MONOZID 25

MONOZID 25 25 mg tableta

30 tableta (1 PVC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid
Jačina ATC Oblik
25 mg tableta C03AA03 tableta

MONOZID 25

25 mg

tableta

hidrohlorotiazid

 

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Uputstvo nemojte baciti. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ljekar je propisao ovaj lijek samo za Vas. Nemojte ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome jednake Vašima.

Ako primjetite da je neželjeni efekat lijeka postao ozbiljan ili uočite neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu, obavijestite o tome svog ljekara ili farmaceuta.

 

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

1. Šta je MONOZID 25  i za šta se koristi

2. Prije nego počnete uzimati MONOZID 25

3. Kako uzimati MONOZID 25

4. Mogući neželjeni efekti

5. Kako čuvati MONOZID 25

6. Dodatne informacije

 

 

1.      ŠTA JE  MONOZID 25  I ZA ŠTA SE KORISTI?

 

MONOZID 25 je lijek koji snižava krvni pritisak i smanjuje otoke (edeme) različitog porijekla.

 

MONOZID 25 je lijek koji se koristi za izbacivanje vode, natrijuma i hlorida iz organizma, što dovodi do smanjenja krvnog pritiska i edema. MONOZID 25 snižava arterijski krvni pritisak u stojećem i ležećem položaju, dok svoj efekat ne ispoljava na normalan krvni pritisak.

 

MONOZID 25 se koristi u sljedećim slučajevima:

-       blaga do umjerena hipertenzija (povišen krvni pritisak),

-       edemi različitog porijekla.

 

 

     2.    PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI MONOZID 25?

 

Upozorite  ljekara  ako  uzimate  druge  lijekove,  imate  neku  hroničnu  bolest,  neki  poremećaj  metabolizma, prijeosetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

 

Nemojte uzimati MONOZID 25 :

-       u slučaju prijeosetljivosti na hidrohlorotiazid ili bilo koju pomoćnu supstancu (vidjeti dio Šta sadrži MONOZID 25)

-       u slučaju preosjetljivosti na druge tiazidne diuretike ili druge sulfonamidske derivate

-       u slučaju teškog oštećenja bubrega (klirens kreatinina ispod 30 ml/min)

-       u slučaju teškog oštećenja jetre

-       u slučaju pretkome udružene sa cirozom jetre

-       u slučaju Adisonove bolesti

-       u slučaju postojanja refraktorne hipokalemije, hiponatremije ili hiperkalcemije

-       u slučaju hiperurikemije

-       u slučaju porfirije

-       u slučaju istovremene primjene litija

-       za primjenu lijeka u periodu trudnoće i dojenja vidjeti dio (Primjena MONOZID 25 tableta u periodu trudnoće i dojenja.)

 

Budite oprezni s primjenom MONOZID 25:

Obavijestite  Vašeg  ljekara  ukoliko  imate  ili  ste  imali  oboljenje  jetre.  MONOZID 25  treba  sa  oprezom primjenjivati  kod  pacijenata  sa  smanjenom  funkcijom  jetre  i  kod  pacijenata  kod  kojih  je  bolest  jetre  u poodmaklom stadijumu. Ukoliko je prisutna i smanjena koncentracija kalijuma, usljed poremećaja balansa elektrolita može doći do hepatične kome. U slučaju pojave prvih znakova hepatične kome, neophodno je prekinuti primjenu lijeka.

 

Lijek treba sa oprezom primjenjivati kod pacijenata sa ozbiljnim oštećenjem bubrega, jer smanjuje glomerularnu filtraciju. Kod pacijenata sa smanjenom funkcijom bubrega može doći do kumulacije lijeka, pa obavezno recite Vašem ljekaru ukoliko imate ili ste imali oboljenje bubrega.

 

Obavjestite Vašeg ljekara:

-       ukoliko  imate  ili  ste  imali  poremećaj  elektrolita   (smanjenu  koncentraciju  kalijuma,  natrijuma, magnezijuma ili hlorida ili povećanu koncentraciju kalcijuma);

-       ukoliko se liječite od gihta ili šećerne bolesti;

-       ukoliko imate neki poremećaj paratiroidne žlijezde.

