MONLAST

MONLAST 5 mg tableta

28 tableta za žvakanje (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
montelukast
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta R03DC03 tableta za žvakanje

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

MONLAST
5 mg tableta za žvakanje

montelukast

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što Vi ili dijete počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži važne
podatke za Vas ili dijete.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama ili djetetu. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima ili djeteta.

- Ako kod sebe ili djeteta primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:
1.

Što je MONLAST i za što se koristi?

2.

Što morate znati prije nego počnete uizmati MONLAST?

3.

Kako uzimati MONLAST?

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati MONLAST?

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je MONLAST i za što se koristi?

MONLAST je antagonist leukotrijenskih receptora koji blokira tvari koje se nazivaju leukotrijeni.
Leukotrijeni uzrokuju sužavanje i otok dišnih putova u plućima. Blokiranjem leukotrijena MONLAST
olakšava simptome astme i pomaže pri njenoj kontroli.

Liječnik Vam je propisao MONLAST za liječenje astme. MONLAST sprječava simptome astme tijekom
dana i noći, a koristi se u sljedećim slučajevima:
-

u liječenju bolesnika u dobi od 6 do 14 godina u kojih astma nije dobro kontrolirana trenutnim
liječenjem i koji trebaju dodatno liječenje

-

može se primjenjivati i kao zamjenski lijek za inhalacijske kortikosteroide u bolesnika u dobi od 6
do 14 godina koji za liječenje astme nisu nedavno uzimali oralne kortikosteroide (za primjenu na
usta) i koji ne mogu primjenjivati inhalacijske kortikosteroide (koji se udišu)

-

u sprječavanju sužavanja dišnih putova izazvanim tjelesnim naporom.

Vaš će liječnik odrediti kako Vi i/ili dijete trebate uzimati MONLAST ovisno o simptomima i težini
astme.

Što je astma?
Astma je dugotrajna bolest pluća. Za astmu je karakteristično:
-

otežano disanje koje nastaje zbog sužavanja dišnih putova. Ovo se sužavanje može pogoršavati i
poboljšavati ovisno o raznim čimbenicima.

-

povećana osjetljivost dišnih putova koji reagiraju na razne podražaje kao što su dim cigareta,
pelud, hladni zrak ili tjelesni napor

-

otok (upala) sluznice dišnih putova.

Simptomi astme uključuju kašalj, piskanje i osjećaj stezanja u prsima.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati MONLAST?

Nemojte uzimati MONLAST:
-

ako ste Vi ili dijete alergični (preosjetljivi) na montelukast ili neki drugi sastojak ovog lijeka
(naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego Vi ili dijete uzmete MONLAST.

Budite oprezni s MONLAST tabletama:
-

ako se simptomi astme ili disanje pogoršaju, odmah se obratite liječniku

MONLAST tablete nisu namijenjene za liječenje akutnog napada astme. U slučaju napada trebate
slijediti upute liječnika za tu situaciju. Sa sobom uvijek trebate imati lijek za inhaliranje koji ćete
uzeti u slučaju napada.

važno je da Vi ili dijete uzimate sve lijekove za liječenje astme prema uputi liječnika. MONLAST
se ne smije uzimati umjesto drugih lijekova za liječenje astme koje je propisao Vaš liječnik.

svi bolesnici koji uzimaju lijekove za liječenje astme trebaju imati na umu da se moraju
posavjetovati s liječnikom primijete li simptome kao što su bolest slična gripi, trnci i/ili
iglice/utrnutost u rukama ili nogama, pogoršanje tegoba s disanjem i/ili osip.

Vi i/ili dijete ne smijete uzimati acetilsalicilatnu kiselinu ili druge nesteroidne protuupalne lijekove
ako se zbog njih simptomi astme pogoršavaju.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas i/ili dijete ili, pak, niste sigurni, javite se svom
liječniku.

Djeca i adolescenti
Ovaj lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 6 godina.

Za djecu u dobi od 15 godina i odrasle dostupne su MONLAST 10 mg filmom obložene tablete.

Drugi lijekovi i MONLAST
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vi ili dijete uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti
bilo koje druge lijekove, uključujući i one koji ste nabavili bez recepta.

Ukoliko ste Vi ili dijete zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate MONLAST
tablete kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Neki lijekovi mogu mijenjati način na koji MONLAST djeluje ili MONLAST može mijenjati učinak drugih
lijekova.

Prije nego počnete uzimati MONLAST tablete obavijestite svog liječnika ako uzimate sljedeće
lijekove:
-

fenobarbital i fenitoin (lijekovi za liječenje epilepsije ili padavice)

-

rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze i nekih drugih infekcija).

MONLAST s hranom i pićem
MONLAST 5 mg tablete ne smiju se uzimati s hranom. Trebaju se uzeti najmanje 1 sat prije ili 2 sata
poslije obroka.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku
ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Trudnoća
Liječnik će procijeniti smijete li uzimati MONLAST.

Dojenje
Nije poznato izlučuje li se MONLAST u majčino mlijeko u ljudi. Dojite li ili namjeravate dojiti,
posavjetujte se s liječnikom prije nego što počnete uzimati MONLAST.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ne očekuje se da bi MONLAST mogao utjecati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili
strojevima. Međutim, reakcije na lijek u bolesnika mogu biti različite. Tijekom primjene MONLAST
tableta, vrlo rijetko su bile zabilježene nuspojave kao što su omaglica i pospanost, koje u nekih
bolesnika mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

MONLAST sadrži izvor fenilalanina.
Može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije.

