RENAPRIL

RENAPRIL 10 mg tableta

20 tableta( 2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
enalapril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta C09AA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RENAPRIL

5 mg tableta

10 mg tableta
20 mg tableta

enalapril

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
Ako primijetite bilo koje neželjeno djelovanje lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To
uključuje i svako moguće neželjeno djelovanje koje nije navedeno u ovom uputstvu. Pogledajte poglavlje
4.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je lijek RENAPRIL i za šta se koristi
2. Šta trebate znati prije nego počnete uzimati lijek RENAPRIL
3. Kako uzimati lijek RENAPRIL
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek RENAPRIL
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. ŠTA JE LIJEK RENAPRIL I ZA ŠTA SE KORISTI
Lijek Renapril sadrži aktivnu supstancu koja se naziva enalapril maleat. Ovaj lijek pripada grupi lijekova
koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin-konvertirajućeg enzima).
Lijek Renapril se koristi u terapiji sljedećih stanja:

Povišen krvni pritisak (hipertenzija).

Srčana insuficijencija (slabljenje srčane funkcije). Primjena ovog lijeka smanjuje potrebu odlaska u
bolnicu i može da pomogne nekim pacijentima da sa srčanim oboljenjem žive duže.

Prevencija srčane slabosti, čiji simptomi su: kratak dah, umor nakon blage fizičke aktivnosti, kao
što je šetnja ili znojenje članaka i stopala.

Ovaj lijek djeluje tako što širi Vaše krvne sudove, usljed čega dolazi do snižavanja krvnog pritiska.
Djelovanje lijeka najčešće počinje 1 sat nakon primjene, a njegovo djelovanje traje najmanje 24 sata. Kod
nekih osoba može da bude potrebno nekoliko sedmica terapije dok se ne postigne najbolje djelovanje
lijeka na krvni pritisak.

2. ŠTA TREBATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK RENAPRIL
Nemojte uzimati lijek RENAPRIL

Ako ste alergični na enalapril maleat ili neku od pomoćnih supstanci ovog lijeka (navedene u
poglavlju 6).

Ako ste ikada imali alergijsku reakciju na neki od lijekova sličnih lijeku Renapril (neki drugi ACE
inhibitor).

Ako ste u prošlosti imali alergijske reakcije kao što su oticanje lica, usana, usta, jezika i/ili grla sa
otežanim gutanjem i disanjem (angioedem) iz nepoznatog razloga ili usljed nasljednog faktora.

Ako imate šećernu bolest ili oštećenu funkciju bubrega i koristite lijek za snižavanje krvnog pritiska
koji sadrži aliskiren.

Nakon 3. mjeseca trudnoće (također je bolje izbjegavati primjenu ovog lijeka i u ranim fazama
trudnoće – vidjeti poglavlje o trudnoći).

Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati lijek Renapril. Ukoliko niste sigurni,
obratite se ljekaru ili farmaceutu za savjet prije primjene lijeka Renapril.

Budite oprezni sa lijekom RENAPRIL
Prije početka liječenja lijekom Renapril posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom u sljedećim
slučajevima:

Ako imate problem sa srcem

Ako imate stanje koje uključuje probleme sa krvnim sudovima u mozgu

Ako imate problem sa krvi kao što je nedostatak ili mali broj bijelih krvnih ćelija
(neutropenija/agranulocitoza), mali broj krvnih pločica (trombocitopenija) ili smanjen broj crvenih
krvnih ćelija (anemija)

Ako imate problema sa jetrom

Ako imate problem sa bubrezima (uključujući transplantaciju bubrega). To može da dovede do
veće koncentracije kalijuma u krvi, što može biti ozbiljno. Ljekar će možda trebati prilagoditi dozu
lijeka Renapril i pratiti koncentraciju kalijuma u krvi

Ako ste na dijalizi

Ako ste nedavno patili od pretjeranog povraćanja ili imali ozbiljnu dijareju

Ako ste na dijeti sa ograničenim unosom soli, ako uzimate preparate kalijuma, lijekove koji štede
kalijum ili zamjene za so koje sadrže kalijum

Ako ste stariji od 70 godina

Ako imate šećernu bolest. Morate redovno kontrolisati krv zbog pojave niske koncentracije
glukoze u krvi, naročito tokom prvog mjeseca terapije. Također, koncentracija kalijuma u krvi
može biti povišena

