MON.FDG (¹⁸F)

MON.FDG (¹⁸F) 250 megaBq dan i sat kalibracije

1 višedozna bočica od 10 ml u olovnom kontejneru

Supstance:
fludeoksiglukoza (18F)
Jačina ATC Oblik
250 megaBq dan i sat kalibracije V09IX04 rastvor za injekciju