SALRES

SALRES 100 µg doza

200 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u aluminijskom spremniku), u kutiji

Supstance:
salbutamol
Jačina ATC Oblik
100 µg doza R03AC02 suspenzija za inhaliranje pod pritiskom

1

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SALRES
100 mcg
suspenzija za inhaliranje pod pritiskom

salbutamol

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži važne informacije za
Vas.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima.

Recite da koristite ovaj lijek kada posjetite ljekara ili bolnicu.

Pratite uputstvo za pacijenta. Nemojte uzimati veće ili manje doze lijeka od onih koje su
preporučene za Vas.

Ukoliko neko neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili primijetite neželjeno djelovanje koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj uputstva:
1.

Šta je SALRES i za šta se koristi

2. Prije nego počnete uzimati SALRES
3. Kako uzimati SALRES
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati SALRES
6. Dodatne informacije

1. Šta je SALRES i za šta se koristi
SALRES sadrži lijek koji se naziva salbutamol. Pripada grupi lijekova koji se zovu brzodjelujući
bronhodilatatori.

Bronhodilatatori pomažu da vazdušni putevi u vašim plućima ostanu otvoreni, što omogućava lakši
protok vazduha.

Olakšavaju simptome kao što su stezanje u grudima, otežano disanje i kašalj.

SALRES se koristi kod odraslih osoba, adolescenata i djece. Za primjenu kod beba i djece mlađe od 4
godine starosti pogledajte poglavlje 3.
SALRES se koristi za prevenciju i liječenje problema s disanjem kod ljudi koji imaju astmu ili hroničnu
opstruktivnu bolest pluća. SALRES sadrži gas propelent pod nazivom norfluran (HFA 134a), koji je
manje škodljiv za okolinu u odnosu na gas iz starijih inhalera. Ti stariji inhaleri mogu imati drugačiji
ukus od SALRES-a, što ne utiče na njegov način djelovanja.

2. Prije nego što počnete uzimati SALRES
Nemojte uzimati SALRES ako:

ste alergični na salbutamol sulfat ili neki drugi sastojak lijeka (vidjeti poglavlje 6).

Upozorenja i mjere opreza
Prije nego započnete liječenje SALRES-om, obavijestite svog ljekara, medicinsku sestru ili farmacuta
ako:
-

imate visok krvni pritisak

imate preaktivnu štitnu žlijezdu

imate problema sa srcem kao što su teško oštećenje srca, nepravilan ili ubrzan rad srca ili anginu
pektoris (bolove u grudnom košu)

imate akutnu tešku astmu (Vaš ljekar će možda provesti krvne pretrage kako bi pratio
koncentraciju kalijuma u Vašoj krvi).

Odmah se obratite ljekaru ukoliko se Vaša astma ili disanje pogorša. Stanje Vaših prsa se može
pogoršati i možete postati ozbiljno bolesni.
Ukoliko se Vaše disanje ili piskanje pogorša nakon što uzmete ovaj lijek, odmah prekinite sa
uzimanjem lijeka i obratite se Vašem ljekaru što je prije moguće.

Djeca
Odrasli trebaju nadgledati primjenu inhalera kod djece.

2

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite Vašeg ljekara, medicinsku sestru ili farmaceuta ukoliko koristite, nedavno ste koristili bilo
koje druge lijekove, uključujući i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta. To uključuje i biljne
lijekove. Ne zaboravite da ponesete sa sobom te lijekove ukoliko morate da ostanete u bolnici.
Obavezno obavijestite Vašeg ljekara, medicinsku sestru ili farmaceuta ukoliko koristite:
-

lijekove za nepravilan ili ubrzan rad srca npr. propranolol

druge lijekove za terapiju astme

lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska npr. gvanetidin i metildopa

reserpin (koristi se za liječenje visokog krvnog pritiska ili teške agitacije – tjelesna i psihička
uznemirenost)

triciklične antidepresive

diuretike, steroide i derivate ksantina

anestetike kako što je hloroform, ciklopropan i halotan.