 

Kod pacijenata koji gube kalijum i hloride usljed povraćanja, proljeva, gastrointestinalne drenaže i dr. može se javiti hipohloremična alkaloza udružena sa hipokalijemijom.

 

MONOZID 25 može da poveća koncentraciju glukoze u krvi i u urinu, pa je neophodno prilagoditi dozu inzulina i oralnih antidijabetika.

 

MONOZID 25  može da pogorša ili aktivira sistemski lupus eritematozus (bolest kože i vitalnih organa autoimunog porijekla).

 

Terapiju MONOZID 25 tabletama treba obustaviti prije ispitivanja funkcije paratiroidne žlijezde, jer smanjuje izlučivanje kalcijuma, što može da dovede do pogrešnih rezultata ispitivanja.

 

MONOZID 25 može da poveća koncentraciju holesterola i triglicerida u krvi, ali se ovi efekti mogu umanjiti primjenom dijetalnog režima ishrane.

 

Upozorenje prilikom primjene lijeka kod djece: ovaj farmaceutski oblik se ne preporučuje za djecu mlađu od 5 godina.

 

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom MONOZID 25

 

Obavjestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i one koji se nabavljaju bez ljekarskog recepta, kao i biljne lijekove.

 

Obavjestite Vašeg ljekara ukoliko koristite neke od dole navedenih lijekova. Možda će ljekar željeti da koriguje dozu MONOZID 25 tableta ili određenih lijekova koje istovremeno koristite. To su sljedeći lijekovi:

-       lijekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska (antihipertenzivi);

-       glikozidi digitalisa (za liječenje oboljenja srca);

-       atrakurij (mišićni relaksans);

-       astemizol, terfenadin (u terapiji alergije);

-       sotalol (u liječenju bolesti srca);

-       kortikosteroidi (u terapiji uplanih procesa);

-       ACTH (adenokortikotropni hormon);

-       amfotericin B (u terapiji gljivičnih oboljenja);

-       salbutamol (u liječenju opstruktivnih bolesti pluća);

-       inzulin i oralni antidijabetici (u terapiji dijabetesa);

-       nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (u terapiji uplanih procesa);

-       barbiturati (u terapiji epilepsije);

-       narkotici (u terapiji bola);

-       litij (u terapiji sprječavanja i liječenja manije);

-       holestipol i holestiramin (u terapiji povećanog holesterola u krvi);

-       vitamin D, soli kalcijuma;

-       ciklosporin (kod transplantacije organa ili u terapiji autoimunih oboljenja).

 

Uzimanje lijeka MONOZID 25 sa hranom ili pićem

Istovremena primjena MONOZID 25 tableta sa alkoholom može dovesti do naglog pada pritiska. Hrana ne utiče na resorpciju MONOZID 25 tableta.

 

Trudnoća i dojenje

Neophodno je obavijestiti ljekara ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni. Vaš ljekar će Vas posavjetovati koji ćete lijek uzimati umjesto MONOZID 25 tableta, s obzirom da se upotreba MONOZID 25 tableta u periodu trudnoće ne preporučuje. MONOZID 25 prolazi posteljicu i njegova primjena nakon tri mjeseca trudnoće može prouzrokovati potencijalno štetne efekte po plod i novorođenčad.

 

Ne uzimajte MONOZID 25 ukoliko dojite. Ako je primjena lijeka neophodna, onda treba prekinuti dojenje.

 

Upravljanje vozilima i mašinama

Kao i pri primjeni drugih antihipertenzivnih lijekova, savjetuje se oprez prilikom upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

 

Ostala upozorenja

MONOZID 25 tablete sadrže mliječni šećer (laktozu). Stoga ako bolujete od nekog oblika nepodnošenja šećera, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek obavijestite o tome svog ljekara.