Ako ste ikad imali alergijsku reakciju praćenu oticanjem lica, usana, jezika ili grla sa problemima
pri gutanju i disanju. Kod pacijenata crne rase postoji veći rizik od ove vrste reakcija na ACE
inhibitore

Ako imate nizak krvni pritisak (to možete da primjetite kao vrtoglavicu ili nesvjesticu, naročito kada
stojite)

Ako bolujete od kolagene vaskularne bolesti (npr. eritematozni lupus, reumatoidni artritis ili
skleroderma), ako uzimate imunosupresivnu terapiju, ako uzimate alopurinol ili prokainamid ili
neku kombinaciju ovih lijekova

Ako uzimate inhibitore mTOR-a (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus: lijekovi koji se koriste u
liječenju određenih tipova kancera ili za prevenciju odbacivanja transplantiranog organa od strane
imunog sistema organizma). Možete biti pod povećanim rizikom od pojave alergijske reakcije koja
se zove angioedem.

Ako koristite bilo koji od slijedećih lijekova za liječenje visokog krvnog pritiska:

Blokator angiotenzin II receptora (ARB) (poznati su kao sartani, na primjer valsartan,
telmisartan, irbesartan itd.), posebno ako imate probleme sa bubrezima koji su povezani sa
dijabetesom

Aliskiren.

Vaš ljekar će provjeravati funkciju Vaših bubrega, krvni pritisak i količinu elektrolita (na primjer kalijuma) u
Vašoj krvi u redovnim intervalima.
Takođe pogledajte poglavlje „Nemojte uzimati lijek RENAPRIL“.

Morate reći Vašem ljekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću). Ovaj lijek se ne preporučuje
u ranoj fazi trudnoće i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, zato što u toj fazi trudnoće
može ozbiljno da naškodi bebi (vidjeti poglavlje o trudnoći).
Ovaj lijek kod pacijenata crne rase manje efikasno snižava krvni pritisak nego kod pacijenata ostalih rasa.
Ako niste sigurni da li se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa ljekarom ili
farmaceutom prije nego što počnete da uzimate ovaj lijek.

U slučaju hirurške intervencije:
Recite ljekaru da uzimate Renapril ukoliko treba da imate neku od sljedećih intervencija:

Bilo kakva hirurška intervencija ili dobijanje anestetika (čak i kod stomatologa).

Terapija za uklanjanje holesterola iz krvi koja se zove „LDL afereza“.

Terapija desenzibilizacije, da bi se smanjili efekti alergije na otrov ose ili pčele.

Razgovarajte sa ljekarom ili stomatologom prije intervencije ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi
na Vas.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom RENAPRIL
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati neki drugi
lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.
Ovo je zbog toga što Renapril može da utiče na dejstvo drugih lijekova. Pored toga, neki drugi lijekovi
mogu da utiču na dejstvo lijeka Renapril. Vaš ljekar može da promijeni dozu i/ili preduzme druge mjere
predostrožnosti.
Posebno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

Blokator angiotenzin II receptora ili aliskiren (vidite podatke pod naslovima „Nemojte uzimati lijek
RENAPRIL“ i „Budite oprezni sa lijekom RENAPRIL“).

druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska, kao što su beta blokatori ili tablete za izbacivanje
vode (diuretici),

lijekove koji sadrže kalijum (uključujući zamjene za so),

lijekove za liječenje šećerne bolesti (uključujući oralne antidijabetike i insulin),

litijum (koristi se za liječenje određene vrste depresije),

lijekove za liječenje depresije koji se nazivaju „triciklični antidepresivi“,

lijekove za liječenje mentalnih problema koji se nazivaju „antipsihotici“,

određene lijekove za kašalj i prehladu, kao i lijekove za smanjenje tjelesne težine koji sadrže
supstance koje se nazivaju „simpatomimetički agensi“,

određene lijekove protiv bolova ili artritisa uključujući terapiju preparatima zlata,

inhibitore mTOR-a (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus; lijekovi koji se koriste u liječenju
određenih tipova kancera ili za prevenciju odbacivanja transplantiranog organa od strane imunog
sistema organizma). Također pogledajte poglavlje „Budite oprezni sa lijekom RENAPRIL“.

nesteroidne antiinflamatorne lijekove, uključujući COX-2 inhibitore (lijekove koji smanjuju
zapaljenje i mogu se koristiti za ublažavanje bolova),

acetilsalicilna kiselina (aspirin),

lijekove koji se koriste za razgradnju krvnih ugrušaka (trombolitici),

alkohol.

Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, obratite se ljekaru ili farmaceutu prije
započinjanja terapije lijekom Renapril.

Uzimanje lijeka RENAPRIL sa hranom i pićem
Renapril se može primjenjivati nezavisno od obroka. Većina pacijenata ga uzima sa čašom vode.

Trudnoća i dojenje
Trudnoća
Zatražite savjet od ljekara prije uzimanja ovog lijeka ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili
planirate trudnoću. Ljekar će Vas posavjetovati da prestanete sa primjenom lijeka Renapril prije nego što
ostanete u drugom stanju ili čim saznate da ste trudni, i predložiti će Vam da uzimate neki drugi lijek.
Renapril se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se koristiti ako ste trudni više od 3 mjeseca obzirom
da može da izazove ozbiljna oštećenja kod Vaše bebe ako se koristi poslije trećeg mjeseca trudnoće.
Dojenje
Obavijestite ljekara ako dojite ili ako namjeravate da počnete da dojite. Dojenje novorođenčadi (prvih
nekoliko sedmica nakon rođenja), a naročito prijevremeno rođenih beba, ne preporučuje se tokom
primjene lijeka Renapril. Ukoliko je beba starija, ljekar bi trebao da Vas posavjetuje oko koristi i rizika
primjene lijeka Renapril tokom dojenja, u poređenju sa ostalim terapijama.

Upravljanje vozilima i mašinama
Tokom primjene lijeka Renapril mogu se javiti vrtoglavica ili pospanost. Ako do ovoga dođe, nemojte
upravljati motornim vozilom ili koristiti alate ili mašine.

Renapril sadrži laktozu
Renapril sadrži laktozu, tip šećera, te se ne preporučuje pacijentima sa rijetkim nasljednim problemima
netolerancije na galaktozu, deficitom Lapp laktoze ili lošom apsorpcijom glukoze i galaktoze.

3. KAKO UZIMATI LIJEK RENAPRIL
Uvijek uzimajte lijek Renapril onako kako Vam je rekao ljekar ili farmaceut. Provjerite sa svojim ljekarom ili
farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lijek.

Veoma je važno da nastavite da uzimate lijek toliko dugo kao što Vam je propisao Vaš ljekar

Nemojte uzimati više tableta od onoga što je propisao Vaš ljekar.

Liječenje visokog krvnog pritiska

Preporučena početna doza iznosi od 5 do 20 mg jednom dnevno.

Nekim pacijentima će biti neophodna manja početna doza.

Uobičajena doza kod dugotrajne terapije je 20 mg jednom dnevno.

Maksimalna doza kod dugotrajne terapije iznosi 40 mg jednom dnevno.

Liječenje srčane slabosti

Preporučena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

Ljekar će postepeno povećavati dozu lijeka, dok se ne postigne doza koja Vam odgovara.

Uobičajena doza kod dugotrajne terapije je 20 mg dnevno, primijenjena odjednom ili u dvije
podijeljene doze.

Maksimalna doza kod dugotrajne terapije je 40 mg dnevno i primjenjuje se u dvije podijeljene
doze.

Pacijenti sa oboljenjem bubrega
Vaša doza lijeka se mijenja na osnovu funkcije Vaših bubrega:

umjereni problemi sa bubrezima – 5 mg do 10 mg svakog dana.

ozbiljni problemi sa bubrezima – 2,5 mg svakog dana.

ako ste na dijalizi – 2,5 mg svakog dana. Onih dana kada ne idete na dijalizu, doza lijeka može biti
promijenjena u zavisnosti od pada Vašeg krvnog pritiska.

Stariji pacijenti
Odgovarajuću dozu će odrediti ljekar na osnovu funkcije Vaših bubrega.
Primjena kod djece
Ograničeno je iskustvo o primjeni lijeka Renapril kod djece sa visokim krvnim pritiskom. Ako dijete može
da proguta tabletu, doza će se određivati na osnovu tjelesne težine djeteta i visine krvnog pritiska.
Uobičajene početne doze su od:

2,5 mg dnevno kod djece tjelesne težine između 20 kg i 50 kg,

5 mg dnevno kod djece tjelesne težine veće od 50 kg.

Doziranje se može mijenjati u skladu sa potrebama djeteta:

do maksimalnih 20 mg dnevno kod djece tjelesne težine od 20 kg do 50 kg,

do maksimalnih 40 mg dnevno kod djece tjelesne težine veće od 50 kg.

