PANOCER

PANOCER 40 mg tableta

14 gastrorezistentnih tableta (1 PA/Al/PVC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
pantoprazol
Jačina ATC Oblik
40 mg tableta A02BC02 gastrorezistentna tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Panocer
40 mg
gastrorezistentna tableta
pantoprazol

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu,jer sadrži Vama važne
informacije.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im naškodi, čak i kada

imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neki neželjeni efekat postane ozbiljan ili primijetite neki neželjeni efekat koji nije

naveden u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta

Sadržaj ove upute:

1. Šta je Panocer i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Panocer
3. Kako uzimati Panocer?
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Panocer?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE PANOCER I ZA ŠTA SE KORISTI ?

Panocer sadrži aktivnu supstancu pantoprazol.
Pantoprazol je selektivni ''inhibitor protonske pumpe'', lijek koji smanjuje količinu kiseline koja se
stvara u Vašem želucu. Koristi se za liječenje bolesti želuca i crijeva uzrokovanih kiselinom.

Panocer tablete se kod odraslih i djece starije od 12 godina koriste za liječenje:

refluksnog ezofagitisa. Upala jednjaka, ( cijevi koja povezuje grlo i želudac) propraćene

vraćanjem kiselog sadržaja iz želuca u usta.

Panocer tablete se kod odraslih koriste za liječenje:

infekcije bakterijom Helicobacter pylori kod bolesnika sa čirevima želuca i početnog dijela

tankog crijeva (dvanaesnika) u kombinaciji s dva antibiotika (tzv. trojna terapija). Cilj
liječenja je riješiti bakterijsku infekciju i smanjiti vjerovatnost ponovne pojave čireva,

čireva želuca i početnog dijela tankog crijeva (dvanaesnika).

Zollinger-Ellisonovog sindroma i drugih stanja pri kojima se u želucu stvara previše kiseline.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PANOCER

Nemojte uzimati lijek Panocer ako:

ste alergični na pantoprazol ili bilo koji drug sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ste alergični na druge lijekove iz skupine inhibitora protonske pumpe.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego što uzmete Panocer tablete:

Ako imate teške probleme s jetrom. Obavijestite ljekara ako ste ikad u prošlosti imali
probleme sa jetrom. U tom slučaju će Vam ljekar češće provjeravati jetrene enzime, naročito
kod dugotrajnog liječenja. U slučaju porasta jetrenih enzima liječenje se mora prekinuti.

Ako ste na dugotrajnoj terapiji lijekom Panocer, a imate smanjene zalihe vitamina B12 ili
faktore rizika za smanjene količine vitamina B12. Panocer, kao i drugi blokatori lučenja
želučane kiseline, može smanjiti apsorpciju vitamina B12.

Ukoliko uzimate inhibitore HIV proteaze kao što je atazanavir (za liječenje HIV infekcija) u isto
vrijeme sa pantoprazolom, upitajte ljekara za savjet.

Uzimanje inhibitora protonske pumpe kao što je Panocer, naročito tokom vremenskog
perioda dužeg od godinu dana, može blago povećati rizik od preloma kuka, zapešća ili kičme.
Obavijestite svog ljekara ukoliko imate osteoporoze ili ukoliko uzimate kortikosteroide (koji
mogu povećati rizik osteporoze).

Ako koristite Panocer u periodu dužem od 3 mjeseca, postoji mogućnost da su vrijednosti
magnezijuma u Vašoj krvi niske. Simptomi niske vrijednosti magnezija su umor, nevoljne
mišićne kontrakcije, dezorjentacija, grčevi, vrtoglavica, ubrzano lupanje srca. Odmah se javite
ljekaru ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma. Niske vrijednosti magnezija mogu
dovesti do smanjenja vrijednosti kalija ili kalcija u krvi. Vaš ljekar može uraditi krvne testove
kako bi pratio nivoe magnezija u Vašoj krvi.

Ako ste imali kožnu reakciju nakon uzimanja lijekova koji, kao i Panocer, smanjuju izlučivanje
kiseline

Ako dobijete osip na koži, posebno na područjima izloženim suncu, odmah obavijestite
Vašeg ljekara jer će biti potrebno da prestanete sa uzimanjem ovog lijeka. Također, ne
zaboravite spomenuti bilo koje simptome kao što su bolovi u zglobovima.

