MONIZOL

MONIZOL 40 mg tableta

30 tableta (3 PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
izosorbid mononitrat
Jačina ATC Oblik
40 mg tableta C01DA14 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MONIZOL
40 mg tableta

izosorbid mononitrat

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada

imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek MONIZOL i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek MONIZOL
3. Kako se upotrebljava lijek MONIZOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek MONIZOL
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK MONIZOL I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Lijek MONIZOL pripada grupi lijekova koja se zove organski nitrati. Organski nitrati djeluju tako što
šire krvne sudove u srcu dozvoljavajući da veća količina krvi dođe do onih dijelova srca kojima je
potrebna. Lijek MONIZOL se koristi u spriječavanju napada angine pektoris. Angina pektoris se
uglavnom manifestuje kao bol u grudima, vratu ili ruci. Bol potiče od srčanog mišića i znak je da neki
njegov dio ne dobija dovoljno kiseonika za posao koji se obavlja.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK MONIZOL
Lijek MONIZOL ne smijete koristiti ako
:

Ste alergični na izosorbid mononitrat, druge nitrate ili na druge sastojke lijeka (vidjeti dio 6).

Imate ozbiljnu anemiju (smanjen broj crvenih krvnih zrnaca koji izaziva blijedilo kože i slabost
ili nedostatak daha).

Ste imali srčani udar (infarkt miokarda).

Ste imali krvarenje u mozgu.

Ste imali povredu glave (trauma).

Imate mali volumen krvi (hipovolemija).

Imate ozbiljno nizak krvni pritisak.

Imate šok jer je krv prestala da cirkuliše kroz Vaše tijelo na odgovarajući način (zastoj
cirkulacije).

Koristite sildenafil, tadalafil ili vardenafil (lijekovi za erektilnu disfunkciju i/ili plućnu
hipertenziju) ili neki drugi inhibitor fosfodiesteraze.

Imate bolest oka koja se naziva glaukom.

Imate neko od slijedećih srčanih oboljenja: hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija,
konstriktivni perikarditis, tamponada srca, nizak pritisak punjenja, stenoza aortne/mitralne
valvule i bolesti povezane sa povišenim intrakranijalnim pritiskom (u glavi).

Uzimate lijekove koji sadrže riociguat, lijek za plućnu hipertenziju.

Ako se bilo šta od navedenog odnosi na vas razgovarajte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Kada uzimate lijek MONIZOL, posebno vodite računa ako:

Imate smanjenu funkciju štitne žlezde.

Ste pothranjeni.

Imate neko oboljenje jetre ili bubrega.

Imate hipotermiju (veoma nisku tjelesnu temperaturu).

Imate lošu cirkulaciju.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Ne uzimajte MONIZOL sa inhibitorima fosfodiesteraze kao što su sildenafil, alprostadil,
tadalafil i vardenafil, koji se koriste protiv impotencije. Upotreba lijeka MONIZOL sa ovim
lijekovima može dovesti do opasnog pada Vašeg krvnog pritiska. Ne smijete prestati da
uzimate MONIZOL da biste uzeli sildenafil obzirom da će se povećati izgledi da dobijete
napad angine.

Ne uzimajte MONIZOL sa proizvodima koji sadrže riociguat.

Kažite svom ljekaru ako koristite neki od slijedećih lijekova:

Lijekove koji snižavaju krvni pritisak, kao što su beta blokatori (atenolol, propranolol), blokatori
kalcijumskih kanala (nifedipin, diltiazem), vazodilatatori (glicerol trinitrat, metildopa), blokatori
receptora angiotenzina (olmesartan medoksomil, kandesartan cileksetil).

Triciklični antidepresivi kao što su amitriptilin i klomipramin (koriste se u liječenju depresije).

Neuroleptici koji se koriste se u liječenju psihoze (deluzije, halucinacija i poremećene misli),
kao što su fenotiazini (flufenazin) ili butirofenoni (haloperidol).

Ergotamin (za liječenje migrene).

Aldesleukin (za rak bubrega).

Lijekovi koji sadrže sapropterinom, za liječenje hiperfenilalaninemije (HPA).

Bilo koji drugi lijek uključujući i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas razgovarajte sa svojim ljekarom.

Uzimanje lijeka MONIZOL sa hranom ili pićima
Za vrijeme uzimanja lijeka MONIZOL nemojte piti alkohol. Alkohol može pojačati dejstvo lijeka
MONIZOL i previše sniziti krvni pritisak. Ako se ovo dogodi , možete osjetiti vrtoglavicu ili izgubiti
svijest.

Primjena lijeka MONIZOL u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste trudni, pokušavate da ostanete trudni ili ako dojite, posavjetujte se sa ljekarom. Ljekar će
odlučiti da li treba da uzimate ovaj lijek.