Ovaj lijek se ne preporučuje kod novorođenih beba (prvih nekoliko sedmica nakon rođenja) i kod djece sa
problemima sa bubrezima.

Ako uzmete više lijeka RENAPRIL nego što ste trebali
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Renapril nego što bi trebalo, odmah se javite ljekaru ili idite u najbližu
bolnicu. Sa sobom ponesite pakovanje ovog lijeka. Mogu se javiti sljedeća neželjena djelovanja: osjećanje
ošamućenosti ili vrtoglavice. Ove reakcije su posljedica iznenadnog ili naglog pada krvnog pritiska.

Ako ste zaboravili uzeti lijek RENAPRIL

Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, propustite tu dozu.

Narednu dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ne uzimajte dvostruku dozu lijeka da bi nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati lijek RENAPRIL
Nemojte prestajati sa primjenom lijeka, osim ukoliko Vam to nije rekao ljekar.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao svi lijekovi, ovaj lijek može da izazove neželjena djelovanja, mada se ona ne javljaju kod svih
pacijenata

.

Tokom primjene ovog lijeka može da dođe do sljedećih neželjenih djelovanja:
Odmah prestanete da uzimate lijek Renapril i potražite hitnu medicinsku pomoć ako primijetite neko od
sljedećih neželjenih djelovanja:

oticanje lica, usana, jezika ili grla koje može da izazove probleme sa disanjem ili gutanjem

oticanje šaka, stopala ili članaka

ako se javi ispupčeni crveni osip na koži (koprivnjača).

Trebate znati da kod pacijenata crne rase postoji veći rizik od pojave ove vrste reakcija. U slučaju da se
dogodi nešto od navedenog, prestanite da uzimate lijek Renapril i odmah se obratite ljekaru.
Kada počnete sa primjenom lijeka Renapril možda ćete osjećati vrtoglavicu ili nesvjesticu. Ukoliko do
ovoga dođe, biće Vam bolje ako legnete. Ovakva reakcija nastaje usljed snižavanja krvnog pritiska. Ovi
simptomi bi trebalo da se poboljšaju sa nastavkom terapije. Ako ste zabrinuti, obratite se ljekaru.

Ostala moguća neželjena djelovanja uključuju:
Veoma česta

(javljaju se kod više od 1 od 10 osoba):

osjećaj vrtoglavice, slabosti ili mučnine

zamagljen vid

kašalj.

Česta

(javljaju se kod manje od 1 od 10 osoba):

nesvjestica zbog niskog krvnog pritiska, promjene srčanog ritma, ubrzani rad srca, angina ili bol u
grudima

glavobolja, depresija, gubitak svijesti (sinkopa), promjene u čulu ukusa

kratak dah

proliv, bol u stomaku

osjećaj umora

osip, alergijske reakcije praćene oticanjem lica, usana, jezika ili grla sa problemima pri gutanju ili
disanju

povećana koncentracija kalijuma u krvi i povećan nivo kreatinina u krvi (otkrivaju se laboratorijskim
analizama).

Manje česta

(javljaju se kod manje od 1 od 100 osoba):

crvenilo

iznenadan pad krvnog pritiska

ubrzan ili neravnomjeran rad srca (palpitacije)

srčani udar (vjerovatno zbog veoma niskog krvnog pritiska kod određenih pacijenata sa visokim
rizikom, uključujući i one koji imaju problema sa protokom krvi u srcu ili mozgu)

moždani udar (vjerovatno zbog veoma niskog krvnog pritiska kod pacijenta sa visokim rizikom)

anemija (uključujući aplastičnu i hemolitičku anemiju)

zbunjenost, nesanica ili pospanost, nervoza

osjećaj mravinjanja i bockanja po koži ili utrnulost

vrtoglavica

zujanje u ušima (tinitus)

curenje iz nosa, bol u grlu ili promuklost

stezanje u grudima povezano sa astmom,

usporeno kretanje hrane kroz crijeva, zapaljenje pankreasa

povraćanje, problemi sa varenjem, zatvor, gubitak apetita

nelagodnost u stomaku (iritiran želudac), suha usta, čir

grčevi u mišićima

oštećena funkcija bubrega, otkazivanje bubrega

pojačano znojenje

svrbež ili koprivnjača

opadanje kose

utisak da se ne osjećate dobro (osjećaj slabosti), visoka temperatura (groznica)

impotencija

visoka koncentracija proteina u urinu (mjeri se laboratorijskom analizom)

nizak nivo šećera ili natrijuma u krvi, povišen nivo uree u krvi (mjere se analizom krvi).

