SELDIAR

SELDIAR 2 mg kapsula

1 staklena bočica sa 20 kapsula, tvrdih, u kutiji

Supstance:
loperamid
Jačina ATC Oblik
2 mg kapsula A07DA03 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ SELDIAR 2 mg kapsula, tvrda

loperamid hlorid

Prije početka uzimanja pomno pročitajte uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovno ga pročitati.
Imate li dodatnih pitanja, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.
Lijek je bio propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima. Njima bi čak mogao štetiti, iako imaju
znakove bolesti slične Vašima.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u
ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek Seldiar i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Seldiar
3. Kako uzimati Seldiar?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Seldiar?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK SELDIAR I ZA ŠTA SE KORISTI?
Seldiar kapsule sadrže ljekovitu supstancu loperamid, koja je snažan lijek protiv proljeva. Djeluje
lokalno, tj. neposredno na stijenku crijeva. Koči peristaltičko gibanje crijeva i sprečava gubitak vode i
elektrolita. Na njega se ne možete naviknuti.

Lijek Seldiar je namijenjen za simptomatsko liječenje akutnih i hroničnih proljeva. Ovaj lijek se ne
preporučuje za liječenje proljeva koji uzrokuju bakterije.

Preporučujemo ga i bolesnicima s ileostomom za smanjivanje broja pražnjenja crijeva i količine stolice.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI SELDIAR
Nemojte uzimati Seldiar
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na loperamid ili bilo koji sastojak lijeka Seldiara (navedeno u
poglavlju 6)

ako imate pogoršanje ulceroznog kolitisa (teška upala u debelom crijevu)

ako imate jaki proljev i opažate krv u stolici te imate visoku tjelesnu temperaturu

ako imate jaki proljev zbog uzimanja antibiotika

ako imate tegobe kod kojih je kočenje peristaltike štetno, npr. zatvor ili blokadu crijeva

Ako se pojavi zatvor, povećanje i napetost trbuha ili blokada crijeva (ileus), prestanite uzimati lijek
Seldiar i odmah se posavjetujte s ljekarom.
Seldiar kapsule, tvrde ne smijemo davati djeci mlađoj od 6 godina.

Budite oprezni sa Seldiarom
Razgovarajete sa svojim ljekarem ili farmaceutom prije uzimanja Seldiara.

Lijekom Seldiarom možete smanjiti broj pražnjenja crijeva i količinu stolice, kad uzrok proljeva
nije moguće ukloniti. Kod proljeva Vas najviše ugrožava gubitak tekućine i elektrolita, zato je
neophodno da ih odgovarajuće nadoknadite. Pijte dovoljno tekućine i pridržavajte se ljekarovih
uputa o prehrani.

Ako nakon 48 sati liječenja akutnog proljeva lijekom Seldiarom nema poboljšanja, posavjetujte
se s ljekarom kako bi provjerio moguće uzroke proljeva.

Ako se učinak liječenja hroničnog proljeva lijekom Seldiarom ne očituje kroz 10 dana, dalje
liječenje ne savjetujemo.

Ako imate bolest jetre, lijek oprezno dozirajte jer postoji mogućnost da su preporučene doze
za Vas prevelike i mogu uzrokovati nuspojave na centralnom nervnom sistemu, kao što su
pospanost i ošamućenost (pogledajte i poglavlje Ako uzmete više lijeka Seldiar nego što ste

trebali). Opazite li te znakove, prestanite uzimati lijek i što prije se posavjetujte s ljekarom.
Ljekar će Vas u takvom slučaju redovito pratiti.

Ako ste bolesnik s AIDS-om koji se zbog proljeva liječi Seldiarom, liječenje morate prekinuti
ako se pojavi zatvor te povećan i napet trbuh. U takvom slučaju odmah se posavjetujte s
ljekarom.

Djeca
Seldiar kapsule, tvrde ne smijemo davati djeci mlađoj od 6 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa Seldiarom
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek,
također ako ste ga dobili bez recepta.
Lijekovi koji mogu povećati koncentraciju loperamida (ljekovite supstance koja je u Seldiar kapsulama)
u plazmi:

kinidin (lijek za kontrolu brzog otkucavanja srca i za malariju)

ritonavir (lijek za AIDS)

gemfibrozil (lijek za snižavanje masnoća u krvi)

itrakonazol i ketokonazol (lijekovi protiv gljivica)

Istovremeno uzimanje lijeka Seldiara i dezmopresina (lijek za liječenje prevelikog izlučivanja mokraće)
uzrokovalo je povećanje koncentracije dezmopresina u plazmi.

Uzimanje hrane i pića sa Seldiarom
Hrana i piće nemaju uticaj na djelovanje lijeka.
Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate ostati trudni, posavjetujte se sa svojim
ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja ovog lijeka.Iako nije poznato da bi lijek tokom trudnoće bio
štetan, trudnice ga ipak mogu uzimati samo u nužnim slučajevima. Prije primjene lijeka Seldiara u
trudnoći, očekivanu korist liječenja treba uporediti s mogućim opasnostima, naročito u prvom
tromjesečju.
S obzirom na to da se u majčino mlijeko izlučuje mala količina lijeka, ne savjetujemo dojenje za
vrijeme liječenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).
Lijek Seldiar ima blag ili umjeren uticaj na sposobnost vožnje i upravljanje mašinama.
Kod rijetkih pojedinaca lijek Seldiar može uzrokovati umor, ošamućenost i pospanost. Imate li slične
nuspojave, ne upravljajte vozilima ili mašinama, sve dok nuspojave ne iščeznu.

