RUPURUT

RUPURUT 500 mg tableta

20 tableta za žvakanje (2 PP/Al - bistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrotalcit
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta A02AD04 tableta za žvakanje

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RUPURUT
500 mg tableta za žvakanje

hidrotalcit

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek, pošto sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je propisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš

ljekar ili farmaceut.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom farmaceutu.

Ukoliko primijetite bilo koji neželjeni efekat, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To

uključuje i svaki mogući neželjeni efekat koji nije naveden u ovom uputstvu. Vidjeti poglavlje 4.

Obavezno se obratite ljekaru ukoliko se ne osjećate bolje ili ukoliko se osjećate lošije nakon 14

dana.

Šta se nalazi u ovom uputstvu:

1. Šta je RUPURUT i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati RUPURUT
3. Kako uzimati RUPURUT
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati RUPURUT
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE RUPURUT I ZA ŠTA SE KORISTI

Aktivna supstanca lijeka RUPURUT je hidrotalcit koji pripada grupi lijekova koji se nazivaju antacidi.
To su lijekovi koji smanjuju suvišnu kiselinu u želucu.

Koristi se za simptomatsko liječenje poremećaja kod kojih je potrebno neutralizirati kiselost želuca:

čira želuca ili duodenuma (želučanog čira i duodenalnog čira)

žgaravice i želučanih poremećaja zbog kiseline.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RUPURUT

Nemojte uzimati lijek RUPURUT

ukoliko ste alergični na aktivnu supstancu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u poglavlju
6.),

ukoliko imate teško oštećenje bubrega,

ukoliko imate nisku razinu fosfata u krvi (hipofosfatemiju),

ukoliko imate mijasteniju gravis (mišićnu bolest).

Upozorenja i mjere opreza
Odmah potražite savjet ljekara ukoliko imate crnu stolicu ili primijetite krv u stolici ili u slučaju
povraćanja krvi, zato što to mogu biti znakovi ozbiljne bolesti.

Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina ≥ 30 ml/min) smiju sa oprezom uzimati
lijek RUPURUT samo pod uslovom da u redovitim intervalima provjeravaju razinu magnezija i
aluminija u serumu. Razina aluminija ne smije biti veća od 40 mg/l.

Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega i kod pacijenata koji hronično uzimaju visoke doze
može se povećati razina magnezija i serumska razina aluminija. Dugotrajna primjena lijeka RUPURUT
zahtijeva redovite provjere razine aluminija kod tih pacijenata.

Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega stoga moraju izbjegavati dugotrajnu primjenu visokih doza.

Dugotrajna primjena visokih doza i dijeta siromašna fosfatima (na primjer slaba prehrana ili
pothranjenost) mogu izazvati smanjenje količine fosfata u tijelu uz rizik od osteomalacije (stanja u
kojem zbog nedovoljne pohrane minerala kosti postaju savitljivije, mekane i lako pucaju, a najčešći
simptomi su bolovi u leđima i ekstremitetima).

Kod pacijenata sa Alzheimerovom bolešću ili drugim oblicima demencije treba izbjegavati visoke doze
i dugotrajno izlaganje lijeku RUPURUT.

Kao i kod ostalih antacida, ovaj lijek može prikriti simptome zloćudne bolesti želuca.

Pacijenti koji imaju uporne simptome i nakon 2 sedmice liječenja i/ili im se simptomi često
ponavljaju moraju se pregledati kako bi se isključio rizik od ozbiljnog poremećaja koji izaziva te
simptome, kao što je neprepoznati čir (vrijed) na želucu ili duodenumu ili zloćudna bolest. Liječenje sa
lijekom RUPURUT stoga ne bi smjelo trajati duže od 14 dana.

Pacijenti koji boluju od čira na želucu ili duodenumu moraju napraviti pregled na bakteriju

H. pylori.

U slučaju da nalaz bude pozitivan ljekar mora razmotriti uzimanje eradikacijske terapije.

Djeca
Lijek RUPURUT se ne smije koristiti za liječenje djece mlađe od 12 godina, pošto ne postoji
odgovarajuće iskustvo sa primjenom lijeka u ove dobne grupe.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom RUPURUT
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo
koje druge lijekove.

Lijek RUPURUT može smanjiti apsorpciju, pa tako i učinkovitost drugih supstanci. To je posebno
važno u slučaju uzimanja određenih antibiotika (na primjer derivata tetraciklina ili kinolona, kao što su
ciprofloksacin, ofloksacin i norfloksacin), supstanci koje se koriste za povećavanje minutnog volumena
srca (srčanih glikozida), kao i blokatora H

receptora, kumarinskih derivata, natrijevog flourida i

kenodeoksi-kolata.

Pozornost također treba posvetiti mogućem utjecaju lijeka RUPURUT na topljivost lijekova koji se
izlučuju mokraćom, na primjer, salicilata i kinidina.