 

    3.  KAKO UZIMATI MONOZID 25

 

 

MONOZID 25 uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

 

Povišen krvni pritisak (hipertenzija):

Početna doza je ½ tablete (12,5 mg) do 1 tableta (25 mg) dnevno. Doza se može postepeno povećavati dok se ne postigne željeni terapijski efekat, ili  do uobičajene maksimalne doze kod odraslih  od 2 tablete (50 mg) dnevno. Kod  težih  oblika  hipertenzije  može  se  kombinovati  sa  drugim  antihipertenzivnim  lijekovima,  uz  početnu pojedinačnu dozu hidrohlorotiazida od ½ tablete (12,5 mg).

Kada  se  lijek  uzima  u  dvije  dnevne  doze,  prva  se  uzima  ujutro,  odmah  poslije  ustajanja,  a  druga  u  ranim popodnevnim satima, kako diuretski efekat ne bi remetio san.

Ako uzimate MONOZID 25 svaki dan u isto vrijeme, on će imati najbolji efekat na Vaš krvni pritisak.

 

Edemi:

Uobičajena doza je 1 tableta (25mg) do 4 tablete (100 mg) dnevno, primjenjena u 1-3 podjeljene doze. U izuzetno teškim slučajevima može se primjeniti i veća inicijalna doza (do maksimuma od 8 tableta  ( 200 mg)), ali se u tim slučajevima preporučuje primjena jačeg diuretika.

U slučaju dobrog terapijskog odgovora doza se može i redukovati na 1 tabletu (25 mg) do 2 tablete (50 mg) dnevno, ili primjenjivati povremena terapija (svaki drugi dan, ili 3-5 puta sedmično).

 

Djeca:

Uobičajena dnevna doza kod djece uzrasta 6 mjeseci do 12 godina iznosi 1-2 mg/kg tjelesne mase, a kod djece mlađe od 6 mjeseci 3 mg/kg. U oba slučaja dnevna doza se dijeli u dvije pojedinačne.

 

Ovaj farmaceutski oblik se ne preporučuje za djecu mlađu od 5 godina.

 

Stariji pacijenti (preko 65 godina):

Zbog veće incidence neželjenih efekata, terapiju treba započeti najnižom preporučenom dozom od ½ tablete (12,5 mg) dnevno. Po potrebi doza se može povećavati  za po pola tablete (12,5 mg).

 

Ako uzmete više  MONOZID 25 nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu MONOZID 25 tableta  nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom!

 

Najčešći znaci i simptomi prijedoziranja su: pad krvnog pritiska, gubitak elektrolita (smanjena koncentracija kalijuma,   natrijuma i hlorida), dehidratacija, letargija, mučnina i slabost. Letargija može da dovede do kome u toku nekoliko sati, sa minimalnim smanjenjem plućne i kardiovaskularne funkcije i bez znakova dehidratacije i poremećaja elektrolita.

 

Terapija  trovanja  hidrohlorotiazidom  je simptomatska:  izazivanje povraćanja  ili  ispiranje  želuca  i  davanje aktivnog uglja; suzbijanje pada pritiska i šoka i korekcija poremećaja vode i elektrolita.

 

Pacijenta kome je pao krvni pritisak treba postaviti u ležeći položaj sa uzdignutim nogama.

 

Ako ste zaboravili uzeti MONOZID 25

Ako zaboravite da uzmete dozu, preskočite propuštenu dozu i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Ako propustite dvije doze ili više njih, obratite se svom ljekaru.

 

Nikada ne uzimajte duplu dozu (dvije doze istovremeno), da nadoknadite propuštenu dozu.

 

Ako naglo prestanete da uzimate MONOZID 25

Nemojte prestajati da uzimate ovaj lijek bez savjetovanja sa Vašim ljekarom. Nagli prestanak uzimanja lijeka može da pogorša stanje Vaše bolesti.

 

4.    MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

 

 

Kao i drugi lijekovi  MONOZID 25 može imati neželjene efekte, mada se oni ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lijek.

 

Neželjeni efekti su većinom blagi i reverzibilni.