Rijetka

(javljaju se kod manje od 1 od 1000 osoba):

Raynaud-ov fenomen, kada šake i stopala postanu veoma hladni i blijedi zbog slabog dotoka krvi,

promjene u parametrima krvi kao što su manji broj bijelih i crvenih krvnih ćelija, snižen
hemoglobin, snižen broj krvnih pločica

depresija koštane srži

otečene žlijezde u vratu, pod pazuhom ili u preponama

autoimuna oboljenja

neobični snovi ili problemi sa spavanjem

akumulacija tečnosti ili drugih supstanci u plućima (vidi se na pregledu X-zracima).

upala nosa

upala pluća koja izaziva otežano disanje (pneumonija)

zapaljenje obraza, desni, jezika, usana i grla

smanjena količina izlučenog urina

crvenilo i osip (multiformni eritem)

„Stevens-Johnson-ov sindrom“ i „toksična epidermalna nekroliza“ (ozbiljno stanje na koži kada se
jave crvenilo i ljuštenje kože, pojava plikova i rana), eksfolijativni dermatitis/eritroderma (ozbiljan
osip sa ljuštenjem kože), pemfigus (male čvoruge ispunjene tečnošću na koži)

problemi sa jetrom ili žučnom kesom kao što su smanjena funkcija jetre, upala jetre, žutica (žuta
boja kože i oka), povećana koncentracija enzima jetre ili bilirubina (mjeri se analizom krvi)

povećanje grudi kod muškaraca (ginekomastija).

Veoma rijetka

(javljaju se kod manje od 1 od 10000 osoba):

oticanje crijeva (intestinalni angioedem).

Nepoznato (učestalost se ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka)

prevelika produkcija antidiuretičkog hormona koja izaziva zadržavanje tečnosti i dovodi do
slabosti, umora i konfuzije

kompleks simptoma koji može da uključi nešto ili sve od slijedećeg: povišena temperatura, upala
krvnih sudova (serozitis/vaskulitis), bol u mišićima (mijalgija/miozitis), bol u zglobovima
(artralgija/artritis). Može se javiti osip, fotosenzitivnost i druge manifestacije na koži.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom upustvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK RENAPRIL
RENAPRIL morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25

C, u originalnom pakovanju.

Rok trajanja je dvije (2) godine.
RENAPRIL se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I DRUGE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek RENAPRIL
RENARIL 5 mg
Jedna (1) tableta sadrži:
Aktivna supstanca: enalapril-maleat 5 mg.
Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kopovidon; kroskarmeloza natrijum;
silicijum-dioksid, koloidni; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat; natrijum-hidrogenkarbonat.

RENAPRIL 10 mg
Jedna (1) tableta sadrži:
Aktivna supstanca: enalapril-maleat 10 mg.
Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza natrijum; kopovidon;
natrijum-hidrogenkarbonat; silicijum-dioksid, koloidni; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat; željezo-
oksid, crveno E 172.

RENAPRIL 20 mg
Jedna (1) tableta sadrži:
Aktivna supstanca: enalapril-maleat 20 mg.
Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; škrob, kukuruzni; natrijum-hidrogenkarbonat; magnezijum-
stearat; silicijum-dioksid, koloidni; talk.

Kako izgleda lijek RENAPRIL i sadržaj pakovanja
Kutija sa 2 blister pakovanja po 10 tableta od 5 mg.
Kutija sa 2 blister pakovanja po 10 tableta od 10 mg.
Kutija sa 2 blister pakovanja po 10 tableta od 20 mg.

UVOZNIK I NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Unifarm d.o.o.
Novo Naselje bb, Bistarac,
75 300 Lukavac,
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 35 369 880
fax: + 387 35 369 875

www.unifarm.ba

IME I ADRESA PROIZVOĐAČA LIJEKA (administrativno sjedište)

Replek Farm Dooel Skopje
Kozle 188, Skopje,
Republika Makedonija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)
Replek Farm DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje,
Republika Makedonija

REŽIM IZDAVANJA
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
Renapril tablete 5 mg: 04-07.2-4070/12 od 11.03.2013
Renapril tablete 10 mg: 04-07.2-4071/12 od 11.03.2013
Renapril tablete 20 mg: 04-07.2-4072/12 od 11.03.2013

DATUM REVIZIJE UPUTSTVA ZA PACIJENTA
Juni, 2017.god.