Drugi lijekovi se stoga uvijek moraju uzimati 1-2 sata prije ili nakon uzimanja lijeka RUPURUT.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom RUPURUT
Istovremena primjena lijeka RUPURUT i pića koja sadrže kiseline (na primjer voćnog soka, vina i dr.)
izaziva neželjeno povećanje apsorpcije aluminija iz crijeva te se stoga takva hrana smije uzimati samo
1-2 sata prije ili nakon uzimanja lijeka RUPURUT. I šumeće tablete sadrže kiseline koje mogu
povećati apsorpciju aluminija.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek se tokom trudnoće smije uzimati samo kratko vrijeme kako bi se smanjio rizik mogućeg
nakupljanja aluminija u tkivima ploda.

Nakon izlaganja koje uslijedi za trajanja trudnoće, izlučivanje aluminija u majčinom mlijeku je
privremeno povećano.

Spojevi aluminija se izlučuju u majčino mlijeko. Vjerovatnoća rizika za novorođenče gotovo ne
postoji, pošto se apsorbuju samo izrazito male količine.

Upravljanje vozilima i mašinama
Učinak na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama nije zabilježen.

RUPURUT sadrži manitol
Ovaj lijek sadrži manitol, koji može imati blago laksativno djelovanje.

3. KAKO UZIMATI RUPURUT
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš
ljekar ili farmaceut. Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Osim ukoliko ljekar nije propisao drugačije, odrasli i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju 1-2
tablete za žvakanje (što odgovara dozi od 500 do 1000 mg hidrotalcita) nekoliko puta na dan po
potrebi, između obroka i prije odlaska na spavanje.

Dnevna doza ne smije biti veća od 12 tableta za žvakanje, što odgovara dozi od 6 g hidrotalcita.

Tablete za žvakanje se trebaju prožvakati prije gutanja.

Ovaj lijek se ne smije uzimati istovremeno sa pićima koja sadrže kiseline (vinom, voćnim sokovima
i dr.).

Trajanje liječenja
Nije za primjenu dužu od 14 dana. Ukoliko simptomi uporno traju i nakon 2 sedmice liječenja,
morate potražiti savjet ljekara.

Primjena kod djece
Lijek RUPURUT se ne smije koristiti za liječenje djece mlađe od 12 godina, pošto ne postoji
odgovarajuće iskustvo sa primjenom lijeka kod ove dobne grupe.

Ako uzmete više lijeka RUPURUT nego što ste trebali
Morate obavezno potražiti savjet ljekara. Ukoliko je moguće, ponesite tablete, ovo uputstvo za
pacijenta ili kutiju kako biste pokazali ljekaru šta ste uzeli.

Predoziranje može izazvati promjene u probavnim navikama, kao što su mekana i učestala
stolica.

Ako ste zaboravili uzeti lijek RUPURUT
Nemojte slijedeći put uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu; jednostavno
nastavite liječenje sa propisanom dozom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može izazvati neželjene efekte iako se oni neće pojaviti kod svakoga.

Poremećaji probavnog sistema
Visoke doze mogu izazvati mekanu i učestalu stolicu, proljev i povraćanje.
Zatvor nepoznate učestalosti.

Poremećaji krvi i limfnog sistema
Primjena lijekova koji sadrže magnezij i aluminij, kao što je lijek RUPURUT, kod pacijenata sa teško
oštećenom funkcijom bubrega može izazvati povećanje razine magnezija u krvi (hipermagnezijemiju) i
serumskog aluminija.

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega koji dugotrajno uzimaju visoke doze može doći do
odlaganja aluminija, posebno u tkivo mozga (može nastati encefalopatija) i koštano tkivo (može
nastati osteomalacija). Ti pacijenti mogu razviti nedostatak fosfata.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega koji dugotrajno uzimaju lijek RUPURUT stoga moraju
redovito provjeravati razinu aluminija.

Također može doći do smanjenja razine fosfora u serumu kao i do poremećaja imunološkog
sistema (alergijske reakcije).

Prijavljivanje sumnje na neželjena djejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI RUPURUT
Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Rok trajanja lijeka je 5 godina.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na kutiji. Rok trajanja se
odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 25˚C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta RUPURUT sadrži
Aktivna supstanca je hidrotalcit.
1 tableta za žvakanje sadrži 500 mg hidrotalcita.
Pomoćne supstance su manitol; kukuruzni škrob; magnezijev stearat; natrijev saharin; aroma
peperminta; aroma banane.

Kako RUPURUT izgleda i sadržaj pakovanja
Tablete za žvakanje su okrugle, bijele, sa natpisom Rupurut na jednoj strani i oznakom BAYER na
drugoj strani.
Pakovanje sadrži 20 (2 x 10) tableta za žvakanje u blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
Bayer Pharma AG
13342 Berlin, Njemačka

Proizvođač gotovog lijeka
Bayer Bitterfeld GmbH
OT Greppin
Salegaster Chaussee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bayer d.o.o. Sarajevo
Trg solidarnosti 2a, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-7094/15 od 25.05.2016.