Obavijestite ljekara da uzimate SALRES ukoliko ćete se podvrgnuti operativnom zahvatu s obzirom da
može doći do interakcija sa nekim anesteticima.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta za
savjet prije uzimanja lijeka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Malo je vjerovatno da SALRES ima uticaja na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka SALRES
Ne očekuje se pojava neželjenih djelovanja lijeka SALRES ukoliko niste preosjetljivi na neke od
sastavnih dijelova ovog lijeka.

3. Kako uzimati SALRES
Uvijek uzimajte SALRES onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako trebate uzimati
lijek, pitajte svog ljekara, medicinsku sestru ili farmaceuta.

Odrasli i adolescenti (djeca od 12 godina i više)

Za ublažavanje astme
1-2 inhalacije (100 mcg ili 200 mcg)
Prevencija napada astme
2 inhalacije (200 mcg) 10 do 15 minuta prije izlaganja fizičkom naporu ili prepoznatom alergenu.
Dugoročna terapija
do 2 inhalacije (200 mcg) 4 puta dnevno

Djeca do 12 godina starosti

Za ublažavanje astme
1 inhalacija (100 mcg). Vaš ljekar dozu može povećati na 2 inhalacije (200 mcg) ako je to potrebno.
Prevencija napada astme
1 inhalacija (100 mcg) 10 do 15 minuta prije izlaganja fizičkom naporu ili prepoznatom alergenu. Doza
se može povećati na 2 inhalacije ako je potrebno.
Dugoročna terapija
do 2 inhalacije (200 mcg) 4 puta dnevno.

Maksimalna doza je 8 inhalacija (800 mcg) u periodu od 24 sata.

Uputstvo za upotrebu

Aktiviranjem SALRES Inhalera oslobađa se fina magla koju inhalirate kroz Vaša usta u pluća. Vaš
ljekar, medicinska sestra ili farmaceut će Vam pokazati kako da koristite Vaš inhaler. Ukoliko niste
sigurni, potražite savjet Vašeg ljekara, medicinske sestre ili farmaceuta.

Svaki inhaler pod pritiskom obezbjeđuje 200 inhalacija.

Inhaler nemojte primjenjivati češće nego što Vam je Vaš ljekar propisao. Obavijestite Vašeg ljekara
ukoliko Vam se čini da lijek nema isti efekat kao prilikom dosadašnje primjene, jer može doći do
pogoršanja Vaše bolesti i možda će Vam biti potrebna primjena drugog lijeka.
Ukoliko dođe do pogoršanja sviranja u grudima ili do pogoršanja disanja, u hitnim slučajevima, Vaš
ljekar će Vam propisati povećanje doze. Veoma je važno pridržavati se instrukcija ljekara u pogledu
broja inhalacija koje je potrebno da primijenite i koliko često.

3

Testiranje inhalera:

Ako se inhaler koristi prvi put, prvo provjerite da li pravilno radi. Uklonite poklopac sa nastavka za
usta blagim pritiskom na njegove bočne strane. Da bi ste se uvjerili da radi, dobro ga protresite, i
oslobodite dozu lijeka u vazduh.

Ukoliko niste koristili inhaler 5 dana ili duže, dobro ga protresite i oslobodite dvije doze lijeka u
vazduh, kako bi osigurali njegovu ispravnost.

Upotreba inhalera:

1. Uklonite poklopac sa nastavka za usta blagim pritiskom na njegove bočne strane.

2. Provjerite unutrašnjost i spoljašnjost inhalera uključujući i nastavak za usta na prisustvo stranih

čestica.

3. Inhaler dobro protresite kako bi se uvjerili da nema neučvršćenih dijelova i da je sadržaj inhalera

ravnomjerno promiješan.

4. Držite inhaler uspravno između palca i ostalih prstiju sa palcem postavljenim na bazu inhalera,

ispod nastavka za usta.

5. Izdahnite duboko koliko god možete. Postavite nastavak za usta u usta, između zuba i obuhvatite

ga usnama. Nemojte gristi nastavak za usta.

