacijenata sa blago do umjerenim oštećenjem bubrega doza ne smije biti veća od 20 mg na dan.

Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane. Progutajte tabletu sa dovoljnom količinom vode (npr. jedna
čaša). Ukoliko je moguće, uzimajte terapiju svaki dan u isto vrijeme, na primjer u vrijeme doručka.

Ako uzmete više Menartan film tableta nego što bi trebalo
Ako uzmete više Menartan

film tableta nego što bi trebalo ili ako dijete proguta tabletu, odmah otiđite

ljekaru ili u najbližu hitnu pomoć i ponesite kutiju lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Menartan

film tablete

Ako ste zaboravili uzeti lijek, uzmite slijedeću dozu slijedećeg dana kako bi i trebalo. Ne uzimajte duplu
dozu kako bi ste nadoknadili propuštenu tabletu.

Ako prestanete uzimati lijek Menartan

film tablete

Veoma je važno da nastavite sa terapijom Menartan

film tableta sve dok Vam ljekar ne kaže da

prestanete.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja za korištenje ovog lijeka, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

4.

Mogući neželjeni efekti

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može izazvati neželjenje efekte, iako ih svaki pacijent ne mora dobiti. Ako
se uoče, ne moraju biti ozbiljni te se tretman ne mora zaustaviti.

Iako su zapažena kod malog broja pacijenata slijedeća dva neželjena efekta su ozbiljna:

Veoma rijetko (javlja se kod manje od 1 u 1,000 liječenih pacijenata), slijedeće alergijske reakcije koje
mogu imati uticaj na cijelo tijelo, su uočene:
Otok lica, usta i/ili larinksa (glasnih žica) zajedno sa svrabom i osipom mogu se pojaviti za vrijeme terapije
Menartan

film tabletama. Ako se ovo desi prekinite sa uzimanjem Menartan

film tableta i odmah

kontaktirajte Vašeg ljekara.

Rijetko (ali malo češće kod starijih osoba) Menartan

film tablete mogu dovesti do pada krvnog pritiska kod

osjetljivih pojedinaca ili kao posljedica alergijske reakcije. Ovo može izazvati jaku glavobolju i
malaksalost. Ako se ovo desi prekinite sa uzimanjem Menartan

film tableta i odmah kontaktirajte Vašeg

ljekara i lezite.

Česti neželjeni efekti (manje od 1 u 10 liječenih pacijenata):
Nesvjestica, glavobolja, povraćanje, probavne smetnje, dijareja, stomačni bol, gastroenteritis, umor,
grlobolja, šmrcav ili začepljen nos, bronhitis, simptomi slični gripi, kašalj, bol, bol u prsima, bol u leđima,
kostobolja ili bol članaka, infekcije urinarnog trakta, otok zglobova, stopala, nogu, ruku, ili šaka, krv u
urinu.

Uočene su slijedeće promjene u nalazima krvi:
Povećanje nivoa masnoća (hipertrigliceridemija), povećanje nivoa mokračne kiseline (hiperurikemija),
povećana urea u krvi, povećanje funkcije jetre i mišića.

Manje česti neželjeni efekti (manje od 1 u 100 liječenih pacijenata):
Alergijske reakcije koje mogu zahvatiti cijelo tijelo i mogu izazvati disajne probleme kao i nagli pad krvnog
pritiska koji čak može dovesti do nesvjestice (anafilaktička reakcija), vrtoglavica, povraćanje, slabost, osip
na koži, alergijske reakcije na koži, svrbež, egzantem (kožna reakcija), kvržice na koži, otok lica, angina
(bol ili čudan osjećaj u grudima).

U testovima krvi uočen je smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija).

Rijetki neželjeni efekti (manje od 1 u 1.000 liječenih pacijenata):
Nedostatak enrgije, grčevi u mišićima, narušavanje funkcije bubrega, zatajenje bubrega.

Također su uočene neke promjene u nalazima krvi. To uključuje: povećanje nivoa kalijuma
(hiperkaliemija) i povišene razine sastojaka koji su povezani sa funkcijom bubrega.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako se čuvaju Menartan

film tablete

Držati lijek van vidokruga i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi do 30° C.

Rok trajanja: 3 godine.
Nemojte koristiti nakon isteka roka trajanja koji je napisan na kutiji lijeka i blisteru („EXP“). Datum roka
trajanja označava zadnji dan u mjesecu.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati farmaceuta

za najbolji način odlaganja neiskorištenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

Režim izdavanja:
Lijek se izdaje na ljekarski recept

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije
Šta Menartan

film tableta sadrži:

Aktivna supstanca je olmesartan medoksomil
Jedna film tableta sadrži 10 mg, 20 mg ili 40 mg olmesartan medoksimila.

Ostali sastojci su:
Mikrokristalna

celuloza,

laktoza

monohidrat,

hidroksipropilceluloza,

nisko

supstituisana

hidroksipropilceluloza, magnezijum stearat, titanijum dioksid (E171), talk i hipromeloza.

Kako Menartan tablete izgledaju i kako izgleda pakovanje
Menartan 10 mg film-tablete su bjele, okrugle tablete sa C13 utisnutim na jednoj strani.
Menartan 20 mg film-tablete su bjele, okrugle tablete sa C14 utisnutim na jednoj strani.
Menartan 40 mg film-tablete su bjele, ovalne tablete sa C15 utisnutim na jednoj strani.

Menartan

film tablete su dostupne u pakovanjima od 28 film tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Berlin Chemie Menarini BH d.o.o.
Hasana Brkića 2/II, 71000 Sarajevo, BiH

Proizvođač:
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Njemačka

Laboratorios Menarini, S.A.
Alfons XII. 587
08918 Badalona (Barcelona)
Španija

Broj i datum rješenja o registraciji:
Menartan 10 mg, film tablete: 04-07.2-3786/12 od 06.03.2013.
Menartan 20 mg, film tablete: 04-07.2-3788/12 od 06.03.2013.
Menartan 40 mg, film tablete: 04-07.2-3787/12 od 06.03.2013.