PARLIN tableta

PARLIN 1 mg tableta

30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
rasagilin
Jačina ATC Oblik
1 mg tableta N04BD02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Parlin
1 mg
tableta
razagilin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i
ako ima znake bolesti slične Vašim.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

1. Šta je Parlin i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati Parlin
3. Kako primjenjivati Parlin
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Parlin
6. Dodatne informacije

1. Šta je Parlin i za šta se koristi

Parlin se primjenjuje za liječenje Parkinsonove bolesti. Može se primijeniti zajedno s levodopom ili bez
levodope (drugi lijek koji se primjenjuje za liječenje Parkinsonove bolesti).

Kod Parkinsonove bolesti postoji gubitak stanica koje proizvode dopamin u mozgu. Dopamin je
hemijska supstanca u mozgu koja je uključena u kontrolu pokreta. Parlin pomaže u povećavanju i
održavanju razina dopamina u mozgu.

2. Prije nego što počnete uzimati Parlin

Nemojte uzimati Parlin:

ako ste alergični (preosjetljivi) na razagilin ili bilo koji drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6);

ako imate teške probleme sa jetrom.

Nemojte uzimati u nastavku navedene lijekove dok uzimate Parlin:

inhibitore monoaminooksidaze (MAO) (npr. za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti ili za
bilo koju drugu indikaciju), uključujući lijekove i prirodne preparate bez recepta npr. kantarion;

petidin (snažan lijek protiv bolova).

Morate čekati najmanje 14 dana nakon prestanka liječenja lijekom Parlin i početka liječenja MAO
inhibitorima ili petidinom.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Parlin:

ako imate blage do umjerene probleme sa jetrom;

ako imate bilo kakve sumnjive promjene na koži.

Djeca i adolescenti
Ne preporučuje se primjena ovog lijeka kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Parlin
Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ako uzimate, ako ste nedavno uzimali ili planirate da počnete
sa korištenjem nekog lijeka, te ako pušite ili namjeravate prestati s pušenjem.

Posavjetujte se sa ljekarom prije uzimanja bilo kojeg od sljedećih lijekova zajedno sa Parlinom:

određenih antidepresiva (selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina, selektivnih
inhibitora ponovne pohrane serotonina i noradrenalina, tricikličkih ili tetracikličkih
antidepresiva);

antibiotika ciprofloksacina koji se upotrebljava protiv infekcija;

dekstrometorfana koji se primjenjuje protiv kašlja;

simpatomimetika poput onih sadržanih u kapima za oči, nazalnim i oralnim dekongestivima i
lijekovima za prehladu koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin.

Istovremena primjena lijeka Parlin sa antidepresivima koji sadrže fluoksetin ili fluvoksamin mora se
izbjegavati. Ako započinjete liječenje lijekom Parlin, morate čekati najmanje 5 sedmica nakon prekida
liječenja fluoksetinom. Ako započinjete liječenje fluoksetinom ili fluvoksaminom, morate čekati
najmanje 14 dana nakon prekida liječenja lijekom Parlin.

Obavijestite Vašeg ljekara ako Vi ili Vaša porodica/skrbnik primijetite da razvijate neuobičajeno
ponašanje u smislu da se ne možete oduprijeti nagonu, potrebi ili žudnji za obavljanjem određenih
aktivnosti, štetnih ili loših za Vas ili druge.

Ovo se zove poremećaj kontrole impulsa. Kod bolesnika koji uzimaju Parlin i/ili druge lijekove koji se
koriste za liječenje Parkinsonove bolesti bila su opažena ponašanja kao što su kompulzije, opsesivne
misli, ovisnost o kockanju, prekomjerno trošenje, impulsivno ponašanje i nenormalno visok seksualni
nagon ili povećanje misli i osjećanja povezanih sa seksualnošću. Vaš ljekar će možda morati
prilagoditi dozu ili prekinuti liječenje.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Parlin
Parlin se može uzimati s hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom
liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama
Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Posavjetujte se
sa svojim ljekarom prije upravljanja vozilima ili mašinama.

3. Kako primjenjivati Parlin

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Provjerite sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni. Uobičajena doza lijeka Parlin je 1 tableta od 1 mg uzeta kroz usta
jedanput dnevno. Parlin se može uzeti sa ili bez hrane.

Ako ste dobili više lijeka Parlin nego što ste trebali
Ako ste uzeli više lijeka Parlin nego što ste trebali, obratite se odmah Vašem ljekaru ili medicinskoj
sestri. Uzmite sa sobom kutiju lijeka Parlin da biste je pokazali svom ljekaru ili farmaceutu.

Ako ste propustili primjenu lijeka Parlin
Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.
Uzmite sljedeću dozu kako je uobičajeno, kada je vrijeme da je uzmete.

