RINASEK

RINASEK 60 mg tableta+ 2.5 mg tableta

1 PVC/Al blister sa 10 tableta, u kutiji.

Supstance:
pseudoefedrin triprolidin
Jačina ATC Oblik
60 mg tableta+ 2.5 mg tableta R01BA52 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ RINASEK, 2,5 mg + 60 mg, tablete
triprolidin, pseudoefedrin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek RINASEK i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek RINASEK
3. Kako se upotrebljava lijek RINASEK
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek RINASEK
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK RINASEK I ČEMU JE NAMIJENJEN?
RINASEK tablete su lijek koji se koristi za olakšavanje simptoma prehlade, gripa i alergija uključujući
šmrkanje, curenje iz nosa, suzne oči, začepljenje nosa i blokirani sinusi. RINASEK sadrži
pseudoefedrin hidrohlorid, koji olakšava začepljenje nosa i sinusa, i triprolidin hidrohlorid, koji je
antihistaminik i koji pomaže da prestanu šmrkanje, curenje iz nosa i suze u očima.
RINASEK tablete su namijenjene za odrasle i djecu stariju od 12 godina.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK RINASEK
RINASEK je pogodan za većinu odraslih i djece starosti preko 12 godina, ali neki ljudi ne treba da ga
koriste. Ako niste sigurni razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Lijek RINASEK ne smijete koristiti ako:

Ste nekada imali alergijsku reakciju na bilo koji sastojak lijeka (za spisak sastojaka vidjeti dio
6).

Imate previše aktivnu štitnu žlijezdu.

Imate glaukom (povišen pritisak u oku).

Imate problem sa prostatom (teškoće sa mokrenjem ili često mokrenje).

Imate veoma visok krvni pritisak ili ozbiljno oboljenje srca.

Uzimate ili ste u protekle dvije nedjelje koristili lijekove protiv depresije koji se nazivaju
inhibitori monoamin oksidaze (MAOI).

Uzimate furazolidon (antibakterijski lijek).

Uzimate druge simpatomimetičke lijekove (stimulanse ili lijekove koji smanjuju apetit i lijekove
za liječenje kongestije (začepljenja) i astme).

Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije
nego što počnete da koristite RINASEK tablete.

Kada uzimate lijek RINASEK, posebno vodite računa ako:

Imate probleme sa jetrom ili bubrezima.

Imate visok krvni pritisak ili oboljenje srca.

Imate dijabetes ili ako Vam je Vaš ljekar rekao da ne podnosite neke šećere.

Konzumirate alkohol.

Imate epilepsiju.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Ako koristite bilo koji od slijedećih lijekova:

Sedative i trankilizere (koriste se za liječenje zabrinutosti i tenzije).

Antihipertenzive (lijekovi protiv visokog krvnog pritiska kao što su gvanetidin, rezerpin,
metildopa, alfa i beta blokatori, debrisokin, bretilium i betanidin).

Tricikličke antidepresive (koriste se za liječenje poremećaja raspoloženja).

Halogenovani anestetic (kao što su hloroform, ciklopropan, halotan, enfluran ili izofluran).

Ako imate respiratorna stanja kao što je emfizem (nedostatak daha sa kašljem), hronični
bronhitis ili akutnu ili hroničnu bronhijalnu astmu.

Ako niste sigurni koje lijekove koristite pokažite bočicu ili pakovanje Vašem farmaceutu.
Ako se bilo šta od navedenog odnosi ili se odnosilo na Vas razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

Primjena lijeka RINASEK u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uticaj lijeka RINASEK na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
RINASEK može izazvati pospanost, smanjenu pažnju i oslabiti sluh. Ako koristite lijek nemojte voziti ili
upravljati mašinama.

Neki sastojci lijeka RINASEK mogu da izazovu probleme
RINASEK sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere razgovarajte sa njim
prije nego što počnete da koristite lijek.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK RINASEK
Lijek RINASEK uzimajte uvijek prema preporukama Vašeg ljekara. Ako niste sasvim sigurni, proverite
sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
U slijedećoj tabeli je navedeno koliko lijeka treba da uzmete.

Lijek je namijenjen samo za oralnu upotrebu.

Ne uzimajte više lijeka nego što je navedeno u tabeli.

Djeca mlađa od 12 godina
RINASEK tablete nisu namijenjene za djecu mlađu od 12 godina.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Starost

Doza

Odrasli i djeca starija
od 12 godina

Jedna tableta svakih 4-6 sati
do 4 puta dnevno

Treba da prođe najmanje 4 sata između doza.

Nemojte uzeti više od 4 doze u toku 24 sata.

Ako simptomi traju ili se pogoršaju razgovarajte sa Vašim ljekarom.

Ako ste uzeli više lijeka RINASEK nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno odmah tražite medicinsku pomoć.
Ponesite sa sobom ovo uputstvo ili pakovanje da pokažete ljekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek RINASEK

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako ste zaboravili da uzmete dozu uzmite slijedeću dozu po potrebi pod uslovom da je prošlo
najmanje 4 sata od uzimanja predhodne doze.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek RINASEK, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.
Ako se kod Vas pojavi bilo šta od slijedećih neželjenih dejstava odmah prestanite da koristite lijek i
razgovarajte sa Vašim ljekarom:

Neki korisnici su imali halucijacije, ali je to bilo rijetko.

Tremori, epilepsija.

Visoku temperaturu.

Ponekad se kod korisnika može pojaviti ospa sa svrabom.

Kod nekih korisnika bili su ubrzani otkucaji srca.

Kod nekih muškaraca, a posebno onih koji imaju probleme sa prostatom, mogu se javiti

problemi sa mokrenjem.

Ostali efekti mogu da budu:
Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 korisnika, ali 1 ili više na 100 korisnika)

Nesanica

Nervoza

Vrtoglavica

Suva usta

Mučnina

Neželjena dejstva čija se frekvencija ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka:

Osjećaj zabrinutosti

Euforično raspoloženje

Nemir

Glavobolja

Bockanje i gubitak osjećaja u rukama i nogama

Psihomotorna hiperaktivnost (kod djece)

Pospanost

Promjena načina otkucaja srca

Palpitacije (pojačani otkucaji srca)

Suvo grlo

Krvarenje iz nosa

Suv nos

Nelagodnost u trbuhu

Povraćanje

Svrab

Ospa sa svrabom

Bol prilikom mokrenja

nervoza

Umor

Povišen krvni pritisak.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK RINASEK
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati van domašaja djece!

Rok upotrebe:
4 godine. Nemojte koristiti RINASEK poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek RINASEK

Aktivne supstance su: triprolidin hidrohlorid i pseudoefedrin hidrohlorid.

Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon (K25); magnezijum stearat.

Kako izgleda lijek RINASEK i sadržaj pakovanja
RINASEK, 2,5mg + 60mg, tablete - okrugle, ravne tablete, bijele do skoro bijele boje, na jednoj strani
sa utisnutom podionom crtom, slovom M i brojem 1.
Kutija sa 10 tableta u jednom blisteru. Pakovanje: 10 tableta

Režim izdavanja lijeka
Lijek se može izdavati bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Δ RINASEK
, 2,5 mg + 60 mg, tablete: 04-07.3-2-5838/15 od 26.05.2016.