Ostala upozorenja
Lijek Seldiar sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, prije upotrebe ovog
lijeka posavjetujte se sa svojim ljekarom.
Azo bojilo E151 može uzrokovati alergijske reakcije.

3. KAKO UZIMATI SELDIAR?
Kod uzimanja lijeka Seldiara tačno se pridržavajte ljekarovih uputa. Ako ste u nedoumici, posavjetujte
se s ljekarom ili farmaceutom.
Kapsulu, tvrdu progutajte cijelu, sa čašom vode.

Doziranje za odrasle i djecu u dobi od 6 do 17 godina:

Za liječenje akutnog proljeva je početna doza 2 kapsule (4 mg) za odrasle i 1 kapsula (2 mg) za djecu.

Nakon svake tekuće stolice uzmite još 1 kapsulu (2 mg). Ako kroz 48 sati nema učinka, lijek prestanite
uzimati.

Za liječenje

hroničnog proljeva je početna doza 2 kapsule (4 mg) na dan za odrasle i 1 kapsula (2 mg)

na dan za djecu. Ako će biti potrebno, ljekar će povećati dozu, sve dok ne budete imali 1 do 2 tvrde
stolice na dan. Kod većine bolesnika dovoljna je 1 do 6 kapsula (2 do 12 mg) na dan.

Za odrasle je najveća dozvoljena doza 8 kapsula (16 mg) na dan. Iako je najveća doza za odrasle
ovisna o tjelesnoj masi (3 kapsule na 20 kg), ipak ne smije biti veća od 8 kapsula (16 mg) na dan.

Starijim bolesnicima i bolesnicima s bubrežnom bolesti doze ne treba prilagođavati.

Kod bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije potrebno je oprezno doziranje jer se mogu pojaviti
poremećaji u radu centralnog nervnog sistema (pogledajte poglavlje Budite oprezni sa Seldiarom).

Ako uzmete više lijeka Seldiar nego što ste trebali
Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka, mogu se, naročito u djece, pojaviti poremećaji u radu centralnog
nervnog sistema. Mogu se pojaviti poremećaji svijesti, poremećaji kretanja, pospanost, suženje
zjenica, ukočenost mišića i sporo disanje.
Pri pojavi ovih simptoma, morate odmah kontaktirati svog ljekara.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Seldiar
Ako dozu niste uzeli pravodobno, uzmite je što prije.
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Seldiar obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, Seldiar može izazvati nuspojave, iako se one ne moraju pojaviti kod svakoga.

Ako se tokom liječenja pojave zatvor, povećanje i napetost (distenzija) trbuha ili blokada crijeva (ileus),
prestanite uzimati lijek Seldiar i odmah se posavjetujte s ljekarom. Ti znakovi mogu značiti veoma
rijetko ali opasno proširivanje crijeva (toksični megakolon), kod kojeg trebate momentalnu ljekarsku
pomoć.

Većina nuspojava koje uzrokuje lijek Seldiar su blage i prestaju same od sebe. Mogu biti slične
simptomima bolesti koje uzrokuje proljev, zato ih često nije moguće razlikovati od same bolesti.

Česte nuspojave (pojavljuju se u 1 do 10 na 100 bolesnika):
-glavobolja, omaglica
-zatvor, mučnina, vjetrovi

Manje česte nuspojave (pojavljuju se u 1 do 10 na 1000 bolesnika):
-pospanost
-povraćanje, bolovi ili neugoda u trbuhu, suha usta, žgaravica
-kožni osip

Rijetke nuspojave (pojavljuju se u 1 do 10 na 10000 bolesnika):
-reakcije preosjetljivosti (mogu i jake), uključujući anafilaktički šok
-smanjivanje ili gubitak svijesti, izostanak reakcije, ukočenost mišića, poremećaj kretanja
-suženje zjenica
-blokada crijeva, proširivanje crijeva, osjećaj pečenja na jeziku, povećanje i napetost trbuha
-oticanje lica, jezika ili grla
-koprivnjača, svrbež
-nemogućnost mokrenja
-umor

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI SELDIAR?
Seldiar morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Čuvajte na temperaturi do 25 °C.
Rok trajanja lijeka Seldiar je 5 godina od datuma proizvodnje.
Lijek Seldiar ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži. Datum
isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Seldiar sadrži?
Ljekovita supstanca je loperamid hlorid. Jedna kapsula, tvrda sadrži 2 mg loperamid hlorida.
Pomoćne supstance su: laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, talk i magnezij stearat u jezgri kapsule
te titan dioksid (E171), kinolinsko žuto bojilo (E104), boja Ponceau 4R (E124), plavo bojilo V (E131),
crno bojilo PN (E151), željezo oksid (E172) i želatina u ovojnici kapsule.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
KRKA FARMA d.o.o., Sarajevo, Džemala Bijedića 125A, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača
(administrativno sjedište)
KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
(mjesto proizvodnje)
KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Δ Seldiar 2 mg kapsula, tvrda: 04-07.3-2-8698/16 od 05.07.2017.