 

U toku terapije MONOZID 25 tabletama mogu se javiti:

 

Poremećaji  elektrolita  i  tečnosti:

smanjena  koncentracija  kalijuma,  natrijuma,  magnezijuma  ili  hlorida  ili povećana koncentracija kalcijuma, hipohloremična alkaloza, povećana koncentracija mokraćne kiseline. Prvi znaci poremećaja elektrolita su: suha usta, žeđ, slabost, pospanost, bol ili grčevi u mišićima, mišićna slabost, pad krvnog pritiska, smanjeno izlučivanje mokraće, ubrzani rad srca, mučnina ili povraćanje.

 

Ukoliko primjetite neki od ovih simptoma, obavjestite Vašeg ljekara o tome.

 

Metaboličke i endokrine promjene:

patološke promjene na paratiroidnoj žlijezdi (povećana koncentracija kalcijuma i smanjena koncentracija fosfata) u slučaju produžene terapije, povećana koncentracija glukoze, pojava glukoze u urinu, povećana koncentracija triglicerida i holesterola u krvi.

 

Promjene na nivou kože i potkožnog tkiva:

fotoosjetljivost, koprivnjača i drugi oblici osipa, svrab, nekrotični vaskulitis,  toksična epidermalna nekroza (rasprostranjeni osip sa plikovima i guljenjem kože na većem dijelu tijela), kožni lupus eritematozus – kao reakcija, reaktivacija kožnog lupusa eritematozusa.

 

Gastrointestinalne promjene:

gubitak apetita, anoreksija, blaga mučnina i povraćanje, grčevi, zatvor, proljev, zapaljenje pankreasa.

 

Poremećaji funkcije jetre i žučnih puteva:

žutica

 

Vaskularni poremećaji:

pad krvnog pritiska usljed naglog ustajanja

 

Poremećaji nervnog sistema:

vrtoglavica, osjetljivost na svjetlost, trnjenje, glavobolja

 

Psihijatrijski poremećaji:

depresija, poremećaj  sna

 

Poremećaji na nivou oka:

prolazni zamućeni vid, poremećaj percepcije boja (ksantopsija)

 

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema:

intersticijalni nefritis

 

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:

respiratorni poremećaji, uključujući pneumonitis i plućni edem

 

Promećaji na nivou krvi i limfnog sistema:

deprijesija koštane srži, anemija (smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca)  uključujući aplastičnu anemiju i hemolitičku anemiju, smanjenje broja bijelih krvnih zrnaca i krvnih pločica, tačkasto krvarenje na koži (purpura).

 

Ostali neželjeni efekti:

impotencija, spazam mišića, ozbiljne i životno ugrožavajuće alergijske reakcije, slabost, uznemirenost, groznica, zapaljenje pljuvačne žlijezde.

 

Ukoliko neki neželjeni efekat postane ozbiljan ili primjetite neki neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svoga ljekara ili farmaceuta.

 

     5.  KAKO ČUVATI MONOZID 25?

 

 

Čuvanje:

Lijek čuvati van dohvata i pogleda djece!

Čuvati na temperaturi do 250 C u originalnom pakovanju.

 

Rok upotrebe:

3 (tri) godine od datuma proizvodnje.

Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

 

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

 

Šta sadrži MONOZID 25?

Aktivna supstanca je: hidrohlorotiazid.

Jedna MONOZID 25 tableta: sadrži 25 mg hidrohlorotiazida.

 

Pomoćne supstance:

Laktoza, kukuruzni škrob, kukuruzni škrob (5% mucilago), koloidni silicijev anhidrid, magnezijev stearat.

 

Kako MONOZID 25 tablete izgledaju i sadržaj pakovanja?

MONOZID 25: bjeličaste, okrugle, tablete ravne površine i kosih rubova.

 

MONOZID 25 tablete pakovane su u  kutije sa 30 tableta u blisteru od PVC/Al folije, (1 blister sa 30 tableta).

 

Režim izdavanja lijeka: 

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

 

Proizvođač (administrativno sjedište):

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet):

Farmavita d.o.o. Sarajevo,

u saradnji sa The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing, Jordan

Igmanska 5 a,71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

 

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet:

Monozid 25, tableta, 30 x 25 mg: 04-07.10-2394/13 od 10.01.2014.