4

6. Neposredno nakon što počnete da udišete vazduh, pritisnite nadole vrh inhalera kako bi se

oslobodila doza SALRES-a dok još uvijek udišete mirno i duboko.

7. Zadržite dah, izvadite inhaler iz usta i uklonite prst sa vrha inhalera. Zadržite dah koliko dugo je to

moguće.

8. Ukoliko Vam je ljekar preporučio da primijenite dvije doze lijeka, čuvajte inhaler u uspravnom

položaju, sačekajte približno pola minute prije primjene naredne doze, ponavljanjem postupka od
koraka broj 3 do 7.

9. Nakon upotrebe poklopac za nastavak za usta postavite čvrsto ga potiskujući, tako da ulegne na

mjesto.

VAŽNO:
Nemojte žuriti sa koracima 5, 6 i 7. Bitno je da počnete sa disanjem što je sporije moguće neposredno
prije nego primijenite inhaler.
Prvih nekoliko puta vježbajte ispred ogledala. Ukoliko primijetite "maglu" koja izlazi sa vrha inhalera ili
sa strane Vaših usta, potrebno je da ponovite postupak od koraka 2.
Maloj djeci može biti potrebna pomoć roditelja koji mogu rukovati inhalerom umjesto njih. Uputite dijete
da izdahne i upotrijebite inhaler neposredno nakon što dijete počne da udiše vazduh. Uvježbavajte
tehniku zajedno. Možda će Vam pomoći upotreba maske za lice umetnog uređaja ukoliko lijek
SALRES primjenjujete kod beba ili djece mlađe od 5. godina - razgovarajte sa Vašim ljekarom ukoliko
smatrate da Vam je potrebno nešto od navedenog.
Starijoj djeci ili osobama sa slabim rukama može biti lakše da drže inhaler sa obje ruke. Postavite oba
kažiprsta na vrh inhalera i oba palca na bazu inhalera ispod nastavka za usta.

5

Čišćenje Vašeg inhalera:

Važno je da čistite Vaš inhaler najmanje jednom sedmično, kako biste spriječili blokiranje inhalera.
Da biste očistili Vaš inhaler:

Izvaditi metalnu bočicu iz plastičnog kućišta inhalera

Skinuti poklopac sa nastavka za usta

Isprati plastično kućište pod mlazom tople vode

Osušiti temeljito unutra i izvana plastično kućište (npr. u toku noći)

Metalnu bočicu vratiti u plastično kućište i staviti poklopac na nastavak za usta

Ne stavljajte metalnu bočicu u vodu.

Ako uzmete više lijeka SALRES nego što ste trebali
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka SALRES nego što je potrebno, obratite se Vašem ljekaru što je prije
moguće.
Može doći do pojave sljedećih neželjenih djelovanja:

Vaše srce može kucati brže nego što je uobičajeno

možete se osjećati nesigurno (drhtavo)

hiperaktivnost

stvaranje kiseline u Vašem tijelu što može dovesti do pojave ubrzanog disanja.

Pojava navedenih djelovanja obično prestaje u toku nekoliko časova.

Ako zaboravite uzeti SALRES

Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu lijeka, uzmite Vašu dozu čim se sjetite.

Međutim, ukoliko je vrijeme da uzmete narednu dozu lijeka, nemojte uzimati propuštenu dozu.

Nemojte uzimati dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati lijek SALRES
Nemojte prekidati terapiju lijekom SALRES bez razgovora sa Vašim ljekarom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primjene lijeka, posavjetujte se sa Vašim ljekarom, medicinskom
sestrom ili farmaceutom.

4. Moguća neželjena djelovanja
Ukoliko se Vaše disanje ili zviždanje u grudima pogorša neposredno nakon upotrebe ovog lijeka,
odmah prekinite sa primjenom lijeka i obavijestite Vašeg ljekara što je prije moguće.
Kao i prilikom primjene drugih lijekova, primjena lijeka SALRES može prouzrokovati pojavu neželjenih
djelovanja, iako se neće javiti kod svih osoba. Prilikom primjene lijeka SALRES može doći do pojave
sljedećih neželjenih djelovanja:
Alergijske reakcije (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 osoba):
Ukoliko imate alergijsku reakciju, prekinite sa primjenom lijeka SALRES i odmah se javite ljekaru.
Simptomi alergijske reakcije uključuju: otok lica, usana, usta, jezika ili grla koji može otežati gutanje ili
disanje, osip praćen svrabom, malaksalost ili zbunjenost, i kolaps.