Uticaj lijeka MONIZOL na upravljanje vozilom i rukovanje mašinama
Lijek MONIZOL može izazvati glavobolju, nejasan vid ili osećaj vrtoglavice ili umora. Ako Vam se ovo
dogodi nemojte da vozite ili rukujete mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka MONIZOL
Lijek MONIZOL sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem ljekaru
prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK MONIZOL

Lijek MONIZOL uvijek uzimajte tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Važno
Vaš ljekar će izabrati odgovarajuću dozu za Vas. Vaša doza će biti jasno označena na pakovanju koje
Vam je dao farmaceut. Ako nije, ili ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli

Uobičajena doza je jedna tableta dva ili tri puta na dan.

Vaš ljekar će Vam reći kada da uzimate tablete. Treba da odvojite vremenski period (obično
dok spavate) u kom nećete uzimati tablete. Ovaj period se naziva period sa malo nitrata
(nitrate low) koji je neophodan je da bi Vaš lijek mogao da djeluje.

Progutajte cijelu tabletu sa vodom, nakon obroka.

Vaš ljekar može da poveća Vašu dozu, na najviše 120mg dnevno.

Ukoliko ne budete uzimali lijek onako kako Vam je prepisao Vaš ljekar, postaćete tolerantni
na MONIZOL

Nemojte uzimati MONIZOL za liječenje aktuelnog napada angine pektoris. Vaš ljekar će Vam dati
drugi lijek, kao što je nitroglicerin sprej ili tablete, za takve situacije.

Djeca

Ovaj lijek nije pogodan za djecu.

Ako ste uzeli više lijeka MONIZOL nego što je trebalo
Nemojte uzimati više lijeka MONIZOL nego što treba. Ako slučajno uzmete više lijeka MONIZOL nego
što treba, odmah idite u najbližu zdravstvenu ustanovu ili se obratite ljekaru.

Suviše lijeka MONIZOL može izazvati preveliki pad krvnog pritiska, usljed čega se javljaju mučnina,
nesvjestica i vrtoglavica. Veoma velika doza može izazvati komu ili kolaps i zahtijevati hitan
reanimaciju.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek MONIZOL
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Uzmite slijedeću dozu lijeka MONIZOL
prema uobičajenom režimu doziranja.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek MONIZOL
Nemojte da prestanete sa uzimanjem lijeka MONIZOL bez predhodnog savjetovanja sa ljekarom.
Lijek MONIZOL treba da uzimate sve dok Vam ljekar ne kaže da prestanete. Nemojte da prestanete
sa uzimanjem lijeka MONIZOL čak i kada se osećate bolje. Ako prestanete sa uzimanjem lijeka, Vaše
stanje može da se pogorša.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek MONIZOL, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.

Odmah tražite medicinsku pomoć ako dođe do alergijske reakcije. Ona je praćena slijedećim
simptomima:

Otežano disanje.

Oticanje očnih kapaka, lica ili usana.

Osip ili svrab, naročito ukoliko se javljaju po cijelom tijelu.

Kolaps.

Gubitak svijesti.

Eksfolijativni dermatitis (ozbiljna bolest sa pojavom plikova na koži, ustima, očima i
genitalijama).

Veoma česta neželjena dejstva (javlja se kod više od 1 na 10 pacijenata):

Glavobolje.

Česta neželjena dejstva (javljajus se kod manje od 1 na 10 pacijenata):

Vrtoglavica prilikom uspravnog stajanja.

Umor.

Pospanost.

Osjećaj slabosti.

Ubrzan rad srca.

Mamurluk.

Ova neželjena dejstva se mogu javiti u toku prvih nekoliko dana od početka terapije ili nakon
povećanja doze.

Manje česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata):

Gubitak svijesti ili kolaps.

Osjećaj slabosti ili mučnina.

Osip po koži.

Blijedilo.

Pojačano znojenje.

Uznemirenost.

Pogoršanje angine (bol u grudima, vratu ili rukama).

Crvenilo.

Veoma rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10000 pacijenata):

Gorušica.

Druga neželjena dejstva:

Crvenilo ili ljuspe na koži (eksfolijativni dermatitis).

Nizak krvni pritisak.

Oticanje kože.

Moguć je i pojačani bol u grudima zbog nedostatka kiseonika u srčanom mišiću i predjelima oko grudi.

Tokom primjene nitrata je prijavljen veoma usporen rad srca.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK MONIZOL

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe: 5 godina.
Nemojte koristiti lijek MONIZOL poslije isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek MONIZOL
Aktivna supstanca je:

MONIZOL, 40 mg, tablete

1 tableta sadrži:
izosorbid mononitrat

40 mg

(u obliku 80% izosorbid mononitrata sa laktoza monohidratom)

Ostali sastojci su:

Laktoza monohidrat

Celuloza, mikrokristalna

Kukuruzni skrob

Talk

Magnezijum stearat.

Kako izgleda lijek MONIZOL i sadržaj pakovanja

MONIZOL, 40 mg, tablete:

Okrugle tablete bijele boje sa oznakom sa jedne strane.

PVC - Alu blister.
30 tableta u pakovanju.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka promet
04-07.3-2-5834/15 od 31.05.2016.