Obavijestite Vašeg ljekara odmah prije ili nakon uzimanja ovog lijeka, ukoliko primjetite neke od
sljedećih simptoma, koji mogu biti znak neke, ozbiljnije bolesti:

nenamjerni gubitak težine

povraćanje, naročito ako se ponavlja

povraćanje krvi (može se uočiti u obliku tamnih zrnaca poput kafe u povraćenom sadržaju)

krv u stolici (stolica može biti crna ili poput katrana)

teškoće s gutanjem ili bol pri gutanju

blijedi ste i osjećate slabost (anemija)

bol u grudima

bol u želucu (stomaku)

težak i/ili dugotrajan proljev jer je ovaj lijek povezan s blagim porastom učestalosti infektivnih
proljeva

Ljekar može odlučiti da Vas uputi na dodatne pretrage kako bi se isključila zloćudna bolest, jer
pantoprazol može prikriti simptome raka i odgoditi njegovo otkrivanje. Ako se simptomi nastave
uprkos terapiji, možda će biti potrebno razmotriti dalje pretrage.

Kod dugotrajnog liječenja Panocer-om ( duže od godine dana) ljekar će Vas redovno kontrolisati. Ako
primijetite nove ili neuobičajene simptome, morate obavijestiti ljekara.

Djeca i adolescenti
Panocer se ne preporučuje djeci mlađoj od 12 godina jer nije ispitan u toj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Panocer
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Ovo je usljed toga što Panocer može uticati na djelotvornost drugih lijekova, te obavijestite Vašeg
ljekara ukoliko uzimate:

lijekove kao što su ketokonazol, itrakonazol i posakonazol (koriste se za liječenje
gljivičnih infekcija) ili erlotinib (koristi se za liječenje određenih oblika raka), jer Panocer može
zaustaviti dejstvo ovih i drugih lijekova.

varfarin ili fenprokumon koji se koriste za prorjeđivanje krvi i sprječavanje stvaranja ugrušaka.
Možda će biti potrebne dodatne provjere zgrušavanja krvi.

lijekovi koji se koriste u liječenju HIV infekcija, kao što je atazanavir,

metotreksat (koristi se za liječenje reumatoidnog artritisa, psorijaze ili raka) - ako
uzimate metotreksat, ljekar će možda privremeno prekinuti liječenje Panocerom, jer

pantoprazol može povećati nivo metotreksata u krvi.

fluvoksamin (koristi se za liječenje depresije i drugih psihijatrijskih poremećaja) – ako uzimate
fluvoksamin Vaš ljekar će možda smanjiti dozu ,

rifampicin (koristi se za liječenje infekcija),

Gospina trava (

Hypericum perforatum) (korosti se u liječenju blage depresije)

Trudnoća i dojenje
Nema odgovarajućih podataka o upotrebi pantoprazola tokom trudnoće. Zabilježeno je izlučivanje u
majčino mlijeko.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek se ne smije uzimati tokom trudnoće i dojenja, osim ako ljekar procijeni da je korist za Vas
veća od mogućeg rizika za nerođeno dijete ili dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima
Panocer nema ili ima zanemariv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima.

Ukoliko primijete neželjene reakcije poput nesvjetice ili poremećaja vida, ne smijete upravljati
vozilima niti raditi sa mašinama.

Ostala upozorenja
Važno upozorenje na neke sastojke Panocer-a
Panocer sadrži manitol. Manitol može imati blago laksativno djelovanje

3. KAKO UZIMATI PANOCER?

Uvijek koristite lijek onako, kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste sigurni kako trebate
koristiti lijek, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Način primjene
Uzmite tabletu 1 sat prije jela, bez žvakanja ili lomljenja, i progutajte je cijelu sa vodom.

Preporučeno doziranje:

Odrasli i djeca od 12 i više godina
-

Za liječenje refluksnog ezofagitisa

Uobičajna doza je jedna tableta na dan. Ljekar Vam može povećati dozu na 2 tablete dnevno.

Za

liječenje refluksnog ezofagitisa obično je potrebna terapija u trajanju od 4 do 8 nedjelja. Ljekar

će

odrediti koliko dugo ćete uzimati lijek.