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom što je prije moguće ukoliko:

osjetite da Vaše srce kuca brže ili jače nego obično (palpitacije). Palpitacije su obično
bezazlene i obično prestaju nakon kratkotrajne primjene lijeka

osjetite nepravilan rad srca ili postojanje dodatnih otkucaja

navedena neželjena djelovanja javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba

Ukoliko primijetite neko od navedenih neželjenih djelovanja posavjetujte se sa Vašim ljekarom što je
prije moguće. Ne prekidajte terapiju lijekom SALRES osim ako Vam nije rečeno da tako učinite.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko primijetite neko od navedenih neželjenih djelovanja koja se mogu
javiti nakon primjene lijeka SALRES:

Česta (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba)

osjećaj drhtanja

glavobolja

Manje česta (javljaju se kod manje od 1 na 100 osoba)

6

iritacija usta i grla

grčevi mišića

Rijetka (javljaju se kod manje od 1 na 1000 osoba)

smanjena koncentracija kalijuma u krvi

povećan dotok krvi u ekstremitetima (periferna vazodilatacija)

Veoma rijetka (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 osoba)

poremećaji sna ili poremećaj ponašanja kao što je osjećaj uznemirenosti i razdražljivosti.

Takođe, može doći do pojave nekog od navedenih neželjenih djelovanja, međutim učestalost njihove
pojave nije poznata:

bol u grudima, zbog srčanih problema kao što je angina. Obavijestite Vašeg ljekara, medicinsku
sestru ili farmaceuta ukoliko dođe do pojave navedenog dejstva. Ne prekidajte terapiju lijekom
SALRES osim ako Vam nije rečeno da tako učinite.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati SALRES
SALRES čuvajte izvan dohvata i pogleda djece, u originalnom pakovanju.
Čuvati na sobnoj temperaturi ispod 30°C, zaštićeno od hladnoće i direktne sunčeve svjetlosti.
Spremnik pod pritiskom se ne smije bušiti, lomiti niti paliti čak i kada je prazan.
Vratite poklopac nastavka za usta čvrstim pritiskom da uklopi u svoju poziciju, kada ne upotrebljavate
inhaler.
Lijek koristite u skladu sa rokom trajanja.
Nemojte koristiti SALRES nakon isteka roka trajanja, koji je naveden na pakovanju.

6. Dodatne informacije
Šta SALRES sadrži
Svaka pojedinačna doza sadrži 120,5 mcg salbutamol sulfata što odgovara 100 mcg salbutamola.
Pomoćne supstance su: Norfluran (HFA 134a)

Kako SALRES izgleda i sadržaj pakovanja
Suspenzija za inhaliranje pod pritiskom.
200 doza u aluminijskom kontejneru sa ventilom za doziranje i uputstvom za pacijenta, u kartonskoj
kutiji.

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište):
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad. 34303 No:1
Küçükçekmece/İSTANBUL
Turska
Tel: +90 212 692 92 92
Fax: +90 212 697 00 24

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet):
Deva Holding A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi,
Karaağaç Mah.,
Atatürk Cad, No: 32
Kapaklı Tekirdağ,
Turska
Tel: +90 282 735 2000
Fax: +90 282 758 1683

7

Nosilac dozvole za stavljenje gotovog lijeka u promet:
Unifarm d.o.o.
Novo Naselje bb, Bistarac
75 300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 35 369 880
Fax: + 387 35 369 875
www.unifarm.ba

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:
Salres 200 doza (100 mcg/doza) suspenzija za inhaliranje pod pritiskom. 04-07.3-1-5210/16 od
07.03.2017.