PHLEBODIA

PHLEBODIA 600 mg tableta

15 film tableta (1 blister) u kutiji

Supstance:
diosmin
Jačina ATC Oblik
600 mg tableta C05CA03 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PHLEBODIA
600 mg, film tableta
diosmin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

-

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

-

Ukoliko neko neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno djelovanje koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lijek Phlebodia i za šta se koristi

2.

Šta treba da znate prije nego počnete uzimati lijek Phlebodia

3.

Kako uzimati lijek Phlebodia

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek Phlebodia

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK PHLEBODIA I ZA ŠTA SE KORISTI
Lijek Phlebodia spada u grupu bioflavonoida - lijekova koji imaju vaskuloprotektivni (povećava otpornost
malih krvnih sudova) i venotonički efekat (povećava tonus vena), a koristi se za :

- Poboljšanje simptoma povezanih sa venolimfatičkom insuficijencijom: teške noge, bol, prijedekubitalna
stanja.
- Liječenje simptoma akutnih hemoroida.
-Kao dodatna terapija funkcionalnih poremećaja pri kapilarnoj fragilnosti (slabost kapilara).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK PHLEBODIA
Nemojte uzimati lijek Phlebodia:
Ovaj lijek se ne preporučuje u periodu dojenja.
Preosjetljivost na diosmin ili neki drugi sastojak lijeka.
Ovaj lijek sadrži azo boju (Ponceau 4R red (E124)), i može uzrokovati alergijsku reakciju.

Kada uzimate lijek Phlebodia, posebno vodite računa:
Akutni hemoroidi: primjena ovog lijeka ne zamjenjuje specifičnu terapiju ostalih analnih bolesti.Terapija
treba da bude kratkotrajna. Ukoliko se simptomi ne povuku nakon nekoliko dana terapije, obavezno
konsultujte Vašeg ljekara.

Venska insuficijencija:
Ukoliko se Vaše stanje ne popravi kroz 15 dana, obavezno konsultujte Vašeg ljekara.

Ovaj lijek ima maksimalnu efikasnost uz primjenu odgovarajući zdravstvenih navika:
-Izbjegavajte izlaganje suncu, toploti, produženo stajanje i višak kilograma.
Duge šetnje i nošenje odgovarajućih čarapa pospješuju vensku cirkulaciju.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Phlebodia
Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i
one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Uzimanje lijeka Phlebodia sa hranom ili pićima
Nije primjenljivo.
Primjena lijeka Phlebodia u periodu trudnoće i dojenja
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom

.

Trudnoća:

Primjena lijeka u periodu trudnoće se ne preporučuje osim ako potencijalna korist od terapije nije jasno
identifikovana. Ukoliko otkrijete da ste trudni tokom terapije ovim lijekom, posavjetujte se sa Vašim
ljekarom koji može proceniti da li je neophodno da nastavite sa terapijom.

Dojenje:

U odsustvu podataka koji se odnose na izlučivanje lijeka u majčino mlijeko, terapija se ne preporučuje
tokom dojenja.

Uticaj lijeka Phlebodia na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nije primjenljivo.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Phlebodia
Pomoćne supstance sa potvrđenim dejstvom: Ponceau 4R red (E124). Postoji mogućnost alergijske
reakcije.
Proizvod sadrži propilenglikol koji može izazvati alkoholu slične simptome.
Ovaj lijek sadrži manje količine etanola.

3. KAKO UZIMATI LIJEK PHLEBODIA

Lijek Phlebodia uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni,

provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Doziranje:
-venska isuficijencija: 1 tableta dnevno, ujutru prije doručka
-akutni hemoroidi: 2 do 3 tablete uz obrok.

Način primjene:
Oralna upotreba.
Progutajte tabletu sa čašom vode.

Trajanje terapije:
U svim slučajevima, tačno se pridržavajte ljekarskog recepta.

Ako uzmete više lijeka Phlebodia nego što ste trebali
Nije primjenljivo.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Phlebodia
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

Ako naglo prestanete uzimati lijek Phlebodia
Nije primjenljivo.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Lijek Phlebodia, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena djelovanja, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih. Mogući su slabi gastrointestinalni poremećaji koji rijetko zahtjevaju prekid terapije.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PHLEBODIA
Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok trajanja
3 godine.
Nemojte koristiti lijek Phlebodia poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 30°C.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Phlebodia

Sadržaj aktivnih supstanci:
Jedna film tableta sadrži diosmin, čist, bezvodni 600 mg (izraženo na supstancu)

Sadržaj pomoćnih supstanci:
Jezgro tablete:
Stearinska kiselina; talk; silicijum-dioksid, koloidni ,hidrofobni; celuloza, mikrokristalna

Film (omotač):
Sepifilm 002 ; Sepisperse AP5523; Opaglos 6000

Sepifilm 002: hipromeloza; celuloza, mikrokristalna; makrogol 400 stearat

Sepisperse AP5523: propilenglikol; titan-dioksid (E171); hipromeloza; ponceau 4R red (E124); gvoždje

(III)-oksid, crni (E172); gvoždje (III)-oksid, crveni (E172)

Opaglos 6000: etanol; lacquer gum; karnauba vosak; bijeli pčelinji vosak

Kako izgleda lijek Phlebodia i sadržaj pakovanja
Film tableta, ružičaste boje.
PVC/aluminijumski blister sa 15 tableta. Pakovanje 1 x 15 film tableta i 2 x 15 film tableta.

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Laboratoires Innothera
22, Avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France

Proizvođač gotovog lijeka
Innothera Chouzy
Rue René Chantereau-L`Isle Vert 41150 Chouzy-sur-Cisse, Francuska

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet
PHOENIX d.o.o.
Stefana Dečanskog bb, Bijeljina

8. BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Phlebodia, 15 x 600 mg

broj:

04-07.10-3158/14 od 24.11.2014

Phlebodia, 30 x 600 mg

broj:

04-07.10-3159/14 od 24.11.2014