Ako prestanete uzimati Parlin
Nemojte prestati uzimati Parlin prije razgovora sa svojim ljekarom. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili
pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati neželjena djelovanja, iako se ona neće razviti kod
svakoga. Sljedeća neželjena djelovanja su prijavljena u placebom kontrolisanim kliničkim ispitivanjima:

Vrlo često (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba):

nenormalni pokreti (diskinezija)

glavobolja

Često (javljaju se kod do 1 na 10 osoba):

bol u trbuhu

pad

alergija

vrućica

gripa (influenca)

opće loše osjećanje (malaksalost)

bol u vratu

bol u prsima (angina pektoris)

nizak krvni pritisak pri ustajanju u stojeći položaj sa simptomima kao što su
omaglica/ošamućenost (ortostatska hipotenzija)

smanjen apetit

zatvor

suha usta

mučnina i povraćanje

nadutost

abnormalni rezultati krvnih testova (leukopenija)

bol u zglobovima (artralgija)

mišićno-koštana bol

upala zglobova (artritis)

utrnulost i slabost mišića ruke (sindrom karpalnog tunela)

smanjenje tjelesne težine

abnormalni snovi

poteškoće u mišićnoj koordinaciji (poremećaj ravnoteže)

depresija - omaglica (vrtoglavica)

produžene mišićne kontrakcije (distonija)

curenje nosa (rinitis)

nadražaj kože (dermatitis)

osip

crvenilo očiju (konjunktivitis)

hitni nagon za mokrenjem

Manje često (javljaju se kod do 1 na 100 osoba):

moždani udar (cerebrovaskularni događaj)

srčani udar (infarkt miokarda)

osip s mjehurićima (vezikulobulozni osip)

Dodatno, rak kože je bio prijavljen kod oko 1% bolesnika u placebo kontrolisanim kliničkim
ispitivanjima. Ipak, naučni dokazi upućuju na to da je Parkinsonova bolest, a ne neki lijek posebno,
povezana sa većim rizikom od karcinoma kože (ne isključivo melanom). Morate razgovarati sa svojim
ljekarom o svakoj sumnjivoj promjeni na koži.

Parkinsonova bolest se povezuje sa simptomima halucinacija i smetenosti. Ovi simptomi su opaženi i
tokom razdoblja nakon stavljanja lijeka u promet kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću liječenih
lijekom Parlin.

Zabilježeni su slučajevi bolesnika koji se, tokom uzimanja jednog ili više lijekova za liječenje
Parkinsonove bolesti, nisu mogli oduprijeti nagonu ili iskušenju da izvode određenu radnju koja bi
mogla biti škodljiva za njih same ili za druge. Ovo se zove poremećaj kontrole impulsa. Kod bolesnika

koji uzimaju Parlin i/ili druge lijekove koji se koriste za liječenje Parkinsonove bolesti opaženo je
sljedeće:

opsesivne misli ili impulsivno ponašanje;

jak nagon za pretjeranim kockanjem uprkos ozbiljnim posljedicama po njih ili porodicu;

promijenjen ili povećan seksualni interes i ponašanje koje je značajno zabrinjavajuće za Vas ili
druge, npr. povećan seksualni nagon;

nekontrolisano prekomjerno kupovanje ili trošenje.

Obavijestite svog ljekara ako iskusite ovakvo ponašanje; s njim ćete razgovarati o načinima kako
kontrolisati ili smanjiti simptome.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

4. Kako čuvati Parlin

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.
Čuvati van dohvata i pogleda djece.

Rok trajanja lijeka je 2 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju. Ne koristiti Parlin
tablete nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Rok trajanja se odnosi na zadnji dan
navedenog mjeseca.

Neiskorišteni lijek ne odlagati u kućni otpad ili otpadne vode. Posavjetujte se sa farmaceutom kako
odložiti lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći zaštiti okoliša.

5. Dodatne informacije

Aktivna supstanca je razagilin. Jedna tableta sadrži 1 mg razagilina (u obliku mesilata).
Ostali sastojci: manitol, kukuruzni škrob, preželatinizirani škrob, koloidni silicijev dioksid, talk,
stearinska kiselina.

Kako Parlin izgleda i sadržaj pakovanja
Okrugle bijele tablete sa ravnim površinama i razdjelnom linijom na jednoj strani.

Tablete su pakovane u Al/Al blistere. Jedan blister sadrži 10 tableta.
30 tableta/3 blistera/1 kutija

Režim izdavanja lijeka
Lijek se primjenjuje uz ljekarski recept.

Proizvođač
NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD.ŞTİ.
Ümraniye 34768 İstanbul Türkiye

Proizvođač gotovog lijeka
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Sancaklar 81100 Düzce Türkiye

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
Hasiba Brankovića 9, 71 000 Sarajevo, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Parlin, 30 x 1 mg, tableta: 04-07.3-1-1683/16 od 31.10.2016.