Odrasli
-

Za liječenje infekcije bakterijom Helicobacter pylori kod bolesnika s čirevima želuca i početnog

dijela tankog crijeva (dvanaesnika) u kombinaciji s dva antibiotika (tzv. trojna terapija)

Uzima se jedna tableta dva puta na dan zajedno s dvije tablete antibiotika koji sadrže amoksicilin,
klaritromicin ili metronidazol (ili tinidazol). Antibiotik uzimate dva puta na dan s tabletom pantoprazola.
Prva tableta pantoprazola se uzima jedan sat prije doručka, a druga jedan sat prije večernjeg obroka.

Slijedite upute ljekara i pročitajte Upute o lijeku za antibiotike koje uzimate. Uobičajno trajanje terapije
je jedna do dvije nedjelje.

Za liječenje ulkusa želuca i početnog dijela tankog crijeva (dvanaesnika)

Uobičajena doza je jedna tableta jedanput na dan.

Ljekar može udvostručiti dozu, a odrediće i

trajanje terapije. Uobičajno trajanje liječenja za čir želuca je 4 do 8 nedjelja, a za čir dvanaesnika 2 do
4 nedjelje.

Za dugotrajno liječenje Zollinger-Ellisonovog sindroma i drugih stanja pri kojima se u želucu

stvara previše kiseline

Preporučena početna doza je najčešće dvije tablete na dan. Tablete uzmite jedan sat prije obroka.

Ljekar kasnije može prilagoditi dozu, ovisno od količine kiseline koja se stvara u želucu. Ako Vam je
propisano više od dvije tablete dnevno, potrebno ih je uzeti dva puta na dan.

Ako Vam ljekar propiše dnevnu dozu veću od 4 tablete, tačno će Vam reći kada prestati uzimati lijek.

Pacijenti sa bubrežnim tegobama
Ako patite od tegoba s bubrezima ne smijete uzimati Panocer za eradikaciju bakterije

Helicobacter

pylori.

Pacijenti sa jetrenim tegobama
Panocer ne smiju koristiti bolesnici sa oštećenjem jetre.

Ako patite od umjerenih do ozbiljnih jetrenih tegoba, ne smijete uzimati Panocer za eradikaciju
bakterije

Helicobacter pylori.

Djeca i adolescenti
Ne preporučuje se primjena ovih tableta kod djece mlađe od 12 godina.

Ako uzmete više lijeka Panocer nego što ste trebali
Obavijestite ljekara ili farmaceuta. Simptomi predoziranja nisu poznati.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Panocer
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Sljedeću dozu uzmite u
uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati lijek Panocer
Nemojte prestati uzimati ove tablete bez da ste se prvo posavjetovali sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NEŽELJENE REAKCIJE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati neželjene reakcije, iako se one neće razviti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih neželjenih reakcija, prestanite uzimati tablete i odmah
obavijestite svog ljekara ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu:

ozbiljne alergijske reakcije (učestalost rijetka: javljaju se kod 1 na 1000 pacijenata): oticanje
jezika i/ili grla, teškoće pri gutanju, koprivnjača (urtikarija),teškoće pri disanju, alergijsko oticanje
lica (Quinckeov edem / angioedem), jaka omaglica s vrlo brzim lupanjem srca i jakim znojenjem.

ozbiljna kožna stanja (nepoznate učestalosti: učestalost se ne može procijeniti na osnovu
dostupnih podataka): stvaranje mjehura na koži i ubrzano pogoršanje općeg stanja, erozije
(uključujući blaga krvarenja) očiju, nosa, usta/usana ili genitalija (Stevens- Johnsonov sindrom,
Lyellov sindrom, multiformni eritem) te osjetljivost na svjetlost.

ostala ozbiljna stanja (nepoznate učestalosti: učestalost se ne može procijeniti na osnovu
dostupnih podataka): žutilo kože ili bjeloočnica (žutica, teško oštećenje stanica jetre) ili vrućica,
osip, povećani bubrezi ponekad praćeni bolnim mokrenjem i boli u donjem dijelu leđa (ozbiljna
upala bubrega), koji može dovesti do zatajenja bubrega

Ostale neželjene reakcije su:
-

Manje česte (pojavljuju se kod manje od 1 na 100 osoba koje uzimaju lijek):

Glavobolja; nesvjestica; proljev;mučnina, povraćanje; nadutost i vjetrovi; zatvor; suhoća usta; bol i

neugoda u trbuhu; osip na koži, izbijanje kožnih promjena; svrbež; osjećaj slabosti, iscrpljenost i opće
loše osjećanje; poremećaji spavanja; lom kuka, zapešća ili kičme
-

Rijetke (pojavljuju se kod manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek):

Poremećaj ili potpuni nestanak čula okusa; poremećaji vida kao što je zamućen vid; koprivnjača; bol
u zglobovima; bol u mišićima; promjene u tjelesnoj težini; povišena tjelesna temperatura; visoka
vrućica; oticanje udova (periferni edem); alergijske reakcije; depresija; povećanje dojki u muškaraca.
-

Vrlo rijetke (pojavljuju se u manje od 1 na 10 000 osoba koje uzimaju lijek):

Dezorijentisanost.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Halucinacije, smetenost (pogotovo u bolesnika koji su imali te simptome); nizak nivo natrijuma u
krvi,nizak nivo magnezija u krvi ( vidi dio 2 ), trnci, mravinjanje, peckanje, osjećaj pečenja ili utrnulosti;
osip, mogući bol u zglobovima

Neželjene reakcije koje se otkrivaju krvnim pretragama:
-

Manje česte (pojavljuju se kod manje od 1 na 100 osoba koje uzimaju lijek):

povišenje jetrenih enzima
-

Rijetke (pojavljuju se kod manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek):

povišenje bilirubina, povišenje razina masnoća u krvi, naglo smanjenje broja granulocita - vrste bijelih
krvnih stanica povezano sa visokom vrućicom.
-

Vrlo rijetke (pojavljuju se kod manje od 1 na 10 000 osoba koje uzimaju lijek):

smanjenje broja krvnih pločica, što može izazvati neuobičajena krvarenja i stvaranja modrica;
smanjenje broja bijelih krvnih stanica što može dovesti do učestalih infekcija, istovremeno
abnormalno smanjenje broja crvenih (eritrocita) i bijelih (leukocita) krvnih stanica te krvnih pločica
(trombocita).

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara
ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom
uputstvu.

5. KAKO ČUVATI PANOCER?

Lijek Panocer treba čuvati van dohvata i pogleda djece!
Čuvajte u originalnom pakovanju pri temperaturi do 25°C.
Rok trajanja lijeka je 24 mjeseca.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Panocer sadrži?

Aktivna supstanca je pantoprazole natrij. 1 tableta sadrži 45,228mg pantoprazole natrijuma, što je

ekvivalentno sa 40 mg pantoprazole.

Ostali sastojci su: Natrij kaprbonat anhidrat, Manitol 25C, Kristalni šećer, Talk, Kalcijum stearate,

Koloidni silicon dioksid

Film ovojnica: Hidroksi propil metil celuloza, Talk, trietil citrat

Gastrorezistentna ovojnica 1:
Metakrilatna kiselina KPD L30 D-55, Talk, Trietil citrat
Gastrorezistentna ovojnica 2:
Metakrilatna kiselina KPD L30 D-55, talk, titanium dioksid, trietil citrat
Opadry II Pink 00B240001 sadrži: hidroksi propil metil celulozu 603, talk, titanium dioksid,
makrogol/polietilen glikol 400, žuti željezo oksid, crni željezo oksid

Kako Panocer izgleda I sadržaj pakovanja
Ružičaste, ovalne, bikonveksne gastrorezistentne tablete
Panocer se nalazi u pakovanju od 14 gastrorezistentnih tablet (2 blistera po 7 tableta).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
ILKO İLAÇ San. ve Tic. A. Ş.
Veysel Karani Mah. Colakoglu Sok. No:10, 34885 Sancaktepe-Istanbul, Turska

Proizvođač gotovog lijeka
ILKO İLAÇ San. ve Tic. A. Ş.
Kuddusi Cad. 23. Sok. No:1 Selcuklu/Konya, Turska

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
TUZLA-FARM d.o.o.
Rudarska 71, 75000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Panocer 14 x 40 mg gastrorezistentna tableta: 04-07.3-1-2451/16 od 09.02.2017.