3.

Kako uzimati MONLAST?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim
liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vi ili dijete trebate uzimati jednu MONLAST tabletu, jedanput na dan, navečer, prema uputi
liječnika.

Lijek je potrebno uzimati i kad nemate simptome ili imate akutni napad astme.

Za djecu u dobi od 6 do 14 godina
Preporučena doza je jedna tableta za žvakanje od 5 mg, jedanput na dan, navečer.

Uzimate li Vi ili dijete MONLAST tablete, ne smijete uzimati druge lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar
(montelukast).

Način primjene
Lijek se uzima kroz usta.
Tablete se prije gutanja moraju prožvakati. MONLAST 5 mg tablete za žvakanje ne smiju se uzimati
istodobno s hranom; treba ih uzeti najmanje 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

Ne preporučuje se primjena MONLAST 5 mg tableta za žvakanje u djece mlađe od 6 godine.

Ako Vi ili dijete uzmete više MONLAST tableta nego što ste trebali
Ako uzmete više MONLAST tableta nego je propisano, odmah se obratite liječniku. Uzmite preostale
tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji
ste lijek Vi ili dijete uzeli.

U većini slučajeva predoziranja nisu bile zabilježene nuspojave. Najčešći simptomi u odraslih i djece
bili su bol u trbuhu, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.

Ako ste zaboravili uzeti ili dati djetetu MONLAST tabletu
Nastojte uzimati MONLAST onako kako Vam je liječnik propisao. Ako ste Vi ili dijete propustili uzeti
jednu dozu MONLAST tableta, samo nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu, jednu
tabletu, jedanput na dan. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako Vi i/ili dijete prestanete uzimati MONLAST tablete
MONLAST može kontrolirati astmu samo ako ga Vi i/ili dijete redovito uzimate. Važno je da
MONLAST uzimate toliko dugo koliko Vam je to propisao liječnik. Tako pomažete kontrolirati svoju ili
astmu djeteta.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Tijekom kliničkih ispitivanja MONLAST 5 mg tableta za žvakanje, najčešće prijavljivane nuspojave
(javljale su se u najmanje 1 od 100 bolesnika, ali u manje od 1 od 10 liječenih pedijatrijskih bolesnika)
za koje se smatra da su povezane s primjenom lijeka bila je glavobolja.
Tijekom kliničkih ispitivanja MONLAST 10 mg filmom obloženih tableta, uz gore spomenutu
nuspojavu, zabilježena je i bol u trbuhu.
Te su nuspojave bile uglavnom blage i javljale su se s većom učestalošću u bolesnika koji su uzimali
MONLAST nego u onih koji su uzimali placebo (tablete koje ne sadrže djelatnu tvar).

Osim gore navedenih nuspojava, nakon stavljanja lijeka u promet, zabilježene su sljedeće nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

-

infekcije gornjih dišnih putova.

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

proljev, mučnina, povraćanje

osip

vrućica.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-

reakcije preosjetljivosti, uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može uzrokovati
teškoće pri disanju ili gutanju

-

promjene u ponašanju i raspoloženju (neuobičajeni snovi uključujući noćne more, poteškoće sa
spavanjem, hodanje u snu, razdražljivost, osjećaj tjeskobe, nemir, uznemirenost uključujući
agresivno ili neprijateljsko ponašanje, depresija)

omaglica, omamljenost, trnci i iglice/utrnutost, epileptički napad

krvarenje iz nosa

suha usta, loša probava

bol u zglobovima i mišićima, grčevi u mišićima

stvaranje modrica, svrbež, koprivnjača

slabost/umor, loše osjećanje, oticanje.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

-

povećana sklonost krvarenju

-

nevoljno drhtanje, poremećaj pažnje, poremećaj pamćenja

-

osjećaj lupanja srca.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

-

halucinacije, dezorijentacija, razmišljanje o samoubojstvu i/ili pokušaj samoubojstva

-

oticanje (upala) pluća

-

upala jetre (hepatitis)

-

pojava crvenih mekanih zadebljanja pod kožom, najčešće na potkoljenicama (

erythema

nodosum), teške reakcije na koži (multiformni eritem) koje se mogu javiti bez upozorenja.

U vrlo rijetkim slučajevima, u bolesnika koji boluju od astme i liječeni su MONLAST tabletama,
zabilježena je kombinacija simptoma kao što su bolest slična gripi, trnci i iglice ili utrnutost ruku i nogu,
pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip (Churg-Straussov sindrom). Odmah obavijestite liječnika ako
primijetite jedan ili više opisanih simptoma
(vidjeti dio 2.).

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati MONLAST?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što MONLAST sadrži?
Djelatna tvar je montelukast.
Jedna MONLAST tableta za žvakanje sadrži 5 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija.

Drugi sastojci su: manitol (E421); umrežena karmelozanatrij; aspartam (E951); aroma trešnje;
mikrokristalična celuloza; niskosupstituirana hidroksipropilceluloza; crveni željezov oksid (E172);
magnezijev stearat.

Kako MONLAST 5 mg tableta za žvakanje izgleda i sadržaj pakiranja?
MONLAST je ružičasta, ravna, okrugla tableta, promjera 8 mm, za žvakanje s ukošenim rubovima.
28 (2x14) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja:
Lijek se izdaje uz lječnički recept.

Proizvođač
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO ,
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Proizvođač gotovog lijeka
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO , BiH
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet